Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 28

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==doodsoorzaken
Check title to add to marked list
Interactie tussen varroa en omgevingsfactoren. Bijennieuws 28
Blacquière, T. ; Cornelissen, B. ; Dooremalen, C. van; Steen, J.J.M. van der - \ 2014
Wageningen : Bijen@wur
apidae - honingbijen - bijensterfte - doodsoorzaken - factoranalyse - milieufactoren - technieken - detectie - wetenschappelijk onderzoek - honey bees - bee mortality - causes of death - factor analysis - environmental factors - techniques - detection - scientific research
Het probleem van de sterfte van bijenvolken is multifactorieel. Allerlei factoren kunnen soms een beetje of soms zelfs sterk negatieve uitwerking hebben op bijenvolken, en die negatieve uitwerking kan in principe bijdragen aan de bijensterfte. Sommige factoren komen ook nog hand in hand (varroa en sommige virussen). Zolang de relatieve bijdrage van factoren niet bekend is kunnen we maar beter uitgaan van en rekening houden met een mogelijke bijdrage en ondertussen de factoren waar we alvast iets aan kunnen doen zo gunstig mogelijk te maken
Onderzoek naar inheemse wilde fauna, verslag over 2013
Tulden, P.W. van - \ 2014
Lelystad : Central Veterinary Institute (Rapport / Central Veterinairy Institute 14/CVI0014) - 31
fauna - wild - vogels - vissen - zoogdieren - toxicologie - pathologie - doodsoorzaken - monitoring - wildlife - birds - fishes - mammals - toxicology - pathology - causes of death
Met betrekking tot een aantal opgedragen Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) treedt het Central Veterinairy Institute op als Nationaal Referentie Laboratorium (NRL) voor aangifteplichtige virale, parasitaire, protozoaire en bacteriële ziekten, TSE’s en antimicrobiële resistentie. Dit verslag geeft een overzicht van onderzoek aan de dieren, die opgestuurd zijn naar het CVT. Enkele cijfers: 137 inzendingen in het kader van het wettelijke wilde fauna onderzoek. Maar ook 188 kadavers, 6 levende watervogels en 27 monsters verdacht materiaal. De kadavers zijn te verdelen in 65 roofvogels, 70 watervogels, 13 overige vogels, 26 zoogdieren en 14 vissen. Hier kon van 115 van de 188 kadavers de doodsoorzaak worden achterhaald. De meest vastgestelde doodsoorzaken zijn trauma, vergiftiging, uitputting, afschot en botulisme, afhankelijk van de diercategorie.
Imidacloprid of niet? (interview met Sjef van der Steen)
Kleis, R. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2014
Resource: weekblad voor Wageningen UR 8 (2014)16. - ISSN 1874-3625 - p. 20 - 21.
honingbijen - apidae - wilde bijenvolken - doodsoorzaken - winter - bijenziekten - imidacloprid - onderzoek - proeven - mijtenbestrijding - bijensterfte - honey bees - wild honey bee colonies - causes of death - bee diseases - research - trials - mite control - bee mortality
Is bijensterfte het werk van neonicotinoïden? Ja, zeggen en denken velen. Volgens hen zijn de neo’s rechtstreeks verantwoordelijk voor de hoge sterfte onder bijen. Nee, toont Wagenings onderzoek aan. Intussen lijkt het met de sterfte voorzichtig de goede kant op te gaan.
Imidacloprid niet de oorzaak van wintersterfte bij bijen
Steen, J.J.M. van der - \ 2014
Boerderij 99 (2014)27. - ISSN 0006-5617 - p. 62 - 62.
apidae - honingbijen - bijenziekten - imidacloprid - chemische bestrijding - insecticiden - gewasbescherming - mortaliteit - doodsoorzaken - honey bees - bee diseases - chemical control - insecticides - plant protection - mortality - causes of death
Volgens Wageningen UR heeft Imidacloprid geen invloed op de overwintering van bijen.
Mobiele telefonie en de ontwikkeling van honingbijen
Hoofwijk, H. ; Blacquiere, T. ; Obregon Arzaluz, V. ; Vijver, M. ; Musters, K. ; Brodschneider, R. - \ 2013
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 298) - 35
honingbijen - honingbijkolonies - doodsoorzaken - mobiele apparaten - telefoons - elektromagnetische straling - navigatie - diergedrag - levenscyclus - monitoring - honey bees - honey bee colonies - causes of death - mobile units - telephones - electromagnetic radiation - navigation - animal behaviour - life cycle
Veel volken van de honingbij overleven tegenwoordig de winter niet. Allerlei mogelijke oorzaken passeren de revue, waaronder de straling van het mobiele telefonie netwerk. Daar is weinig onder- zoek aan gedaan, maar het is bekend dat bijen magnetische en elektromagnetische velden kunnen detecteren en er op kunnen reageren. Het kan dus niet op voorhand worden uitgesloten dat bijen erdoor beïnvloed worden. Doelstelling van het onderzoek is om een relatie te kunnen leggen tussen aan de ene kant de dosis EMV die bijen in hun larvale en pupale stadium ondergaan en aan de andere kant hun ont- wikkeling en enkele kenmerken in hun volwassen leven (levensduur, vliegprestaties en morfolo- gische en fysiologische kenmerken). Ook wordt de ontwikkeling van het bijenvolk door het jaar heen (die een resultante is van de larvale, de pupale en de volwassen ontwikkeling) gemonitord.
Rapport BIJ-1 WP2: Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) 2010 - 2012
Steen, J.J.M. van der; Hok-A-Hin, C.H. ; Cornelissen, B. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International - 17
bijenziekten - apidae - honingbijen - nosema apis - nosemaziekte - doodsoorzaken - winter - varroa destructor - bemonsteren - imkers - onderzoek - bee diseases - honey bees - nosema disease - causes of death - sampling - beekeepers - research
Om een beter inzicht te krijgen in de praktijk van de Nederlandse imker en de bijenziekten, is in het kader van het BIJ-1 project, het Nederlands Bijenvolk Onderzoek (NBO) opgezet. Het onderzoek uitgevoerd door Bijen@wur (onderdeel van Plant Research International) en in samenwerking met het Nederlandse Centrum voor Bijenonderzoek (NCB). Het onderzoek is opgezet als een retrospectief onderzoek. Dit wil zeggen dat de verklaring van wintersterfte in de winter 2010-2011 en in de winter 2011- 2012 gezocht wordt in welke bijenziekten voorkwamen en hoe er met de bijenvolken geïmkerd is. Meewerkende imkers hebben in mei/juni en in september 2010 en 2011 volgens instructie van en met materiaal van PRI bijen@wur zelf monsters genomen van jaarlijks dezelfde bijenvolken en naar PRI bijen@wur gestuurd. Onderzocht is of er een verband gelegd kon worden tussen de wintersterfte in de winter 2010-2011 en 2011-2012 en de incidentie van DWV, Nosema ceranae en Nosema apis in mei/juni en in september 2010 en 2011 en de varroabestrijding in de zomer en najaar 2010 en 2011. De datasets van beide periodes zijn apart geanalyseerd.
Demonstratieproef varroabestrijding en wintersterfte (mei 2012 – juli 2013)
Steen, J.J.M. van der; Hok-A-Hin, C.H. ; Cornelissen, B. - \ 2013
Wageningen : Plant Research International, Wageningen UR - 23
honingbijkolonies - professionele bijenhouderij - mortaliteit - doodsoorzaken - winter - varroa - mijtenbestrijding - diergezondheid - projecten - wetenschappelijk onderzoek - kennisoverdracht - imkers - honey bee colonies - commercial beekeeping - mortality - causes of death - mite control - animal health - projects - scientific research - knowledge transfer - beekeepers
Deze demonstratieproef is opgezet als een Citizen Scientist (CS) project waarbij het praktische veldwerk en de waarnemingen, op aanwijzing van en gecoördineerd door PRI bijen@wur, uitgevoerd werden door bijenhouders. De analyses, interpretatie van de data en de rapportage zijn uitgevoerd door PRI bijen@wur. Voor de demonstratieproef 2012-2013 is aan 25 bijengezondheidsscoördinatoren (BGC’rs) gevraagd de varroabestrijding uit te voeren volgens de PRI bijen@wur brochure “Effectieve bestrijding van varroa”.
Geografische patronen in sterfte / geen sterfte
Scheer, H. van der; Blacquière, T. - \ 2013
Bijenhouden 6 (2013)september. - ISSN 1877-9786 - p. 19 - 22.
apidae - honingbijen - wilde bijenvolken - rassen (dieren) - doodsoorzaken - wereld - varroa - insecticiden - virussen - varroa jacobsoni - resistentie van variëteiten - dierziekten - honey bees - wild honey bee colonies - breeds - causes of death - world - insecticides - viruses - varietal resistance - animal diseases
Sinds 2006 worden uit Europa en Noord-Amerika op grote schaal ernstige verliezen van honingbijvolken gemeld; maar niet uit andere werelddelen. Er ijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Neonicotinen worden aangewezen als (mede) oorzaak van de verliezen, maar waarom worden die verliezen dan vooral uit Europa en Noord-Amerika en slechts incidenteel uit het Midden-Oosten en Azië (Japan) gemeld? De gewraakte insecticiden worden wereldwijd toegepast. Om verschillende redenen moet er eerder aan problemen door varroamijten en virussen worden gedacht.
Het wordt stil in de bijenkast : de wetenschap over bijensterfte (interview met A. van 't Hoog, T. Blacquiere, C. van Dooremalen)
Hoog, A. van 't; Blacquiere, T. ; Dooremalen, C. van; Cornelissen, B. - \ 2013
WageningenWorld 2013 (2013)2. - ISSN 2210-7908 - p. 10 - 15.
apidae - honingbijen - bombus - bijenziekten - doodsoorzaken - vuilbroed - varroa - nosema - bacterieziekten - drachtplanten - insecticiden - pesticiden - risicofactoren - wetenschappelijk onderzoek - bijensterfte - dierenwelzijn - diergezondheid - wilde dieren - dierlijke productie - honey bees - bee diseases - causes of death - foul brood - bacterial diseases - pollen plants - insecticides - pesticides - risk factors - scientific research - bee mortality - animal welfare - animal health - wild animals - animal production
Er is iets goed mis met de honingbij: ’s winters legt een derde van de volken het loodje. Geleidelijk aan krijgt de wetenschap meer inzicht in mogelijke oorzaken van deze bijensterfte, maar één boosdoener is (nog) niet aan te wijzen.
Bijenonderzoek is een wespennest - ‘Wageningen veegt zijn straatje schoon’ (interview met Tjeerd Blacquière)
Maanen, G. van; Blacquière, T. - \ 2012
Bionieuws 22 (2012)7 (14 april 2012). - ISSN 0924-7734 - p. 3 - 3.
apidae - honingbijen - pesticiden - doodsoorzaken - wetenschappelijk onderzoek - honey bees - pesticides - causes of death - scientific research
De integriteitsklacht tegen bijenonderzoeker Tjeerd Blacquière is niet gegrond verklaard. Dit tot ongenoegen van klagend toxicoloog Henk Tennekes. Hij zoekt het nu hogerop
Bijensterfte: bijen verliezen terrein
Blacquiere, T. ; Steen, J.J.M. van der - \ 2011
Wageningen : Plant Research International
bijenhouderij - bijenstanden - apidae - doodsoorzaken - bijenziekten - mortaliteit - bijensterfte - beekeeping - apiaries - causes of death - bee diseases - mortality - bee mortality
In dit dossier vindt u relevante informatie rondom bijensterfte.
Lammerensterfte verminderen
Verkaik, J.C. - \ 2011
biologische landbouw - schapenhouderij - lammeren - mortaliteit - doodsoorzaken - organic farming - sheep farming - lambs - mortality - causes of death
Poster met onderzoeksinformatie over de oorzaken en het verminderen van lammerensterfte in de biologische schapenhouderij.
Tilia zorgt voor hommeles (interview met Cornelissen & Sondeijker)
Raats, K. ; Cornelissen, B. ; Sondeijker, J. - \ 2010
Boomzorg 2010 (2010)juli. - p. 34 - 35.
bombus - apidae - energiebehoeften - tilia tomentosa - tilia - bomen - concurrentie tussen dieren - doodsoorzaken - biologische mededinging - bombus - apidae - energy requirements - tilia tomentosa - tilia - trees - animal competition - causes of death - biological competition
In de zeventiende eeuw stond voor bijenhouders het advies al op schrift: ‘breng uw bijen niet naar lindes!’ Maar nog altijd zien boombeheerders ieder jaar het verschijnsel dat met name hommels massaal de dood vinden onder de lindeboom.
Dode bijen geven hun geheimen prijs
Cornelissen, B. - \ 2010
Bijenhouden 4 (2010)1. - ISSN 1877-9786 - p. 14 - 15.
bijenhouderij - bijenbroed - imkers - doodsoorzaken - bijenziekten - monsters - vuilbroed - service - gegevens verzamelen - beekeeping - honey bee brood - beekeepers - causes of death - bee diseases - samples - foul brood - servicing - data collection
Al jaren sturen bijenhouders ons monsters van dode bijen en bijenbroed. We kijken deze monsters na op ziekten om de doodsoorzaak na te gaan. De laatste twee jaar hebben we actief bekendheid gegeven aan deze (gratis) service, waardoor het aantal ingezonden monsters gigantisch is toegenomen. Dat levert wel meer werk, maar vooral meer gegevens op. Een overzicht van de resultaten van september 2008 tot september 2009
Kokkelsterfte in de Oosterschelde juni 2010
Brink, A.M. van den; Troost, K. ; Engelsma, M.Y. - \ 2010
Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C101/10) - 42
kokkels - schaal- en schelpdierenvisserij - doodsoorzaken - trematode-infecties - visbestand - monitoring - oosterschelde - clams - shellfish fisheries - causes of death - trematode infections - fishery resources - monitoring - eastern scheldt
Op 15 juni 2010 is door medewerkers van Rijkswaterstaat grote kokkelsterfte (Cerastoderma edule) gemeld bij de Slikken van de Dortsman (Stavenisse) in de Oosterschelde. Een veldbezoek op 17 juni 2010 door medewerkers van IMARES bevestigde deze sterfte. Verspreid over een groot gebied werden tienduizenden kokkels dood aangetroffen op het sediment oppervlak met het vlees nog aanwezig in de schelp. Een eerste onderzoek door het CVI gaf aan dat kokkels van de locatie Slikken van de Dortsman zwaar geïnfecteerd waren met een aantal soorten trematoden, zowel qua prevalentie (aantallen kokkels in de partij) als intensiteit (aantallen parasieten per kokkel). Eind juni 2010 werden in het kader van dit onderzoek acht locaties bezocht in de Oosterschelde.
To bee or not to bee (interview met T. Blacquière & J. Calis)
Thoenes, E. ; Blacquiere, T. ; Calis, J. - \ 2009
Wageningen Update 2009 (2009)2/09. - ISSN 1569-3279 - p. 4 - 7.
apidae - honingbijen - bijenziekten - varroa - mijten - honingbijkolonies - bijenhouderij - imkers - drachtplanten - pesticiden - doodsoorzaken - apidae - honey bees - bee diseases - varroa - mites - honey bee colonies - beekeeping - beekeepers - pollen plants - pesticides - causes of death
Het gaat slecht met de honingbij. Zowel in Europa als in Amerika zien imkers in toenemende mate hun bijenvolken ten prooi vallen aan de ‘verdwijnziekte’. Het symptoom, een lege kast zonder bijen – levend noch dood –, stelt wetenschappers voor een raadsel. Wageningse onderzoekers proberen de oorzaken te achterhalen en hebben in opdracht van het het ministerie van LNV een voorlopige analyse met aanbevelingen geschreven
Massale sterfte onder Aziatische korfmosselen in de Maas
Foekema, E.M. ; Hulst, O. ; Reeze, B. - \ 2008
H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 41 (2008)3. - ISSN 0166-8439 - p. 45 - 48.
waterkwaliteit - mossels - doodsoorzaken - watertemperatuur - zuurstof - voedsel - meting - maas - waterstand - water quality - mussels - causes of death - water temperature - oxygen - food - measurement - river meuse - water level
In de zomers van 2003 en 2006 kwam in de Maas massale sterfte voor van de Aziatische korfmossel Corbicula fluminea. Op basis van beschikbare gegevens van de waterkwaliteit in de Maas in 2006 lijkt de oorzaak te liggen in een combinatie van ongunstige factoren, zoals een hoge watertemperatuur in combinatie met lage zuurstofgehalten en/of een laag voedselaanbod, die het sterkst lokaal tot uiting komen tijdens een (zomer)periode met lage waterafvoer. Duidelijk werd dat de standaardgegevens van de vaste meetstations onvoldoende informatie leveren om de oorzaak van de lokale mosselsterfte met zekerheid vast te stellen. Hiervoor is het noodzakelijk om zo snel mogelijk na een melding van sterfte op locatie metingen te verrichten. Rijkswaterstaat Limburg heeft hiertoe inmiddels praktische en organisatorische maatregelen genomen
Weet de honingbij zich te handhaven?
Top, Henk ; Blacquiere, T. - \ 2008
Animal Freedom
apidae - bijenziekten - doodsoorzaken - varroa - mijten - insecticiden - drachtplanten - stuifmeel - bestuivers (dieren) - onderzoek - bijensterfte - apidae - bee diseases - causes of death - varroa - mites - insecticides - pollen plants - pollen - pollinators - research - bee mortality
Tekst: Henk Top In het afgelopen jaar is door verschillende media melding gemaakt van massale sterfte onder honingbijen in Noord-Amerika. Ook in delen van ons land is sprake van toenemende sterfte onder de bijen. Wat is er juist van deze verhalen en heeft de bijensterfte in de Verenigde Staten iets te maken met de sterfte in ons land of moet de oorzaak gezocht worden in de klimaatverandering, het gebruik van pesticiden of wellicht de straling van de gsm's?
Uitwerking van de resultaten van de enquetes april, juli en oktober 2006 en maart 2007, gehouden voor de evaluatie van de wintersterfte 2006-2007 en de resultaten van de diagnose van bijenziekte van ingezonden monsters
Steen, J.J.M. van der - \ 2007
[Wageningen] : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bijen - 25
apidae - bijenziekten - varroa - doodsoorzaken - bee diseases - causes of death
De enquêteresultaten laten zien dat de manier van imkeren effect heeft op wintersterfte. Varroabestrijding is hierbij heel belangrijk. Een varroabestrijding gedurende het gehele seizoen, zodat er relatief gezonde winterbijen geboren worden, helpt. Dit blijkt uit het gunstige effect van de varroabehandelingen in de zomer en het verwijderen van darrenraat in het voorjaar, op de grootte van de volken en, zeker zo belangrijk, op de sterfte in de daarop volgende winter. Varroabestrijding nadat de winterbijen geboren zijn na september, zijn heeft geen effect meer op de wintersterfte, het verschil is in de zomer gemaakt
Bruinvisstrandingen in Nederland in 2006: achtergronden, leeftijdsverdeling, sexratio, voedselkeuze en mogelijke oorzaken
Leopold, M.F. ; Camphuysen, C.J. - \ 2006
IJmuiden : IMARES (NIOZ rapport 2006-5) - 136
phocoenidae - pathologie - doodsoorzaken - noordzee - phocoenidae - pathology - causes of death - north sea
Bruinvissen komen in steeds grotere aantallen voor in de Nederlandse (kust)wateren. In de periode 1960␂ 1985 was de bruinvis vrijwel uitgestorven in Nederland, maar de soort heeft een spectaculaire comeback gemaakt. Terwijl het aantal waarnemingen sterk toenam werd er ook een toename gevonden in het aantal dieren dat dood op de kust aanspoelde. In september 2006 werden 64 bruinvissen onderzocht die eerder dat jaar dood op de Nederlandse kust waren aangespoeld
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.