Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 26

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==drainage systems
  Check title to add to marked list
  Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden
  Deru, J.G.C. ; Lenssinck, F.A.J. ; Hoving, I.E. ; Akker, J.J.H. van den; Bloem, J. ; Eekeren, N.J.M. van - \ 2014
  V-focus 11 (2014)3. - ISSN 1574-1575 - p. 27 - 29.
  bodemdaling - grondwaterstand - drainagesystemen - veenweiden - peilbeheer - infiltratie - subsidence - groundwater level - drainage systems - peat grasslands - water level management - infiltration
  Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik van onderwaterdrains kan bodemdaling verminderen door een verhoogde infiltratie van water uit de sloot naar de veenweidebodem, waardoor grondwaterstanden
  Verkenning monitoren wateroverlast Teelt de grond uit bloembollen
  Slootweg, G. ; Vreeburg, P.J.M. ; Gude, H. - \ 2014
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 18
  bloembollen - hyacinthus - tulpen - substraten - groeimedia - perliet - drainagesystemen - schade - beluchting - effecten - landbouwkundig onderzoek - ornamental bulbs - tulips - substrates - growing media - perlite - drainage systems - damage - aeration - effects - agricultural research
  Bij het uit de grond telen van lelies en hyacinten is regelmatig wateroverlast opgetreden met gewasschade als gevolg. In dit onderzoek werd nagegaan werd of de water-lucht verhouding verbeterd kon worden door het drainagesysteem aan te passen of door het substraat (duinzand) te mengen met perliet. Uit proeven met verschillende substraten en verschillende drainagelagen en mate van afschot, bleek dat het luchtgehalte van bollenzand verhoogd kan worden door daar perliet aan toe te voegen. Toevoeging van grof zand had weinig effect. Grof zand houdt minder water vast en bevat ook na verzadiging en uitdruipen nog veel lucht. Onderin de substraatlaaglaag zit minder lucht dan bovenin (het uitzakeffect). De meeste lucht zit bovenin in een dikkere laag grond. Tussen de verschillende drainagesystemen waren de effecten niet geheel consistent. De resultaten van de verschillende proeven geven aan dat het optreden van schade is afhankelijk was van de duur en het moment van de wateroverlast. Als het substraat 1 dag verzadigd was trad nog geen schade op. Twee dagen wateroverlast in augustus gaf geen opbrengstderving, terwijl 2 dagen in september wel duidelijk schade gaf. Een week wateroverlast gaf veel schade in augustus en oktober, maar had in november geen effect. Er zijn twee typen metingen aan het gewas uitgevoerd om de schade door wateroverlast te kunnen voorspellen: chlorofylfluorescentie tijdens en (direct na) de periode van wateroverlast in augustus en ethanol bepaling in de bollen direct na de periode van wateroverlast in september en november. De gemeten chlorofylfluorescentie aan het einde van de periode van wateroverlast correleerde over het algemeen met de latere schade aan het gewas. Bij twee dagen wateroverlast in augustus werd direct na deze periode een lagere waarde gevonden t.o.v. de controle. Na twee dagen was de efficiëntie van de fotosynthese echter weer op het hetzelfde niveau als die van de controle. Deze behandeling gaf geen duidelijke negatief effect op de opbrengst. Het ethanolgehalte in bollen bleek al na 1 dag wateroverlast een stijgende lijn te vertonen. De concentratie vertoonde een rechtlijnig verband met de duur van de wateroverlast. De afbroeiproeven van het teelt de grond uit onderzoek van 2012 lieten zien dat voor hyacint de teeltwijze (wel of niet ingegraven teeltsysteem) niet leidde tot veel verschil in snelheid van bloemaanleg. Bij afbroei van de kleine bolmaten was het aantal nagels per bol laag maar het aantal nagels per steel werd niet hoger door de teelt boven op de grond met hogere bodemtemperatuur. Bij lelies bleek dat de trekduur van de bollen uit de verschillende teeltsystemen op of in de grond nauwelijks verschilde. Ook de taklengte verschilde niet. Er waren verschillen tussen de teeltbehandelingen in takgewicht en aantal knoppen. De bollen uit de volle grond en de ongeisoleerde kisten, die tijdens de teelt op de grond stonden gaven zwaardere takken en meer knoppen tijdens de broei, dan de ingegraven kisten en de geisoleerde kisten. Deze verschillen zijn niet te verklaren aan de hand van de gemeten bodemtemperatuur(fluctuaties) tijdens de teelt, waarmee de oorzaak van de verschillen onduidelijk is.
  Impact-based integrated real-time control for improvement of the Dommel River water quality
  Langeveld, J. ; Benedetti, L. ; Klein, J.J.M. de; Nopens, I. ; Amerlinck, Y. ; Nieuwenhuijzen, A.F. van; Flameling, T. ; Zanten, O. van; Weijers, S. - \ 2013
  Urban Water Journal 10 (2013)5. - ISSN 1573-062X - p. 312 - 329.
  drainage systems - treatment-plant - models - calibration - pollution - design
  The KALLISTO project aims at finding cost-efficient sets of measures to meet the Water Framework Directive (WFD) derived goals for the river Dommel. Within the project, both acute and long term impacts of the urban wastewater system on the chemical and ecological quality of the river are studied with an integral monitoring campaign in the urban wastewater system (WWTP and sewers) and in the river. Based on this monitoring campaign, detailed models were calibrated. These models are partly simplified and integrated in a single model, which is validated using the detailed submodels. The integrated model was used to study the potential for impact-based real-time control (RTC). Impact based RTC proved to be able to improve the quality of the receiving waters significantly, although additional measures remain necessary to be able to meet the WFD requirements
  Variatie in biodiversiteit in sloten binnen een polder
  Heukelum, A. van; Peeters, E.T.H.M. - \ 2012
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2012)24. - ISSN 0166-8439 - p. 45 - 47.
  aquatische ecologie - biologisch waterbeheer - polders - sloten - biodiversiteit - drainagesystemen - aquatic ecology - biological water management - ditches - biodiversity - drainage systems
  Met meer dan 300.000 kilometer aan poldersloten en weteringen vormen de Nederlandse polders een uitgebreid potentieel leefgebied voor onder andere water- en oeverplanten, vissen, amfibieën en insecten. Toch ziet men poldersloten nog vaak slechts als uniforme transportwegen van eutroof water en kreeg de natuurfunctie binnen polders pas recentelijk meer aandacht. In het kader van een afstudeeropdracht van Wageningen Universiteit is onderzoek verricht naar de ruimtelijke verspreiding van de biodiversiteit in één polder. Verschillen in slootdimensies, landgebruik en onderhoud en beheer hebben invloed op het watermilieu en daarmee op de waterfauna. Dit maakt dat een polderdrainagesysteem een hogere ecologische diversiteit heeft dan wellicht gedacht wordt. Juist de kleine poldersloten tonen een hoge ecologische potentie, mits het waterbeheer daarop weet te anticiperen. Dit artikel laat zien hoe en waar ecologische zones binnen de polder ontstaan die verschillen in rijkdom en variabiliteit.
  Ontwikkeling emissiemanagementsysteem grondgebonden teelt; de lysimeter en drainmeter
  Voogt, W. ; Zwinkels, F. ; Balendonck, J. ; Dorland, H. van; Winkel, A. van; Heinen, M. - \ 2012
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1190) - 52
  cultuurmethoden - glastuinbouw - lysimeters - instrumenten (meters) - waterstroming - emissie - drainage - evapotranspiratie - drainagesystemen - cultural methods - greenhouse horticulture - lysimeters - instruments - water flow - emission - drainage - evapotranspiration - drainage systems
  Het hoofddoel van het project ‘Glastuinbouw Waterproof, grondgebonden’ was het ontwikkelen van een aantal middelen voor telers van grondgebonden teelten, waarmee zij emissiedoelstellingen kunnen halen. De leidende gedachte hierbij is dat een gesloten waterkringloop zoals toegepast bij substraatteelten onhaalbaar is. Emissiereductie zal vooral via het waterspoor behaald moeten worden en daarom is een brongerichte aanpak, de irrigatie afgestemd op de evapotranspiratie, het meest effectief. Het project omvatte in de eerste plaats het ontwikkelen en combineren van een aantal technische hulpmiddelen en in de tweede plaats het installeren en testen in de praktijk. In dit rapport worden de lysimeter en de bijbehorende drainmeter besproken.
  Samengestelde peilgestuurde drainage : de boer als peilbeheerder
  Buck, A.J. de - \ 2012
  Kennisakker.nl 2012 (2012)6 jan.
  drainage - drainagesystemen - peilbeheer - waterstand - akkerbouw - drainage systems - water level management - water level - arable farming
  In dit artikel wordt stikgestaan bij samengestelde, peilgestuurde drainage. Wat is het voor drainagesysteem en wat zijn de voor- en nadelen voor teler en omgeving?
  Puridrain veldpilot nitraatverwijdering Noordhoek
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2011
  akkerbouw - waterzuivering - nitraten - drainagesystemen - proefprojecten - kaderrichtlijn water - zware kleigronden - noord-brabant - arable farming - water treatment - nitrates - drainage systems - pilot projects - water framework directive - clay soils
  In het project Puridrain ontwikkelen de onderzoeksinstituten Deltares, TNO en PPO samen met lokale belanghebbenden zuiveringstechnologie voor het drainagesysteem. Dit kan een oplossing bieden voor de nadelige effecten van nitraat en fosfaat uit landbouwgebieden op het oppervlaktewater. Verschillende zuiveringsmethoden worden op drie bedrijven getest. Dit informatieblad beschrijft de proeven met nitraatverwijdering in Noordhoek.
  Diadrome vissen in de Waddenzee: monitoring bij Kornwerderzand 2001-2009
  Tulp, I.Y.M. ; Boois, I.J. de; Willigen, J.A. van; Westerink, H.J. - \ 2011
  IJmuiden : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES C008/11) - 38
  visserij - visbestand - diadrome vissen - monitoring - inventarisaties - vismigratie - hydraulische systemen - drainagesystemen - fisheries - fishery resources - diadromous fishes - inventories - fish migration - hydraulic structures - drainage systems
  Sinds 2000 wordt een monitoringprogramma van diadrome vis aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk uitgevoerd. Het doel van het programma is om trends en ontwikkelingen in de zeldzame diadrome vissoorten (fint, houting, grote marene, rivierprik, zeeprik, zalm en zeeforel) aan de zoute kant van de Afsluitdijk te beschrijven. Deze monitoring levert inzicht in het voorkomen van diadrome vis en kan gebruikt worden voor de evaluatie van het effect van geplande veranderingen in het spuibeheer op de mogelijkheden voor vistrek en de effectiviteit van een vispassage in het nieuwe spuicomplex in de Afsluitdijk.
  Puridrain zuiveringstechnieken voor drainwater
  Jansen, S. ; Stuurman, R. ; PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2010
  Deltares
  zuiveren - drainagesystemen - afvalwaterbehandeling - nadelige gevolgen - landbouwgronden - oppervlaktewater - zuiveringsinstallaties - nitraatuitspoeling - fosfaatuitspoeling - kaderrichtlijn water - purification - drainage systems - waste water treatment - adverse effects - agricultural soils - surface water - purification plants - nitrate leaching - phosphate leaching - water framework directive
  In het project Puridrain ontwikkelen de onderzoeksinstituten Deltares, TNO en PPO samen met lokale belanghebbenden zuiveringstechnologie voor het drainagesysteem. Dit kan een oplossing bieden voor de nadelige effecten van nitraat en fosfaat uit landbouwgebieden op het oppervlaktewater.
  Technologie als vliegwiel voor innovaties
  Migchels, G. ; Galama, P.J. ; Hoving, I.E. ; Lenssinck, F.A.J. - \ 2010
  Syscope Magazine 26 (2010)2010. - p. 10 - 13.
  innovaties - landbouwtechniek - robots - machinaal melken - melken - drainagesystemen - innovations - agricultural engineering - machine milking - milking - drainage systems
  Een aantal ondernemers en waterschappen in het Westelijk Veenweidegebied zijn aan de slag gegaan met technologische innovaties. Het ontwikkelingstraject, de impact en het draagvlak kan per innovatie flink verschillen, zo werd duidelijk tijdens de ontwikkeling van de mobiele melkrobot en onderwaterdrainage.
  Emissie meten in grondteelt nog steeds lastig
  Voogt, W. ; Winkel, A. van - \ 2010
  Vakblad voor de Bloemisterij 65 (2010)11. - ISSN 0042-2223 - p. 38 - 39.
  proeven op proefstations - lysimeters - instrumenten (meters) - emissie - meting - teeltsystemen - grondwaterstand - drainagesystemen - vollegrondsteelt - station tests - instruments - emission - measurement - cropping systems - groundwater level - drainage systems - outdoor cropping
  Hoe beheers je de emissie op een vollegrondsbedrijf onder glas? Een lysimeter kan daar wellicht een bijdrage aan leveren. De eerste praktijkproeven wijzen uit dat de meter aangepast moet worden. Hij moet tot aan het maaiveld meten
  Drain for gain : making water management worth its salt : subsurface drainage practices in irrigated agriculture in semi-arid and arid regions
  Ritzema, H.P. - \ 2009
  Wageningen University. Promotor(en): E. Schultz, co-promotor(en): Wim Cofino. - [S.l.] : S.n. - ISBN 9789085853145 - 208
  drainage - drainagesystemen - irrigatie - zoutgehalte - waterverzadiging - drainage - drainage systems - irrigation - salinity - waterlogging
  De geïrrigeerde landbouw heeft te kampen met verzilting en/of wateroverlast, met als gevolg dat er jaarlijks ongeveer een half miljoen hectare landbouwgrond uit productie wordt genomen. In deze studie is de rol van de drainage voor de geïrrigeerde landbouw in de aride - en semi-aride gebieden geanalyseerd en zijn aanbevelingen geformuleerd om de negatieve tendens van wateroverlast en verzilting te keren. Hoewel de bestaande drainagesystemen technisch voldoen en kostendekkend zijn, blijft de ontwikkeling van drainage achter bij de ontwikkeling van de irrigatie. De belangrijkste oorzaak is dat de systemen zijn ontworpen en aangelegd door de overheid, waarbij te weinig rekening wordt gehouden met de belangen van de boeren en de lokale omstandigheden. Daarnaast ligt bij de aanleg het accent vooral op de technische aspecten terwijl de organisatorische aspecten ondergeschikt blijven. Er zijn een drietal aanbevelingen geformuleerd om de rol van drainage in de geïrrigeerde landbouw beter tot zijn recht te laten komen: (i) een betere balans tussen “top-down” en “bottom-up” (ii) van standaardisatie naar een meer flexibele aanpak en (iii) focus op capacity building.
  Advice drainage plan Farm 70 : Salamá, Puntarenas, Costa Rica
  Ritzema, H.P. - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-Report Farm 70) - 13
  bosplantages - ontwerpberekeningen - costa rica - teak - drainagesystemen - tectona grandis - ontwerp - forest plantations - design calculations - drainage systems - design
  This report presents a “second” opinion of the drainage plan for the teak plantation Farm 70, in Costa Rica. The Dutch Foundation Terra Vitalis has requested this second opinion on the drainage plan prepared by the BARCA Company for Farm 70, Puntarenas, Costa Rica. This teak farm is located in the southwest region of Costa Rica, a region characterized by high rainfall, especially in the period May to November. The BARCA Company is developing the area as a teak reforestation plantation. Because of the heavy rainfall intensity, flat topography, soils with low hydraulic conductivity and impermeable layers close to the soil surface, an intensive drainage system is required. The report discusses options to reduce the risk of high water tables in this teak plantation (71.56 ha)
  Onderwaterdrains in het veenweidegebied : toelichting op de methode en meetinrichting
  Pleijter, M. ; Akker, J.J.H. van den - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1586) - 58
  drainagesystemen - drainage uitrusting - moldrainage - drainage door leidingen - ondergrondse drainage - methodologie - veenweiden - meetsystemen - meettechnieken - drainage systems - drainage equipment - mole drainage - pipe drainage - subsurface drainage - methodology - peat grasslands - measurement systems - measurement techniques
  Drains wordt doorgaans gebruikt voor het afvoeren van overtollig water. De onderwaterdrains kunnen echter ook gebruikt worden om water aan te voeren (infiltratie). Door de dubbele functie van de drains ontstaat een grondwaterregiem met een relatief lage hoogste grondwaterstand en een relatief hoge laagste grondwaterstand. Hierdoor wordt oxidatie van veen in de zomermaanden zoveel mogelijk tegengegaan, terwijl het landbouwkundig beheer niet negatief wordt beïnvloed dankzij een lagere grondwaterstand vroeg in het voorjaar. Deze proef bekijkt op verschillende locaties (Zegveld, Linschoten en in polder Zeevang) wat het effect is van de onderwaterdrainsdrains op de grondwaterstanden en de maaiveldligging
  ENBB ; beoordeling Enkadrain op stortplaatsen i.r.t. levenduur van 100 jaar
  Boels, D. ; Breen, J. ; Ommeren, C. van; Zon, W. van der - \ 2007
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1592)
  stortterreinen - verontreinigingsbeheersing - drainage uitrusting - drainagesystemen - matten - kunststofweefsel - kwaliteit - landfills - pollution control - drainage equipment - drainage systems - mats - plastic fabric - quality
  Afdichtingsmateriaal Enkadrain dient als bovenafdekking van stortplaatsen. De mat dient als alternatief voor de drainage die in het Stortbesluit is voorgeschreven. Het uitgangspunt voor een levensduur van 100 jaar is dat de hemelwaterafvoer gedurende die periode volgens de eisen van het Stortbesluit blijft functioneren. Het Expertisenetwerk Bodembescherming (ENBB) is een project van SenterNovem / Bodem+ en IPO
  Draineren tegen verdroging en voor een beter milieu: paradox of werkelijkheid?
  Bakel, J. van; Peerboom, J. ; Stuyt, L.C.P.M. - \ 2007
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 40 (2007)1. - ISSN 0166-8439 - p. 25 - 28.
  waterbeheer - drainage - verdroging - drainagesystemen - onderzoek - grondwaterstand - technieken - milieubescherming - waterschappen - verdroging (milieu) - water management - drainage - desiccation - drainage systems - research - groundwater level - techniques - environmental protection - polder boards - groundwater depletion
  Alterra heeft samen met Waterschap Peel en Maasvallei de werking van een speciale variant van peilgestuurde drainage (het systeem Van Iersel) onderzocht. Dit is een drainagesysteem waarbij de drains niet uitkomen op een verzamelsloot, maar worden aangesloten op een verzameldrain die uitmondt in een pvc-koker en waarbij de hoogte van de ontwateringsbasis kan worden gevarieerd: peilgestuurde samengestelde drainage. Het onderzoek vond plaats naar aanleiding van claims van boeren die betoogden dat het juist toepassen van drainage de verdroging tegengaat en de waterkwaliteit verbetert. De belangrijkste conclusie uit dit literatuur- en modelonderzoek is dat peilgestuurde drainage inderdaad kan zorgen voor een structurele verhoging van de grondwaterstand zonder dat de landbouwkundige gebruiksfuncties daaronder te leiden hebben. Voorwaarde is wel dat tegelijkertijd de drainagebasis wordt verhoogd
  Subsurface drainage practices : Guidelines for the implementation, operation and maintenance of subsurface pipe drainage systems
  Nijland, H. ; Croon, F.W. ; Ritzema, H.P. - \ 2005
  Wageningen : ILRI (ILRI publication 60) - ISBN 9789032703400 - 608
  ondergrondse drainage - buisdrainage - drainagesystemen - handboeken - subsurface drainage - tile drainage - drainage systems - handbooks
  Drainage goed voor veenweiden
  Bokma, B. - \ 2005
  Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw 18 (2005)12. - ISSN 1566-2616 - p. 8 - 8.
  drainage - ondergrondse drainage - drainagesystemen - bodemdaling - graslandverbetering - weiden - geïrrigeerde weiden - graslanden - irrigatie - infiltratie - veengronden - veengebieden - melkveehouderij - grondwaterstand - grondwateraanvulling - drainage - subsurface drainage - drainage systems - subsidence - grassland improvement - pastures - irrigated pastures - grasslands - irrigation - infiltration - peat soils - peatlands - dairy farming - groundwater level - groundwater recharge
  Onderwaterdrainage remt de bodemdaling in het veenweidegebied af. Veldproeven van Praktijkcentrum Zegveld (U) zijn veelbelovend - een flinke opsteker voor de melkveehouderij op laagveen. In Noordbeemster (NH) sleutelt loonbedrijf De Vlijt intussen aan een eenvoudige drainlegger achter de tractor
  Materials for subsurface land drainage systems
  Stuyt, L.C.P.M. ; Dierickx, W. ; Martínez Beltrán, J. - \ 2005
  Rome (Italy) : FAO (FAO irrigation and drainage paper 60) - ISBN 9789251054277 - 183
  ondergrondse drainage - drainagesystemen - drainage uitrusting - draineerbuizen - waterstroming - omhullingsmaterialen - drainage - subsurface drainage - drainage systems - drainage equipment - drain pipes - water flow - envelope materials - drainage
  The purpose of this Paper is to provide this practical information to drainage engineers and contractors. The Paper is based on the current knowledge of water flow into drain pipes and envelopes, their properties and applicability. It also contains guidelines for the selection of drainage materials and practical guidelines for the implementation of laboratory and field investigations to evaluate the performance of drainage materials. The selection of the materials must also consider the required specifications, their availability, durability and cost. Guideline for selection of the most appropriate envelope material, as related to local conditions
  An integrated approach for the improvement of flood control and drainage schemes in the coastal belt of Bangladesh
  Liakath Ali, M. - \ 2002
  Wageningen University. Promotor(en): E. Schultz; A. Nishat. - S.l. : S.n. - ISBN 9789058095206 - 219
  hoogwaterbeheersing - waterbeheer - drainagesystemen - kustgebieden - kustwateren - bangladesh - integraal waterbeheer - flood control - water management - drainage systems - coastal areas - coastal water - bangladesh - integrated water management
  During the past decades huge investments have been made in flood protection, drainage and irrigation schemes to reclaim and develop many polder areas in Bangladesh. In these areas a careful water management is required to get optimal results from the investments in the physical infrastructure and enable the farmers to have a better living. However, in many instances the actual water management in the Flood Control and Drainage (FCD) schemes has been below expectation, resulting in lower yields than were envisaged during the feasibility, design and construction stages.

  In order to formulate suitable water management strategies for this type of areas research has been conducted in a pilotpolder 43/2A. In the framework of this research water management strategies and practices have been developed in consultation with the farmers considering the needs of agriculture, fisheries, navigation and environment. As per requirement in the field and considering the results of the hydrodynamic simulations, a new water management strategy has been developed. This strategy is designed to achieve the maintaining of preferred water levels during the year which will give optimal benefits that were not thought of earlier. The strategy has been prepared to match the normal practice of the farmers. This has also resulted in recommendations for land use zoning, linked to topography, soil and water management conditions. Based on the developed criteria and water management strategy a land suitability analysis has been performed for the present and potential conditions in polder 43/2A.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.