Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 503

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Herkomstanalyse gewasbeschermingsmiddelen in het grondwater van de Provincie Drenthe : meetperiode 2002-2007
  Kruijne, Roel ; Groenwold, Jan - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2815) - 41
  pesticiden - grondwater - monitoring - uitspoelen - waterverontreiniging - drenthe - nederland - pesticides - groundwater - monitoring - leaching - water pollution - drenthe - netherlands
  In 2008 heeft WEnR-Alterra een analyse gegeven van de mogelijke herkomst van gewasbeschermingsmiddelen die in de jaren 2002, 2004, 2006 en 2007 zijn aangetroffen in het grondwater van de Provincie Drenthe. Ruim de helft van de geanalyseerde gewasbeschermingsmiddelen is niet (meer) toegelaten op de Nederlandse markt. Veel stoffen hebben een brede toepassing (gehad) in meerdere sectoren en daarnaast ook buiten de landbouw. De breedte van deze toepassingen en de wijzingen in de tijd beperken de mogelijkheid om het voorkomen van een stof in verband te brengen met een specifiek gebruik. Uit regionale berekeningen blijkt dat het grondwater in de Provincie Drenthe als geheel minder kwetsbaar is voor uitspoeling van stoffen dan het grondwater in Nederland. Uit berekeningen met lokale invoergegevens blijkt, dat de meest kwetsbare locaties voor uitspoeling van de stof bentazon zijn oververtegenwoordigd in de bemonstering.
  Advies inrichting en beheer beekdal Geeserstroom
  Verdonschot, Piet F.M. ; Verdonschot, Ralf C.M. ; Jansen, Peter C. ; Massop, Harry T.L. ; Grootjans, Ab P. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Alterra) - ISBN 9789463431279 - 128
  beekdalen - waterlopen - milieubeheer - natuurbeheer - waterbeheer - wetlands - drenthe - brook valleys - streams - environmental management - nature management - water management - wetlands - drenthe
  De in 2005 uitgevoerde herinrichting van het beekdal van de Geeserstroom bestond uit de omvorming van een regulier landbouwgebied naar een door natuurlijke waterhuishoudkundige processen aangestuurd natuurgebied, met een nevenfunctie voor waterberging. Vooraf was een 19de -eeuwse beekdallandschap voorzien, met in het midden een stromende beekloop. Het beekdal blijkt zich in de periode tot 2016 echter ontwikkeld te hebben tot een zogenaamd doorstroommoeras, dat inmiddels een grote diversiteit aan moerasvegetaties en een zeer soortenrijke moerasvogelgemeenschap kent. Een doorstroommoeras is een mengvorm van moeras en beek en vormt qua watertype een overgang tussen stromend en stilstaand water. Naast de genoemde ecologische waarden zijn er lokaal echter ook enkele waterhuishoudkundige knelpunten en waterkwaliteitsproblemen ontstaan.
  Agrarische bedrijfswaterplannen Dwingelerstroom en Wapserveensche Aa : pilotstudie naar de potentie en effectiviteit van maatregelen bij agrarische bedrijven die bijdragen aan verbetering van de waterhuishouding
  Schipper, P.N.M. ; Groenendijk, P. ; Hoving, I.E. ; Michels, R. ; Arts, M. ; Staarink, H. ; Bakel, J. van - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2735) - 67
  melkveebedrijven - melkveehouderij - waterbeheer - bodembeheer - gewasopbrengst - drainage - drenthe - dairy farms - dairy farming - water management - soil management - crop yield - drainage - drenthe
  In dit onderzoek zijn 9 agrarische melkveebedrijven in Drenthe bezocht en is samen met de betrokken agrariërs besproken en geanalyseerd in hoeverre de situatie op het erf en de percelen verbeterd kan worden ten aanzien van bodem en water. Vanuit gesignaleerde knelpunten zijn maatregelen aangedragen die bij kunnen dragen aan verbetering van het bedrijfsresultaat en het watersysteem. Samen met het waterschap zijn een 6-tal type maatregelen geselecteerd waarvan de effectiviteit is berekend. Hierbij is gebruik gemaakt van modellen die op perceelsniveau de vochthuishouding, gewasopbrengst en nutriëntenhuishouding simuleren. Voor ieder bedrijf zijn de resultaten van het veldbezoek, analyse en berekening van effecten opgenomen in een bedrijfswaterplan, welke voor feedback is voorgelegd aan de betreffende agrariër. Het voorliggende rapport vat de resultaten van de 9 bedrijfswaterplannen samen en geeft op hoofdlijnen aan wat de potenties zijn van maatregelen op regionaal niveau.
  Van open riool naar leefbare beek, een flinke stap in de goede richting
  Schollema, Peter Paul ; Dongen, M. van; Dam, H. van; Winter, Hendrik V. ; Griffioen, A.B. ; Vroome, A.I. de - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)3. - ISSN 0024-1520 - p. 104 - 108.
  afvoerwater - waterkwaliteit - waterlopen - aquatische ecologie - pesticiden - natuurgebieden - monitoring - ecologisch herstel - drenthe - effluents - water quality - streams - aquatic ecology - pesticides - natural areas - monitoring - ecological restoration - drenthe
  Een beek in het Noorden van het land waarover in 1941 wordt gemeld dat in de benedenloop meer dan 5000 pond dode vis is afgevoerd en rond 1961 vrijwel alle vis uit het water verdwenen blijkt te zijn. Ook het water waar een monsternemer in 1964 meldt dat de roggebroden tijdens het uitvoeren van de metingen voorbijdreven. Het is erg moeilijk voor te stellen dat we het hier hebben over de Drentsche Aa, één van de meest intacte beeksystemen van Nederland. De beek heeft de laatste eeuw grote veranderingen in waterkwaliteit ondergaan, zowel in positieve als negatieve zin. Welke oorzaken lagen hieraan ten grondslag, hoe reageerde de beekgebonden natuur hierop en wat is er nodig voor verder herstel?
  Grondig boeren met maïs in Drenthe: eindverslag project periode 2012-2015
  Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 94
  zea mays - maïs - drenthe - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - systeeminnovatie - innovaties - onderzoeksimplementatie - demonstratiebedrijven, landbouw - zea mays - maize - drenthe - sustainable agriculture - sustainable land use - sustainable development - rural development - system innovation - innovations - implementation of research - demonstration farms
  De duurzaamheid van agroproductie in Nederland staat onder toenemende belangstelling. Duurzaamheid wordt niet alleen meer gezien als een ecologisch en sociaal-economisch aspect van agroproductie maar ook steeds meer als unique selling point. De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Inmiddels worden steeds meer duurzaamheidsproblemen geassocieerd met de huidige maïsteelt, zoals uit- en afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende gehaltes aan organische stof in de bodem, achteruitgaande bodembiodiversiteit, toenemende druk van ziekten en plagen en productie van broeikasgassen als lachgas. Op de langere termijn zal dit niet houdbaar blijken te zijn. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Dit nieuwe teeltsysteem geeft het gebruikelijke rendement als de huidige teeltwijze, maar draagt bij aan 1) een beter bodemkwaliteit en structuur met een geleidelijk hoger wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) 2) vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden ziekten, plagen en onkruiden 3) een hogere bodembiodiversiteit en 4) vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. 5) Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen gebruiksnormen. Dit teeltsysteem is in onderzoek nu zo ver ontwikkeld dat implementatie in de praktijk mogelijk is. Voor de provincie Drenthe is daarom een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”. In dit project zullen de projectpartners Agrifirm en Wageningen UR een tweetal demonstratiepercelen in de praktijk aanleggen waarin verschillende systeemvarianten getoond worden samen met relevante deelinnovaties. De demonstraties worden ondersteund met waarnemingen om de beoogde milieueffecten aan te tonen. Via zomer- en winterbijeenkomsten worden maïstelers en loonwerkers uitgenodigd mee te denken. Een communicatieplan zal er zorg voor dragen dat inzicht, kennis en kunde over dit nieuwe teeltsysteem ingebed wordt in de Drentse maïspraktijk.
  Deelonderzoeken in en nabij het natuurgebied Geelbroek (fase 3) : effectiviteit buisdrainage, onderlinge samenhang van grondwaterstanden gemeten in ondiepe peilfilters en vergelijking historische en huidige grondwatertrap
  Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2669) - 103
  buisdrainage - drainage - grondwaterstand - grondwater - drenthe - natuurgebieden - tile drainage - drainage - groundwater level - groundwater - drenthe - natural areas
  Bij de herinrichting van Geelbroek als natuurgebied wordt de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied aangepast, voornamelijk door het te vernatten. Dit gebeurt door het laten dempen en dichtgroeien van sloten waardoor de afvoer van water wordt vertraagd en er meer water in het gebied wordt vastgehouden. In deze studie zijn drie deelonderzoeken m.b.t. Geelbroek uitgewerkt. In het eerste deelonderzoek is – voor een door de opdrachtgever aangegeven strook aangrenzende agrarisch gebied – een geschiktheidsbeoordeling voor normale buisdrainage uitgevoerd voor zowel weidebouw als akkerbouw. Voor de voorlopige beoordeling van de geschiktheid is o.a. gebruikgemaakt van informatie uit bodemkundig/hydrologisch onderzoek over o.m. de Gt, de doorlatendheid en de aard van het materiaal. De geschiktheid van natte gronden kan veelal duurzaam worden verbeterd door de aanleg van buisdrainage. Echter, door de ondiepe ligging van de keileem en andere storende lagen in een groot deel van het onderzochte gebied, resteren slechts weinig gronden waar het zandpakket voldoende dik is om goed te kunnen draineren. Voor het tweede deelonderzoek is bij zes bestaande peilbuislocaties een extra filter bijgeplaatst om te onderzoeken of in de reeds bestaande ondiepste filter de freatische grondwaterstand wordt gemeten. Uit de statistische analyse blijkt dat de grondwaterstanden in de nieuwe ondiep geplaatste filters significant verschillen van de bestaande peilfilters, echter de gemeten verschillen zijn voor de meeste buizen gering. Voor twee van de zes peilbuislocaties wordt geadviseerd het nieuw geplaatste filter te handhaven ten koste van de bestaande ondiepe filters; de overige vier kunnen worden verwijderd. Als derde deelonderzoek is de Gt-kaart uit het bodemkundig/hydrologisch onderzoek opgeschaald naar schaal 1 : 50.000 voor vergelijking met de historische Gt-kaart schaal 1 : 50.000 van de Bodemkaart. Uit de vergelijking blijkt dat zowel vernatting als verdroging is opgetreden sinds de jaren tachtig. Verdroging is veelal te wijten aan de toepassing van buisdrainage. Als mogelijke oorzaken van vernattting zijn te noemen: verwijderen van zaksloten, verhoging van winterpeil in de Ruimsloot, mogelijk uitstraling van het vernatte natuurgebied en daling van het maaiveld door oxidatie van het veen.
  Peilbuizenmeetnet in en rond het natuurgebied Geelbroek (fase 2)
  Vroon, H.R.J. ; Massop, H.T.L. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2654) - 105
  grondwaterstand - bodemwater - monitoring - meetnetten - evaluatie - natuurgebieden - drenthe - groundwater level - soil water - monitoring - monitoring networks - evaluation - natural areas - drenthe
  Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het grondwaterstandsmeetnet voldoende houvast biedt om op gebiedsniveau de huidige en toekomstige hydrologische situatie te beschrijven en eventuele veranderingen als gevolg van waterhuishoudkundige ingrepen in het gebied Geelbroek te monitoren en op gebiedsniveau te kwantificeren. Het meetnet is geschikt voor de onderbouwing van de GHG- en GLG-veldschattingen op perceelsniveau, die over ca. vijf jaar zullen worden uitgevoerd
  Bodemonderzoek heischraal grasland Drouwenerzand : ecopedologisch en bodemchemisch onderzoek voor maatregelen tot behoud en verbetering van de kwaliteit van heischraal grasland
  Delft, S.P.J. van; Waal, R.W. de - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2651) - 53
  bodem-plant relaties - bodemchemie - herstelbeheer - natuurgebieden - heidegebieden - drenthe - soil plant relationships - soil chemistry - restoration management - natural areas - heathlands - drenthe
  In het terrein is een gedetailleerd veldbodemkundig onderzoek verricht. Er zijn bodemmonsters gestoken en geanalyseerd. Uit het gedetailleerde bodemecologisch onderzoek blijkt dat de huidige stabiele staat van het grasland vooral samenhangt met de eigenschappen van de humus-houdende, biotisch actieve bovengrond. Op grond van gedetailleerd veldonderzoek zijn een bodem- en fysiotopen kaart vervaardigd die een goed overzicht geven van de ecopedologische geschiktheid van het gebied voor instandhouding en ontwikkeling van heischraal grasland. Door uitgebreide analyse van bodemmonsters is inzicht verkregen in de zuur-, basen- en nutriëntenhuishouding van de verschillende standplaatsen en daarmee hun geschiktheid voor behoud en uitbreiding van het heischrale grasland.
  Gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa : oorzakenanalyse en maatregelen
  Kruijne, R. ; Deneer, J.W. ; Heijting, S. ; Roelsma, J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2532) - 276
  drinkwater - oppervlaktewater - waterlopen - pesticiden - monitoring - drenthe - groningen - drinking water - surface water - streams - pesticides - monitoring - drenthe - groningen
  Waterbedrijf Groningen gebruikt het water van de Drentsche Aa voor drinkwaterbereiding. Ter hoogte van het innamepunt worden regelmatig bestrijdingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Het oppervlaktewater in het stroomgebied is intensief bemonsterd in de periode 2011- 2013. Vijf stoffen zijn geselecteerd voor een analyse van de oorzaken van het aantreffen in het oppervlaktewater. Voor de meeste stoffen is drainage en mogelijk ook afspoeling de belangrijkste emissieroute. Het probleem valt niet op te lossen door alleen naar het gebruik in de landbouw te kijken, of door uitsluitend maatregelen te nemen die gericht zijn op het beperken van drift. Maatregelen dienen genomen te worden op de meest kwetsbare locaties of percelen, waar deze in termen van emissiereductie en kosten het meest effectief zijn. Er zijn aanknopingspunten om deze locaties op voorhand te selecteren.
  Genetische monitoring van de Nederlandse otterpopulatie 2013/2014 : ontwikkeling van populatieomvang en populatiegenetische status
  Kuiters, A.T. ; Groot, G.A. de; Lammertsma, D.R. ; Jansman, H.A.H. ; Bovenschen, J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2624) - 39
  lutra lutra - otters - fauna - populatiedichtheid - populatiegenetica - inteelt - mortaliteit - dna - monitoring - friesland - noordwest-overijssel - drenthe - lutra lutra - otters - fauna - population density - population genetics - inbreeding - mortality - dna - monitoring - friesland - noordwest-overijssel - drenthe
  Jaarlijks wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de Nederlandse otterpopulatie genetisch gemonitord. Daarmee wordt een vinger aan de pols gehouden wat betreft de ontwikkeling van de genetische status van de populatie. Deze vorm van monitoring, gebaseerd op DNA-profielen op basis van DNA geïsoleerd uit verse spraints (uitwerpselen), maakt het tevens mogelijk veranderingen in de ruimtelijke verspreiding en de populatieomvang van jaar tot jaar te volgen. De monitoringsronde van 2013/2014 laat zien dat de populatie verder is gegroeid naar een aantal van ca. 140 individuen. Echter, de genetische variatie binnen individuen is sterker afgenomen vergeleken met voorafgaande jaren. Onderdeel van deze monitoring is ook autopsie van dode otters, waarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de belangrijkste lichaamskenmerken. Knelpuntlocaties waar otters worden doodgereden worden in beeld gebracht. Er is een sterke toename van het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers. Deze lijkt gelijke tred te houden met de toename van de populatieomvang.
  Klimaatverandering op de droge zandgronden: effecten en mogelijke adaptatiestrategieën : 24 april 2014, presentatie voor KLV Alumnikring Noord, Assen
  Brink, Adri van den - \ 2014
  climatic change - sandy soils - water management - rural areas - land use - integrated spatial planning policy - agriculture - nature management - drenthe
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het gebied Geelbroek
  Vroon, H.R.J. ; Kiestra, E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2586) - 63
  regionale planning - natuurgebieden - hydrologie - bodemwater - grondwaterstand - bodemgeschiktheid - drenthe - regional planning - natural areas - hydrology - soil water - groundwater level - soil suitability - drenthe
  Voor het gebied Geelbroek is door DLG regio noord een inrichtingsplan gemaakt. Hierin wordt het brongebied van de Drentse Aa grotendeels ingericht als natuurgebied. Daarbij wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het gebied aangepast. Plannen bestaan voor het dempen en laten dichtgroeien van sloten waardoor waterafvoer wordt vertraagd. Een gebiedsdekkende bodemkartering en hydrologische kartering is daartoe uitgevoerd.
  Melkveehouderij en mestplaatsingsruimte in Groningen, Friesland en Drenthe
  Schroder, J.J. - \ 2014
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 590) - 22
  melkveehouderij - rundveeteelt - groningen - friesland - drenthe - melkproductie - mest - duurzame veehouderij - groeianalyse - productiegroei - dairy farming - cattle farming - groningen - friesland - drenthe - milk production - manures - sustainable animal husbandry - growth analysis - production growth
  De wereldmarkt voor melkproducten groeit. Weer, bodem, infrastructuur en kennis maken het in principe mogelijk dat Nederland hier een aandeel in neemt. Toch is het voor ondernemers en beleidsmakers niet vanzelfsprekend om zich hier zonder vooronderzoek in te storten. De Colleges van Gedeputeerde Staten van Friesland, Groningen en Drenthe hebben Wageningen UR daarom gevraagd om te verkennen in hoeverre een uitbreiding van de melkproductie in Noord-Nederland zich verdraagt met de mogelijkheid om de bijbehorende mest milieukundig verantwoord te kunnen blijven gebruiken.
  Natuurkwaliteit Drentse vennen gaat vooruit
  Dam, H. van; Arts, G.H.P. ; Bijkerk, R. ; Boonstra, H. ; Belgers, J.D.M. ; Mertens, A. - \ 2014
  De Levende Natuur 155 (2014)5. - ISSN 0024-1520 - p. 215 - 221.
  stilstaand water - waterkwaliteit - macrofauna - eutrofiëring - inventarisaties - drenthe - standing water - water quality - macrofauna - eutrophication - inventories - drenthe
  Door de rijkdom aan bijzondere soorten planten en dieren zijn de Drentse vennen van (inter)nationale betekenis. In 18 van deze vennen zijn de laatste decennia flora en fauna gevolgd en zijn veranderingen vastgelegd in relatie tot beïnvloeding en beheer. Herstellen de vennen van verzuring, verdroging en een veel te hoge stikstofdepositie?
  Grondig boeren met mais in Drenthe : tussenverslag 2013
  Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J.A.M. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (PPO 592) - 54
  maïs - teeltsystemen - rotaties - duurzame landbouw - groenbemesters - agrarische bedrijfsvoering - proefprojecten - bemesting - drenthe - maize - cropping systems - rotations - sustainable agriculture - green manures - farm management - pilot projects - fertilizer application - drenthe
  De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Voor de provincie Drenthe is nu een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”.
  Kringlooplandbouw in Noord-Nederland : van marge naar mainstream
  Holster, H.C. ; Opheusden, M. van; Gerritsen, A.L. ; Kieft, H. ; Kros, H. ; Plomp, M. ; Verhoeven, F. ; Vries, W. de; Essen, E. van; Sonneveld, M.P.W. ; Venekamp, A. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR - ISBN 9789461739940 - 64
  agro-ecologie - melkveehouderij - bemesting - bodemchemie - waterkwaliteit - bodemkwaliteit - fosfaten - stikstof - emissiereductie - friese wouden - drenthe - agroecology - dairy farming - fertilizer application - soil chemistry - water quality - soil quality - phosphates - nitrogen - emission reduction - friese wouden - drenthe
  Sinds 1990 wordt er in Noord-Nederland, waaronder de Noordelijke Friese Wouden en de provincie Drenthe, door melkveehouders, wetenschappers en beleidsmakers geëxperimenteerd om de kringloop van mineralen op het bedrijf zo goed mogelijk te sluiten. Steeds meer agrarisch ondernemers worden zich bewust van het belang van het sluiten van de kringloop ingegeven door aanscherping in mestwetgeving, schaarste van grondstoffen, hogere kosten van kunstmest en belasting van de omgeving. Zij zullen naar de toekomst de nieuwe kringloopboeren kunnen worden. Efficiënt gebruik van grond- en hulpstoffen is de kerngedachte
  Integrale rapportage bodem- en grondwaterkwaliteit Drenthe
  Roelsma, J. ; Baggelaar, P. ; Meulen, E.C.J. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2419) - 177
  grondwaterkwaliteit - bodemchemie - milieubeleid - nitraten - verzuring - bemesting - monitoring - meetnetten - drenthe - groundwater quality - soil chemistry - environmental policy - nitrates - acidification - fertilizer application - monitoring - monitoring networks - drenthe
  Dit rapport presenteert een integrale rapportage van toestanden en trends van de Drentse bodem- en grondwaterkwaliteit, waarbij gebruik gemaakt is van de meetgegevens van vier grootschalige Drentse meetnetten. Voor elke beschouwde parameter van de bodem- en / of grondwaterkwaliteit is de toestand op verschillende wijzen weergegeven en beschreven. Tevens is voor elke beschouwde parameter een statistische trendanalyse uitgevoerd om objectief vast te kunnen stellen of er sprake is van een trend.
  Kartering van de habitattypen : actief en herstellend hoogveen in Nederland
  Jansen, A.J.M. ; Ketelaar, R. ; Limpens, J. ; Schouten, M.G. ; Tweel-Groot, L. van - \ 2013
  Driebergen : Bosschap (Rapport nr. 2013/OBN182-NZ) - 134
  hoogveengebieden - vegetatietypen - natura 2000 - de peel - drenthe - overijssel - achterhoek - moorlands - vegetation types - natura 2000 - de peel - drenthe - overijssel - achterhoek
  De Natura 2000 habitattypen Actief hoogveen (H7110_A) en Herstellend hoogveen (H7120) staan centraal in deze rapportage. Tot dusverre ontbreken voor deze twee habitattypen betrouwbare kaarten wat betreft het huidige voorkomen van deze habitattypen in de Nederlandse Natura 2000 gebieden. Deze zijn wel nodig om implementatie van Natura 2000 te kunnen voltooien.
  Biomassahubs in de regio Emmen - Coevorden
  Smakman, G.J.J. ; Annevelink, E. - \ 2013
  Lelystad : PPO-AGV - ACRRES - 58
  logistiek - biomassa - biomassa cascadering - karteringen - terminalfaciliteiten - regionale ontwikkeling - haalbaarheidsstudies - industriële grondstoffen - ketenmanagement - biobased economy - drenthe - logistics - biomass - biomass cascading - surveys - terminal facilities - regional development - feasibility studies - feedstocks - supply chain management - biobased economy - drenthe
  Doelstelling van deze verkenning is om aan te geven welke kansen er liggen voor een of meerdere biomassahubs, hoe deze eruit zouden kunnen zien en op welke manier deze zouden kunnen bijdragen aan het tot stand komen van regionale activiteiten op het gebied van de biobased economy. De biomassahub verbindt de leveranciers van biogene grondstoffen met de verwerkende industrie, door deze grondstoffen aan te leveren op een manier dat de industrie ze rechtstreeks en op een efficiënte manier kan toepassen in hun halffabricaten of eindproducten. De biomassahub kent verschillende uitvoeringsvormen, afhankelijk van de vraag en aanbod van biogene producten. Een belangrijk kenmerk van de biomassahub is de mogelijkheid om door middel van raffinagetechnieken ruwe grondstoffen te splitsen in componenten en deze allemaal een nuttige toepassing te bieden, waardoor (vrijwel) geen onbruikbare restproducten meer voorkomen.
  Spoorzoeken naar het Gasterense Diepje
  Winter, Erwin - \ 2013
  fishes - fauna - fish migration - sluices - streams - groningen - drenthe - lampetra fluviatilis
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.