Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 125

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Emissies naar lucht uit de landbouw in 2014 : berekeningen met het model NEMA
  Bruggen, C. van; Bannink, A. ; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Oude Voshaar, S.V. ; Sluis, S.M. van der; Velthof, G.L. ; Vonk, J. - \ 2017
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 90) - 96
  ammoniak - landbouw - emissie - mest - distikstofmonoxide - dierhouderij - modellen - nederland - ammonia - agriculture - emission - manures - nitrous oxide - animal husbandry - models - netherlands
  Landbouwkundige activiteiten zijn in Nederland een belangrijke bron van ammoniak (NH3), stikstofoxide (NO), lachgas (N2O),methaan (CH4) en fijnstof (PM10 en PM2,5). De emissies in 2014 zijn berekend met het National Emission Model for Agriculture(NEMA). Tegelijk zijn enkele cijfers in de reeks 1990-2013 aangepast op basis van nieuwe inzichten. De rekenmethodiek gaatbij de berekening van de ammoniakemissie uit dierlijke mest uit van de hoeveelheid totaal ammoniakaal stikstof (TAN) in demest. De ammoniakemissie uit dierlijke mest, kunstmest en overige bronnen in 2014 bedroeg 121 miljoen kg NH3, bijna4 miljoen kg meer dan in 2013. De stijging komt voornamelijk door uitbreiding van de melkveestapel en een hogerstikstofgehalte van het ruwvoer. De N2O-emissie nam toe van 19,1 miljoen kg in 2013 naar 19,4 miljoen kg in 2014. De NOemissienam toe van 16,9 naar 17,2 miljoen kg. De methaanemissie nam iets toe van 499 tot 503 miljoen kg. De emissie vanfijnstof nam licht toe van 6,3 miljoen kg PM10 tot 6,4 miljoen kg, door een toename van het aantal stuks pluimvee. De emissievan PM2,5 bedroeg in beide jaren 0,6 miljoen kg. Sinds 1990 is de ammoniakemissie uit dierlijke mest en kunstmest mettweederde gedaald, vooral door een lagere stikstofuitscheiding door landbouwhuisdieren en emissiearme mesttoediening.Emissies van lachgas en stikstofoxide daalden in dezelfde periode eveneens, maar minder sterk (ca. 40%) omdat doorondergronds toedienen van mest de emissies hoger zijn geworden en door de omschakeling van stalsystemen met dunne naarvaste mest bij pluimvee. Tussen 1990 en 2014 daalde de emissie van methaan met 16% door een afname in de dieraantallenen een hogere voeropname en productiviteit van melkvee---Agricultural activities are in the Netherlands a major source of ammonia (NH3), nitrogen oxide (NO), nitrous oxide (N2O),methane (CH4) and particulate matter (PM10 and PM2.5). The emissions in 2014 were calculated using the National EmissionModel for Agriculture (NEMA). At the same time some figures in the time series 1990-2013 were revised. The method calculatesthe ammonia emission from livestock manure on the basis of the total ammonia nitrogen (TAN) content in manure. Ammoniaemissions from livestock manure, fertilizers and other sources in 2014 were 121 million kg, which was almost 4 million kghigher than in 2013, mainly due to expansion of the dairy herd and a higher N-content of roughage. N2O emissions increasedfrom 19.1 million kg in 2013 to 19.4 million kg in 2014. NO emission increased slightly from 16.9 to 17.2 million kg. Methaneemissions increased from 499 to 503 million kg. Emissions of particulate matter increased slightly from 6.3 to 6.4 million kgPM10 as a result of higher poultry numbers. Emission of PM2.5 in both years was 0.6 million kg. Ammonia emissions fromlivestock manure in the Netherlands dropped by almost two thirds since 1990, mainly as a result of lower nitrogen excretionrates by livestock and low-emission manure application. Nitrous oxide and nitrogen oxide also fell over the same period, butless steeply (by about 40%), due to higher emissions from manure injection into the soil and to the shift from poultry housingsystems based on liquid manure to solid manure systems. Methane emissions fell by 16% between 1990 and 2014 caused by adrop in livestock numbers and increased feed uptake and productivity of dairy cattle
  Referentieraming van emissies naar lucht uit de landbouw tot 2030 : achtergronddocument bij de Nationale Energieverkenning 2015, met emissies van ammoniak, methaan, lachgas, stikstofoxide en fijnstof uit de landbouw tot 2030
  Velthof, G.L. ; Bruggen, C. van; Groenestein, C.M. ; Huijsmans, J.F.M. ; Luesink, H.H. ; Sluis, S.M. van der; Kolk, J.W.H. van der; Oude Voshaar, S.V. ; Vonk, J. ; Schijndel, M.W. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2746) - 75
  luchtverontreiniging - ammoniakemissie - methaan - distikstofmonoxide - stikstofoxide - fijn stof - landbouw - nederland - air pollution - ammonia emission - methane - nitrous oxide - nitric oxide - particulate matter - agriculture - netherlands
  Emissiefactoren mestbewerking : inschatting van emissiefactoren voor ammoniak en lachgas uit mestbewerking
  Melse, R.W. ; Groenestein, C.M. - \ 2016
  Wageningen UR, Livestock Research (Livestock Research rapport 962) - 19
  mest - emissie - distikstofmonoxide - ammoniakemissie - dierhouderij - manures - emission - nitrous oxide - ammonia emission - animal husbandry
  In deze studie wordt een aantal emissiefactoren voorgesteld voor de belangrijkste mestbewerkingstechnieken die in Nederland worden toegepast, voor wat betreft methaan (CH4), stikstofmonoxide (NO), lachgas (N2O) en ammoniak (NH3). De emissiefactoren zijn bepaald op basis van beschikbare literatuur voor de diercategorieën rundvee (excl. vleeskalveren), vleeskalveren, varkens en pluimvee. De belangrijkste emissiefactoren zouden nader onderzocht kunnen worden met als doel om deze preciezer vast te stellen en/of experimenteel te valideren. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de lachgasemissie die plaatsvindt bij de behandeling van vleeskalverendrijfmest (nitrificatie/denitrificatie) of aan de methaanemissie die optreedt tijdens opslag van dunne en dikke fracties die geproduceerd worden uit scheiding van rundvee- en varkensdrijfmest
  Effect van snijmaissilage als strooiselmateriaal in vleeskuikenstallen op de emissies van ammoniak, geur en fijnstof
  Harn, J. van; Nijeboer, G.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 845) - 49
  emissie - ammoniak - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - vleeskuikens - huisvesting van kippen - pluimveehouderij - maïskuilvoer - emissiereductie - luchtkwaliteit - duurzame veehouderij - emission - ammonia - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - broilers - chicken housing - poultry farming - maize silage - emission reduction - air quality - sustainable animal husbandry
  This report describes the results of emission measurements of ammonia, odour, PM10, methane and nitrous oxide from broiler houses bedded with white wood shavings (=control), fresh silage maize or pre-dried silage maize.
  Effect van het Aeromix systeem op ammoniakemissie in een melkveestal : verkennend onderzoek op Dairy Campus
  Dooren, H.J.C. van; Bokma, S. ; Zonderland, J.L. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock research rapport 850) - 25
  melkvee - melkveehouderij - ammoniakemissie - stallen - landbouwschuren - emissiereductie - mestvergisting - mestverwerking - rundveemest - distikstofmonoxide - gevalsanalyse - dairy cattle - dairy farming - ammonia emission - stalls - barns - emission reduction - manure fermentation - manure treatment - cattle manure - nitrous oxide - case studies
  During a case-control trial with Aeromix manure mixing system a sharp reduction of the ammonia emission from the dairy barn was established. In comparison to the reference barn the reduction was on average 50 %. No increase in laughing gas (N2O) was found.
  Emissies van stof en ziektekiemen uit melkgeitenstallen: aanvullende metingen = Emissions of dust and pathogens from goat houses: additional measurements
  Aarnink, A.J.A. ; Roest, H.I.J. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Arkel, M.C. van; Hol, J.M.G. ; Mosquera Losada, J. ; Ogink, N.W.M. - \ 2014
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 712) - 34
  geiten - geitenhouderij - huisvesting, geiten - stof - bacteriën - q-koorts - coxiella burnetii - ammoniakemissie - stankemissie - methaan - distikstofmonoxide - emissie - goats - goat keeping - goat housing - dust - bacteria - q fever - coxiella burnetii - ammonia emission - odour emission - methane - nitrous oxide - emission
  Emissions of dust, pathogens and gases have been measured in two goat houses during the summer and autumn. Coxiella burnetii, the bacteria responsible for Q-fever, could be detected in a number of dust samples.
  Emissies uit een vleesvarkensstal voorzien van een V-vormige mestband voor het gescheiden afvoeren van mest en urine = Emissions from a housing system for fattening pigs with a V-shaped manure belt for separated removal of faeces and urine
  Ellen, H.H. ; Hol, J.M.G. ; Mosquera, J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 620) - 37
  varkenshouderij - vleesproductie - vleesvee - varkensmest - drijfmest - scheidingstechnologie - urine - emissie - reductie - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - ammoniakemissie - mestverwerking - meting - pig farming - meat production - beef cattle - pig manure - slurries - separation technology - urine - emission - reduction - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - ammonia emission - manure treatment - measurement
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from an animal house for fattening pigs provided with V-shaped manure belts for separated removal of faeces and urine (the Kempfarm system).
  Emissies uit een vleeskuikenstal met strooiselbeluchting en warmtewisselaar : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Ellen, H.H. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Nijeboer, G.M. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 657) - 30
  pluimveehouderij - vleeskuikens - ammoniakemissie - stankemissie - fijn stof - emissie - warmtewisselaars - methaan - distikstofmonoxide - poultry farming - broilers - ammonia emission - odour emission - particulate matter - emission - heat exchangers - methane - nitrous oxide
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a broiler house with litter drying and a heat exchanger.
  Emissies uit vleesvarkensstallen voorzien van een v-vormige mestband voor het gescheiden afvoeren van mest en urine = Emissions from a housing system for fattening pigs with a v-shaped manure belt for separated removal of faeces and urine
  Ellen, H.H. ; Hol, J.M.G. ; Mosquera Losada, J. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 620) - 25
  varkenshouderij - vleesproductie - varkensmest - varkensstallen - drijfmest - scheiding - urine - meting - stankemissie - ammoniakemissie - methaan - fijn stof - distikstofmonoxide - pig farming - meat production - pig manure - pig housing - slurries - separation - urine - measurement - odour emission - ammonia emission - methane - particulate matter - nitrous oxide
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from an animal house for fattening pigs provided with the Kempfarm system.
  Factsheet broeikasgassen: lachgas
  LEI, - \ 2012
  intensieve veehouderij - distikstofmonoxide - broeikasgassen - broeikaseffect - intensive livestock farming - nitrous oxide - greenhouse gases - greenhouse effect
  In de dampkring rond de aarde zitten broeikasgassen die ervoor zorgen dat een deel van de warmtestraling van de grond wordt vastgehouden. De opwarmende werking hiervan noemen we het broeikaseffect. De veehouderij produceert kooldioxide, methaan en lachgas. Deze factsheet beschrijft lachgas.
  Broeikasgas metingen Energieboerderij en proef Attero 2011
  Wijk, C.A.P. van; Berg, W. van den; Uijthoven, W. ; Verstegen, H.A.G. ; Voort, M.P.J. van der - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV - 28
  broeikasgassen - meting - berekening - vergelijkingen - distikstofmonoxide - suikerbieten - akkerbouw - brandstofgewassen - biobased economy - greenhouse gases - measurement - calculation - comparisons - nitrous oxide - sugarbeet - arable farming - fuel crops - biobased economy
  In project Energieboerderij zijn in 2011 zijn op 3 deelnemende bedrijven en op het proefveld met verschillende bemesting – compost varianten broeikaskasmissies gemeten in een suikerbietenteelt gedurende het hele seizoen. Alle meetlocaties liggen op zandgrond in Noord-Limburg. Daarnaast zijn voor deze locaties ook de directe lachgas emissies berekend. De vergelijking van de resultaten laat zien, dat er grote verschillen zitten tussen de gemeten emissies van lachgas en de berekende directe emissies op basis van de kg N in de grond.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 't Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 653)
  ligboxen - stallen - huisvesting van rundvee - melkvee - melkveehouderij - emissie - ammoniakemissie - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - roostervloeren - cubicles - stalls - cattle housing - dairy cattle - dairy farming - emission - ammonia emission - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - grid floors
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a loose housing dairy cattle barn with cubicles provided with a slatted floor with cassettes with rubber flaps between the slats.
  Metingen aan een experimentele biologische luchtwasser met denitrificatie bij een vleesvarkenstal = Measurements on a bioscrubber system with denitrification at a fattening pig house
  Melse, R.W. ; Hol, J.M.G. ; Nijeboer, G.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 554)
  varkenshouderij - varkensstallen - ammoniak - stankemissie - fijn stof - distikstofmonoxide - luchtreinigers - filters - denitrificatie - veehouderij - pig farming - pig housing - ammonia - odour emission - particulate matter - nitrous oxide - air cleaners - filters - denitrification - livestock farming
  The performance of an experimental biotrickling filter with denitrification unit was investigated during 18 months on a fattening pig house. In this report the removal efficiencies of the scrubber are reported for ammonia, odour and fine dust (PM10 and PM2.5). Also measurements of N2O, CH4 and CO2 are reported. Finally a nitrogen balance of the system is performed.
  Emissies uit de biologische veehouderij : processen en factoren
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Groenestein, C.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 584) - 31
  veehouderij - duurzame veehouderij - biologische landbouw - emissie - ammoniakemissie - methaan - distikstofmonoxide - fijn stof - stankemissie - milieueffect - rundveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - schapenhouderij - geitenhouderij - dierlijke productie - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - livestock farming - sustainable animal husbandry - organic farming - emission - ammonia emission - methane - nitrous oxide - particulate matter - odour emission - environmental impact - cattle husbandry - pig farming - poultry farming - sheep farming - goat keeping - animal production - animal housing - animal welfare
  Organic farming places greater demands on animal welfare, for example by requiring the use of straw and more space available to the animals in the animal house as well as outdoors. There is still little known on the environmental impacts of the organic livestock production. The aim of this research was to make an inventory of the processes and factors that might play a role in the emissions of ammonia, methane, nitrous oxide, smell and fine dust from the organic-production livestock.
  Monitoring methane and nitrous oxide reduction by manure treatment
  Hoeksma, P. ; Mosquera Losada, J. ; Melse, R.W. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 627) - 37
  intensieve veehouderij - mestverwerking - broeikasgassen - methaan - distikstofmonoxide - emissie - intensive livestock farming - manure treatment - greenhouse gases - methane - nitrous oxide - emission
  Reduction of greenhouse gas emissions (CH4 and N2O) by manure treatment should be accounted for in the National Inventory Report (NIR). At the moment reliable activity data and emission factors from manure treatment are hardly available. This is the outcome of a national and international literature review. It is recommended to use a model approach to estimate greenhouse gas emissions from manure treatment.
  Emissies uit een opfokleghennenstal met chemische wasser en bypass. : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Lovink, E. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 609) - 39
  hennen - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - reinigers - ammoniak - ammoniakemissie - stankemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - emissie - hens - poultry farming - chicken housing - scrubbers - ammonia - ammonia emission - odour emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - emission
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a pullet rearing housing system with a chemical air scrubber and bypass.
  Emissies uit een varkensstal met een gecombineerd luchtwassysteem met waterwasser, biologische wasser en geurverwijderingssectie : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Lovink, E. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 613) - 25
  varkenshouderij - varkensstallen - emissie - reinigers - duurzame veehouderij - stankemissie - ammoniakemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtreinigers - pig farming - pig housing - emission - scrubbers - sustainable animal husbandry - odour emission - ammonia emission - particulate matter - methane - nitrous oxide - air cleaners
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a pig housing system with a combined (multi-stage) air scrubber with a water scrubber, a biological scrubber and an odour removal section.
  Emissies uit een vleeskuikenstal met geconditioneerd luchtinlaat, biologische wasser en denitrificatie-unit : Meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Ploegaert, J.P.M. ; Hattum, T.G. van; Lovink, E. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 611) - 23
  vleeskuikens - pluimveehouderij - huisvesting van kippen - emissie - ammoniakemissie - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - broilers - poultry farming - chicken housing - emission - ammonia emission - particulate matter - methane - nitrous oxide
  This study reports the emissions of ammonia, odour, fine dust (PM10 and PM2.5), methane and nitrous oxide from a broiler house with a heat exchanger, biological air scrubber and denitrification unit.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 617) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - natuurlijke ventilatie - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - natural ventilation - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die in het kader van het hiervoor genoemde onderzoeksprogramma uitgevoerd zijn op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Mensonides te Cornwerd (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation.
  Emissies uit een ligboxenstal voor melkvee met het "vrije keuze" systeem : meetprogramma Integraal Duurzame Stallen
  Mosquera Losada, J. ; Hol, J.M.G. ; Huis in 'T Veld, J.W.H. ; Ploegaert, J.P.M. ; Ogink, N.W.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 616) - 31
  melkveehouderij - ligboxen - roostervloeren - natuurlijke ventilatie - stalklimaat - ammoniakemissie - geurstoffen - fijn stof - methaan - distikstofmonoxide - luchtverontreiniging - dairy farming - cubicles - grid floors - natural ventilation - stall climate - ammonia emission - odours - particulate matter - methane - nitrous oxide - air pollution
  In dit rapport worden de emissiemetingen van ammoniak, geur, fijn stof, methaan en lachgas gerapporteerd, die in het kader van het hiervoor genoemde onderzoeksprogramma uitgevoerd zijn op het melkveehouderijbedrijf van Mts. Zonderland-Verhoef te Koudum (ligboxenstal met het vrijekeuze systeem). Het beoogde emissiereducerende principe van dit systeem is gebaseerd op 1) het afsluiten van de mestkelder door gebruik te maken van sleufvloer zonder gaatjes in de lange looppaden in de lengterichting van de stal, 2) het versneld afvoeren van de emitterende bron (urine) naar de kelder, het verschuiven van het chemisch evenwicht door het verlagen van de pH van de urine op de roostervloer, en luchtuitwisseling tussen de stal en de kelder beperken door op de verbindingspaden loodrecht op de sleufvloer en de wachtruimte vóór de melkrobots rubber matten op de roostervloer en afdichtflappen in de roosterspleten te plaatsen, en 3) door het ventilatieniveau te beperken door gebruik te maken van Automatically Controlled Natural Ventilation (ACNV).
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.