Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 62

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==documentatie
Check title to add to marked list
Slim kennis delen in de Nederlandse groene sector : Groen kennisnet en de rol van bibliotheken en bibliotheekmedewerkers
Genderen, R.A. van - \ 2014
Bladen voor documentatie = Cahiers de la documentation 68 (2014)4. - ISSN 0007-9804 - p. 12 - 21.
documentatie - informatieontsluiting - kennisoverdracht - bibliotheken - nederland - documentation - information retrieval - knowledge transfer - libraries - netherlands
Het Nederlandse Groen Kennisnet bevordert de kenniscirculatie tussen onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven in de groene sector. Welke mogelijkheden dit biedt voor gespecialiseerde bibliotheken en voor de medewerkers van de bibliotheek wordt beschreven aan de hand van het praktijkvoorbeeld van Wageningen UR Library. Dit artikel is de uitwerking van een presentatie tijdens het VVBAD congres Informatie aan Zee 2013 in Oostende.
Endnote X7
Brouwer, J.H.D. ; Renkema, J.M.S. ; Kersten, A.M.P. - \ 2014
[Wageningen] : Wageningen UR Library - 42
computer software - bibliografieën - databanken - indexeren - literatuur - publicaties - documentatie - bibliographies - databases - indexing - literature - publications - documentation
Inventaris van het archief van de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt : met voorganger Vereeniging Zeeland’s Proeftuin te Wilhelminadorp 1901-2000
Nummerdor, I. - \ 2012
Wageningen : Stichting Proefstation voor de Fruitteelt - 107
fruitteelt - onkruidbestrijding - proefstations - archieven - documentatie - geschiedenis - nederland - fruit growing - weed control - experimental stations - archives - documentation - history - netherlands
In 1901 werd de grondslag gelegd voor de stichting van een proeftuin, die een stimulans moest betekenen voor de zich ontwikkelende tuinbouw in Zeeland. De heer H.A. Hanken, voormalig directeur van de Koninklijke Maatschap tussen eigenaren van gronden in de Wilhelminapolder en de polder Oost-Beveland (Maatschap de Wilhelminapolder), nam het initiatief tot de oprichting van de Vereeniging Zeeland’s Proeftuin. In de periode van 1963 tot 1989 vervulde de directeur van het Proefstation ook de functie van Consulent in Algemene Dienst voor de Fruitteelt. In de tweede helft van de jaren zeventig gingen alle tuinbouwproefstations over in een overheidsstichting. Met ingang van 1 januari 1979 werd de Stichting Proefstation voor de Fruitteelt onderdeel van het Ministerie van Landbouw en Visserij (L&V). In de jaren negentig wilde men het fruitteeltpraktijkonderzoek reorganiseren. Dit leidde tot de overgang in de Stichting Fruitteeltpraktijkonderzoek (FPO), samen met vier zelfstandige proeftuinstichtingen. Met ingang van 1 januari 2000 is het fruitteeltpraktijkonderzoek opgenomen in de Stichting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving (PPO), nu onderdeel van het samenwerkingsverband Wageningen UR (University & Research centre). Het volledige archief van het Proefstation is bewerkt, vanaf de oprichting als Vereeniging Zeeland’s Proeftuin in 1901, tot de overgang van het fruitteeltpraktijkonderzoek in de Stichting Praktijkonderzoek Plant & Omgeving in 2000.
Tiffany : research management in voedingsonderzoek
Broekstra, J. ; Brakel, R.P. van; Timmer, M.J. ; Polet, I. ; Top, J.L. - \ 2008
Agro Informatica 21 (2008)4. - ISSN 0925-4455 - p. 13 - 14.
voedingsonderzoek - organisatie van onderzoek - documentatie - kennismanagement - kennisoverdracht - nutrition research - organization of research - documentation - knowledge management - knowledge transfer
Het Top Institute Food and Nutrition (TIFN) is een samenwerkingsverband tussen publieke en private partners dat zich bezighoudt met wetenschappelijke doorbraken in voeding en gezondheid. Het in opdracht van TIFN ontwikkelde Tiffany is een research management systeem dat ontworpen is om elk stadium van wetenschappelijk onderzoek in detail te kunnen documenteren en ontsluiten. Uitleg wordt gegeven van de mogelijkheden, de voordelen en de architectuur van Tiffany
Genis data dictionary
Menting, F.B.J. ; Veller, M.G.P. van; Hintum, T.J.L. van - \ 2007
Wageningen : Centre For Genetic Resources (GCN) (Report / Centre for Genetic Resources 2007/08) - 58
zaad verzamelen - plantenverzamelingen - genenbanken - informatiesystemen - databanken - documentatie - nederland - seed collection - plant collections - gene banks - information systems - databases - documentation - netherlands
DairyWise : model documentation
Haan, M.H.A. de; Schils, R.L.M. ; Hemmer, J.G.A. ; Pol, A. van den; Boer, J.A. de; Evers, A.G. ; Holshof, G. ; Middelkoop, J.C. van; Zom, R.L.G. - \ 2007
Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group ) - 62
melkkoeien - melkveehouderij - gewassen - diermodellen - voer - broeikasgassen - documentatie - dairy cows - dairy farming - crops - animal models - feeds - greenhouse gases - documentation
The DairyWise model is an empirical model that simulated technical, environmental, and financial processes on a dairy farm
Documentation: an effective tool in Farmer Field Schools
Belder, E. den; Garcia, M. ; Jansen, D.M. - \ 2006
LEISA : ILEIA newsletter for low-external-input and sustainable agriculture 22 (2006)1. - ISSN 1569-8424 - p. 6 - 9.
documentatie - publicaties - cultuurmethoden - koffie - bonen - peru - scholen - agrarisch onderwijs - kennisoverdracht - documentation - publications - cultural methods - coffee - beans - peru - schools - agricultural education - knowledge transfer
In the “Sustainable Coffee Project Peru”, relevant and well documented data has played an important role in supporting the learning processes of the Farmer Field Schools. This is illustrated here with three examples: a survey of the coffee farmers’ situation as a basis for developing the content of the curriculum for the FFSs, the development of field school leaflets to support the education process in FFSs, and the use of a field book in the evaluation and comparison of farmer practices as part of a Participatory Technology Development process
Agro Informatica beschikbaar via vias.nl : samenwerking met ARTIK Bibliotheek Wageningen UR
Genderen, R.A. van - \ 2004
Agro Informatica 17 (2004)1. - ISSN 0925-4455 - p. 5 - 7.
landbouw - vaktijdschriften - documentatie - informatieopslag - databanken - thesauri - internet - informatica - archieven - agriculture - secondary journals - documentation - information storage - databases - informatics - archives
Attendering op de totstandkoming van het Agro Informatica Archief met artikelen uit het tijdschrift Agro Informatica. Via dit Archief kan weer doorgeklikt worden naar het volledige artikelenbestand van ARTIK
Bibliometric analysis of Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS)
Gerritsma, W. ; Kersten, A.M.P. - \ 2004
In: Documentation over 1999-2003 for peer review of the graduate school WIAS Wageningen : Wageningen University - p. 285 - 294.
landbouwkundig onderzoek - diergeneeskunde - zoölogie - dierhouderij - documentatie - evaluatie - onderzoek - publicaties - universiteiten - overzichten - nederland - wetenschap - agricultural research - veterinary science - zoology - animal husbandry - documentation - evaluation - research - publications - universities - reviews - netherlands - science
Livelihood diversification of farming households in Northwest Sierra Leone
Tilburg, A. van - \ 2001
Wageningen : Unknown Publisher - ISBN 9789067546454 - 34
landbouwhuishoudens - levensstandaarden - boerengezinnen - menselijke hulpbronnen - hulpbronnen - voedselgewassen - diversificatie - platteland - sierra leone - duurzaamheid (sustainability) - documentatie - agricultural households - living standards - farm families - human resources - resources - food crops - diversification - documentation - sustainability - rural areas
Voorlichting op basis van onderzoek : 1e update en uitbreiding
Rijssel, E. van; Ploeger, C. - \ 2000
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente, Vestiging Aalsmeer (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 272) - 151
energiebehoud - teelt onder bescherming - kassen - voorlichting - documentatie - overzichten - informatie - uitrusting - landbouwvoorlichting - glastuinbouw - energy conservation - protected cultivation - greenhouses - extension - documentation - reviews - information - equipment - agricultural extension - greenhouse horticulture
Toegang op het publicatie-archief van het voormalig Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren : 1900-1996
Hoogstins, J.J. - \ 1999
Winschoten : [Centrale Archief Selectiedienst] (CAS-inventaris nr. 343) - 335
bodemvruchtbaarheid - bodemchemie - bodemfysica - documentatie - proefstations - nederland - groningen - soil fertility - soil chemistry - soil physics - documentation - experimental stations - netherlands
Bibliografie van de geschiedenis van de Nederlandse tuinarchitectuur
Missel, L. - \ 1999
Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 55 (1999)6. - ISSN 0166-3534 - p. 55 - 57.
landschapsarchitectuur - landschapsbouw - geschiedenis - nederland - documentatie - tuinen - landscape architecture - landscaping - history - netherlands - documentation - gardens
Wegwijzer op het world wide web, deel 1
Koster, L.M. - \ 1999
Voeding Nu 1 (1999)9. - ISSN 1389-7608 - p. 16 - 16.
literatuur - informatieontsluiting - informatieverspreiding - informatietechnologie - computer software - toepassingen - documentatie - internet - computernetwerken - lokale netwerken - informatica - literature - information retrieval - diffusion of information - information technology - applications - documentation - computer networks - local area networks - informatics
Voorlichting op basis van onderzoek : tien voorlichtingsboodschappen voor de glastuinbouw over energie
Rijssel, E. van; Ploeger, C. - \ 1997
Aalsmeer : Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente (Rapport / Proefstation voor Bloemisterij en Glasgroente 99) - 74
energiebehoud - documentatie - informatie - rapporten - landbouwvoorlichting - glastuinbouw - energy conservation - documentation - information - reports - agricultural extension - greenhouse horticulture
Docea : Cooperation for better availability of literature on ecological agriculture
Duizendstraal, M.B. ; Doroszenko, A. - \ 1997
NENOF : newsletter of the European Network for Scientific Research Coordination in Organic Farming 1 (1997)5. - p. 22 - 24.
biologische landbouw - documentatie - literatuur - documentatiecentra - organic farming - documentation - literature - documentation centres
How well documented is information on ecological agriculture in Europe? How easy is it to get this information? How can access to this information be improved? These are the main topics of a Concerted Action financed by the EU, called DOCEA (DOcumentation for Ecological Agriculture), running from 1995 to 1997. In tables you will find size and number of records of participating databases in DOCEA
Ontwikkeling van een simulatiemodel voor kasklimaatprocessen : verslag van een literatuuronderzoek
Bokhorst, D. ; Breuer, J.J.G. ; Braak, N.J. van de - \ 1990
Wageningen : IMAG (Nota / Instituut voor Mechanisatie, Arbeid en Gebouwen P-555) - 80
kassen - klimaat - computersimulatie - simulatie - simulatiemodellen - verwarming - ventilatie - overzichten - samenvatten - literatuur - documentatie - wiskundige modellen - onderzoek - binnenklimaat - greenhouses - climate - computer simulation - simulation - simulation models - heating - ventilation - reviews - abstracting - literature - documentation - mathematical models - research - indoor climate
Tropical grey literature: no place to go? Letter to the Editor.
Stigter, C.J. - \ 1989
Netherlands Journal of Agricultural Science 37 (1989)4. - ISSN 0028-2928 - p. 395 - 397.
documentatie - informatie - tropen - documentation - information - tropics
Documentatie behorend bij de studiereis: "Integrated forest planning and related economic analysis"
Hinssen, P.J.W. ; Wit, A.P.W. de - \ 1988
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" nr. 507) - 53
bosbouw - bosbedrijfsvoering - planning - documentatie - literatuur - rondreizen - studie - forestry - forest management - documentation - literature - tours - study
Bemesting van straat-, park- en laanbomen : een samenvatting van enige literatuurgegevens
Burg, J. van den - \ 1985
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 388) - 80
bosbouw - straatbomen - houtachtige planten als sierplanten - beplanten - bomen - struiken - bloemen - parken - voedingsstoffen - kunstmeststoffen - mest - samenvatten - literatuur - documentatie - bosopstanden - bemesting - forestry - street trees - ornamental woody plants - planting - trees - shrubs - flowers - parks - nutrients - fertilizers - manures - abstracting - literature - documentation - forest stands - fertilizer application
Gegevens over de bemesting van straat-, park- en laanbomen komen verspreid in de literatuur voor. Het bosbouwkundig onderzoek heeft gegevens opgeleverd, die bruikbaar zijn voor solitaire bomen. Dit materiaal is bijeengebracht, en gegroepeerd volgens een aantal onderwerpen zoals bemestingscriteria, -methoden en -hoeveelheden. In het hoofdstuk "Discussie en conclusies" worden enkele voor de praktijk van belang zijnde aanbevelingen gedaan
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.