Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 45

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Waterkwaliteit in open drinkbakken kan veel beter !
  Buisonjé, F.E. de; Bolder, N.M. ; Putirulan, F.F. ; Enting, H. - \ 2000
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 11 (2000)1. - ISSN 0924-9087 - p. 53 - 58.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - water - waterkwaliteit - kiemgetal - bacteriologie - eenden - slachtdieren - vleesproductie - drinkers - bowl drinkers - pumps - water - water quality - bacterial count - bacteriology - ducks - meat animals - meat production
  In een proef met 1400 vleeseenden die het water onbeperkt via open drinkbakken verstrekt kregen, is het effect onderzocht van verschillende drinkwatertoevoegingen op de technische resultaten van de eenden en op de microbiologische waterkwaliteit in dedrinkbakken.
  Loopafstand en groepsgrootte bij vleeseenden
  Buisonjé, F.E. de - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)2. - ISSN 0924-9087 - p. 32 - 35.
  diervoedering - jonge dieren - vleesproductie - voerverdelers - drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - groei - ontwikkeling - bezettingsdichtheid - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - animal feeding - young animals - meat production - feed dispensers - drinkers - bowl drinkers - pumps - growth - development - stocking density - productivity - profitability - animal husbandry
  In een proef met 1680 Peking-eenden is het effect onderzocht van verschil in loopafstand tussen voer en water (3 of 12 meter) en van verschil in groepsgrootte (85 of 340 eenden). Het onderzoek had betrekking op de technische resultaten, de toestand van het verenpak en de mate van botvorming in het scheenbeenbotje.
  Combinatie van drinknippels en ronddrinkers lijkt bruikbaar bij eenden
  Buisonjé, F.E. de; Kiezebrink, M.C. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)1. - ISSN 0924-9087 - p. 18 - 22.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - eenden - drinken - drinkwater - diergedrag - dierenwelzijn - huisvesting, dieren - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - drinkers - bowl drinkers - pumps - ducks - drinking - drinking water - animal behaviour - animal welfare - animal housing - productivity - profitability - animal husbandry
  Praktijkonderzoek Pluimveehouderij heeft het effect onderzocht van verschillende manieren van badwaterverstrekking aan eenden. Hierbij werd gezocht naar een werkbaar compromis tussen een noodzakelijk geachte welzijnsverbetering voor de eenden en minder gewenste gevolgen op milieutechnisch, hygiënisch en economisch gebied. Gezien de proefresultaten, lijkt verstrekking van dagelijkse porties badwater via ronddrinkers naast een onbeperkte drinkwatervoorziening via nippels bruikbaar te zijn in de praktijk.
  IJzertoediening aan zuigende biggen via het drinkwater
  Bruininx, E.M.A.M. ; Swinkels, J.W.G.M. ; Binnendijk, G.P. ; Broekman, E.J.A.J. ; Straaten, A. van der; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 1997
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.196) - 28
  biggen - drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - spenen - toevoegingen - voedersupplementen - ijzer - chelaten - piglets - drinkers - bowl drinkers - pumps - weaning - additives - feed supplements - iron - chelates
  Drik-O-Mat drinkbakje: hygienisch, duurzaam en bedrijfszeker
  Hoofs, A. - \ 1997
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 11 (1997)4. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - varkens - kwaliteit - prestatieniveau - drinkers - bowl drinkers - pumps - pigs - quality - performance
  Het Drik-0-Mat drinkbakje is op het Varkensproefbedrijf in Sterksel op gebruikswaarde onderzocht. Ten aanzien van alle onderdelen luidt de beoordeling: zeer goed!
  R.ddrinkers boven stro: de beste resultaten en de hoogste mestproductie
  Buisonjé, F.E. de - \ 1997
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 8 (1997)1. - ISSN 0924-9087 - p. 26 - 31.
  huisvesting, dieren - dierlijke meststoffen - dierenwelzijn - drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - eenden - ligstro - pompen - drijfmest - animal housing - animal manures - animal welfare - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - ducks - litter - pumps - slurries
  In een aanbeveling van de Raad van Europa komt waarschijnlijk te staan dat eenden ten behoeve van het welzijn 'de kop in het water moeten kunnen steken'. Dit kan door toepassing van ronddrinkers met voldoende waterdiepte. Het doel van deze proef was het vaststellen van het meest geschikte type ronddrinker voor Peking-eenden, waarbij goede resultaten gepaard gaan met minimale watervermorsing, en dat aansluit bij de behoeften van de eend met betrekking tot de watervoorziening. Alle typen drinkers zijn getest boven zowel een volledige strooiselvloer (tarwestro) als boven gedeeltelijk rooster, om het effect van de verschillende combinaties van vloer- en drinksystemen te kunnen vaststellen.
  Brijbakken met verwarmd drinkwater voor gespeende biggen
  Loo, D.J.P.H. van de - \ 1996
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P4.15) - 8
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - biggen - pompen - bowl drinkers - drinkers - piglets - pumps
  Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' in Sterksel is van augustus 1990 tot juli 1994 onderzoek verricht naar het verstrekken van verwarmd drinkwater in brijbakken bij gespeende biggen.
  Drinkwater: bron van aandacht
  Loo, D. van de - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)3. - ISSN 1382-0346 - p. 2 - 3.
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - voer - biggen - pompen - zeugen - toxische stoffen - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - feeds - piglets - pumps - sows - toxic substances
  Het traditionele systeem van drinkwaterverstrekking via voorraadvaten in de afdelingen heeft enkele nadelen, die met name de hygiëne betreffen. Op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' te Sterksel is daarom voor de drinkwaterverstrekking aan kraamzeugen en gespeende biggen overgegaan op een doseersysteem.
  Voeren van bijproducten via de drinknippel
  Scholten, R. ; Loo, D. van de - \ 1996
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 10 (1996)2. - ISSN 1382-0346 - p. 6 - 7.
  drinkbakken, schaalvormig - ontwikkeling - drinkbakken - voedingsrantsoenen - voer - groei - biggen - varkens - pompen - spenen - vloeibare voedering - bowl drinkers - development - drinkers - feed rations - feeds - growth - piglets - pigs - pumps - weaning - liquid feeding
  Voordat op het Varkensproefbedrijf 'Zuid- en West-Nederland' te Sterksel het onderzoek is gestart naar de mogelijkheden van het drinknippelsysteem bij vleesvarkens en gespeende biggen zijn enkele proefronden gedraaid.
  Een goede start is belangrijk bij eenden!
  Buisonjé, F.E. de - \ 1996
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 7 (1996)2. - ISSN 0924-9087 - p. 29 - 31.
  diervoedering - drinkbakken, schaalvormig - ontwikkeling - drinkbakken - drinken - drinkwater - eenden - afmesten - groei - pompen - jonge dieren - animal feeding - bowl drinkers - development - drinkers - drinking - drinking water - ducks - finishing - growth - pumps - young animals
  Soms treedt in de eerste week van de mestperiode verhoogde uitval onder de eendjes op. De oorzaak hiervan is niet bekend, maar zou volgens sommigen te maken kunnen hebben met de wijze van verstrekking van water en/of voer. Hiernaar is een oriënterend onderzoek gedaan.
  Vergelijkend onderzoek drinkwatersystemen vleeskuikens
  Middelkoop, J.H. van; Harn, J. van - \ 1995
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 23) - 47
  drinkbakken - drinkbakken, schaalvormig - pompen - vleeskuikens - drinkers - bowl drinkers - pumps - broilers
  Gedurende vier rondes is onderzoek gedaan naar de invloed van het drinkwatersysteem op technische resultaten en ammoniakemissie bij vleeskuikens. De onderzochte drinkwatersystemen waren: ronddrinkers, drip cups, drinknippels, swish cups en aquatrack drinknippels.
  Waterverbruik van dragende zeugen in verschillende bedrijfssystemen
  Vermeer, H. ; Peet-Schwering, C. van der; Spruit, E. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)6. - ISSN 1382-0346 - p. 14 - 15.
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - embryotransplantatie - schadepreventie - eiceltransplantatie - zwangerschap - pompen - zeugen - watergebruik - groepshuisvesting - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - embryo transfer - loss prevention - ova transfer - pregnancy - pumps - sows - water use - group housing
  In Rosmalen vindt onderzoek plaats om het waterverbruik van dragende zeugen in verschillende bedrijfssystemen te bepalen en vast te stellen of een gezamenlijke drinkbak in groepshuisvestingssystemen noodzakelijk is.
  Natte bijproducten via drinknippels
  Brakel, C. van; Backus, G. ; Scholten, R. - \ 1995
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 9 (1995)3. - ISSN 1382-0346 - p. 8 - 10.
  drinkbakken, schaalvormig - kostenanalyse - drinkbakken - voer - investering - varkens - pompen - bedrijfskapitaal - vloeibare voedering - bowl drinkers - cost analysis - drinkers - feeds - investment - pigs - pumps - working capital - liquid feeding
  Het verstrekken van alleen wei via drinknippels is meestal niet rendabel. Vanaf 800 tot 900 vleesvarkenplaatsen is het voeren van twee of drie bijproducten via drinknippels interessant.
  Soms is gebruik van de kunstzeug EMMA rendabel
  Roelofs, P. ; Huysman, C. ; Hoofs, A. ; Plagge, G. - \ 1994
  Praktijkonderzoek varkenshouderij 8 (1994)5. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 23.
  dierhouderij - drinkbakken, schaalvormig - ontwikkeling - drinkbakken - voer - groei - biggen - productiviteit - rentabiliteit - pompen - zogen - vloeibare voedering - animal husbandry - bowl drinkers - development - drinkers - feeds - growth - piglets - productivity - profitability - pumps - suckling - liquid feeding
  Op de Varkensproefbedrijven in Raalte en Sterksel is de kunstzeug 'EMMA' onderzocht. De EMMA is gebruikt bij jonge biggen als vervanger van de zeug en bij te spenen achterblijvers om de 'zoogperiode' te verlengen. Uit dit onderzoek blijkt dat meestal beter een pleegzeug kan worden ingezet.
  Drinknippels bij vleeskuikenouderdieren
  Haar, J.W. van der - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)4. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 21.
  dierlijke meststoffen - drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drogen - mest - pompen - drijfmest - vleeskuikenouderdieren - animal manures - bowl drinkers - drinkers - drying - manures - pumps - slurries - broiler breeders
  Bij vleeskuikenouderdieren in stallen met grondhuisvesting kan de ammoniakemissie worden verminderd door de roostermest te drogen en/of snel uit de stal te verwijderen. Door in deze stallen drinknippels toe te passen komt er minder morswater in de mest en dat heeft een gunstige invloed op het drogen van de mest.
  Kiest u maar: drinksystemen voor vleeskuikens vergeleken
  Harn, J. van - \ 1993
  De Pluimveehouderij 23 (1993)4. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 15.
  drinkbakken, schaalvormig - vleeskuikens - drinkbakken - pompen - bowl drinkers - broilers - drinkers - pumps
  Vijf systemen werden vergeleken. Elk systeem heeft voor- en nadelen. Bedrijfsomstandigheden en persoonlijke voorkeur bepalen de keuze.
  Extra waterverstrekking aan lacterende zeugen
  Cuyck, J.H.M. van; Baeten, P. - \ 1993
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Proefstation voor de Varkenshouderij P1.98) - 28
  drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - pompen - zeugen - zogen - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - pumps - sows - suckling
  Vergelijking van 4 drinkwatersystemen voor slachteenden bij 2 bezettingen
  Buisonjé, F.E. de - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)3. - ISSN 0924-9087 - p. 22 - 26.
  dierhouderij - drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - eenden - productiviteit - rentabiliteit - pompen - bezettingsdichtheid - animal husbandry - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - ducks - productivity - profitability - pumps - stocking density
  In twee proeven is het effect van drinknippels, drinkcups, ronddrinkers en open water (vlotterbakken) op de technische resultaten en bevedering van Pekingeenden onderzocht bij een bezetting van resp. 5 eenden/m2 en van 7 eenden/m2.
  Gedoseerd water verstrekken met ronddrinkers in de opfokperiode
  Haar, J.W. van der - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)3. - ISSN 0924-9087 - p. 16 - 18.
  diervoedering - drinkbakken, schaalvormig - drinkbakken - drinken - drinkwater - voedingsrantsoenen - pompen - jonge dieren - vleeskuikenouderdieren - animal feeding - bowl drinkers - drinkers - drinking - drinking water - feed rations - pumps - young animals - broiler breeders
  Doordat slachtkuikenouderdieren beperkt worden gevoerd, worden er andere eisen gesteld aan het drinkwatersysteem als bij bijvoorbeeld slachtkuikens. Bij slachtkuikenouderdieren is een goede dosering van de watergift erg belangrijk
  De keuze van een drinksysteem voor slachtkuikens is moeilijk
  Harn, J. van - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)3. - ISSN 0924-9087 - p. 12 - 15.
  dierhouderij - drinkbakken, schaalvormig - vleeskuikens - karkassamenstelling - drinkbakken - drinken - drinkwater - productiviteit - rentabiliteit - pompen - animal husbandry - bowl drinkers - broilers - carcass composition - drinkers - drinking - drinking water - productivity - profitability - pumps
  De keuze aan drinksystemen voor slachtkuikens is aanzienlijk en ieder systeem heeft zijn voor- en nadelen. In een aantal proeven zijn 5 drinkwatersystemen met elkaar vergeleken
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.