Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn?
  Bakel, J. van; Kielen, N. ; Clevering, O.A. ; Roest, C.W.J. - \ 2015
  H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 43 (2015)5. - ISSN 0166-8439 - p. 56 - 59.
  bodemwater - zoutgehalte - normen - beschadigingen door droogte - gewassen - gewasverliezen - akkerbouw - agrohydrologie - bodemtypen - soil water - salinity - standards - drought injury - crops - crop losses - arable farming - agrohydrology - soil types
  Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewater en de hantering van normen voor toelaatbare chlorideconcentraties in het oppervlaktewater belangrijke onderdelen. In 2009 is het hierop betrekking hebbende deel van het huidige Droogte-instrumentarium geëvalueerd, gebruik makend van het agrohydrologisch SWAP model. In het aandachtsgebied zijn vier gewassen (gras, aardappelen, suikerbieten en tulpen) op drie grondsoorten (zavel, zand en klei) het meest relevant. Als belangrijkste bevindingen dat de berekening van de zoutschade niet onjuist is, maar dat de gehanteerde normen voor toelaatbare chlorideconcentraties in het oppervlaktewater leiden tot te veel droogteschade en herziening behoeven
  Kijk eens wat vaker onder de graszode
  Faber, J.H. ; Dijk, M. van; Verbeek, I. ; Eekeren, N.J.M. van; Wosten, J.H.M. - \ 2013
  Land en water 2013 (2013)11. - 2
  bodembeheer - vochtigheid - beworteling - klimaatverandering - beschadigingen door droogte - waterbeheer - grondwaterstand - graszoden - observatie - soil management - humidity - rooting - climatic change - drought injury - water management - groundwater level - sods - observation
  Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? Deze vragen van provincie Utrecht en Waterschap Vallei & Veluwe waren aanleiding voor het SKB-project 'Kijk eens wat vaker onder de graszode'.
  Bastschade laanbomen door zonnebrand
  Sluis, B.J. van der - \ 2010
  boomteelt - gewasbescherming - proeven - straatbomen - schors, bomen - beschermende lagen - zonnebrand (sunscald) - zonnestraling - omgevingstemperatuur - beschadigingen door droogte - jute - rentabiliteit - arboriculture - plant protection - trials - street trees - bark - protective coatings - sunscald - solar radiation - environmental temperature - drought injury - jute - profitability
  Al een aantal jaren hebben laanboomkwekers te kampen met bastscheuren in de bomen. Vooral bij bomen in de buitenste rand en bij recent verplante bomen komen bastscheuren voor. Om dit ‘openklappen’ van de bast te voorkomen wordt de stam in de praktijk vaak omwikkeld met jute of rietmatten. Doel van het onderzoek is in een grootschalige praktijkproef de oorzaak van het ontstaan van de bastscheuren te achterhalen en oplossingen te vinden om dit probleem aan te pakken.
  FLOW-AID, a farm level tool for irrigation management under deficit conditions: pre-liminary case-study results: Brussels (Belgium) - May, 29th 2009
  Balendonck, Jos - \ 2009
  greenhouse horticulture - overhead irrigation - tensiometers - meters - moisture - fertilizer application - sensors - cropping systems - drought injury
  Beregening en bemesting in zetmeelaardappelen : onderzoek i.h.k.v. Watersense voorstudie
  Wijnholds, K.H. - \ 2009
  Lelystad : PPO AGV - 34
  solanum tuberosum - beregening - waterbeheer - fabrieksaardappelen - bemesting - beschadigingen door droogte - bodemwater - sensors - veenkolonien - solanum tuberosum - overhead irrigation - water management - starch potatoes - fertilizer application - drought injury - soil water - sensors - veenkolonien
  Projectnummer 3250115400
  Revolutie op de fairway
  Oostindie, K. ; Ritsema, C.J. - \ 2005
  Groen & Golf : vakblad voor golf, natuur en greenkeeping 3 (2005)1. - ISSN 1573-529X - p. 12 - 13.
  bodemverbeteraars - zandgronden - golfbanen - beschadigingen door droogte - droogte - vochtgehalte - bodemwater - utrechtse heuvelrug - soil conditioners - sandy soils - golf courses - drought injury - drought - moisture content - soil water - utrechtse heuvelrug
  Sinds kort is er een nieuw product te koop dat droogteschade kan voorkomen en bestrijden. Dit product, Revolution genaamd, optimaliseert de lucht/vochtverhouding in de wortelzone. Hierdoor wordt de stressgevoeligheid verlaagd en krijg je volgens de leverancier een gezonde, groene en gelijkmatige grasmat. Uit een proef op golfbaan ‘De Pan’ afgelopen zomer bleek dat het product ook echt zo werkt
  Haalbaarheid van een kennissysteem voor de beoordeling van kansrijkdom van effectgerichte maatregelen in bos in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur
  Hendriks, C.M.A. ; Bijlsma, R.J. ; Leeters, E.E.J.M. ; Olsthoorn, A.F.M. ; Vries, F. de; Wal, T. van der; Otjens, T. ; Wijdeven, S.M.J. - \ 2001
  Wageningen : Alterra - 83
  bossen - bosschade - verzuring - beschadigingen door droogte - verdroging - eutrofiëring - beoordeling - milieueffect - informatiesystemen - nederland - maatregelen - bodem - bos - hydrologie - kennissysteem - milieu - nutriënten - vegetatie - forests - forest damage - acidification - drought injury - desiccation - eutrophication - assessment - environmental impact - information systems - netherlands - measures
  In deze studie is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om een kennissysteem te ontwikkelen waarmee de kansrijkdom van effectgerichte maatregelen in bos kan worden beoordeeld. Door literatuurstudie en gesprekken met deskundigen is achterhaald of voldoende kennis bestaat over de omstandigheden waaronder maatregelen kansrijk kunnen worden uitgevoerd. Van de benodigde informatie is nagegaan of hiervan digitale gegevensbestanden aanwezig zijn, en of deze gebruikt kunnen worden. Voor het systeemontwerp zijn eisen ten aanzien van gebruik, techniek en architectuur in beeld gebracht met een aantal schermvoorbeelden.
  Experimenten 2000: AGROBIOKON deelproject "Innovatie aardappelzetmeelteelt". Projecten gewasgroeimodellen en micronutrienten
  Haren, R.J.F. van; Zwart, K. - \ 2000
  Wageningen : Plant Research International - 35
  aardappelzetmeel - oogsttoename - oogstverliezen - plantenvoeding - opbrengsten - beschadigingen door droogte - stress - fotosynthese - kwaliteit - potato starch - yield increases - yield losses - plant nutrition - yields - drought injury - stress - photosynthesis - quality
  Groeigrafieken van bomen ter bepaling van de opbrengstverandering door grondwaterstandswijzigingen
  Vroon, H.R.J. - \ 2000
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 36) - 31
  bossen - bomen - groei - opbrengsten - relatie tussen groei en oogst - beschadigingen door droogte - plant-water relaties - grondwaterstand - grondwaterspiegel - bodemchemie - bodemfysica - bodemwater - nederland - forests - trees - growth - yields - growth yield relationship - drought injury - plant water relations - groundwater level - water table - soil chemistry - soil physics - soil water - netherlands
  Alterra heeft een landelijk toepasbare reeks van groeigrafieken van bomen samengesteld, waarmee opbrengstveranderingen van bomen door een wijziging in de grondwaterstand kunnen worden bepaald. In de houtbijgroeigrafieken wordt de gemiddelde jaarlijksemaximale bijgroei gedurende de gehele omlooptijd van een bepaalde boomsoort per gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand afhankelijk gesteld van voedingstoestand, zuurgraad, vochtleverend vermogen en ontwateringstoestand. In totaal zijn er 9200 ASCII-tabellengegenereerd, waarmee het mogelijk is om bijvoorbeeld met behulp van het spreadsheetprogramma EXCEL op een eenvoudige wijze groeigrafieken te vervaardigen. Met behulp van deze reeks kunnen nu groeiveranderingen door een verandering in de grondwaterstand op gestandaardiseerde wijze worden gekwantificeerd.
  Vochtverbruik en droogtegevoeligheid van voedergewassen : experimenteel onderzoek 1994 - 1996
  Smid, H.G. ; Grashoff, C. ; Aarts, H.F.M. - \ 1998
  Wageningen : AB-DLO (Rapport / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek 91)
  voedergewassen - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - groei - gewassen - oogstschade - beschadigingen door droogte - waterbehoefte - vloeistoffen (liquids) - absorptie - emissie - omloop - bodemwatergehalte - fodder crops - yield increases - yield losses - yields - growth - crops - crop damage - drought injury - water requirements - liquids - absorption - emission - circulation - soil water content
  Ruwvoederproductie bij droogte : kies voor zekerheid!
  Schans, D.A. van der; Zwanepol, S. - \ 1998
  Lelystad : Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (Themaboekje / Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt nr. 21) - 61
  groenvoeders - oogstschade - beschadigingen door droogte - droogte - bodemwater - nederland - ruwvoer (roughage) - green fodders - crop damage - drought injury - drought - soil water - netherlands - roughage
  Droogte grootste struikelblok bij doorzaai
  Prins, E. - \ 1997
  Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden. Praktijkonderzoek 10 (1997)1. - ISSN 1386-8470 - p. 7 - 9.
  klavers - oogstschade - beschadigingen door droogte - kieming - graslanden - beplanten - ruggenzaaimachines - hakfrezen - zaaimachines - zaaien - verplanten - trifolium - clovers - crop damage - drought injury - germination - grasslands - planting - ridge drills - rotary cultivators - seed drills - sowing - transplanting - trifolium
  Doorzaaien met een strokenfrees-zaaimachine geeft een hoge slagingskans.
  Tolerance of the potato to stress, associated with potato cyst nematodes, drought and pH : an ecophysiological approach
  Mulder, A. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): A.F. van der Wal. - S.l. : Mulder - ISBN 9789054852421 - 190
  solanum tuberosum - aardappelen - plantenplagen - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae - oogstschade - beschadigingen door droogte - bodemeigenschappen - plantenfysiologie - stress - fysische factoren - solanum tuberosum - potatoes - plant pests - pratylenchus - heteroderidae - tylenchidae - crop damage - drought injury - soil properties - plant physiology - stress - physical factors

  The impact of Potato Cyst Nematode (PCN) soil infestations on the growth and development of potato cultivars was investigated in greenhouse and field trials. PCN effect on yield was almost totally explained by reduced integrated ground cover, and hence, less light interception. There was no indication for any specific PCN effect other than reduced ground cover. The damaging effect of PCN was also studied in combination with soil type, drought and soil pH. In addition to the considerable effects of the main factors PCN, drought and pH, interaction between PCN and soil pH was found, but none was found between PCN infection and drought. However, it should be considered that the last mentioned events occurred separately in time.

  With respect to the yield capacity of potato cultivars the following parameters appeared to be of major importance: PCN infestation level, water retention and pH of the soil. With soil pH KCl values over 5.0, the vulnerability of the potato to PCN infection increases with decreasing acidity. The cultivar characteristics, resistance to PCN and tolerance to PCN, and the characteristics tolerance to PCN and tolerance to drought, were not correlated.

  In nematology, tolerance to PCN is presented as percentage yield under PCN infestation. Quantifying the yielding capacity by means of tuber production, large numbers of plants are needed for accurate assessment and hence can not be done in early stages of breedingprogrammes. Therefore, a screening method for tolerance to PCN was developed, allowing screening for this character to take place in a greenhouse at an early stage of a breeding programme. Also, integrated ground cover can be assessed with few plants, and offers a tool to assess tolerance under field conditions for breeding purposes.

  Four descriptive equations, relating PCN infestation and yield, were studied. Based on experimental data over a number of years, Oostenbrink's equation described this relation simply, accurately and consistently. A decision-making model was developed to assist farmers in making the best cultivar choice, with respect to yield, based on prevailing soil factors (PCN infestation, water retention of top and subsoil, and pH) and cultivar characteristics. The same model is able to predict final yield with increasing precision with time during the current growing season. For this purpose Tolerance Values of cultivars for these stress factors were introduced. A procedure for estimation of tuber number and tuber dry matter yield is discussed, based on their relationships with intercepted radiation in the course of the season. Such estimates are useful to seed growers in order to set harvest dates and to the potato industry to obtain yield estimates in order to adapt logistics, storing and marketing.

  Watervoorziening en gewasproduktie
  Keulen, H. van; Penning de Vries, F.W.T. - \ 1993
  Wageningen : CABO-DLO (Agrobiologische thema's 8) - ISBN 9789073384163 - 107
  gewassen - waterbehoefte - droogteresistentie - irrigatie - watervoorziening - droge stof - oogstschade - beschadigingen door droogte - transpiratie - evapotranspiratie - kassen - verwarming - water - landbouw - crops - water requirements - drought resistance - irrigation - water supply - dry matter - crop damage - drought injury - transpiration - evapotranspiration - greenhouses - heating - water - agriculture
  Gebruik is gemaakt van het model Papran
  Bestrijding van "wit" in spinazie
  Poll, J.K.T. - \ 1992
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 201 - 203.
  oogstschade - beschadigingen door droogte - spinacia oleracea - spinazie - zure regen - crop damage - drought injury - spinacia oleracea - spinach - acid rain
  De ziekte "wit" in spinazie manifesteert zich als witte vlekjes op de bladeren. Onderzoek is gedaan naar de oorzaak van deze afwijking. Men denkt daarbij aan uitdroging of beschadiging door zure mist
  De betekenis van de watervoorziening voor de boomgroei in Nederland : voorgeschiedenis, onderzoek en resultaten
  Burg, J. van den - \ 1990
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / De Dorschkamp Instituut voor Bosbouw en Groenbeheer nr. 599) - 98
  bosbouw - bodemwater - permeabiliteit - absorptie - hygroscopiciteit - bodembescherming - waterbescherming - erosie - hydrologie - beheer van waterbekkens - wortels - plantenontwikkeling - bosschade - beschadigingen door droogte - beschadiging door hitte - schade - vergoeding - nederland - houtteelt - bosbouwkundige handelingen - groei - milieufactoren - boswaardebepaling - forestry - soil water - permeability - absorption - hygroscopicity - soil conservation - water conservation - erosion - hydrology - watershed management - roots - plant development - forest damage - drought injury - heat injury - damage - compensation - netherlands - silviculture - forestry practices - growth - environmental factors - forest valuation
  De invloed van droogtestress op de groei en kwaliteit van suikerbieten
  Schans, D. van der; Drenth, A. - \ 1989
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 42 - 49.
  beta vulgaris - oogstschade - gewassen - beschadigingen door droogte - groei - prestatieniveau - kwaliteit - suikerbieten - beta vulgaris - crop damage - crops - drought injury - growth - performance - quality - sugarbeet
  Onderzoek naar de grootte van de opbrengstdepressies door wateroverlast en vochttekort in een aantal L.E.I. - landbouwgebieden
  Holst, A.F. van; Soesbergen, G.A. van - \ 1988
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1986) - 33
  oogstschade - beschadigingen door droogte - evaporatie - inundatie - nederland - bodem - bodemwater - oogsttoename - oogstverliezen - opbrengsten - ecohydrologie - crop damage - drought injury - evaporation - flooding - netherlands - soil - soil water - yield increases - yield losses - yields - ecohydrology
  Measured and simulated drought stress effects on daily shoot and root growth rates of soybean
  Hoogenboom, G. ; Huck, M.G. ; Peterson, C.M. - \ 1986
  Netherlands Journal of Agricultural Science 34 (1986)4. - ISSN 0028-2928 - p. 497 - 500.
  crop damage - drought injury - Glycine max - growth - plant development - plant physiology - roots - soyabeans - stems
  Simulation of growth of millet (Pennisetum americanum) as influenced by waterstress
  Jansen, D.M. ; Gosseye, P. - \ 1986
  Wageningen : CABO [etc.] (Simulation reports CABO-TT no. 10) - 108
  computersimulatie - oogstschade - beschadigingen door droogte - parelgierst - pennisetum glaucum - simulatie - simulatiemodellen - computer simulation - crop damage - drought injury - pearl millet - pennisetum glaucum - simulation - simulation models
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.