Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 58

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Leve(n) de bodem! : de basis onder ons bestaan
  Brussaard, L. ; Govers, F.P.M. ; Buiter, R.M. - \ 2016
  Den Haag : Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij (Cahier / Biowetenschappen en Maatschappij 35e jaargang (2016) kwartaal 3) - ISBN 9789073196834 - 88
  bodemkunde - bodembiologie - bodemkwaliteit - landbouwgronden - bodemvruchtbaarheid - bodembeheer - bodemweerbaarheid - bodemmicrobiologie - duurzaam bodemgebruik - lesmaterialen - soil science - soil biology - soil quality - agricultural soils - soil fertility - soil management - soil suppressiveness - soil microbiology - sustainable land use - teaching materials
  De bodem is niet alleen letterlijk de grond onder ons bestaan, ze is dat ook figuurlijk. Vruchtbare bodems leveren ons bijvoorbeeld voedsel, water en grondstoffen, maar ook een heel scala aan andere ecosysteemdiensten. In één theelepel zwarte grond leven meer organismen dan er mensen zijn op de hele aarde. Ze zorgen ervoor dat planten gebruik kunnen maken van de voedingsstoffen in de bodem en in een gezonde bodem krijgen ziekteverwekkers ook minder kans. Nu we steeds beter begrijpen hóe ze dat doen, kunnen wij zelfs nieuwe antibiotica vinden in de bodem! In dit cahier laten wetenschappers van naam op het gebied van het bodemonderzoek niet alleen zien welke diensten een gezonde bodem al vele eeuwen levert. Ze vertellen ook hoe de figuurlijke bodem onder ons bestaan tegelijk grond voor inspiratie is voor voedsel en technologie voor de toekomst.
  Effect Ca- en Mg-meststoffen op bodemkwaliteit en grasproductie op veengrond
  Deru, Joachim ; Eekeren, Nick van; Lenssinck, F.A.J. ; Bloem, J. - \ 2016
  V-focus 13 (2016)3. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  veengronden - graslanden - stikstof - calciummeststoffen - magnesiummeststoffen - indicatoren - bodemkwaliteit - duurzaam bodemgebruik - landbouwkundig onderzoek - peat soils - grasslands - nitrogen - calcium fertilizers - magnesium fertilizers - indicators - soil quality - sustainable land use - agricultural research
  Uit onderzoek in 2010 blijkt dat het gemeten stikstofleverend vermogen van veengraslanden varieert tussen 170 en 340 kg N per ha, en dat de verhouding tussen calcium (Ca) en magnesium (Mg) in de bodem hier een belangrijke voorspeller voor is. In het kader van het project ‘Bodemindicatoren voor duurzaam bodemgebruik in de veenweiden’ hebben het Louis Bolk Instituut, het Veenweiden Innovatiecentrum en WUR-Alterra onderzocht of er ook een oorzakelijk verband is tussen de Ca/Mg-verhouding en het stikstofleverend vermogen. Verschillende calcium- en magnesiummeststoffen zijn hiervoor getoetst.
  Grondig boeren met maïs in Drenthe: eindverslag project periode 2012-2015
  Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J. - \ 2015
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 94
  zea mays - maïs - drenthe - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - systeeminnovatie - innovaties - onderzoeksimplementatie - demonstratiebedrijven, landbouw - zea mays - maize - drenthe - sustainable agriculture - sustainable land use - sustainable development - rural development - system innovation - innovations - implementation of research - demonstration farms
  De duurzaamheid van agroproductie in Nederland staat onder toenemende belangstelling. Duurzaamheid wordt niet alleen meer gezien als een ecologisch en sociaal-economisch aspect van agroproductie maar ook steeds meer als unique selling point. De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Inmiddels worden steeds meer duurzaamheidsproblemen geassocieerd met de huidige maïsteelt, zoals uit- en afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende gehaltes aan organische stof in de bodem, achteruitgaande bodembiodiversiteit, toenemende druk van ziekten en plagen en productie van broeikasgassen als lachgas. Op de langere termijn zal dit niet houdbaar blijken te zijn. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Dit nieuwe teeltsysteem geeft het gebruikelijke rendement als de huidige teeltwijze, maar draagt bij aan 1) een beter bodemkwaliteit en structuur met een geleidelijk hoger wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) 2) vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden ziekten, plagen en onkruiden 3) een hogere bodembiodiversiteit en 4) vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. 5) Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen gebruiksnormen. Dit teeltsysteem is in onderzoek nu zo ver ontwikkeld dat implementatie in de praktijk mogelijk is. Voor de provincie Drenthe is daarom een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”. In dit project zullen de projectpartners Agrifirm en Wageningen UR een tweetal demonstratiepercelen in de praktijk aanleggen waarin verschillende systeemvarianten getoond worden samen met relevante deelinnovaties. De demonstraties worden ondersteund met waarnemingen om de beoogde milieueffecten aan te tonen. Via zomer- en winterbijeenkomsten worden maïstelers en loonwerkers uitgenodigd mee te denken. Een communicatieplan zal er zorg voor dragen dat inzicht, kennis en kunde over dit nieuwe teeltsysteem ingebed wordt in de Drentse maïspraktijk.
  Wettelijke normen ten aanzien van bodem en gewas in relatie tot de KringloopWijze
  Schroder, J.J. ; Aarts, H.F.M. ; Oenema, J. ; Reijs, J.W. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 623) - 16
  melkveehouderij - akkerbouw - modellen - normen - mestbeleid - prestatieniveau - milieuwetgeving - agrarische bedrijfsvoering - duurzaam bodemgebruik - kringlopen - landbouwbedrijven - nederland - dairy farming - arable farming - models - standards - manure policy - performance - environmental legislation - farm management - sustainable land use - cycling - farms - netherlands
  Om landbouwkundige en milieukundige prestaties van bedrijven te beoordelen, kan het nuttig zijn om prestaties te spiegelen aan normen. Eén van de normen die hiervoor gebruikt kan worden, zijn de normen (opbrengsten, afvoeren, bodemoverschotten, benuttingen) die behoren bij een bedrijf dat de wettelijke toegestane (kunst)mestgiften (‘gebruiksnormen’) maximaal opvult. Dit type normen kan modelmatig geschat worden. Een voorbeeld van een daarvoor geschikt model is het WOD-model. Dit model beschrijft relaties zoals die in proeven gevonden zijn en is geijkt met gegevens uit het BIN uit de periode 1998-2006.
  Beslisboom opheffen bodemverdichting veenkoloniën
  Booij, J.A. ; Essen, E. van - \ 2015
  Wageningen UR
  akkerbouw - grondbewerking - bodemstructuur - duurzaam bodemgebruik - diepe grondbewerking - veengronden - veenkolonien - arable farming - tillage - soil structure - sustainable land use - deep tillage - peat soils - veenkolonien
  Hoe verbeter je een perceel met bodemverdichting.
  De bodem kan van alles zelf
  Os, G.J. van - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 46 - 47.
  kennisoverdracht - hogere agrarische scholen - agrarisch onderwijs - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - teeltsystemen - knowledge transfer - agricultural colleges - agricultural education - sustainable land use - sustainable agriculture - cropping systems
  De overheid stelt steeds nieuwe beperkingen aan middelen en meststoffen. Volgens de nieuwe Lector Duurzaam Bodembeheer Gera van Os gaan de ontwikkelingen daarom gedwongen van chemisch naar evenwichtiger. Moderne technieken en analysemethodes kunnen daarbij van dienst zijn. „Teelt moet optimaal in duurzaamheid.”
  3 vragen aan: Joanneke Spruijt, onderzoeker WUR (interview)
  Spruijt, J. - \ 2015
  Landbouwmechanisatie 66 (2015)4. - ISSN 0023-7795 - p. 9 - 9.
  akkerbouw - grondbewerking gericht op bodemconservering - grondbewerking - kosten-batenanalyse - veldproeven - bodemvruchtbaarheid - bodemstructuur na grondbewerking - duurzaam bodemgebruik - opbrengst - arable farming - conservation tillage - tillage - cost benefit analysis - field tests - soil fertility - tilth - sustainable land use - outturn
  Het antwoord op 3 vragen over Kosten en baten van NKG bewerking op basis van verschillende onderzoeken in Nederland
  Zorg om bodem breed gedeeld
  Sukkel, W. - \ 2015
  Boerderij 100 (2015)35. - ISSN 0006-5617 - p. A4 - A7.
  bodemdaling - poldergronden - bodemkwaliteit - flevoland - duurzaam bodemgebruik - bodemvruchtbaarheid - akkerbouw - subsidence - polder soils - soil quality - flevoland - sustainable land use - soil fertility - arable farming
  RIDLV-rapport ‘Van bodemdilemma’s naar integrale verduurzaming’ spreekt zorg uit over Flevolandse bodemkwaliteit. Specialisten van o.a. PPO Wageningen UR te Lelystad geven hun visie.
  GrasMaïs-Signaal; adviessysteem precisielandbouw melkveehouderij : haalbaarheidsstudie naar het genereren van opbrengst- en voederwaardekengetallen met sensoren en modellen voor gras en snijmaïs
  Hoving, I.E. ; Kempenaar, C. ; Heijting, S. ; Been, T.H. ; Philipsen, A.P. ; Vlemminx, H.C.A. ; Roerink, G.J. ; Hermans, G.J.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 842) - 100
  precisielandbouw - melkveehouderij - ruwvoer (forage) - graslanden - maïs - nederland - duurzaam bodemgebruik - landbouwgrond - precision agriculture - dairy farming - forage - grasslands - maize - netherlands - sustainable land use - agricultural land
  A feasibility study has been worked out for an integrated advisory system for precision agriculture on the production of forage (grass and maize) for dairy farming in the Netherlands. Technology is not restrictive anymore to apply precision agriculture on important cultivation measures. It is now about achieving an effective integration of sensor data, models, metrics and equipment in a comprehensive advice system. It has been advised how a practical advice system for operational decisions can be realized on the dairy farm in the foreseeable future (
  Door regelgeving kan het vaak niet zoals je wil
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, - \ 2015
  Akker magazine 11 (2015)2. - ISSN 1875-9688 - p. 12 - 13.
  akkerbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame landbouw - fosfaat - organische stof - bodembeheer - sensors - zeeland - nederland - arable farming - sustainable land use - sustainable agriculture - phosphate - organic matter - soil management - sensors - zeeland - netherlands
  Winnaar van de wedstrijd Topbodem, editie 2014-15, Hans Akkermans probeert alles te doen om zijn bodem in topconditie te houden. Toch merkt hij dat de normen voor fosfaat de ruimte beperken om aan duurzame bodemvruchtbaarheid te werken. Voor een goed saldo neigt hij naar intensievere teelten, voor de bodem naar voldoende rustgewassen.
  Over de bodem is nog zoveel te leren
  Vos, P. ; Os, G.J. van - \ 2015
  Boerderij/Akkerbouw 100 (2015)20. - ISSN 0169-0116 - p. A22 - A24.
  bodembeheer - bodembiologie - duurzaam bodemgebruik - duurzaamheid (sustainability) - bioraffinage - onderzoekers - hogere agrarische scholen - studenten - docenten - interviews - soil management - soil biology - sustainable land use - sustainability - biorefinery - research workers - agricultural colleges - students - teachers - interviews
  Onderzoeker Gera van Os begon dit jaar als lector Duurzaam Bodembeheer aan CAH Vilentum in Dronten. "Extra aandacht voor de bodem is een mooie kans." Dit artikel geeft een interview weer met deze onderzoeker.
  Ruimtelijke optimalisatie van voederstromen in de Peel : nieuwe landgebruiksvormen en clustering ten behoeve van regionale productie van veevoer
  Walsum, P.E.V. van; Galama, P.J. ; Roelsma, J. ; Cormont, A. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2615) - 49
  melkveehouderij - milieueffect - krachtvoeding - rundveevoeding - voedergewassen - duurzaamheid (sustainability) - ruimtelijke verdeling - nutriëntenuitspoeling - duurzaam bodemgebruik - regionaal landbouwbeleid - veevoederindustrie - de peel - dairy farming - environmental impact - force feeding - cattle feeding - fodder crops - sustainability - spatial distribution - nutrient leaching - sustainable land use - regional agricultural policy - feed industry - de peel
  In een eerdere studie werd verkend in hoeverre het economische en milieutechnisch haalbaar zou zijn om in regio De Peel krachtvoervervangers regionaal te verbouwen. In de in dit rapport beschreven studie stelden we ons de vraag of ruimtelijke optimalisatie wel tot milieuwinst zou kunnen leiden en vervolgens hoe regionale voercentra kunnen bijdragen en op welke locatie deze zouden moeten liggen.
  Werken aan bodemweerbaarheid Voortgang 2013
  Hospers-Brands, M. ; Cuijpers, W.J.M. ; Lamers, J.G. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2014
  Louis Bolk Instituut en Praktijkonderzoek Plant & Omgeving
  akkerbouw - tuinbouw - bedrijfssystemen - gewasbescherming - biologische landbouw - duurzaamheid (sustainability) - duurzaam bodemgebruik - bodemweerbaarheid - arable farming - horticulture - farming systems - plant protection - organic farming - sustainability - sustainable land use - soil suppressiveness
  De land- en tuinbouw ontwikkelt zich in de richting van steeds intensievere en complexere bedrijfssystemen. Vanuit de sector groeit het besef dat de chemische benadering van ziekten en plagen haar grenzen begint te bereiken. Ook de consument verlangt van de producent dat de inzet van chemische middelen gereduceerd wordt en gezocht wordt naar andere, meer duurzame oplossingen. Een van de oplossingsrichtingen is het creëren van een gezonde, veerkrachtige en weerbare bodem. Op zulke bodems groeit een gezond gewas met een goede opbrengst die minder gevoelig is voor ziekten en plagen en efficiënter omgaat met nutriënten waardoor er minder verliezen optreden. Hierdoor hoeven telers minder gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten te gebruiken en kunnen ze, met een beter inkomen, milieuvriendelijker telen.
  Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : Goede productie, handhaven bodemkwaliteit en schoon water als uitdaging
  Postma, R. ; Rombouts, P. ; Haan, J.J. de; Harthoorn, L.F. - \ 2014
  Bodem 24 (2014)6. - ISSN 0925-1650 - p. 10 - 12.
  duurzaam bodemgebruik - zandgronden - grondwaterkwaliteit - nitraatuitspoeling - mestbeleid - landbouw en milieu - noord-brabant - limburg - sustainable land use - sandy soils - groundwater quality - nitrate leaching - manure policy - agriculture and environment - noord-brabant - limburg
  De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het organische stofgehalte in de bodem. Vandaar de vraag: is het mogelijk landbouwkundige en milieukundige doelen te verenigen?
  Soil biodiversity and disease suppression in relation to organic matter management
  Os, G.J. van; Bloem, J. ; Reuler, H. van; Bent, J. van der; Berg, W. van den - \ 2014
  bloembollen - siergewassen - zandgronden - organische stof - gewasbescherming - duurzaam bodemgebruik - bemesting - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - organische meststoffen - ornamental bulbs - ornamental crops - sandy soils - organic matter - plant protection - sustainable land use - fertilizer application - cultural control - organic fertilizers
  In the Netherlands, flowerbulbs are grown on sandy soil with low soil organic matter content and fast SOM degradation. This soil is very conducive to soil borne diseases. Addition of organic matter may stimulate the soil microflora and enhance disease suppression
  Meerjarig graan; Mogelijkheden van meerjarige graanachtigen voor erosiebestrijding
  Wander, J.G.N. ; Crijns, S. ; Duijzer, F. ; Emmens, E. ; Russchen, H.J. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2014
  Dronten : DLV Plant - 38
  akkerbouw - graansoorten - thinopyrum - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - bodemvruchtbaarheid - bemesting - watererosie - winderosie - meerjarige teelt - rassen (planten) - tarwe - nederland - zuid-limburg - veenkolonien - arable farming - cereals - thinopyrum - sustainable land use - cropping systems - soil fertility - fertilizer application - water erosion - wind erosion - perennial cropping - varieties - wheat - netherlands - zuid-limburg - veenkolonien
  Meerjarige granen, waaronder Thinopyrum intermedium, wortelen dieper en intensiever en houden daardoor bodem, voedingsstoffen en water goed vast. Voor Nederlandse omstandigheden zou de teelt van dergelijke gewassen dan ook kunnen zorgen voor minder water en/of winderosie, minder milieubelasting (minder uitspoeling) en zuiniger gebruik van inputs.
  Duurzaam bodembeheer
  Postma, J. ; Sukkel, W. ; Bouwkamp, T. - \ 2014
  Gewasbescherming 45 (2014)5. - ISSN 0166-6495 - p. 160 - 162.
  akkerbouw - toegepast onderzoek - duurzaamheid (sustainability) - bodembeheer - duurzaam bodemgebruik - bodemkwaliteit - arable farming - applied research - sustainability - soil management - sustainable land use - soil quality
  “Bodem is de grond van ons bestaan”. De bodem is een belangrijke productiefactor in de landbouw, bevat een significant deel van de biodiversiteit op aarde, buffert neerslag en klimaat en is drager van ons leefmilieu. Wat doen we om de kwaliteit van de bodem te behouden? In dit artikel wordt stilgestaan bij het onderzoeksprogramma Duurzame Bodem binnen de Topsector. Aan de orde komen: bodem-bewustzijn; te realiseren doelstellingen; handelingsperspectief van de ondernemer; partners en financiers; sessie op 19 november 2014.
  Klimaatbestendige landbouw Veenkoloniën. Maatschappelijke kosten-batenanalyse
  Kuhlman, T. ; Prins, H. ; Smit, A.B. ; Wijnholds, K.H. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota LEI 14-040) - 28
  akkerbouw - duurzaam bodemgebruik - teeltsystemen - landgebruik - organische stof - klimaatadaptatie - kosten-batenanalyse - veenkolonien - arable farming - sustainable land use - cropping systems - land use - organic matter - climate adaptation - cost benefit analysis - veenkolonien
  Dit rapport gaat over duurzaam bodembeheer in de Veenkoloniën, specifiek in de akkerbouw - verreweg de belangrijkste deelsector in de Veenkoloniale landbouw. Het behandelt de vraag in hoeverre klimaatverandering wijzigingen in het bodembeheer noodzakelijk maakt, en welke maatregelen specifiek voor de akkerbouw in de Veenkoloniën geschikt zijn. Hierbij gaat het enerzijds om maatregelen ter aanpassing aan klimaatverandering (adaptatie), en anderzijds ook om die klimaatverandering te verminderen (mitigatie).
  De waarde van de BEP voor K&K deelnemers
  Hilhorst, G.J. - \ 2014
  Koeien & Kansen
  fosfaat - melkveehouderij - fosformeststoffen - gewassen - normen - dierlijke meststoffen - bemesting - rundveehouderij - duurzame veehouderij - duurzaam bodemgebruik - phosphate - dairy farming - phosphorus fertilizers - crops - standards - animal manures - fertilizer application - cattle husbandry - sustainable animal husbandry - sustainable land use
  In het project Koeien & Kansen maken de deelnemers gebruik van de BEP. Dit is de bedrijfsspecifieke fosfaat gebruiksnorm die is gebaseerd op de fosfaatonttrekking van de gewassen en de fosfaattoestand van de bodem. Het gebruik van de BEP is interessant als deze hoger is dan de generieke norm.
  Duurzaam bodembeheer maïs : projectresultaten uit 2013
  Riemens, M.M. ; Huiting, H.F. ; Deru, J. ; Schooten, H.A. van; Verloop, J. ; Aarts, F. ; Weide, R.Y. van der - \ 2014
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 76
  maïs - bodembeheer - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - grondbewerking - gereduceerde grondbewerking - bodemkwaliteit - zandgronden - zware kleigronden - duurzaam bodemgebruik - maize - soil management - sustainability - arable farming - tillage - reduced tillage - soil quality - sandy soils - clay soils - sustainable land use
  Hoe kunnen veetelers met minder input meer resultaten halen bij snijmaïsteelt? Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut onderzoeken van 2012 tot 2014 in opdracht van het ministerie van EZ duurzame en praktisch haalbare verbeteringen en vernieuwingen. Teeltsystemen die zorgen voor een gezonde bodem worden daarbij gezien als sleutel tot duurzame teelt. Op drie locaties worden diverse teeltsystemen vergeleken in meerjarige proeven uitgevoerd op zand- en kleigrond. Daarbij wordt onder andere gekeken naar opbrengst, onkruiddruk, bodemstructuur, aanwezigheid van regenwormen, indringingsweerstand, waterinfiltratie, stikstofdynamiek en economische aspecten. De resultaten uit het tweede projectjaar (2013) worden in deze rapportage beschreven. Onderstaande paragrafen geven eerst per proeflocatie een korte samenvatting van de bevindingen en de afsluitende paragraaf geeft tot slot de overkoepelende eindconclusies van 2013 en aanbevelingen voor 2014.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.