Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 72

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==dunnen
  Check title to add to marked list
  Marteloscopen – studiemateriaal voor de praktijk
  Ouden, J. den - \ 2016
  Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)121. - ISSN 1572-7610 - p. 28 - 29.
  bosbeheer - dunnen - proefvelden - bossen - experimentele bossen - bosbouwkundige handelingen - forest administration - thinning - experimental plots - forests - experimental forests - forestry practices
  De afgelopen jaren zijn op diverse plekken in Nederland bossen ingericht als marteloscoop. De naam “marteloscoop” is afgeleid van het Franse martelage = hameren of blessen, en –scoop = kijken, onderzoeken. De marteloscoop “Oostereng” is officieel in gebruik genomen tijdens de jubileumbijeenkomst van Pro Silva Nederland op 8 oktober 2015. Het betreft een 0.5 ha grote douglasopstand uit 1961, waar in totaal 12 groepen een dunning hebben gesimuleerd. De algemene dunningsinstructie luidde: “Zet een dunning uit waarmee de houtteeltkundige waarde van de opstand zoveel mogelijk verhoogd wordt.”
  Demonstratieproject chemische dunning appel
  Maas, F.M. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2014
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 26
  malus - appels - fruitteelt - dunnen - malus - apples - fruit growing - thinning
  De belangrijkste appelrassen van dit moment (Elstar, Junami, Kanzi, Rubens) hebben gemeen dat zij allemaal regelmatig gedund moeten worden om het juiste drachtniveau te verkrijgen, de gewenste vruchtmaat en vruchtkwaliteit (maat, suikergehalte) te behalen en om beurtjaren in de productie te vermijden. Handdunnen is arbeidsintensief en dus kostbaar. Bovendien vindt handdunnen uit praktische overwegingen pas plaats na de junirui, wat te laat is om beurtjaren te voorkomen. Een betrouwbare chemische vruchtdunning betekent een grote besparing op arbeidskosten voor dunnen en geeft de beste garantie op het vermijden van beurtjaren. Met de thans gebruikte dunmiddelen ATS en MaxCel lukt het niet om onder alle omstandigheden en bij elk ras de gewenste mate van dunning te behalen. Weersomstandigheden, het bloeistadium dan wel het ontwikkelingsstadium van de jonge vruchtjes, het groeiniveau van de boom en verschillen tussen de takken binnen de boom spelen een belangrijke rol bij de mate van dunnende werking.
  Dunnen met ATS vraagt andere strategie
  Maas, F.M. - \ 2013
  De Fruitteelt 103 (2013)15. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 11.
  malus - appels - dunnen - plantengroeiregulatoren - vruchtzetting - toedieningswijzen - spuiten - bestuiving - timing - toepassing - besluitvorming - teelthandleidingen - apples - thinning - plant growth regulators - fructification - application methods - spraying - pollination - application - decision making - cultivation manuals
  Bespuitingen met de bladmeststof ATS zijn al meer dan tien jaar een door veel fruittelers toegepaste teelthandeling om de vruchtzetting bij appel te beperken. Vooral bij uitbundig bloeiende bomen kunnen telers bij een juist toepassingsmoment de vruchtzetting verkleinen. Later is dan minder chemische vruchtdunning en arbeidsintensieve handdunning nodig. Recent onderzoek van WUR/PPO Fruit wijst uit dat de huidige wijze van vruchtdunning aangepast dient te worden.
  Chemische vruchtdunning bij Conference : verslag dunproeven bij Conference in 2011
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit - 29
  pyrus communis - peren - dunnen - chemische behandeling - nederland - pyrus communis - pears - thinning - chemical treatment - netherlands
  Door een verslechterde prijsvorming van kleine peren neemt het belang van dunning bij Conference toe. Bovendien wordt met het duurder worden van arbeid en met een toenemend areaal de noodzaak groter om via chemische dunning de hoeveelheid handdunwerk zoveel mogelijk te beperken. Vanaf 2007 wordt daarom door PPO onderzoek gedaan naar chemische dunning bij Conference. Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een betrouwbare methode voor chemische vruchtdunning van Conference. In 2011 zijn de meest perspectiefvolle behandelingen uit het eerder onderzoek op 3 verschillende Conferencepercelen vergeleken. Dit is gedaan om meer inzicht te verkrijgen in de mate van dunnende werking van de middelen onder verschillende teeltcondities. Omdat de middelen niet toegelaten zijn voor dunning bij peer worden ze onder code vermeld en was dit onderzoek (onder de vereiste deugdelijkheidseisen) voor twee middelen nodig om ze hiervoor toegelaten te krijgen. Voor het derde middel ligt er een aanvraag voor toelating bij peer en zijn de op het toekomstige etiket vermelde drie toegestane bespuitingen in de proef getest.
  Eindrapport mechanische vruchtdunning in de perenteelt : onderzoek naar mogelijkheden voor toepassing van een Darwin vruchtdunner in biologische Conference teelt in 2010 en 2011
  Timmermans, B.G.H. - \ 2012
  Driebergen : Louis Bolk Instituut - 23
  dunnen - mechanische methoden - peren - biologische productie - proeven op proefstations - effecten - landbouwkundig onderzoek - fruitteelt - thinning - mechanical methods - pears - biological production - station tests - effects - agricultural research - fruit growing
  Na twee jaar dunproeven in appel (cultivar Elstar) gedaan te hebben is er in 2010 en 2011 onderzoek naar de mogelijke toepassing van mechanische dunning in de biologische perenteelt (cultivar Conference) uitgevoerd. Onderzoeksvragen waren: is het mogelijk Conference peren mechanisch te dunnen met de Darwin dunmachine? Wat is het beste tijdstip om dit te doen? Wat zijn de optimale instellingen en hoe is de toepassing van de machine? Welke directe effecten zijn er te verwachten en groot zijn deze? Hoe groot zijn de uiteindelijke effecten op vruchtmaat, -aantal, opbrengst, bleicijfer het jaar erop en waar zijn mogelijk knelpunten?
  Minder handdunwerk en betere maat
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)40/41. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  pyrus communis - peren - dunnen - chemische bestrijding - proeven op proefstations - chemische testen - gewasbescherming - cultuurmethoden - pears - thinning - chemical control - station tests - chemical tests - plant protection - cultural methods
  PPO onderzoekt al enkele jaren de mogelijkheden van chemische dunning bij Conference. Dit om met minder handdunwerk de maat te verbeteren. In 2011/'12 vergeleek PPO een aantal behandelingen die in eerdere proeven goede resultaten gaven op praktijkpercelen, onder verschillende teeltcondities. Het bleek dat met chemische vruchtdunning bij Conference en minder handdunwerk een minstens even goede, grove maatsortering was te bereiken als alleen met handdunnen. Daarnaast was sprake van een betere bloemknopvorming.
  Resultaten chemische dunning bij appel
  Steeg, P.A.H. van der - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)33. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  fruitteelt - appels - dunnen - chemisch snoeien - proeven op proefstations - fruit growing - apples - thinning - chemical pruning - station tests
  In 2012 vergeleek PPO voor het derde jaar op rij verschillende bloemdunstrategieën bij appel. In tegenstelling tot 2011 gaven verschillende behandelingen een behoorlijke dunning. Dit ondanks, of misschien wel dankzij het wisselvallige weer van 2012.
  Besparen op arbeidskosten : mechanische snoei, ervaringen uit onderzoek en praktijk
  Steeg, P.A.H. van der; Buitenhuis, E. - \ 2012
  De Fruitteelt 102 (2012)11. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  fruitteelt - snoeien - snoeiwerktuigen - dunnen - mechanische methoden - plukken (picking) - appels - proeven op proefstations - fruit growing - pruning - pruning implements - thinning - mechanical methods - picking - apples - station tests
  Mechanisatie van snoei, dunning en pluk is een mogelijkheid om te besparen op arbeidskosten. Daarmee verhoogt de rentabiliteit van de teelt. In Nederland passen diverse telers al jaren het systeem Le mur fruitier met mechanische snoei bij appel toe. PPO Randwijk en Erik Buitenhuis (EB Fruit Projects)voerden in 2010 en 2011 twee demo's uit met mechanische snoei.
  Bestuiving en reguleren vruchtdracht bij pruimenrassen
  Gessel, G. ; Meijer, H. - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)48. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - pruimen - steenvruchten - kruisbestuiving - plantenveredelingsmethoden - stuifmeel - rassen (planten) - bestuiving - dunnen - fruit growing - plums - stone fruits - cross pollination - plant breeding methods - pollen - varieties - pollination - thinning
  De meeste pruimen die in Nederland geteeld worden, zijn nog altijd de rassen de Opal en Reine Victoria. Beide rassen zijn zelfbestuivers en hebben dus geen vreemd stuifmeel nodig voor een succesvolle zetting. Die zetting is bij deze rassen doorgaans zo sterk dat dunning een aanzienlijk deel van de teelt uitmaakt.
  Chemische vruchtdunning bij Conference, verslag dunproef 2010
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek PLant & Omgeving 2011-13) - 25
  dunnen - pyrus communis - peren - landbouwchemicaliën - grootte - landbouwplantenteelt - nederland - chemisch snoeien - fruitteelt - thinning - pyrus communis - pears - agricultural chemicals - size - crop husbandry - netherlands - chemical pruning - fruit growing
  In 2010 is door PPO-Fruit in Randwijk een dunproef uitgevoerd bij Conference. Het doel van het onderzoek was het ontwikkelen van een betrouwbare methode voor chemische vruchtdunning van Conference. Drie middelen zijn in verschillende concentraties en combinaties getoetst op effecten op vruchtdunning, vruchtgrootte en vruchtkwaliteit bij Conference. Tevens is onderzocht of aanvullend handdunnen het eventuele negatieve effect op de vruchtmaat opheft. De aanvullende handdunning maakt daarnaast ook duidelijk hoeveel handdunwerk wordt bespaard door toepassing van de gebruikte chemische middelen.
  Effecten van oogst van takhout op de voedingstoestand en bijgroei van bos : een literatuurstudie
  Jong, J.J. de - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2202) - 50
  biomassa - bossen - brandhout - takhout - dunnen - bodemvruchtbaarheid - groei - nederland - biobased economy - biomass - forests - fuelwood - branchwood - thinning - soil fertility - growth - netherlands - biobased economy
  De Nederlandse overheid heeft als doel gesteld om meer energie uit biomassa te winnen. Eén van de mogelijkheden daarvoor is het winnen van energie uit takhout dat normaal gesproken als oogstresten in het bos achter blijft. Oogst van takhout leidt echter tot een verhoging van de afvoer van voedingsstoffen uit het bos. Uit de literatuurstudie die in dit rapport is weergegeven, blijkt dat er in het buitenland veel onderzoek naar dit thema is gedaan. Over de effecten daarvan op de bodemvruchtbaarheid en groei van bos geeft de aanwezige literatuur geen eenduidig beeld. In het algemeen blijven vooral zorgen bestaan om uitputting van calcium en andere kationen op de armere bodems. Stikstoftekort zal naar verwachting in Nederland niet optreden. Effecten op de groei van bomen worden soms wel en soms niet geconstateerd, wat verklaard wordt door het complex aan factoren die bepalen hoe snel voedingsstoffen vrijkomen. Buitenlandse richtlijnen over houtoogst en oogst van takhout delen veelal bodems in risicoklassen en schrijven mitigerende maatregelen voor op de risicovolle arme bodems.
  Resultaat dunning bij appel stelt vaak teleur : chemische dunstrategieën en resultaten in 2011
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)39. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
  dunnen - appels - proeven op proefstations - chemisch snoeien - thinning - apples - station tests - chemical pruning
  Dunning bij appel is en blijft een belangrijk aandachtspunt tijdens de teelt. Om meer kennis en ervaring op te doen en om meer inzicht te krijgen, zette PPO Fruit in 2010 een driejarig project op.
  Rendement dunning bij Conference-peren kan hoger
  Vink, J. ; Steeg, P.A.H. van der - \ 2011
  Groenten en Fruit Magazine 2011 (2011)5. - ISSN 1879-7318 - p. 50 - 51.
  fruitteelt - peren - dunnen - chemisch snoeien - kosten-batenanalyse - fruit growing - pears - thinning - chemical pruning - cost benefit analysis
  Het Productschap Tuinbouw financierde onderzoek naar chemische dunning bij Conference. Potentieel nieuw toe te passen middelen zijn in diverse combinaties en doseringen toegepast en vergeleken met handgedunde objecten. De resultaten van de proef, uitgevoerd door Pieter van der Steeg van PPO Fruit te Randwijk, zijn veelbelovend.
  Chemische vruchtdunning bij Conference : verslag dunproef bij Conference
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2010
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit nr. 2010-21) - 29
  dunnen - pyrus communis - peren - landbouwchemicaliën - grootte - landbouwplantenteelt - nederland - thinning - pyrus communis - pears - agricultural chemicals - size - crop husbandry - netherlands
  In 2009 is door PPO-Fruit in Randwijk een dunproef uitgevoerd bij conference peren. Met het duurder worden van arbeid en de verslechterde prijsvorming van kleine peren wordt de noodzaak steeds groter om nauwkeurig te dunnen en om via chemische dunning de hoeveelheid handdunwerk zoveel mogelijk te beperken. Het doel is om een betrouwbare methode te ontwikkelen voor chemische vruchtdunning van Conference. In de proef zijn daarvoor drie verschillende middelen getoetst om te kijken wat het effect van de middelen zijn op vruchtgrootte en vruchtkwaliteit.
  Tegenvallers in chemisch dunnen aangepakt : Eerste resultaten dunproef bij appel
  Steeg, P.A.H. van der - \ 2010
  De Fruitteelt 1000 (2010)28. - ISSN 0016-2302 - p. 6 - 7.
  fruitgewassen - appels - malus - rassen (planten) - cultivars - dunnen - chemisch snoeien - plantengroeiregulatoren - proeven op proefstations - fruit crops - apples - varieties - thinning - chemical pruning - plant growth regulators - station tests
  Het Productschap Tuinbouw financiert dit onderzoek
  Chemische dunning Conference : de kansen en de risico's
  Steeg, P.A.H. van der; Maas, F.M. - \ 2010
  De Fruitteelt 100 (2010)17/18. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - fruitgewassen - dunnen - chemisch snoeien - plantengroeiregulatoren - proeven op proefstations - fruit growing - fruit crops - thinning - chemical pruning - plant growth regulators - station tests
  PPO Fruit in Randwijk voerde in 2009 een dunproef uit bij Conference. In deze proef werden drie middelen met elkaar vergeleken die bij appel een goede dunnende werking hadden. De middelen gaven in proeven in 2007 en 2008 dunning bij Conference zeker mogelijk is, maar dat er nog wel een aantal risico's aan kleven.
  Perspectieven voor mechanisering/robotisering in de fruitteelt
  Heijerman-Peppelman, G. ; Maas, F.M. - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2008-32) - 34
  fruitteelt - mechanisatie - robots - automatisering - mechanisch oogsten - snoeien - gewasbescherming - dunnen - nederland - fruit growing - mechanization - automation - mechanical harvesting - pruning - plant protection - thinning - netherlands
  Dunning bij conference : verslag van een dunproef met diverse middelen en op verschillende tijdstippen bij conference in 2007
  Maas, F.M. ; Balkhoven-Baart, J.M.T. ; Kanne, H.J. - \ 2008
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2008-01) - 15
  peren - dunnen - fruitteelt - chemisch snoeien - landbouwchemicaliën - pears - thinning - fruit growing - chemical pruning - agricultural chemicals
  In Nederland was in het verleden geen grote behoefte aan chemische dunning bij de teelt van Conference peren. Beurtjaren komen soms voor bij peer, maar geven geen aanleding tot vruchtdunning op grote schaal. De vraag naar grote peren neemt echt toe. de prijzen van peren boven 65 mm zijn veel hoger dan de prijzen van kleinere peren. In jaren met een goede bloei en vruchtzetting is handdunning nodig om het drachtniveau te verminderen en een zo groot mogelijk percentagen peren in de maatklasse boven 65 mm te krijgen. de hoge kosten voor arbeid maken handdunning erg duur. chemische dunning kan grote peren opleveren zonder de hoge arbeidskosten. Momenteel zijn er in Nederland nog geen middelen toegelaten voor het dunnen van peren. In dit onderzoek is de dunnende werking onderzocht van een aantal middelen waarvan bekend is dat ze bij appel of peer dunnend kunnen werken.
  Wie dikke peren wil, moet vruchtdracht beperken
  Maas, F.M. - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)38. - ISSN 0016-2302 - p. 12 - 13.
  fruitteelt - peren - vruchtzetting - dunnen - gewasproductie - fruit growing - pears - fructification - thinning - crop production
  Middelen vergeleken in dunproef bij Conference
  Maas, F.M. - \ 2008
  De Fruitteelt 98 (2008)13. - ISSN 0016-2302 - p. 16 - 17.
  fruitteelt - fruitgewassen - peren - dunnen - snoeien - vruchtzetting - pesticiden - gewasbescherming - fruit growing - fruit crops - pears - thinning - pruning - fructification - pesticides - plant protection
  In 2007 heeft PPO-fruit in Randwijk een oriënterende dunproef uitgevoerd bij Conference. In deze proef zijn middelen vergeleken die bij appel een goed dunnende werking hebben
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.