Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 158

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kansenkaarten voor duurzaam benutten Natuurlijk Kapitaal
  Knegt, B. de; Hoek, D.C.J. van der; Veerkamp, C.J. ; Woltjer, I. ; Aa, N.G.F.M. van der; Boekel, E.M.P.M. van; Diederiks, J.F.H.A. ; Goosen, H. ; Koekoek, A. ; Lesschen, J.P. ; Staritsky, I.G. ; Vries, F. de; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 75) - 122
  ecosysteemdiensten - natuur - water - drinkwater - hoogwaterbeheersing - landbouw - nederland - ecosystem services - nature - water - drinking water - flood control - agriculture - netherlands
  Local projects conducted within the framework of the Natural Capital Netherlands (NKN) programmeidentified various opportunities for mutual improvement of natural capital and the economy. In a follow-upstudy we investigated whether the insights gained also apply to other parts of the Netherlands. Which areasoffer the best opportunities? What measures are needed in these areas to actually capitalise on theseopportunities, and who are the relevant stakeholders? To address these questions, the local opportunitiesidentified in the NKN projects were explored at the national level, using ‘opportunity maps’. The three localprojects are: Greening the Common Agricultural Policy, Clean Water and Delta Programme
  Hergebruik drinkwaterslib beoogt natuurontwikkeling op fosfaatrijke gronden
  Dorland, E. ; Fujita, Y. ; Chardon, W.J. ; Lucassen, E.C.H.E.T. ; Smolders, A. ; Ketelaar, R. ; Jong, A.L. de - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap (2016)124. - ISSN 1572-7610 - p. 3 - 5.
  natuurontwikkeling - drinkwater - slib - fosfaat - bodemverbeteraars - natuurbeheer - afvalhergebruik - veldproeven - ijzer - nature development - drinking water - sludges - phosphate - soil conditioners - nature management - waste utilization - field tests - iron
  Natuurbeheerders zitten soms in hun maag met percelen die vanwege hun landbouwkundig verleden een hoge fosfaatlast kennen, omdat dit de ontwikkeling van waardevolle natuur belemmert. Afgraven is duur, uitmijnen tijdrovend, maar wat dan? Kan hergebruik van ijzerrijk drinkwaterslib uitkomst bieden? De eerste resultaten van veldproeven met dit restproduct van drinkwaterwinning zijn hoopgevend.
  Effect van klimaatverandering en vergrijzing op waterkwaliteit en drinkwaterfunctie van Maas en Rijn
  Sjerps, Rosa M.A. ; Laak, T.L. ter; Zwolsman, G.J. - \ 2016
  H2O online (2016)augustus.
  climatic change - drinking water - water quality - surface water - pesticides - radiography - drug residues - water pollution - river meuse - river rhine - prognosis - klimaatverandering - drinkwater - waterkwaliteit - oppervlaktewater - pesticiden - radiografie - geneesmiddelenresiduen - waterverontreiniging - maas - rijn - prognose
  Door de vergrijzing zal de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar het oppervlaktewater toenemen. De effecten van toenemende emissies op de waterkwaliteit worden versterkt bij lage rivierafvoeren, die naar verwachting steeds vaker en langduriger zullen optreden in een veranderend klimaat. In deze studie zijn prognoses gemaakt van de toekomstige concentraties van een aantal relevante organische microverontreinigingen in de Rijn en Maas in het jaar 2050. De voorspelde concentraties van diverse geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen in de Rijn en de Maas overschrijden de ERM-streefwaarden voor oppervlaktewater als bron van drinkwater. Sporen van enkele organische microverontreinigingen kunnen doordringen in het drinkwater.
  Kansenkaarten voor duurzaam benutten natuurlijk kapitaal
  Knegt, B. de; Hoek, Dirk Jan van der; Veerkamp, C.J. - \ 2016
  Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 41 - 47.
  natuurbeleid - natuurbeheer - waterbeheer - drinkwater - waterkwaliteit - ecosysteemdiensten - grondwaterwinning - veiligheid - nature conservation policy - nature management - water management - drinking water - water quality - ecosystem services - groundwater extraction - safety
  Lokaal uitgevoerde praktijkprojecten in het kader van het programma Natuurlijk Kapitaal Nederland laten zien dat er kansen zijn voor de wederzijdse versterking van natuur en economie. Dit leidt tot de volgende vragen: welke kansen zijn er om de opgedane kennis binnen deze praktijkprojecten op te schalen naar andere gebieden in Nederland? Waar liggen deze kansrijke gebieden. Wat zijn mogelijke maatregelen en relevante stakeholders om deze kansen daadwerkelijk in winst om te zetten? Om antwoorde te krijgen op deze vragen zijn de praktijkprojecten met behulp van 'kansenkaarten' in landelijk perspectief geplaatst.
  Effectiveness of zinc fortified drinking water on zinc intake, status and morbidity of rural Kenyan pre-school children
  Kujinga-Chopera, P. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Michael Zimmermann, co-promotor(en): Inge Brouwer; D. Moretti. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577572 - 127
  preschool children - drinking water - zinc - fortification - kenya - diarrhoea - nutrient deficiencies - morbidity - childhood diseases - diet - diet studies - peuters en kleuters - drinkwater - zink - fortificatie - kenya - diarree - voedingsstoffentekorten - morbiditeit - kinderziekten - dieet - dieetstudies
  Waterwinning en natuur : de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland
  Zee, F.F. van der; Knegt, B. de; Meeuwsen, H.A.M. ; Sanders, M.E. ; Veraart, J.A. ; Grashof-Bokdam, C.J. ; Wegman, R.M.A. - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2719) - 100
  drinkwater - waterwinning - natuur - natuurbeheer - ecosysteemdiensten - natura 2000 - drinking water - water catchment - nature - nature management - ecosystem services - natura 2000
  Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector beheert zo’n 23.000 ha en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. In een natuurlijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd tegen verontreinigingen en is minder zuiveringsinspanning nodig om drinkwater te maken. In de Rijksnatuurvisie (2014) wordt met regelmaat verwezen naar de rol van drinkwaterbedrijven als natuurbeheerders. Om samen te zoeken naar invulling van deze natuurvisie, is in een Groene Tafel ‘drinkwater en natuur’ (april 2014) afgesproken de samenwerking tussen overheden, drinkwaterbedrijven en maatschappelijke organisaties te versterken. In 2004 is een studie verricht naar de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur. Dit rapport is een update van deze studie. Het geeft een overzicht van het belang van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland en wat er sinds 2004 is veranderd op dat gebied.
  Sensory quality of drinking water produced by reverse osmosis membrane filtration followed by remineralisation
  Vingerhoeds, M.H. ; Nijenhuis, M.A. ; Ruepert, N. ; Bredie, W.L.P. ; Kremer, S. - \ 2016
  Water Research 94 (2016). - ISSN 0043-1354 - p. 42 - 51.
  drinking water - water quality - sensory evaluation - taste research - reverse osmosis - membranes - filtration - drinkwater - waterkwaliteit - sensorische evaluatie - smaakonderzoek - omgekeerde osmose - membranen - filtratie
  Membrane filtration of ground, surface, or sea water by reverse osmosis results in permeate, which is almost free from minerals. Minerals may be added afterwards, not only to comply with (legal) standards and to enhance chemical stability, but also to improve the taste of drinking water made from permeate. Both the nature and the concentrations of added minerals affect the taste of the water and in turn its acceptance by consumers. The aim of this study was to examine differences in taste between various remineralised drinking waters. Samples selected varied in mineral composition, i.e. tap water, permeate, and permeate with added minerals (40 or 120 mg Ca/L, added as CaCO3, and 4 or 24 mg Mg/L added as MgCl2), as well as commercially available bottled drinking waters, to span a relevant product space in which the remineralised samples could be compared. All samples were analysed with respect to their physical–chemical properties. Sensory profiling was done by descriptive analysis using a trained panel. Significant attributes included taste intensity, the tastes bitter, sweet, salt, metal, fresh and dry mouthfeel, bitter and metal aftertaste, and rough afterfeel. Total dissolved solids (TDS) was a major determinant of the taste perception of water. In general, lowering mineral content in drinking water in the range examined (from <5 to 440 mg/L) shifted the sensory perception of water from fresh towards bitter, dry, and rough sensations. In addition, perceived freshness of the waters correlated positively with calcium concentration. The greatest fresh taste was found for water with a TDS between 190 and 350 mg/L. Remineralisation of water after reverse osmosis can improve drinking quality significantly.
  Economische analyse van de zoetwatervoorziening in Nederland : ontwikkeling van een economisch instrumentarium om de risico’s van watertekorten te bepalen : syntheserapport
  [Unknown], - \ 2015
  Netherlands : Deltares (Deltares rapport 1220104004) - 240
  zoet water - watervoorziening - drinkwater - natuur - landbouw - economische analyse - transport over water - watertekort - kosten-batenanalyse - fresh water - water supply - drinking water - nature - agriculture - economic analysis - water transport - water deficit - cost benefit analysis
  Dit rapport beschrijft de resultaten van het project ‘Economische analyse van de zoetwatervoorziening in Nederland’ uitgevoerd door Deltares, Stratelligence en het LEI in het kader van het Deltaprogramma Zoetwater in opdracht van het Programmabureau Zoetwater en begeleid door RWS-WVL. Het rapport bestaat uit verschillende onderdelen: Ontwikkeling van een algemene methodiek - Historische analyses (Scheepvaart, Drinkwatervoorziening, Natuur) - Toolontwikkeling welvaartseffecten Landbouw - Casestudie Rijnland.
  Evaluation of the Dutch leaching decision tree with the substances bentazone, MCPA and mecoprop
  Linden, A.M.A. van der; Beltman, W.H.J. ; Boesten, J.J.T.I. ; Pol, J.W. - \ 2015
  Bilthoven : RIVM (RIVM report 2015-0095) - 78
  pesticides - groundwater - drinking water - water quality - water pollution - degradation - risk assessment - sorption - decision models - leaching - bentazone - mcpa - pesticiden - grondwater - drinkwater - waterkwaliteit - waterverontreiniging - degradatie - risicoschatting - sorptie - beslissingsmodellen - uitspoelen - bentazon - mcpa
  Sinds 2004 wordt een beslismodel (beslisboom) gebruikt om te beoordelen in welke mate een gewasbeschermingsmiddel uitspoelt naar het grondwater. Uit een evaluatie van het RIVM, het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en onderzoekinstituut Alterra blijkt dat de beslisboom goed werkt en state of the art is. Wel laten de stofgegevens waarmee wordt gerekend te wensen over. Om de kwaliteit van het grondwater te waarborgen moeten deze gegevens zorgvuldiger worden afgeleid.
  Voer en water tijdens transport van pluimvee
  Niekerk, T.G.C.M. van; Voogt, Annika ; Visser, E.K. - \ 2015
  Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 752) - 45
  pluimvee - veevervoer - drinkwater - pluimveevoeding - diervoeding - dierenwelzijn - wetgeving - europese unie - dierlijke productie - diergezondheid - poultry - transport of animals - drinking water - poultry feeding - animal nutrition - animal welfare - legislation - european union - animal production - animal health
  Slimme oplossing voor te weinig, te veel en te vuil water
  Kwakernaak, C. ; Jansen, P.C. ; Kempen, M. ; Smolders, F. ; Rheenen, H. van - \ 2015
  Water Matters : Kenniskatern voor Waterprofessionals - Dutch edition (2015)Oktober. - p. 30 - 33.
  waterbeheer - waterkwaliteit - drinkwater - watervoorziening - klimaatverandering - watertekort - waterverzadiging - wateropslag - afvoer - hergebruik van water - biomassa productie - waterzuivering - water management - water quality - drinking water - water supply - climatic change - water deficit - waterlogging - water storage - discharge - water reuse - biomass production - water treatment
  Water Matters is het kenniskatern van H2O. Het verschijnt twee keer per jaar, als bijlage bij Vakblad H2O. De uitgave van Water Matters (een initiatief van Koninklijk Nederlands Waternetwerk) wordt mogelijk gemaakt door: Alterra Wageningen UR, ARCADIS, KWR Watercycle Research Institute, Royal HaskoningDHV en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA).
  Impact of the water matrix on the effect and the side effect of MP UV/H2O2 treatment for the removal of organic micropollutants in drinking water production
  Martijn, A.J. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Ivonne Rietjens, co-promotor(en): J.P. Malley; J.C. Kruithof. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462575882 - 172
  water treatment - pollutants - toxins - pretreatment - drinking water - pressure treatment - ultraviolet radiation - hydrogen peroxide - effects - waterzuivering - verontreinigende stoffen - toxinen - voorbehandeling - drinkwater - drukbehandeling - ultraviolette straling - waterstofperoxide - effecten
  Pathogen removal using saturated sand colums supplemented with hydrochar
  Chung, J.W. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Piet Lens, co-promotor(en): J.W. Foppen. - Leiden : CRC Press/Balkema - ISBN 9789462574977 - 156
  drinkwater - afvalwaterbehandeling - biochar - biomassaconversie - pyrolyse - micro-organismen - gezondheidsgevaren - volksgezondheid - drinking water - waste water treatment - biochar - biomass conversion - pyrolysis - microorganisms - health hazards - public health

  This PhD study has evaluated hydrochars derived from biowastes as adsorbents for pathogen removal in water treatment. Pathogen removal experiments were conducted by carrying out breakthrough analysis using a simple sand filtration set-up. Glass columns packed by 10 cm sand bed supplemented with minor amount of hydrochar (1.5 %, w/w) were flushed with artificial ground water seeded with test microorganisms at an upward flow rate of 1 mL / min. Either back flushing or deionized water flushing was performed at pathogen retaining columns in order to investigate the pathogen removal mechanism of hydrochar-amended sand columns.

  Two home-made two-step reverse transcription-quantitative polymerase chain reaction assays were developed in order to quantify rotavirus in the samples from virus removal experiments. Since the total cost of the assays was mainly determined by the cost of reverse transcriptase, two reverse transcriptases with the lowest consumer price were employed. The efficiencies of home-made assays were comparable to a selected reference commercial kit in analyzing both environmental and laboratory samples, while the total cost of home-made assays was 11 times less. Though home-made assays necessitate more manual operations and time, the low-cost aspect might be appealing in those settings where the expenditure for consumables inhibits laboratories in their functioning.

  Hydrochars produced via hydrothermal carbonization of agricultural residue from maize or stabilized sewage sludge were evaluated for adsorptive removal of Escherichia coli. In order to improve the removal capacity, the hydrochars were activated by being suspended in 1M KOH solution (5 g hydrochar / L) for 1 h at room temperature. The activation improved the Escherichia coli removal efficiency from ~70 to ~90 %. In addition, successive detachment experiments carried out by performing back flushing or deionized water flushing into sand columns supplemented with maize-derived hydrochar indicated that the strength of Escherichia coli attachment increased by KOH activation. Also, Escherichia coli removal of sewage sludge-derived hydrochar was evaluated in larger column with 50 cm filter bed for 30 days of intermittent operation. 3 pairs of columns packed with either sand, raw hydrochar or activated hydrochar showed average removal efficiency of 36.5% ± 10.1 (n=60), 24.4% ± 10.5 (n=56) and 91.2% ± 7.5 (n=60), respectively. Idle time of filtration unit did not affect the Escherichia coli removal efficiency of hydrochar-amended columns. The results from material characterization attributed the enhancement in Escherichia coli removal induced from the KOH activation to development of macroporous surface with increased hydrophobicity and surface charge. It was apparent that the activation with the KOH solution removed tar-like substances from hydrochar surface, resulting in exposure of hydrophobic core and development of rough surface structure. Also, deposition of K+ ion in hydrochar was observed, which might have increased the surface charge.

  The removal of human pathogenic rotavirus and adenovirus was investigated using hydrochar derived from stabilized sewage sludge or swine faecal waste. Throughout virus removal experiments, rotavirus and adenovirus showed comparable removal. At 1 mL / min flow rate, raw hydrochar (without KOH activation) derived from either feedstock showed mean virus removal efficiency from 2 to 3 > log removal (99 - 100 %). Also flow rates of 2.5 and 5 mL / min were tested using faecal waste-derived hydrochar. The virus removal efficiency remained still high (2.1 log - 3 log) at the elevated flow rates. We speculated that the improvement in virus removal derived from hydrochar supplement is induced by provision of extra hydrophobic surfaces in sand column media. Regardless the type of packing material, successive deionized water flushing into virus-retaining columns released more rotavirus than adenovirus, indicating larger role of the secondary energy minimum in rotavirus retention. It was remarkable, because both types of viruses are similar in their shape and size. This observation provides evidence that virus transport-retention behaviour could be mainly determined by surface characteristics of virus rather than its size and shape. In this sense, the use of model virus needs to be carefully considered when performing water treatment or pathogen transport experiments.

  Successful removal of pathogenic virus using faecal waste-derived hydrochar highlights the potential of hydrothermal carbonization technology in less developed regions where modern water-sanitation systems are not affordable. Faecal waste, one of the most important pathogen sources, can be completely sanitized in elevated temperature and pressure during hydrothermal carbonization process. Moreover, the resulting hydrochar can be utilized at water or wastewater treatment. Despite general low-cost aspect of hydrothermal carbonization such as less energy dependency than dry pyrolysis and utilization of waste as a feedstock, the need for high-pressure reactor might hamper the implementation of the technology. Development of localized low-cost reactor, evaluation of hydrochar in its use at agriculture and/or energy production and overall economic analysis are recommended.

   

  Goed drinkwater niet vanzelfsprekend
  Harn, J. van; Neijenhuis, F. ; Ellen, H.H. - \ 2015
  De Pluimveehouderij 45 (2015)8. - ISSN 0166-8250 - p. 28 - 30.
  pluimveehouderij - drinkwater - waterkwaliteit - vleeskuikens - reiniging - poultry farming - drinking water - water quality - broilers - clearing
  Vleeskuikenhouders hebben over het algemeen veel vertrouwen in het drinkwater dat ze aan hun kuikens voorschotelen. Helemaal wanneer dit afkomstig is van het waterleidingbedrijf. Toch blijkt dit vertrouwen vaak niet terecht. De GD in Deventer toonde aan dat bijna 8 procent van water op drinknippel niveau ongeschikt en bijna 20 procent minder geschikt was als drinkwater voor pluimvee. Waterkwaliteit verdient continu aandacht.
  Development of scenarios for drinking water produced from groundwater and surface water for use in the pesticide registration procedure of Ethiopia
  Adriaanse, P.I. ; Horst, M.M.S. ter; Teklu, B.M. ; Deneer, J.W. ; Woldeamanuel, A. ; Boesten, J.J.T.I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra report 2674)
  grondwaterwinning - drinkwater - pesticiden - scenario-analyse - modellen - ethiopië - groundwater extraction - drinking water - pesticides - scenario analysis - models - ethiopia
  In the Pesticide Risk Reduction Programme Ethiopia the evaluation of risks of pesticides present in drinking water for man and cattle was selected as a priority protection goal. In cooperation with the Plant Health Regulatory Department of the Ministry of Agriculture of Ethiopia and other Ethiopian stakeholders Alterra developed a procedure to assess the risks for drinking water caused by pesticides, used according to Good Agricultural Practices (GAP). To do so, ‘realistic worst case’ scenarios were developed, that intend to protect man and cattle in 99% of all possible situations in Ethiopia. For groundwater three scenarios representing wells in aquifers in the Ethiopian highlands or Rift Valley margins were developed and for surface water three scenarios representing small rivers in the highlands or temporay stagnant ponds were developed. The scenarios were linked to crops on which pesticides are used that score high on acute, chronic or local chronic risk for man. In addition other agro-environmental conditions were defined, such as precipitation, soil, and land use management. The groundwater scenarios were parameterised in the EuroPEARL metamodel to calculate leaching concentrations to groundwater, whereas the surface water scenarios make use of the runoff model PRZM, the EU-FOCUS spray drift deposition table and the surface water model TOXSWA to calculate the concentration in the small river or pond scenarios
  Effect van voersysteem op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Pas, P.A. van de; Binnendijk, G.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 870) - 23
  varkens - biggen - voedersystemen - drinkwater - diergezondheid - varkenshouderij - veehouderij - kweken - voeropname - groei - pigs - piglets - feeding systems - drinking water - animal health - pig farming - livestock farming - rearing - feed intake - growth
  Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is onderzocht wat het effect is van het verstrekken van voer en drinkwater via een geoptimaliseerd voer- en drinkwatersysteem (Feeder) of via 2-vaksdroogvoerbakken en drinkbakjes (controlegroep) op de groei, voeropname, waterverbruik, voederconversie, eet- en drinkgedrag en gezondheid van gespeende biggen. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven.
  Betere bescherming drinkwaterbronnen door gebiedsdossiers én gebiedsaanpak
  Eijk, H. van; Boerefijn, M. ; Schipper, P.N.M. ; Wuijts, S. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 44 (2015)15. - ISSN 0166-8439 - p. 19 - 21.
  watervoorziening - drinkwater - waterwingebied - grondwaterwinning - beschermingsgebieden - waterbeleid - utrecht - water supply - drinking water - water extraction area - groundwater extraction - conservation areas - water policy - utrecht
  De afgelopen jaren hebben het Rijk en de provincies onderzocht hoe ze drinkwaterbronnen beter kunnen beschermen. Inmiddels is landelijk besloten om gebiedsdossiers in te zetten voor het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Afgesproken is om vóór 2015 voor iedere winning een gebiedsdossier op te stellen. Dit helpt om in ruimtelijke planvorming het belang van schoon drinkwater zwaarder mee te laten wegen, de bewustwording van een winning bij de regionale partijen te vergroten en actoren aan te zetten om afspraken te maken over lokale maatregelen. De Provincie Utrecht gebruikt dit moment om haar dossiers te vernieuwen en de gebiedsaanpak te verstevigen. Daar werden twaalf jaar geleden al voorlopers van gebiedsdossiers opgesteld voor kwetsbare winningen. De ervaring in Utrecht leert dat zulke dossiers pas gaan leven als ook structureel met de betrokken partijen gewerkt wordt aan een gebiedsaanpak.
  Ion exchange membranes in seawater applications : processes and characteristics
  Galama, A.H. - \ 2015
  Wageningen University. Promotor(en): Huub Rijnaarts, co-promotor(en): Jan Post; Maarten Biesheuvel. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572256 - 272
  drinkwater - ontzilting - ontziltingsinstallaties - elektrodialyse - omgekeerde osmose - membraanpermeabiliteit - zoutgehalte - economische haalbaarheid - drinking water - desalination - desalination plants - electrodialysis - reverse osmosis - membrane permeability - salinity - economic viability

  Officiële titel ENG: Ion exchange membranes in seawater applications. Processes and characteristics

  Officiële titel NL: Ionwisselende membranen in zeewatertoepassingen. Processen en eigenschappen

  Auteur: A.H.Galama

  Jaar: 2015

  ISBN: 978-94-6257-225-6

  Samenvatting

  Zeewaterontzouting stelt mensen in staat om zoet water te maken uit een schijnbaar oneindige water voorraad. Om water ook echt beschikbaar te maken is het een voorwaarde dat de kosten van het ontzoutingsproces zo laag mogelijk zijn. Door gebruik van elektrodialyse (ED), een elektrochemische membraantechnologie voor ontzouting, kunnen de kosten van het ontzoutingsproces mogelijk worden verlaagd. In deze thesis worden de energetische aspecten van ED nader bekeken. De opgelegde hoeveelheid stroom blijkt daarin erg bepalend. Tevens worden de ionwisselende membranen, die in deze toepassing worden gebruikt, nader onderzocht. In de huidige technologische staat kan ED, wat betreft energie en kosten, op grote schaal niet concurreren met omgekeerde osmose. Om ED echt concurrerend te kunnen maken zal de ionische membraanweerstand moeten worden verlaagd en zal de membraanprijs moeten dalen. Voor toepassingen waar een hoge waterefficiëntie nodig is, denk aan ‘zero-liquid-discharge’ ontzoutingsprocessen, lijkt ED aantrekkelijk om als voorontzoutingstechnologie in te zetten.

  Sleutel naar optimalisatie en adaptief beheer drinkwatersystemen
  Hunen, S.E. van; Slobbe, E.J.J. van - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 45 (2015)17. - ISSN 0166-8439 - p. 9 - 11.
  drinkwater - watervoorziening - gedragsveranderingen - tanzania - drinking water - water supply - behavioural changes - tanzania
  De zorgen over de strijd om water en de toekomstige balans tussen vraag en aanbod in gebruiksfuncties zijn wijd verspreid, zeker in het licht van klimaatverandering, bevolkingsgroei, technologische en economische veranderingen. Instituties die duurzamer zijn en goed met onzekerheden omgaan kenmerken zich door mechanismen die snelle aanpassing aan veranderingen mogelijk maken. Monitoren van de waterkwaliteit kan verrassingen voorkomen. Het is een geschikte methode, die zowel aansluit op de behoefte aan adaptief beheer als inzichten oplevert die leiden tot een beter resultaat. Ter illustratie dient een studie die in het noorden van Tanzania is uitgevoerd naar een drinkwatersysteem dat wordt beheerd door een lokale Maasai-gemeenschap
  Gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa : oorzakenanalyse en maatregelen
  Kruijne, R. ; Deneer, J.W. ; Heijting, S. ; Roelsma, J. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2532) - 276
  drinkwater - oppervlaktewater - waterlopen - pesticiden - monitoring - drenthe - groningen - drinking water - surface water - streams - pesticides - monitoring - drenthe - groningen
  Waterbedrijf Groningen gebruikt het water van de Drentsche Aa voor drinkwaterbereiding. Ter hoogte van het innamepunt worden regelmatig bestrijdingsmiddelen aangetroffen in normoverschrijdende concentraties. Het oppervlaktewater in het stroomgebied is intensief bemonsterd in de periode 2011- 2013. Vijf stoffen zijn geselecteerd voor een analyse van de oorzaken van het aantreffen in het oppervlaktewater. Voor de meeste stoffen is drainage en mogelijk ook afspoeling de belangrijkste emissieroute. Het probleem valt niet op te lossen door alleen naar het gebruik in de landbouw te kijken, of door uitsluitend maatregelen te nemen die gericht zijn op het beperken van drift. Maatregelen dienen genomen te worden op de meest kwetsbare locaties of percelen, waar deze in termen van emissiereductie en kosten het meest effectief zijn. Er zijn aanknopingspunten om deze locaties op voorhand te selecteren.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.