Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 554

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==drainage
  Check title to add to marked list
  Help feed the world population with the use of drainage | WURcast
  Ritzema, H.P. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research
  agriculture - drainage - food production - irrigation - salts - water
  Maatgevende afvoer en maaiveldafvoer in waterschap Vechtstromen : beschouwing over de bruikbaarheid van afvoernormen voor bepaling van veranderingen in de waterhuishouding en het optreden van maaiveldafvoer
  Massop, H.Th.L. ; Bakel, P.J.T. ; Louw, P.G.B. de - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2839) - 71
  drainage - waterbeheer - afvoer - oppervlakkige afvoer - klimaatverandering - nederland - drainage - water management - discharge - runoff - climatic change - netherlands
  Dit rapport beschrijft (1) een evaluatie van de MA-methodiek (Maatgevende Afvoer) toegepast door harmonisatie van de legger van het waterschap Vechtstromen en brengt (2) de maaiveladafvoer voor het waterschapgebied in beeld.
  SWAP version 4
  Kroes, J.G. ; Dam, J.C. van; Bartholomeus, R.P. ; Groenendijk, P. ; Heinen, M. ; Hendriks, R.F.A. ; Mulder, H.M. ; Supit, I. ; Walsum, P.E.V. van - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research report 2780) - 243
  agrohydrology - irrigation - drainage - surface water - soil water - water management - simulation models - salinization - agrohydrologie - irrigatie - drainage - oppervlaktewater - bodemwater - waterbeheer - simulatiemodellen - verzilting
  Theory description and user manual
  Steering with high EC improves taste and quality of fruits : search for less water, fertilisers and discharge
  Beerling, Ellen - \ 2017
  horticulture - greenhouse horticulture - tomatoes - water use - water use efficiency - fertilizers - emission reduction - drainage - rockwool - irrigation systems - crop quality - cultural methods
  With a little more effort you can improve even more. This is the approach behind new trials aimed at optimizing water and fertiliser use with the specific aim of reducing fertiliser emission to the environment. It sounds rather demanding until you realise that the quality of the end product can also improve, while maintaining or even increasing yield. Excess drain as an insurance policy for the cultivation is an out-dated idea.
  Praktijkproef onderwaterdrains Wormer- en Jisperveld
  Akker, Jan van den; Diggelen, J.M.H. van; Houwelingen, Karel van; Kleef, Jan van; Pleijter, Matheijs ; Smolders, A.J.P. ; Turlings, L.G. ; Wielen, S. van der - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2765) - 67
  drainage - grondwaterstand - bodemdaling - veengronden - emissie - evapotranspiratie - noord-holland - drainage - groundwater level - subsidence - peat soils - emission - evapotranspiration - noord-holland
  Due to grassland evapotranspiration groundwater levels can be lowered decimeters below ditch water
  level. Use of submerged drains reduces the lowering of groundwater levels and so peat oxidation and
  subsidence and CO2 and N2O emissions. Submerged drains proved to increase the bearing capacity,
  however, also the penetration resistance for a meadowbird beak increased. The capacity to capture
  rain shower events increased. Groundwater and ditch water quality slightly improved. The infiltration
  of ditch water increased considerably, however, was less than expected. Probably this is caused by a
  hindered infiltration into the drain by sludge in the ditch. The use of a collector drain to regulate the
  inlet is recommended.
  The TOXSWA model version 3.3 for pesticide behaviour in small surface waters : description of processes
  Horst, M.M.S. ter; Beltman, W.H.J. ; Berg, F. van den - \ 2016
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 84) - 72
  pesticides - surface water - models - modeling - aquatic ecosystems - drainage - runoff - pesticiden - oppervlaktewater - modellen - modelleren - aquatische ecosystemen - drainage - oppervlakkige afvoer
  In the European Union (EU) the risk of plant protection products to aquatic organisms is assessed accordingto regulation 1107/2009. For this assessment the FOCUS Surface Water Scenarios have been developed. TheTOXSWA model is included in the FOCUS Surface Water Software tools to calculate the exposureconcentration in the water systems defined in those scenarios. At the national level the TOXSWA model isused to assess the exposure concentration in the water system defined in national scenarios. In this report adescription is given of the hydrology in the Dutch and EU water body systems and the fate of pesticides andtheir metabolites in water and sediment. The pesticide can enter the system by spray drift and/or drainageand run-off. The transport in the water system is described by advection, dispersion and diffusion. Theexchange at the water-sediment interface is described based on advection/diffusion. Other processes aresorption, volatilisation at the water – air interface and transformation in both the water layer and thesediment. The formation and transformation of metabolites in both compartments are described. The reportpresents an outlook on the improvements in the next version as well as on future developments.
  Belasting van waterlichamen in de Krimpenerwaard met stikstof en fosfor
  Schipper, P.N.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Massop, H.T.L. ; Boekel, E.M.P.M. - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2738) - 75
  waterbalans - voedingsstoffenbalans - voedingsstoffen - drainage - oppervlaktewater - modellen - krimpenerwaard - water balance - nutrient balance - nutrients - drainage - surface water - models - krimpenerwaard
  Om inzicht te krijgen in de herkomst van nutriënten in de Krimpenerwaard is een modelinstrumentarium gebouwd dat de waterbalans en nutriëntenbalans in beeld brengt voor vier afwateringsgebieden binnen de Krimpenerwaard. Vervolgens is de beïnvloedbaarheid van bronnen afgeleid conform de werkwijze die wordt toegepast door de Nutriëntenwerkgroep Rijn-West. Uit de resultaten blijkt dat er tussen de vier afwateringsgebieden duidelijke verschillen zijn in herkomst van de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater en de beïnvloedbaarheid hiervan. In de Nesse is het grootste gedeelte moeilijk/niet beïnvloedbaar door de relatief hoge bijdrage van de uit- en afspoeling vanuit natuurgronden, voor de Krimpenerwaard is het grootste gedeelte beïnvloedbaar met een direct effect door de aanvoer van nutriënten via inlaatwater. Met het modelinstrumentarium is verder verkend wat het effect is van een aantal scenario’s op de nutriëntenbelasting naar het oppervlaktewater. In het autonome scenario daalt de af- en uitspoeling van stikstof in de periode 2015–2029 t.o.v. de huidige situatie (2014) met ca. 15%, de fosforbelasting verandert door de sterke buffering van de bodem bijna niet of neemt zelfs wat toe. Door verruiming van het areaal natuur, aanleg van onderwaterdrainage op koopveengronden en lagere bodemoverschotten door kringlooplandbouw, neemt de af- en uitspoeling ten opzichte van de autonome situatie met ca. 10 à 20% af.
  Agrarische bedrijfswaterplannen Dwingelerstroom en Wapserveensche Aa : pilotstudie naar de potentie en effectiviteit van maatregelen bij agrarische bedrijven die bijdragen aan verbetering van de waterhuishouding
  Schipper, P.N.M. ; Groenendijk, P. ; Hoving, I.E. ; Michels, R. ; Arts, M. ; Staarink, H. ; Bakel, J. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2735) - 67
  melkveebedrijven - melkveehouderij - waterbeheer - bodembeheer - gewasopbrengst - drainage - drenthe - dairy farms - dairy farming - water management - soil management - crop yield - drainage - drenthe
  In dit onderzoek zijn 9 agrarische melkveebedrijven in Drenthe bezocht en is samen met de betrokken agrariërs besproken en geanalyseerd in hoeverre de situatie op het erf en de percelen verbeterd kan worden ten aanzien van bodem en water. Vanuit gesignaleerde knelpunten zijn maatregelen aangedragen die bij kunnen dragen aan verbetering van het bedrijfsresultaat en het watersysteem. Samen met het waterschap zijn een 6-tal type maatregelen geselecteerd waarvan de effectiviteit is berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van modellen die op perceelsniveau de vochthuishouding, gewasopbrengst en nutriëntenhuishouding simuleren. Voor ieder bedrijf zijn de resultaten van het veldbezoek, analyse en berekening van effecten opgenomen in een bedrijfswaterplan, welke voor feedback is voorgelegd aan de betreffende agrariër. Het voorliggende rapport vat de resultaten van de 9 bedrijfswaterplannen samen en geeft op hoofdlijnen aan wat de potenties zijn van maatregelen op regionaal niveau.
  PEARL model for pesticide behaviour and emissions in soil-plant systems
  Berg, F. van den; Tiktak, A. ; Boesten, J.J.T.I. ; Linden, A.M.A. van der - \ 2016
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOt-technical report 61) - 134
  pesticides - emission - models - leaching - modeling - soil - drainage - groundwater - soil plant relationships - pesticiden - emissie - modellen - uitspoelen - modelleren - bodem - drainage - grondwater - bodem-plant relaties
  In the EU the risk of leaching of plant protection products is assessed according to the new regulation 1107/2009. For the assessment of this risk the FOCUS Groundwater scenarios have been developed. The PEARL model is one of the models that can be used to calculate the leaching concentration in groundwater
  for these scenarios. At the national level, the GeoPEARL model is used to assess the 90th percentile in space of the plant protection product in its area of use. In this report a description is given of all processes considered to describe the fate of the plant protection product in the plant-soil system, such as transport in
  the soil matrix and in the macropore domain of the soil, transformation, volatilisation and sorption in soil, and processes at the plant canopy (volatilisation, penetration into the plant tissue and phototransformation
  on the plant surface). The PEARL model is integrated with the hydrological model SWAP. This report describes the most important processes to describe the hydrology of the soil system. Furthermore, the recent additions of the PEARL model for paddy rice systems, as well as those to simulate the fate in
  greenhouse systems are also presented.
  Buisdrainagekaart 2015 : update landelijke buisdrainagekaart op basis van de landbouwmeitellingen van 2012
  Massop, H.T.L. ; Schuiling, C. - \ 2016
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2700) - 53
  buisdrainage - drainage - sloten - landbouwtellingen - hydrologie - tile drainage - drainage - ditches - agricultural censuses - hydrology
  Voor hydrologische berekeningen is informatie over buisdrainage veelal een noodzakelijk gegeven. Op basis van de landbouwmeitellingen 2010 is een landsdekkende kaart met het voorkomen van buisdrainage afgeleid. Bij de meitellingen van 2012 is opnieuw het areaal buisdrainage geïnventariseerd en bovendien zijn enkele aanvullende vragen gesteld over o.a. de diepte van
  buisdrainage, het functioneren van buisdrainage en de aanwezigheid van maaiveldgreppels. Door de bedrijfsgegevens m.b.t. areaal buisdrainage te combineren met het BRP-gewassenbestand van 2012, met informatie over de ruimtelijke ligging van de percelen van de landbouwbedrijven, is op bedrijfsniveau buisdrainage toegekend aan gebruikspercelen. Deze kaart is aangevuld op basis van informatie van Top10NL en LGN7. Omdat tevens de draindiepte is geïnventariseerd, zijn twee drainagedieptekaarten gemaakt, nl. op basis van vuistregels en volgens opgave van de boeren. Dit heeft ook geresulteerd is twee drainageweerstandskaarten. Naast genoemde kaarten zijn kaarten gemaakt over functioneren van drainage en van de verspreiding van peilgestuurde drainage en maaiveldgreppels
  Vermindering van de fosfaatbelasting oppervlaktewater met P-bindende drain : rapportage monitoring veldpilot en onderzoek naar praktische inpasbaarheid van de maatregel
  Groenenberg, J.E. ; Chardon, W.J. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2678) - 57
  oppervlaktewater - fosfaatuitspoeling - fosfaat - eutrofiëring - drainage - waterkwaliteit - waterbeheer - surface water - phosphate leaching - phosphate - eutrophication - drainage - water quality - water management
  Om de uitspoeling van fosfaat uit landbouwgronden naar het oppervlaktewater te verlagen, is een fosfaat (P)-bindende drain ontwikkeld. Deze P-bindende drain bestaat uit een normale drainbuis met daaromheen een sterk P-bindend materiaal, in dit onderzoek ijzerzand. De hier in een veldproef geteste P-bindende drain verwijdert 97% van het aangevoerde fosfaat. Er is berekend dat de Pbindende drain dit hoge verwijderingspercentage 14 jaar handhaaft, daarna zal de efficiëntie dalen. De omhulling met ijzerzand heeft geen negatieve effecten op de drainerende werking van de drain. De maatregel is goed inpasbaar in de gangbare landbouwpraktijk en is kosteneffectief.
  Potentie Kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweide : Voorstudie naar de potentie van kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidevoor minder verliezen naar bodem en water en beter bedrijfsresultaat
  Schipper, P.N.M. ; Hendriks, R.F.A. ; Noij, I.G.A.M. ; Honkoop, W. ; Eekeren, N.J.M. van; Boekhorst, L. - \ 2015
  Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2684) - 29
  waterkwaliteit - veenweiden - graslanden - melkveehouderij - drainage - voedingsstoffen - verliezen uit de bodem - water quality - peat grasslands - grasslands - dairy farming - drainage - nutrients - losses from soil
  In dit onderzoek is verkend of en hoe kringlooplandbouw en onderwaterdrainage in veenweidepolders kunnen bijdragen aan verbetering van de waterkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de melkveehouders. Dit als voorstudie op een voorgenomen vierjarig experiment om kringlooplandbouw in de polder breed te implementeren en de effecten nauwgezet te volgen. Uit de voorstudie blijkt dat een set aan kringlooplandbouwmaatregelen kan leiden tot een betere benutting van meststoffen en daarmee de nutriëntenverliezen naar de bodem en de diffuse belasting van het oppervlaktewater aanzienlijk afnemen. Onderwaterdrainage is gunstig doordat het maaivelddaling afremt, broeikasgasemissie daalt, de draagkracht voor bodembewerkingen verbeterd en grasopbrengsten goed blijven. Net als kringlooplandbouwmaatregelen biedt onderwaterdrainage ook potentie voor verbetering van de waterkwaliteit, omdat minder fosfaat en stikstof af- en uitspoelen.
  Deelonderzoeken in en nabij het natuurgebied Geelbroek (fase 3) : effectiviteit buisdrainage, onderlinge samenhang van grondwaterstanden gemeten in ondiepe peilfilters en vergelijking historische en huidige grondwatertrap
  Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2669) - 103
  buisdrainage - drainage - grondwaterstand - grondwater - drenthe - natuurgebieden - tile drainage - groundwater level - groundwater - natural areas
  Bij de herinrichting van Geelbroek als natuurgebied wordt de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied aangepast, voornamelijk door het te vernatten. Dit gebeurt door het laten dempen en dichtgroeien van sloten waardoor de afvoer van water wordt vertraagd en er meer water in het gebied wordt vastgehouden. In deze studie zijn drie deelonderzoeken m.b.t. Geelbroek uitgewerkt. In het eerste deelonderzoek is – voor een door de opdrachtgever aangegeven strook aangrenzende agrarisch gebied – een geschiktheidsbeoordeling voor normale buisdrainage uitgevoerd voor zowel weidebouw als akkerbouw. Voor de voorlopige beoordeling van de geschiktheid is o.a. gebruikgemaakt van informatie uit bodemkundig/hydrologisch onderzoek over o.m. de Gt, de doorlatendheid en de aard van het materiaal. De geschiktheid van natte gronden kan veelal duurzaam worden verbeterd door de aanleg van buisdrainage. Echter, door de ondiepe ligging van de keileem en andere storende lagen in een groot deel van het onderzochte gebied, resteren slechts weinig gronden waar het zandpakket voldoende dik is om goed te kunnen draineren. Voor het tweede deelonderzoek is bij zes bestaande peilbuislocaties een extra filter bijgeplaatst om te onderzoeken of in de reeds bestaande ondiepste filter de freatische grondwaterstand wordt gemeten. Uit de statistische analyse blijkt dat de grondwaterstanden in de nieuwe ondiep geplaatste filters significant verschillen van de bestaande peilfilters, echter de gemeten verschillen zijn voor de meeste buizen gering. Voor twee van de zes peilbuislocaties wordt geadviseerd het nieuw geplaatste filter te handhaven ten koste van de bestaande ondiepe filters; de overige vier kunnen worden verwijderd. Als derde deelonderzoek is de Gt-kaart uit het bodemkundig/hydrologisch onderzoek opgeschaald naar schaal 1 : 50.000 voor vergelijking met de historische Gt-kaart schaal 1 : 50.000 van de Bodemkaart. Uit de vergelijking blijkt dat zowel vernatting als verdroging is opgetreden sinds de jaren tachtig. Verdroging is veelal te wijten aan de toepassing van buisdrainage. Als mogelijke oorzaken van vernattting zijn te noemen: verwijderen van zaksloten, verhoging van winterpeil in de Ruimsloot, mogelijk uitstraling van het vernatte natuurgebied en daling van het maaiveld door oxidatie van het veen.
  Sectorial Water Use Trends in the Urbanizing Pearl River Delta, China
  Yao, M. ; Werners, S.E. ; Hutjes, R.W.A. ; Kabat, P. ; Huang, H.Q. - \ 2015
  PLoS ONE 10 (2015)2. - ISSN 1932-6203 - 20 p.
  south china - climate-change - demand model - availability - drainage - impacts - streams - system - growth
  Assessing and managing water use is crucial for supporting sustainable river basin management and regional development. The first consistent and comprehensive assessment of sectorial water use in the Pearl River Delta (PRD) is presented by analysing homogenized annual water use data from 2000 to 2010 in relation to socio economic statistics for the same period. An abstraction of water use, using the concept of water use intensity, and based on equations inspired by those used in global water resource models, is developed to explore the driving forces underlying water use changes in domestic, industrial and agricultural sectors. We do this at both the level of the region as a whole, as well as for the nine cities that constitute the PRD separately. We find that, despite strong population and economic growth, the PRD managed to stabilize its absolute water use by significant improvements in industrial water use intensities, and early stabilisation of domestic water use intensities. Results reveal large internal differentiation of sectorial water use among the cities in this region, with industrial water use intensity varying from -80 to +95% and domestic water use intensity by +/- 30% compared to the PRD average. In general, per capita water use is highest in the cities that industrialised first. Yet, all cities except Guangzhou are expected to approach a saturation value of per capita water use much below what is suggested in recent global studies. Therefore, existing global assessments probably have overestimated future domestic water use in developing countries. Although scarce and uncertain input data and model limitations lead to a high level of uncertainty, the presented conceptualization of water use is useful in exploring the underlying driving forces of water use trends.
  Stability Properties of Surfactant-Free Thin Films at Different Ionic Strengths: Measurements and Modeling
  Lech, F.J. ; Wierenga, P.A. ; Gruppen, H. ; Meinders, M.B.J. - \ 2015
  Langmuir 31 (2015)9. - ISSN 0743-7463 - p. 2777 - 2782.
  sodium dodecyl-sulfate - subsequent criticism - hydrophobic forces - standing foams - liquid-films - interface - electrolyte - coalescence - proteins - drainage
  Foam lamellae are the smallest structural elements in foam. Such lamellae can experimentally be studied by analysis of thin liquid films in glass cells. These thin liquid films usually have to be stabilized against rupture by surface active substances, such as proteins or low molecular weight surfactants. However, horizontal thin liquid films of pure water with a radius of 100 µm also show remarkable stability when created in closed Sheludko cells. To understand thin film stability of surfactant-free films, the drainage behavior and rupture times of films of water and NaCl solutions were determined. The drainage was modeled with an extended Derjaguin–Landau–Verwey–Overbeek (DLVO) model, which combines DLVO and hydrophobic contributions. Good correspondence between experiment and theory is observed, when hydrophobic interactions are included, with fitted values for surface potential (¿0,water) of -60 ± 5 mV, hydrophobic strength (Bhb,water) of 0.22 ± 0.02 mJ/m2, and a range of the hydrophobic interaction (¿hb, water) of 15 ± 1 nm in thin liquid films. In addition, Vrij’s rupture criterion was successfully applied to model the stability regions and rupture times of the films. The films of pure water are stable over long time scales (hours) and drain to a final thickness >40 nm if the concentration of electrolytes is low (resistivity 18.2 MQ). With increasing amounts of ions (NaCl) the thin films drain to
  SWASH Manual 5.3 : user’s guide version 5
  Berg, F. van den; Beltman, W.H.J. ; Adriaanse, P.I. ; Jong, A. de; Roller, J.A. te - \ 2015
  Wageningen : Statutory Research Tasks Unit for Nature & the Environment (WOT Natuur & Milieu) (WOt-technical report 36) - 56
  pesticiden - drainage - sloten - waterkwaliteit - monitoring - modellen - pesticides - ditches - water quality - models
  SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentration in the EU FOCUS surface water scenarios. It is part of the exposure calculation procedure, being part of the obligatory evaluation procedure to place an active substance on List 1 according to EU Directive 91/414/EEC. SWASH encompasses: (i) FOCUS Drift Calculator, calculating pesticide entries through spray drift deposition, (ii) PRZM-3, calculating pesticide entries through run-off, (iii) MACRO, calculating pesticide entries through drainage and (iv) TOXSWA, calculating the behaviour of pesticides in small surface waters. It is linked to SPIN, a pesticide properties tool, and prepares input for the PRZM, MACRO and TOXSWA models. Via the SWASH shell the user can enter the shells of the other models to perform the PRZM or MACRO model runs needed to assess the fate of the substance in he FOCUS water body systems using TOXSWA.
  Landelijk meetnet effecten mestbeleid; resultaten van monitoring op de natte gronden in de Zandregio in de periode 2004–2009 : landbouwpraktijk en waterkwaliteit (hoofdrapport en bijlagenrapport)
  Buis, E. ; Ham, A. van den; Daatselaar, C.H.G. ; Fraters, B. - \ 2015
  Bilthoven : RIVM (RIVM rapport 2015-0055) - 100
  zandgronden - drainage - waterkwaliteit - landbouwgronden - mestbeleid - oppervlaktewater - sloten - nitraten - sandy soils - water quality - agricultural soils - manure policy - surface water - ditches - nitrates
  Binnen het reguliere programma in de Zandregio, wordt de waterkwaliteit in de bovenste meter van het grondwater gemeten door bemonstering in de zomer. In de natte (gedraineerde) delen van de Zandregio spoelt een deel van het neerslagoverschot af naar het oppervlaktewater. Om de invloed van de landbouw op de kwaliteit van het klein oppervlaktewater (slootwater) in beeld te brengen, is een apart winterprogramma in het leven geroepen. Hierin worden, naast het ondiepe grondwater, ook het drain- en slootwater bemonsterd. In de natte delen van de Zandregio is nitraat, net als in andere regio’s, een belangrijke parameter voor de waterkwaliteit.
  Praktijkproef Regelbare Drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland
  Schipper, P.N.M. ; Heinen, M. ; Jansen, P.C. ; Stuyt, L.C.P.M. ; Dik, P.E. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2639) - 113
  landbouwgronden - bodemwater - drainage - grondwaterstand - uitspoelen - nitraten - veldproeven - bodemtypen - zeeuwse eilanden - agricultural soils - soil water - groundwater level - leaching - nitrates - field tests - soil types
  Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de nutriëntenbelasting terug te dringen. Modelstudies en praktijkproeven tonen dat peilgestuurde drainage in beginsel voordelen biedt voor de waterkwaliteit en bovendien de vochthuishouding in het perceel verbetert voor de agrariër. Echter, de werking is vooral op zandgronden onderzocht en niet op zavel en kleigronden met zoute kwel die kenmerkend zijn voor Zeeland. Daarom is op een perceel van proefboerderij de Rusthoeve in Zeeland een praktijkproef voor peilgestuurde diepdrainage uitgevoerd.
  Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding
  Schipper, P.N.M. ; Groenendijk, P. ; Eekeren, N.J.M. van; Zanen, M. ; Rozemeijer, J. ; Jansen, G. ; Swart, B. - \ 2015
  Amersfoort : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Rapport / STOWA 2015-19) - ISBN 9789057736889 - 72
  landbouwgronden - bodemwater - drainage - bodemkwaliteit - droogte - nutriëntenuitspoeling - inventarisaties - modellen - gelderse vallei - agricultural soils - soil water - soil quality - drought - nutrient leaching - inventories - models
  Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofgehalte niet optimaal en de beworteling beperkt. De laatste jaren zijn daarom projecten opgezet waarin waterbeheerders en agrariërs samenwerken om bodem verbeterende maatregelen in de praktijk uit te voeren. Het is echter geheel niet bekend wat de effecten van zulke maatregelen zijn op de kwantiteit en kwaliteit van het water op lokaal (perceel) niveau en op het regionale watersysteem. Op perceelniveau zijn nu twee verschillende bodemtypen die beiden veel voorkomen in de Gelderse Vallei geschematiseerd en doorgerekend met het modelinstrumentarium SWAP-WOFOST-ANIMO voor verschillende gewassen en verschillende hydrologische omstandigheden.
  Waterconservering door peilgestuurde drainage in Zeeland
  Staarink, H. ; Schipper, P.N.M. ; Straat, A. van de; Dik, P. - \ 2015
  H2O online (2015)26 juni. - 5
  drainage - wateropslag - peilbeheer - zeeland - lichte kleigronden - water storage - water level management - silt loam soils
  Met peilgestuurde drainage kunnen agrariërs zelf het ideale ontwateringsniveau van de buisdrainage regelen. Dat is voor hen gunstig, want daarmee kunnen ze inspelen op de weersomstandigheden. Peilgestuurde drainage is enkele jaren geleden vooral van de grond gekomen op zandgronden. Werkt het ook in Zeeland, op de daar veel voorkomende zavel en klei? Op proefboerderij Rusthoeve (Colijnsplaat) zijn drainageproeven uitgevoerd die tot positief resultaat leidden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.