Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 28

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Methodology for the case studies
  Smits, M.J.W. ; Woltjer, G.B. - \ 2017
  EU (Circular impacts ) - 19
  economics - cycling - projects - renewable energy - recycling - sustainability - durability - politics - policy - environment - economie - kringlopen - projecten - hernieuwbare energie - recycling - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheid (durability) - politiek - beleid - milieu
  This document is about the methodology and selection of the case studies. It is meant as a guideline for the case studies, and together with the other reports in this work package can be a source of inform ation for policy officers, interest groups and researchers evaluating or performing impact assessments of circular economy policies or specific circular economy projects. The methodology was developed to ensure that the case studies focus on the overall im pacts of the circular economy. The frame of the methodology is a s tep - by - step approach, which will be described in section s 3 and 4 of this document. In section 2 we describe the selection of the case studies.
  Rietdekkers rietkwaliteit en levensduur
  Dam, J.E.G. van; Kolk, J.C. van der; Putten, J.C. van der - \ 2015
  Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1578) - 28
  bouwmaterialen - dakstro - phragmites - kwaliteit - duurzaamheid (durability) - building materials - thatch - phragmites - quality - durability
  Riet als dakbedekking kan bogen op een eeuwenoude traditie en wordt nog steeds veelvuldig toegepast bij renovatie maar ook gewaardeerd voor nieuwbouw. In de praktijk echter doen zich tegenwoordig regelmatig problemen voor, waarbij het rietdek vroegtijdig sporen van aantasting vertoont en al na enkele jaren reparatie of vervanging nodig is. Dit verslag beschrijft de “state of the art”, waarin wat er al bekend is uit de wetenschappelijke en vakliteratuur over rietkwaliteit en de factoren, die mogelijk de vroegtijdige achteruitgang veroorzaken, onder de loep worden gelegd. De tweede stap was het systematisch analyseren van een aantal geoogste rietsoorten en twee monsters afkomstig van gerepareerde rieten daken van factoren die mogelijk kunnen verklaren waarom de kwaliteit goed dan wel slecht is.
  Kwaliteit roos: relaties vaasleven en kasklimaat
  Benninga, J. ; Barendse, J. ; Vermeulen, C. ; Garcia Victoria, N. ; Raaphorst, M.G.M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2015
  snijbloemen - rozen - rassen (planten) - vaasleven - duurzaamheid (durability) - proeven - cultivars - relatieve vochtigheid - cut flowers - roses - varieties - vase life - durability - trials - cultivars - relative humidity
  Kwaliteit is het sterke punt van Nederlandse ten opzichte van buitenlandse rozen. Vanuit de markt bestaat een toenemende vraag naar kwaliteit garanties. Gebleken is dat, vooral in de periode vanaf half december tot half februari, veel partijen Nederlandse rozen niet kunnen voldoen aan de verwachting van zeven dagen vaasleven, zo blijkt uit het project “vaasleven getest” van FloraHolland, waar 60% van de Nederlandse aanvoerders om de week aan deelnemen. Om het vaasleven in de kritische periode (winter) te verbeteren is in de winters 2012/2013 en 2013/2014 een onderzoek uitgevoerd bij acht rozenteeltbedrijven: 4 teelden het ras Red Naomi! en 4 het ras Avalanche+.
  Innoveerkracht 2014: Jan Willem van der Schans, Wageningen UR
  Schans, J.W. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR
  stadslandbouw - voedselproductie - voedselketens - innovaties - duurzaamheid (durability) - voedselvoorziening - urban agriculture - food production - food chains - innovations - durability - food supply
  Jan-Willem van der Schans geeft een presentatie over het voedselvraagstuk en wat we hier aan kunnen doen? Elk jaar verliest de wereld bijna een derde van haar voedsel. Zijn voedselsystemen te ontwikkelen die effectiever en efficiënter zijn? Welke maatregelen kunnen waar in de keten (van landbouw en oogst, tot verwerking, distributie en consumptie) worden genomen? Jan Willem van de Schans zijn kijk op het voedselvraagstuk en gaat met het publiek in discussie.
  Prof. Lourens Poorter over het doorgronden van het regenwoud
  Poorter, L. - \ 2014
  Wageningen
  tropische regenbossen - duurzaamheid (durability) - duurzaamheidsindicatoren - klimaatverandering - biodiversiteit - bodemtypen (ecologisch) - ecologie - tropical rain forests - durability - sustainability indicators - climatic change - biodiversity - soil types (ecological) - ecology
  Tropisch regenwoud is te complex om de dynamiek tussen alle afzonderlijke soorten te bepalen. Maar wel kun je aan de hand van planteigenschappen collectieve functies vaststellen, bijvoorbeeld met betrekking tot zonlicht, water en nutriënten. Daarmee ondersteunt het onderzoek van Lourens Poorter duurzaam bosgebruik en realistische klimaatmodellen.
  Prof. Leo Marcelis: Energieverbruik in glastuinbouw drukken met LED-verlichting
  Marcelis, L.F.M. - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR
  glastuinbouw - energiebesparing - innovaties - led lampen - teeltsystemen - duurzaamheid (durability) - greenhouse horticulture - energy saving - innovations - led lamps - cropping systems - durability
  De glastuinbouwsector maakt gebruik van hoogwaardige technologie, maar de vraag naar innovaties, duurzame productie blijft onverminderd groot om te blijven werken aan gezonde groente en fruit en mooie bloemen van hoge kwaliteit.
  Compact & droog : eindrapport
  Harkema, H. ; Paillart, M.J.M. ; Groot, J.J. ; Otma, E.C. ; Somhorst, D. ; Kramer, J.E. de; Boerrigter, H. ; Westra, E.H. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1350)
  snijbloemen - vervoerskwaliteit - internationaal transport - transportkosten - modellen - duurzaamheid (durability) - verpakking - cut flowers - transporting quality - international transport - transport costs - models - durability - packaging
  In dit project wordt kennis ontwikkeld die toegespitst is op het zo optimaal en compact mogelijk vervoeren van snijbloemen (in termen van vervoerskosten, CO2, en productkwaliteit): bij elke vervoersoptie wordt gekeken naar wat wel/niet kan inzake productkwaliteit; de economische voordelen; en hoe risico's te verkleinen. Verschillende testverpakkingen zullen gevuld worden met vullingsgraden, die de praktijk wenselijk, nog werkbaar en acceptabel acht. In door Wageningen UR begeleide pilots zal aangetoond worden, dat hierdoor de kwaliteit (waarschijnlijk) niet nadelig beïnvloed wordt en in sommige situaties zelfs voordeel oplevert.
  Kansen voor duurzame houderij
  Bremmer, B. - \ 2011
  Geitenhouderij 15 (2011)5. - ISSN 0165-9812 - p. 15 - 15.
  geitenhouderij - diergezondheid - duurzame veehouderij - rendement - duurzaamheid (durability) - goat keeping - animal health - sustainable animal husbandry - returns - durability
  Een geitenhouderij met gezonde dieren, een minimaal milieubeslag, geen gevaar voor de volksgezondheid en een houdbaar rendement voor de ondernemer, ofwel een integraal duurzame geitenhouderij. Is dat mogelijk? Onderzoekers van Wageningen UR zien kansen. Met de afsluiting van hun systeemanalyse van de Nederlandse geitenhouderij hebben zij in beeld gebracht waar verandering gewenst en mogelijk is.
  Verpakkingen voor vers vlees : verwachte ontwikkelingen tussen 2011-2030 en het energiebesparingspotentieel
  Thoden van Velzen, E.U. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1287) - ISBN 9789461730824 - 36
  vlees - intelligente verpakkingen - verpakken - houdbaarheid (kwaliteit) - duurzaamheid (durability) - energiebesparing - voedselverspilling - meat - smart packaging - packing - keeping quality - durability - energy saving - food wastage
  In dit rapport worden achtereenvolgens de volgende onderwerpen behandeld: 1) De huidige stand van zaken ten aanzien van het gebruik van verpakkingstechnologieën voor vers vlees, vleeswaar, verse maaltijden, gemarineerd vlees, bewerkt vlees en snacks in Nederland en Europa. 2) Verbeterperspectieven voor 2015, 2020 en 2030 voor bestaande en nieuwe verpakkingstechnologieën, inclusief de kritieke punten, mogelijke barrières en verwachte toepasbaarheid. 3) De energiebesparingsmogelijkheden die innovatie in de productieketens van de vleesverwerkende industrie bieden.
  Cradle 2 cradle - 3 stappen terug, 1 vooruit
  Bos, H.L. ; Rabbinge, R. - \ 2010
  Milieu dossier 2010 (2010)2. - p. 17 - 20.
  recycling - afvalbeheer - milieubeheer - industrieel afval - duurzaamheid (sustainability) - duurzaamheid (durability) - inventarisaties - cradle to cradle - waste management - environmental management - industrial wastes - sustainability - durability - inventories
  Het boek en de ontwerpfilosofie Cradle to Cradle van de Amerikaan William McDonough en de Duitser Michael Braungart mogen zich verheugen in een zeer brede belangstelling. Steden proberen nieuwe wijken volgens het C2C-concept te bouwen, de rijksoverheid vraagt zich af hoe C2C in het beleid kan worden ingepast en de beide auteurs krijgen van diverse universiteiten eredoctoraten aangeboden. Maar wat is de 'Van wieg tot wieg' filosofie nu eigenlijk precies? En wat kan het betekenen in het kader van een ontwikkeling naar een meer duurzame samenleving?
  LED ligt gevoelig (Confrontatie Nico van der Houwen en Tom Dueck)
  Petit, R. ; Dueck, T.A. - \ 2010
  Groenten en Fruit Magazine 2010 (2010)7/8. - ISSN 1879-7318 - p. 34 - 35.
  tuinbouw - kunstmatige verlichting - kunstlicht - energie - duurzaamheid (durability) - glastuinbouw - energiebesparing - horticulture - artificial lighting - artificial light - energy - durability - greenhouse horticulture - energy saving
  De led-lamp beroerde een gevoelige snaar bij glastuinders in Nederland. Een duurzame lamp, energiezuinig, minder lichtuitstoot. Maar ook al wil iedereen dat het een succes wordt, daarmee ben je er nog niet. Tegenvallers hebben de tuinbouw nu led-moe gemaakt.
  Duurzaamheidsaspecten van de teelt en verwerking van energiegewassen in Zuidoost Nederland
  Conijn, J.G. ; Corré, W.J. - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 261)
  gewassen - bio-energie - brandstofgewassen - duurzaamheid (durability) - duurzaamheid (sustainability) - teelt - suikerbieten - zea mays - koolzaad - biomassa productie - nederland - bioethanol - biobased economy - crops - bioenergy - fuel crops - durability - sustainability - cultivation - sugarbeet - zea mays - rape - biomass production - netherlands - bioethanol - biobased economy
  Resultaten van berekeningen van de effecten van teelt en verwerking van energiegewassen van vier verschillende ketens. De duurzaamheidsaspecten die aan bod komen zijn: vermindering fossiel energiegebruik en broeikasgas (BKG) emissie, behoud organische stof in de bodem, nitraatuitspoeling uit de bodem en gebruik niet-hernieuwbare fosfaatmeststof. Er is aangenomen dat de gewassen worden geteeld op akkerbouwbedrijven in Zuidoost Nederland, waarbij het energiegewas in de plaats komt van groene braak (=referentie landgebruik) op 10% van het totale bedrijfsareaal.
  Energiezuinige optimalisatie van het microklimaat door luchtbeweging
  Bontsema, J. ; Voogt, J.O. ; Weel, P.A. van; Beukel, J. van den; Zuijderwijk, A. ; Labrie, C.W. ; Noort, F.R. van; Raaphorst, M.G.M. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 269) - 78
  kassen - microklimaat - duurzaamheid (durability) - gerbera - matricaria - gewassen - energie - luchtstroming - teelt - optimalisatie - ventilatie - kastechniek - glastuinbouw - energiebesparing - greenhouses - microclimate - durability - gerbera - matricaria - crops - energy - air flow - cultivation - optimization - ventilation - greenhouse technology - greenhouse horticulture - energy saving
  In dit project is onderzocht hoe met behulp van Aircobreeze-ventilatoren een zo energiezuinig klimaat kan worden gerealiseerd, zonder productieverlies.
  Denkend aan ... verduurzaming, productie en transitie 2008
  Peet, G.F.V. van der - \ 2009
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group ) - ISBN 9789085854838 - 43
  interdisciplinair onderzoek - onderzoek - onderzoeksinstituten - universitair onderzoek - duurzaamheid (durability) - productie - overgangselementen - biotechnologie - dierenwelzijn - visserij - dierhouderij - gewasteelt - kasgewassen - wetenschappelijk onderzoek - interdisciplinary research - research - research institutes - university research - durability - production - transition elements - biotechnology - animal welfare - fisheries - animal husbandry - crop management - greenhouse crops - scientific research
  Duurzaamheid van de diervoederketen : tussenrapportage
  Sebek, L.B.J. - \ 2009
  Lelystad : ASG Wageningen UR - 2
  duurzaamheid (durability) - diervoeding - diervoedering - durability - animal nutrition - animal feeding
  Korte toelichting bij het begrip duurzaamheid in de diervoederketen
  Wood plastic composites from modified wood. Part 3. Durability of WPCs with bioderived matrix
  Westin, M. ; Larsson-Brelid, P. ; Segerholm, B.K. ; Oever, M.J.A. van den - \ 2008
  Stockholm : International Research Group on Wood Protection (IRG/WP 08-40423) - 17
  veredeld hout - samengestelde houtmontages - geplastificeerd hout - hout plastic samenstellingen - houteigenschappen - duurzaamheid (durability) - testen - bioplastics - biobased economy - improved wood - composite wood assemblies - plasticized wood - wood plastic composites - wood properties - durability - testing - bioplastics - biobased economy
  The decay resistance of fully bio-derived wood plastic composites, WPCs, was tested in both laboratory and field tests. The laboratory tests were performed according to modified versions of AWPA E10 (soil-block test) and ENV 807 (tests in three un-sterile soils) and the field tests according to EN 252 (stakes in ground) and EN 275 (resistance to marine borers). The WPC materials for laboratory tests were injection molded test specimens with 50% modified wood particles and 50% cellulose ester (CAP) or poly-lactic acid (PLA) content. The field test specimens were taken from larger extruded decking board profiles with 60% wood content and 40% CAP. 60/40-mix (wt/wt) for CAP corresponds to the same volumetric composition as 70/30-mix (wt/wt) with polypropylene as matrix that was presented in Part 1 and 2. In all laboratory tests the control WPCs performed much better than the pine sapwood control blocks. The WPCs from modified wood performed better than the control WPC and WPCs from acetylated wood performed best with no detectable decay whatsoever. In the field stake test, the WPC from unmodified wood were slightly decayed whereas the WPCs from modified wood were sound. In the marine field test the WPC from unmodified wood were severely attacked by shipworm (Teredo navalis), whereas the WPCs from modified wood were sound.
  De ecopyramide : biomassa beter benutten
  Derksen, J.T.P. ; Seventer, E. van; Braber, K.J. ; Liere, K.J. van; Kasteren, J.H. van; Wilt, J.G. de - \ 2008
  Utrecht : InnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster (Rapport / InnovatieNetwerk 08.2.193) - ISBN 9789050593687 - 64
  duurzaamheid (durability) - energiebronnen - energie - duurzame energie - durability - energy sources - energy - sustainable energy
  De Nederlandse overheid probeert duurzame ontwikkeling te vergroten. De ecopyramide is daarbij een middel. De ecopyramide is een concept waarin het gebruik van biomassa wordt geoptimaliseerd. De ecopyramide brengt in beeld welke aspecten moeten worden afgewogen bij de inzet van biomassa en in welke volgorde de producten moeten worden benut. Leidraad daarbij is het maximaal gebruik van de ordening van moleculen. Daarbij staat het gebruik van biomassa voor medicijnen en voedsel voorop, gevolgd door materialen, chemische grondstoffen, transportbrandstoffen en arbeid (elektriciteit) en tot slot warmte. Het achterliggende motief is de plicht om natuurproducten, gestolde zonne-energie, zo efficiënt mogelijk te gebruiken
  Masterplan duurzame fruitteelt : verslag expert meetings "residu" & "terugdringen milieubelasting veroorzaakt door gewasbeschermingsmiddelen"
  Ravesloot, M.B.M. ; Kogel, W.J. de - \ 2008
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit 2008-23) - 53
  tuinbouw - tuinbouwbedrijven - fruitteelt - duurzaamheid (durability) - horticulture - market gardens - fruit growing - durability
  De maatschappij, de markt en de overheid stellen steeds meer eisen aan een duurzame productie. De fruitteeltsector moet producten leveren die voldoen aan de toekomstige eisen ten aanzien van milieubelasting, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden. Binnen het masterplan Duurzame Fruitteelt is in twee expert-metingen een aantal ideeën naar voren gekomen
  Feed or fuel : biofuels en effecten op de kwaliteit en beschikbaarheid van diervoedergrondstoffen in Nederland
  Boekhoff, M. ; Meijer, G.A.L. ; Bakker, R.R.C. ; Bondt, N. ; Smelt, A.J. - \ 2008
  Wageningen : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 132) - 28
  veevoeder - duurzaamheid (durability) - voedselveiligheid - biobrandstoffen - biobased economy - fodder - durability - food safety - biofuels - biobased economy
  Door de actuele ontwikkelingen op gebied van de biobased economy ontstaan nieuwe kansen voor het ministerie van LNV om te sturen op integrale kwaliteitscriteria en certificering voor alle organische grondstoffen (biomassa voor energie, veevoer, afval). De noodzaak om de kwaliteit van nieuwe reststromen in kaart te brengen en emerging risks systematisch te identificeren (o.a. effecten van gebruik nieuwe reststromen) is onveranderd groot
  'Telen met Toekomst' gaat verder in praktijknetwerken
  Beuze, M. de; Nouwens, F.H.C. ; Abeelen, E. van - \ 2004
  De Boomkwekerij 17 (2004)24. - ISSN 0923-2443 - p. 10 - 11.
  houtachtige planten als sierplanten - gewasbescherming - duurzaamheid (durability) - onderzoeksprojecten - bodemtypen - regio's - landbouwkundig onderzoek - opleiding - glastuinbouw - ornamental woody plants - plant protection - durability - research projects - soil types - regions - agricultural research - training - greenhouse horticulture
  Het project Telen met toekomst eindigde in 2003 met haar oorspronkelijke opzet (milieubewuste boomteelt). Het project gaat vanaf januari 2004 verder in de vorm van een praktijknetwerk. Dat betekent dat er in meer regio's, op meer grondsoorten en met meer ondernemers nagegaan wordt hoe duurzaam telen is te bereiken. In deze aflevering komen achtergronden en opzet aan de orde.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.