Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 75

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Tegelijk eten en drinken
  Thelosen, Jos ; Livestock Research, - \ 2007
  Nieuwe Oogst / Magazine Veehouderij 3 (2007)5. - ISSN 1871-0948 - p. 21 - 21.
  varkenshouderij - slachtdieren - dierenwelzijn - voederapparaten voor varkens - drinkbakken - proeven op proefstations - pig farming - meat animals - animal welfare - pig feeders - drinkers - station tests
  Eten en drinken zijn de meest basale behoeften, ook voor varkens. Onderzoekers experimenteren in de ComfortClass stal in Raalte om dit welzijnsaspect bij vleesvarkens optimaal te realiseren. Met meerdere dieren tegelijk vreten is de insteek. De praktijk beweegt zich ook naar meerdere vreetplaatsen en drinkplekken. Varkens zijn sociale dieren en willen veel dingen tegelijk kunnen doen. Bij het vervullen van de meest belangrijke behoefte van varkens, verzadiging, is voldoende eten en drinken alleen onvoldoende. Varkens willen ongestoord en onbeperkt kunnen eten en drinken in gezelschap van andere varkens
  Regenwater opvangen voor het vee loont op Lagekostenbedrijf
  Blanken, K. - \ 2005
  V-focus 2 (2005)dec. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  rundveeteelt - rundveevoeding - drinkwater - regen - wateropslag - drinkbakken - agrarische bedrijfsvoering - kosten - cattle farming - cattle feeding - drinking water - rain - water storage - drinkers - farm management - costs
  Het Lagekostenbedrijf in Lelystad heeft ongeveer een jaar een proefopstelling gebruikt om regenwater op te vangen en als drinkwater voor het vee te gebruiken. De kosten voor het aanleggen van de watervoorziening zijn berekend en in een tabel weergegeven, evenals de besparing op de hoeveelheid leidingwater, op basis van de hoeveelheid neerslag van de afgelopen 4 jaren
  Drinkwater op de juiste plaats
  Biewenga, G. ; Elfrink, D.B.A. - \ 2003
  Praktijkkompas. Rundvee 17 (2003)5. - ISSN 1570-8586 - p. 9 - 9.
  melkveehouderij - melkvee - drinkwater - waterbehoefte - waterkwaliteit - drinkbakken - proeven - locatie - dairy farming - dairy cattle - drinking water - water requirements - water quality - drinkers - trials - location
  Het welzijn van de melkkoe wordt steeds belangrijker. Een goede drinkwatervoorziening speelt hierin een belangrijke rol. De juiste plaats van de drinkbakken en de hoeveelheid drinkpunten zijn daarom van groot belang om de opname van drinkwater zo goedmogelijk te laten verlopen. Op de Waiboerhoeve wordt dit najaar een proef uitgevoerd om de juiste plaats en hoeveelheid te vinden voor het drinkwater.
  Waterkwaliteit in open drinkbakken kan veel beter !
  Buisonjé, F.E. de; Bolder, N.M. ; Putirulan, F.F. ; Enting, H. - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 53 - 58.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - water - waterkwaliteit - kiemgetal - bacteriologie - eenden - slachtdieren - vleesproductie - drinkers - bowl drinkers - pumps - water - water quality - bacterial count - bacteriology - ducks - meat animals - meat production
  In een proef met 1400 vleeseenden die het water onbeperkt via open drinkbakken verstrekt kregen, is het effect onderzocht van verschillende drinkwatertoevoegingen op de technische resultaten van de eenden en op de microbiologische waterkwaliteit in dedrinkbakken.
  Grote koppels gespeende biggen
  Hoofs, A. - \ 1999
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 13 (1999)2. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 6.
  biggen - spenen - huisvesting, dieren - varkensstallen - bezettingsdichtheid - varkensmest - groei - stallen - roostervloeren - voerverdelers - drinkbakken - productiviteit - rentabiliteit - groepshuisvesting - piglets - weaning - animal housing - pig housing - stocking density - pig manure - growth - stalls - grid floors - feed dispensers - drinkers - productivity - profitability - group housing
  Het opfokken van gespeende biggen in grote koppels is een praktische invulling van de verplichting in het vernieuwde Varkensbesluit tot het houden van biggen en vleesvarkens in stabiele groepen vanaf één week na het spenen.
  Badwaterverstrekking via ronddrinkers bij eenden onderzocht
  Buisonjé, F.E. de; Kiezebrink, M.C. - \ 1999
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 10 (1999)3. - ISSN 0924-9087 - p. 27 - 32.
  eenden - eendenvoeding - water - drinkwater - drinkbakken - diergedrag - dierlijke meststoffen - drijfmest - ducks - duck feeding - water - drinking water - drinkers - animal behaviour - animal manures - slurries
  In twee ronden met elk 1200 Peking-eenden heeft het Praktijkonderzoek Pluimveehouderij Het Spelderholt het effect op het gedrag van de eenden onderzocht van de combinatie van drinknippels en ronddrinkers. De eenden kregen drinkwater onbeperkt via nippels verstrekt. Daarnaast werden per etmaal twee of vier porties badwater verstrekt via diepe kalkoendrinkers.
  Brijvoer via vario-Mix of lange trog bij vleesvarkens
  Hoofs, A.I.J. ; Scholten, R.H.J. - \ 1998
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.206) - 28
  varkens - voer - voerverdelers - drinkbakken - vloeibare voedering - pigs - feeds - feed dispensers - drinkers - liquid feeding
  Loopafstand en groepsgrootte bij vleeseenden
  Buisonjé, F.E. de - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 32 - 35.
  diervoedering - jonge dieren - vleesproductie - voerverdelers - drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - groei - ontwikkeling - bezettingsdichtheid - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal feeding - young animals - meat production - feed dispensers - drinkers - bowl drinkers - pumps - growth - development - stocking density - productivity - profitability - animal husbandry
  In een proef met 1680 Peking-eenden is het effect onderzocht van verschil in loopafstand tussen voer en water (3 of 12 meter) en van verschil in groepsgrootte (85 of 340 eenden). Het onderzoek had betrekking op de technische resultaten, de toestand van het verenpak en de mate van botvorming in het scheenbeenbotje.
  Combinatie van drinknippels en ronddrinkers lijkt bruikbaar bij eenden
  Buisonjé, F.E. de; Kiezebrink, M.C. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)1. - ISSN 0924-9087 - p. 18 - 22.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - eenden - drinken - drinkwater - diergedrag - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - drinkers - bowl drinkers - pumps - ducks - drinking - drinking water - animal behaviour - animal welfare - animal housing - productivity - profitability - animal husbandry
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft het effect onderzocht van verschillende manieren van badwaterverstrekking aan eenden. Hierbij werd gezocht naar een werkbaar compromis tussen een noodzakelijk geachte welzijnsverbetering voor de eenden en minder gewenste gevolgen op milieutechnisch, hygiënisch en economisch gebied. Gezien de proefresultaten, lijkt verstrekking van dagelijkse porties badwater via ronddrinkers naast een onbeperkte drinkwatervoorziening via nippels bruikbaar te zijn in de praktijk.
  IJzertoediening aan zuigende biggen via het drinkwater
  Bruininx, E.M.A.M. ; Swinkels, J.W.G.M. ; Binnendijk, G.P. ; Broekman, E.J.A.J. ; Straaten, A. van der; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.196) - 28
  biggen - drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - spenen - toevoegingen - voedersupplementen - ijzer - chelaten - piglets - drinkers - bowl drinkers - pumps - weaning - additives - feed supplements - iron - chelates
  Drik-O-Mat drinkbakje: hygienisch, duurzaam en bedrijfszeker
  Hoofs, A. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - varkens - kwaliteit - prestatieniveau - drinkers - bowl drinkers - pumps - pigs - quality - performance
  Het Drik-0-Mat drinkbakje is op het Varkensproefbedrijf in Sterksel op gebruikswaarde onderzocht. Ten aanzien van alle onderdelen luidt de beoordeling: zeer goed!
  Actualiteiten Varkensproefbedrijf Sterksel
  Hoofs, A. ; Zeeland, A. van - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)3. - ISSN 1382-0346 - p. 4 - 5.
  onderzoeksinstituten - proefstations - varkens - biggen - spenen - voerverdelers - drinkbakken - schoonmaakgereedschap - stallen - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - onderzoek - nederland - groepshuisvesting - research institutes - experimental stations - pigs - piglets - weaning - feed dispensers - drinkers - cleaning equipment - stalls - air pollution - ammonia - emission - volatilization - research - netherlands - group housing
  - Perspectieven buisvoerbakken voor gespeende - biggen en vleesvarkens - Emissie-arme huisvesting bij grote groepen gespeende biggen
  Eetgedrag en activiteit bij verschillende bezetting per vierkante meter en per pan
  Kroon, J.M.M. ; Kiezebrink, M.C. - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)4. - ISSN 0924-9087 - p. 17 - 20.
  bezettingsdichtheid - vleeskuikens - voerverdelers - drinkbakken - foerageren - voedingsgedrag - instinct - stocking density - broilers - feed dispensers - drinkers - foraging - feeding behaviour - instinct
  Het PP doet onderzoek naar de effecten van verschillende bezettingsdichtheden per vierkante meter op technische resultaten. Een eerdere proef wees uit dat een hogere bezetting per vierkante meter een slechter technisch resultaat gaf, maar een beter saldo per vierkante meter. In deze oriënterende proef is onderzocht wat het effect is van een hogere bezetting per vierkante meter en per pan op het eetgedrag en de activiteit van vleeskuikens.
  R.ddrinkers boven stro: de beste resultaten en de hoogste mestproductie
  Buisonjé, F.E. de - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 26 - 31.
  huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - dierenwelzijn - drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - eenden - ligstro - pompen - drijfmest - animal housing - animal manures - animal welfare - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - ducks - litter - pumps - slurries
  In een aanbeveling van de Raad van Europa komt waarschijnlijk te staan dat eenden ten behoeve van het welzijn 'de kop in het water moeten kunnen steken'. Dit kan door toepassing van ronddrinkers met voldoende waterdiepte. Het doel van deze proef was het vaststellen van het meest geschikte type ronddrinker voor Peking-eenden, waarbij goede resultaten gepaard gaan met minimale watervermorsing, en dat aansluit bij de behoeften van de eend met betrekking tot de watervoorziening. Alle typen drinkers zijn getest boven zowel een volledige strooiselvloer (tarwestro) als boven gedeeltelijk rooster, om het effect van de verschillende combinaties van vloer- en drinksystemen te kunnen vaststellen.
  Brijbakken met verwarmd drinkwater voor gespeende biggen
  Loo, D.J.P.H. van de - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.15) - 8
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - biggen - pompen - bowl drinkers - drinkers - piglets - pumps
  Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel is van augustus 1990 tot juli 1994 onderzoek verricht naar het verstrekken van verwarmd drinkwater in brijbakken bij gespeende biggen.
  Signaleren van afwijkingen en het eet- en drinkgedrag bij vleesvarkens
  Ramaekers, P.J.L. ; Huiskes, J.H. ; Vesseur, P.C. ; Binnendijk, G.P. ; Vermeer, H.M. - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.142) - 24
  diergedrag - diervoedering - dieren - drinkbakken - voerverdelers - voedingsgedrag - varkens - animal behaviour - animal feeding - animals - drinkers - feed dispensers - feeding behaviour - pigs
  Nieuwe ontwikkelingen te zien in Sterksel
  Hoofs, A. ; Voermans, M. ; Loo, D. van de - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)5. - ISSN 1382-0346 - p. 9 - 13.
  luchtverontreiniging - ammoniak - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - drinkbakken - emissie - proefstations - voerverdelers - vloeren - roostervloeren - hygiëne - varkens - onderzoek - onderzoeksinstituten - stallen - vervluchtiging - noord-brabant - air pollution - ammonia - animal housing - animal welfare - drinkers - emission - experimental stations - feed dispensers - floors - grid floors - hygiene - pigs - research - research institutes - stalls - volatilization - noord-brabant
  Naast het verrichten van onderzoek worden op het Varkensproefbedrijf in Sterksel ook nieuwe systemen gedemonstreerd en eerste praktische indrukken opgedaan.
  Natte bijproducten voeren aan vleesvarkens
  Brakel, C. van; Scholten, R. ; Backus, G. - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)3. - ISSN 1382-0346 - p. 12 - 13.
  dierhouderij - bijproducten - kostenanalyse - drinkbakken - voerverdelers - voer - industrieel afval - varkens - productiviteit - rentabiliteit - vloeibare voedering - animal husbandry - byproducts - cost analysis - drinkers - feed dispensers - feeds - industrial wastes - pigs - productivity - profitability - liquid feeding
  Door de lage prijs van natte bijproducten in relatie tot hun voedingswaarde leveren bijproducten een bijdrage aan de verlaging van de voerkosten.
  Drinkwater: bron van aandacht
  Loo, D. van de - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)3. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 3.
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - voer - biggen - pompen - zeugen - toxische stoffen - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - feeds - piglets - pumps - sows - toxic substances
  Het traditionele systeem van drinkwaterverstrekking via voorraadvaten in de afdelingen heeft enkele nadelen, die met name de hygiëne betreffen. Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' te Sterksel is daarom voor de drinkwaterverstrekking aan kraamzeugen en gespeende biggen overgegaan op een doseersysteem.
  Voeren van bijproducten via de drinknippel
  Scholten, R. ; Loo, D. van de - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)2. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
  drinkbakken, schaalvormig - ontwikkeling - drinkbakken - voedingsrantsoenen - voer - groei - biggen - varkens - pompen - spenen - vloeibare voedering - bowl drinkers - development - drinkers - feed rations - feeds - growth - piglets - pigs - pumps - weaning - liquid feeding
  Voordat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' te Sterksel het onderzoek is gestart naar de mogelijkheden van het drinknippelsysteem bij vleesvarkens en gespeende biggen zijn enkele proefronden gedraaid.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.