Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 180

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==duurzame ontwikkeling
Check title to add to marked list
Green deals : van ruimte maken naar richting geven
Ganzevles, Jurgen ; Oorschot, Mark van; Potting, J.M.B. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2017
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals (2017)juni. - p. 35 - 39.
overheidsbeleid - milieubeleid - overeenkomsten - emissiereductie - samenwerking - evaluatie - duurzame ontwikkeling - government policy - environmental policy - agreements - emission reduction - cooperation - evaluation - sustainable development
Green Deals zijn vrijwillige afspraken tussen de Rijksoverheid en maatschappelijke partijen om innovatie en verduurzaming te bevorderen. Met deze aanpak geeft de overheid ruimte aan vernieuwing vanuit de maatschappij. Maar wat leveren Green Deals nu eigenlijk op? Partijen blijken warm te lopen voor samenwerking en vernieuwing. Maar wat mist is het vooraf goed doordenken van de ver wachte milieuwinst en het moni- toren er van tijdens de uitvoering van deals. Door meer richting te geven, zowel aan het begin als aan het einde van individuele deals, kan de Rijksoverheid bevorderen dat de Green Deals verder bijdragen aan maatschappelijke doelen.
Stadsvarkens : schakel in een circulaire economie : ruimte in wet- en regelgeving voor stadsvarkens : een advies aan Stichting Stadsvarkens Ede
Vermeij, I. ; Bikker, P. ; Holster, H. ; Raamsdonk, L. van; Vijn, M. - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel (Wageningen University & Research Wetenschapswinkel rapport 336) - ISBN 9789463434577 - 32
varkens - varkenshouderij - stadslandbouw - cradle to cradle - wetgeving - reststromen - voedselveiligheid - varkensvlees - duurzame ontwikkeling - pigs - pig farming - urban agriculture - legislation - residual streams - food safety - pigmeat - sustainable development
De Stichting Stadsvarkens te Ede wil weten aan welke regelgeving moet worden voldaan om vier varkens in een bosperceel te houden en te voeden met reststromen. Het doel is het sluiten van kringlopen binnen een circulaire economie. Dit rapport gaat in op de wet- en regelgeving rond diervoeding en op de afzet van het vlees in de setting van Stadsvarkens. Daarnaast wordt het voeren van reststromen in relatie tot diergezondheid belicht. Door studenten is binnen een ACT-traject gekeken naar relevante wetgeving en is een viertal scenario’s geschetst voor het houden van stadsvarkens die gevoerd worden met lokale reststromen. De scenario’s zijn door de onderzoekers tegen het licht gehouden en van kanttekeningen en een advies voorzien. Dit heeft geresulteerd in een ander advies, omdat verschillende knelpunten de eerdere scenario’s niet mogelijk maken.
Martin Scholten College : Biobased economy
Scholten, M.C.T. - \ 2017
Wageningen University & Research
biomass - biomass production - biobased economy - biobased materials - renewable resources - sustainable development - biomassa - biomassa productie - biobased economy - materialen uit biologische grondstoffen - vervangbare hulpbronnen - duurzame ontwikkeling
Martin Scholten talks about the challenges of achieving a more biobased economy
Towards an inclusive and sustainable economy
Meijl, Hans van; Ruben, Ruerd ; Reinhard, Stijn - \ 2017
Wageningen : Wageningen University & Research - 44
food security - food supply - food production - sustainable agriculture - sustainable development - biobased economy - agro-industrial chains - economic development - voedselzekerheid - voedselvoorziening - voedselproductie - duurzame landbouw - duurzame ontwikkeling - agro-industriële ketens - economische ontwikkeling
One of the major challenges facing global society today is the provision of food, water, energy, healthcare and other resources & services in a world characterised by increasing population, mounting environmental stresses and rising inequality. There is a need for circular and resilient food systems which close material flow loops in the entire supply chain from farm ers to consumers and back. This should be done in a resource-efficient manner that includes all relevant actors. This position paper summarises insights by Hans van Meijl, Stijn Reinhard and Ruerd Ruben from Wageningen Economic Research into what has been dubbed the inclusive and sustainable economy. Therefore, five overarching challenges, five scoping issues, and five beneficial economic principles are discussed. In addition, the authors formulate five key insights regarding feasible policy strategies and attempt to contribute to the analysis of leverage points relevant to upscaling and to anchoring market innovations that sustain sustainable and inclusive agri-food systems.
How to achieve resource use efficiency in integrated food and biobased value chains : Vision paper
Annevelink, E. ; Gogh, J.B. van; Bartels, Paul ; Broeze, J. ; Dam, J.E.G. van; Groot, Jim ; Koenderink, N.J.J.P. ; Oever, M.J.A. van den; Snels, J.C.M.A. ; Top, J.L. ; Willems, D.J.M. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research - 24
biobased economy - resource utilization - value chain analysis - bioenergy - biomass - recycling - sustainable development - economic development - food production - biobased economy - hulpbronnengebruik - waardeketenanalyse - bio-energie - biomassa - recycling - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - voedselproductie
This publication contains a vision, formulated by research experts in food and biobased production, on how to achieve increased efficient and effective use of available resources during the production and (re)processing of biomass for food and biobased products, feed and energy. This paper briefly elaborates on the transition to a sustainable bio-economy (see graph 1), focusing on the needs and requirements from a value chain perspective.
Quick scan of implementation actions for sustainable forest management in The Netherlands
Hendriks, C.M.A. - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research - 33
forest administration - international cooperation - government policy - forest policy - sustainable development - biobased economy - bosbeheer - internationale samenwerking - overheidsbeleid - bosbeleid - duurzame ontwikkeling - biobased economy
Duurzaam bosbeheer (Sustainable Forest Management: SFM) is van groot belang voor de duurzame instandhouding van het bosareaal met de bijbehorende biodiversiteit en ecosysteem diensten zoals hout productie, opslag van koolstof en recreatie. Voor de bescherming van bossen en functies zijn in diverse internationale fora afspraken gemaakt over SFM. Nederlandse regering heeft de afspraken om SFM te stimuleren in het kader van deze fora onderschreven en uitgewerkt in het beleid. Vanwege de vele verdragen, programma’s en afspraken ontbreekt momenteel een overzicht van acties die in Nederland daadwerkelijk invulling geven aan (internationale) afspraken over SFM . Om te kunnen verantwoorden hoe Nederland zijn internationale afspraken heeft geïmplementeerd hebben beleidsmakers bij de rijksoverheid behoefte aan meer inzicht in het aantal en het soort implementatieacties met betrekking tot SFM van de Nederlandse bossen . In deze studie wordt met een quick scan een globaal overzicht gegeven van implementatie acties waarmee de Nederlandse Rijksoverheid invulling geeft aan de internationale afspraken voor SFM in het Forest Europe - proces met betrekking tot bossen en bosbeheer in Nederland .
Kennisagenda biomimicry 2015-2018
Vogelzang, T.A. ; Vader, J. ; Michels, R. - \ 2016
Den Haag : Wageningen Economic Research - 23
biobased economy - ontwerp - innovaties - biomimicry - duurzame ontwikkeling - productontwikkeling - biotechnologie - kennismanagement - gebiedsontwikkeling - organisatieontwikkeling - biobased economy - design - innovations - biomimicry - sustainable development - product development - biotechnology - knowledge management - area development - organizational development
Biomimicry , de ontwerpfilosofie die de natuur als inspiratiebron ziet voor innovaties, kan grote ecologische en economische voordelen opleveren voor onze samenleving wanneer het bre ed wordt ingezet ten behoeve van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken. Het biedt ook veel toepassingsmogelijkheden voor een groot aantal sectoren , zoals bouw, industrie en landbouw . Om aan een kennisinfrastructuur voor biomimicry te kunn en werken, is het van belang om te weten welke kennis diverse partijen in ons land in huis hebben, welke ze willen delen en welke kennislacunes er zijn. Deze kennisagenda is met dat doel opgesteld. De kennisagenda agendeert een aantal vraagstukken voor de komende periode waaraan betrokken stakeholders in onderlinge samenwerking gericht kunnen werken om de toepassing van biomimicry in ons land de komende jaren op een hog er plan te brengen. Deze kennisagenda geeft daarmee richting aan biomimicry -innovaties die de komende jaren (wellicht) met voorrang opgepakt worden.
Answering the "Call of the Mountain" : co-creating sustainability through networks of change in Colombia
Chaves Villegas, Martha - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Arjen Wals, co-promotor(en): Gerard Verschoor. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577251 - 152
sustainable development - sustainability - social networks - networks - communities - rural communities - change - social change - learning - colombia - south america - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - sociale netwerken - netwerken - gemeenschappen - plattelandsgemeenschappen - verandering - sociale verandering - leren - colombia - zuid-amerika

In response to the age of the ‘anthropocene,’ as some authors are calling this epoch in which one single species is disrupting major natural systems (Steffen et al 2011), there are calls for more radical, learning-based sustainability that generates deep transformations in individuals and communities so as to transition towards a more reflexive and process-oriented society (Wals 2009, Sterling 2009). The principal contention of this thesis is that new social movements (NSM) of the network society (Castells 2012, Buechler 2016), based on integrated visions of sustainability, can provide platforms for bringing about transformative learning. This thesis is based on empirical research (2012-2016) into a fraction of such NSM named the Council of Sustainable Settlements of Latin America (C.A.S.A.). Comprising a diversity of members from Indigenous pueblos, afro-colombian communities, neo-rural settlements (ecovillages), Hare Krishna communities, campesino farmers, NGOs and urban peoples and initiatives, the C.A.S.A. network organizes intercultural exchanges where transformative learning can be traced. Through new forms of collective action centered on a plurality of ideas and practices, and with a strong focus on reflection and personal development, in such encounters through ‘ontological politics’, ‘optimal dissonance’ and ‘deep reflexivity and flexibility’ members are articulating new paradigms of alternative development and creating spaces for transformation. Yet, such learning processes are incredibly complex, and the value-action gap remains substantial in many cases. What this thesis has shown, however, is that by putting into practice principles of buen vivir and the pluriverse such as reconnecting to ancestral wisdom, acknowledging the other, questioning values of competition and consumerism, and forming new relations to place and territory, one begins to question one's own set of norms, and those of society. Ultimately, the C.A.S.A. network’s struggles, negotiations and learning processes remind us that global sustainability entails more than 'menus' of good practices but a plurality of solutions which include humans and non-humans, different ontologies, and even a multiplicity of worlds, in what is a tough but rewarding aula.

Een circulair voedselsysteem is méér dan sluiten van kringlopen
Dagevos, H. - \ 2016
Voeding blog Wageningen University & Research
beleid inzake voedsel - economische ontwikkeling - voedselproductie - kringlopen - hulpbronnenbeheer - duurzame ontwikkeling - agro-industriële ketens - food policy - economic development - food production - cycling - resource management - sustainable development - agro-industrial chains
Een circulaire economie draait, kortweg, om het sluiten van kringlopen, en kent vooral milieutechnologische en logistieke benaderingen als kennispijlers. Maar een circulaire economie heeft evenzeer een sociaaleconomische invulling nodig. Hoe populair het tegenwoordig ook is in de beleids- en onderzoekswereld om voorstander te zijn van de circulaire economie, de vorming ervan vereist een fundamentele omslag. Attentie mag er daarom zijn om de animo waarmee vandaag de dag de noodzaak van een circulair voedselsysteem wordt bepleit te verbinden aan de animo waarmee werk wordt gemaakt van de condities waaronder deze transitie kan gedijen.
Nat zandlandschap van de 21e eeuw : kennisagenda
Schouten, M.G.C. ; Jansen, A.A.M. ; Tweel-Groot, Loekie van - \ 2016
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 118 - 121.
natuurbeheer - natuurgebieden - biodiversiteit - zandgronden - duurzame ontwikkeling - landschapsecologie - kennismanagement - soortendiversiteit - ecotypen - systeemanalyse - ecosystemen - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - nature management - natural areas - biodiversity - sandy soils - sustainable development - landscape ecology - knowledge management - species diversity - ecotypes - systems analysis - ecosystems - applied research - wetland soils
Hoe ziet een duurzaam en biodivers nat zandlandschap van de 21e eeuw eruit en hoe ontwikkelen we dat? Dat landschap zal ongetwijfeld een ander zijn dan dat van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar de uitdaging is de totale soortenrijkdom hierin weer voldoende plaats te bieden. Dit artikel biedt een overzicht van de kennis die daartoe ontwikkeld moet worden.
The MSP guide : how to design and facilitate multi-stakeholder partnerships
Brouwer, J.H. ; Woodhill, A.J. ; Hemmati, M. ; Verhoosel, K.S. ; Vugt, S.M. van - \ 2016
Wageningen : Practical Action Publishing Ltd - ISBN 9781853399657 - 180
multi-stakeholder processen - samenwerking - vennootschappen - ontwerp - governance - duurzame ontwikkeling - duurzaamheid (sustainability) - sociaal leren - innovaties - ontwikkeling - multi-stakeholder processes - cooperation - partnerships - design - governance - sustainable development - sustainability - social learning - innovations - development
Is sustainable development of semi-subsistence mixed crop-livestock systems possible? : an integrated assessment of Machakos, Kenya
Valdivia, R.O. - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Tammo Bult, co-promotor(en): J. Antle; Jetse Stoorvogel. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578272 - 233
sustainable development - development economics - livestock - cash crops - agriculture - mixed farming - development policy - policy - rural areas - poverty - farming - kenya - east africa - duurzame ontwikkeling - ontwikkelingseconomie - vee - marktgewassen - landbouw - gemengde landbouw - ontwikkelingsbeleid - beleid - platteland - armoede - landbouw bedrijven - kenya - oost-afrika

Sub-Saharan Africa countries face the challenge of reducing rural poverty and reversing the declining trends of agricultural productivity and the high levels of soil nutrient depletion. Despite of numerous efforts and investments, high levels of poverty and resource degradation persist in African agriculture. The Millennium Development Goals Report (MDGR) states that the majority of people living below the poverty line of $1.25 a day belong to Sub-Saharan Africa (SSA) and South Asia. About two thirds of the global rural population lives in mixed crop-livestock systems (CLS), typical of SSA, where interactions between crops and livestock activities are important for the subsistence of smallholders. CLS are characterized by high degree of biophysical and economic heterogeneity, complex and diversified production system that frequently involves a combination of several subsistence and cash crops and livestock. Increasing crop productivity is clearly a key element to improve living standards and to take these people out of poverty. However, agricultural productivity in most of SSA has been stagnant or increased slowly. In addition, the likely negative impacts of climate change on agriculture have accentuated the vulnerability of smallholders.

The international research community has once more the eyes on SSA with the recently proposed post-2015 MDGs, the Sustainable Development Goals that emphasize the need to achieve sustainable development globally by 2030 by promoting economic development, environmental sustainability, good governance and social inclusion. Governments and scientists are making considerable efforts to develop strategies that include structural transformations of the different sectors of the economy in search of the recipe to achieve the SDGs. Most of these strategies are based on policy and technology interventions that seek to achieve the “win-win” outcomes and move from the usual “tradeoffs” between poverty-productivity-sustainability to synergies. A key message of this thesis is that achieving the goal of sustainable development in semi-subsistence African agriculture will require better understanding of the poverty-productivity-sustainability puzzle: why high poverty and resource degradation levels persist in African agriculture. I hypothesize that the answer to this puzzle lies, at least in part, in understanding and appropriately analyzing key features of semi-subsistence crop-livestock systems (CLS) typical of Sub-Saharan Africa. The complexity and diversity of CLS often constrain the ability of policy or technology interventions to achieve a “win-win” outcome of simultaneously reducing poverty while increasing productivity sustainably (i.e., avoiding soil nutrient losses).

This thesis focuses on the Machakos Region in Kenya. Machakos has been the center of many studies looking at soil fertility issues and its implications for poverty and food security, including the well-known study by Tiffen et al. (1994). Recently, the Government of Kenya developed the Kenya Vision 2030, a long-term development strategy designed to guide the country to meet the 2015 MDGs and beyond. The agricultural sector is recognized as one of the economic actors that can lead to reduce poverty if appropriate policies are in place. For the Vision 2030, the key is to improve smallholder productivity and promote non-farm opportunities. The Vision 2030 was used to assess if the implementation of some of the proposed plans and policies can lead to a sustainable agriculture for smallholders in the Machakos region.

This thesis describes and uses the Tradeoff Analysis Model (TOA), an integrated modeling approach designed to deal with the complexities associated to production systems such as the CLS and at the same time, quantify economic and sustainability indicators for policy tradeoff analysis (e.g., poverty indexes and measures of sustainability). The TOA was linked to Representative Agricultural Pathways and Scenarios to represent different future socio-economic scenarios (based on the Vision 2030) to assess the impacts of policy interventions aimed to move agricultural systems towards meeting sustainable development goals.

One important finding is that the complex behavior of CLS has important implications for the effectiveness of policy interventions. The Machakos analysis provides important findings regarding the implementation and effectiveness of policy interventions addressing poverty and sustainability in Africa and other parts of the developing world. The analysis shows that policy interventions tend to result in much larger benefits for better-endowed farms, implying that farm heterogeneity results in differential policy impacts and that resilience of agricultural systems is likely to be highly variable and strongly associated with heterogeneity in bio-physical and economic conditions. The results shows that a combination of these interventions and strategies, based on the GoK Vision 2030 and the Machakos County plans, could solve the poverty-productivity-sustainability puzzle in this region. The pathway from tradeoffs to synergies (win-win) seems to be feasible if these interventions and strategies are well implemented, however the analysis also shows that some villages may respond better to these strategies than others. The analysis suggests that these interventions may actually benefit most the areas with better initial endowments of soils and climate.

The analysis also suggested that prices (e.g., maize price) play a key role in the assessment of policy interventions. There is an increasing recognition that analysis of economic and environmental outcomes of agricultural production systems requires a bottom-up linkage from the farm to market, as well as top-down linkage from market to farm. Hence, a two-way linkage between the TOA model and a partial equilibrium market model (ME) was developed. The TOA model links site-specific bio-physical process models and economic decision models, and aggregate economic and environmental outcomes to a regional scale, but treats prices as exogenous. The resulting TOA-ME allows the effects of site-specific interactions at the farm scale to be aggregated and used to determine market equilibrium. This in turn, can be linked back to the underlying spatial distribution of economic and environmental outcomes at market equilibrium quantities and prices. The results suggest that market equilibrium is likely to be important in the analysis of agricultural systems in developing countries where product and input markets are not well integrated, and therefore, local supply determines local prices (e.g., high transport costs may cause farm-gate prices be set locally) or where market supply schedules are driven not only by prices but also by changes in farm characteristics in response to policy changes, environmental conditions or socio-economic conditions. The results suggest that the market equilibrium price associated to a policy intervention could be substantially different than the prices observed without the market equilibrium analysis, and consequently could play an important role in evaluating the impacts of policy or technology interventions.

As mentioned above, climate change poses a long-term threat for rural households in vulnerable regions like Sub-Saharan Africa. Policy and technology interventions can have different impacts under climate change conditions. In this thesis the likely economic and environmental impacts of climate change and adaptations on the agricultural production systems of Machakos are analyzed.

Climate change impact assessment studies have moved towards the use of more integrated approaches and the use of scenarios to deal with the uncertainty of future condition. However, several studies fall short of adequately incorporating adaptation in the analysis, they also fall short of adequately assessing distributional economic and environmental impacts. Similarly, climate change is likely to change patterns of supply and demand of commodities with a consequent change in prices that could play an important role in designing policies at regional, national and international levels. Therefore, a market equilibrium model should also be incorporated in the analysis to assess how markets react to changing prices due to shifts in supply and demand of commodities. The TOA-ME was used to incorporate the elements mentioned above to assess the impacts of climate change. Using data from 5 Global Circulation Models (GCMs) with three emission scenarios (SRES, 2000) to estimate the climate change projections, these projections were used to perturb weather data used by a crop simulation model to estimate the productivity effects of climate change. Land use change and impacts on poverty and nutrient depletion at the market equilibrium were then assessed using the TOA-ME model.

The simulation was carried out for three scenarios, which are a combination of socio-economic and climate change scenarios: a baseline scenario that represents current socio-economic conditions and climate conditions, a climate change and current socio-economic scenarios (i.e., future climate change with no policy or technology intervention), and a climate change and future socio economic conditions which are a consequence of rural development policies.

Our findings show that in this particular case, the changes on precipitation, temperature and solar radiation do not show a significant difference among the selected emission scenarios. However, the variability is significant across GCMs. The effects of climate change on crop productivity are negative on average. These results show that policy and technology interventions are needed to reduce this region’s vulnerability. Furthermore, the socio-economic scenarios based on policy and technology interventions presented in the case study would be effective to offset the negative effect of climate change on the sustainability (economical and environmental) of the system across a range of possible climate outcomes represented by different GCMs. Finally, the results show that ignoring market equilibrium analysis can lead to biased results and incorrect information for policy making, in particular for the scenario based on policy and technology interventions.

One of the major conclusions of the thesis are that policy interventions aimed to deal with poverty and sustainability can have unintended consequences if they are not accompanied by a set of policy strategies and investments. For example, increasing the maize price can result in substitution from subsistence crops to maize, without much increase in nutrient inputs, thus increasing soil nutrient losses. The analysis shows that improving soil nutrient balances by increasing fertilizer and manure use is critically important, but is not enough to move the system to a sustainable path.

There is no one factor that can reverse the negative nutrient balances and move the system towards sustainability. Rather, a broad-based strategy is required that stimulates rural development, increases farm size to a sustainable level, and also reduces distortions and inefficiencies in input and output markets that tend to discourage the use of sustainable practices. The Machakos case shows that a combination of these interventions and strategies, based on the GoK Vision 2030 and the Machakos County plans, could solve the poverty-productivity-sustainability puzzle in this region.

Inter-organizational collaboration in bio-based business : sustainability-oriented networks inagro-industrial parks
Nuhoff-Isakhanyan, Gohar - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Emiel Wubben. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462577695 - 194
biobased economy - sustainability - agribusiness - cooperation - agroindustrial sector - business parks - network analysis - netherlands - sustainable development - biobased economy - duurzaamheid (sustainability) - landbouwindustrie - samenwerking - agro-industriële sector - bedrijventerreinen - netwerkanalyse - nederland - duurzame ontwikkeling

Globally, bio-based business is often perceived as sustainable, because its renewable production can potentially lower carbon and greenhouse emissions by substituting fossil-fuel-based production, reduce environmental sourcing problems, and create turnover and jobs. However, bio-based business can also bring sustainability challenges. Urged to exploit innovative solutions and further enhance their sustainability performance, organizations engaged in bio-based activities extensively search for collaboration possibilities with new partners. Inter-organizational collaboration is considered as mechanism to enhance sustainability. This thesis explores the ways inter-organizational collaboration in bio-based business in general and in agro-industrial parks in particular can enhance sustainability.

Kansen voor toepassing van microalgen in landbouwgewassen
Spruijt, J. ; Weide, R.Y. van der - \ 2016
Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (Rapport / PPO-AGV 691) - 62
akkerbouw - tuinbouw - bemesting - algen - algenteelt - duurzame landbouw - duurzame ontwikkeling - gewasbescherming - plantgezondheid - bacteriën - biologische bestrijding - arable farming - horticulture - fertilizer application - algae - algae culture - sustainable agriculture - sustainable development - plant protection - plant health - bacteria - biological control
Op basis van internationaal literatuuronderzoek blijken er interessante kansen voor toepassing van microalgen producten in landbouwgewassen te zijn. In dit rapport worden zowel groene algen als cyanobacteriën gedefinieerd als microalgen. Stoffen uit microalgen (met name uit cyanobacteriën) blijken in diverse onderzoeken uit de literatuur een goede bestrijding te geven van verschillende schimmels en aaltjes die in landbouwgewassen schade aanrichten. Verder is er (buiten de landbouw) insecticide-, molluscicide-, herbicide- en algacidewerking met stoffen uit cyanobacteriën aangetoond. In Nederland zijn zeewier- en algenextracten krachtens de Verordening gewasbescherming als werkzame stof goedgekeurd voor de groeiregulatie van planten. Het gebruik als bodemverbeteraar of als plantenstimulator is vooralsnog veel minder gereguleerd dan als gewasbeschermingsmiddel. Om de kansen met microalgen te benutten zou er verder geïnvesteerd moeten worden in onderzoek. Het zou duidelijk moeten worden welke werkzame stoffen uit micro algen of welke algenpreparaten andere organismen bestrijden, in welke formulering en met welke dosering. De bestrijdende, bemestende, bodem verbeterende, plantweerstand verhogende en milieueffecten van algentoepassingen zouden vergeleken moeten worden met conventionele methoden.
Making government more reflexive : the role of regulatory impact assessment
Hertin, J. - \ 2016
Wageningen University. Promotor(en): Peter Feindt. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576384 - 160
administrative law - administration - european union - sustainability - policy - sustainable development - eu regulations - regulations - bestuursrecht - bestuur - europese unie - duurzaamheid (sustainability) - beleid - duurzame ontwikkeling - eu regelingen - regelingen

The thesis explores whether and how analytical activities during the policy formulation process - typically referred to as Regulatory Impact Assessment (RIA) - contribute to a reorientation of policy-making towards the goals of sustainable development. During the 1990s and the 2000s, many OECD countries introduced, extended or formalised proce-dures for RIA. Many of these reforms also stated to aim at giving more regard to sus-tainability issues. In the political science literature on environmental policy integration, such appraisal procedures have been considered as an important instrument to ensure that environmental effects of new measures play a more prominent role in decision-making processes.

Based on extensive empirical analysis involving a review of all RIA procedures in the EU as well as 59 case studies of individual assessments, the research aims to establish to what extent and under what conditions these procedures contribute to sustainable de-velopment in practice.

The research finds that RIA offers opportunities to give more prominence to ecological concerns in sectoral policy-making practice, but also contains a considerable risk that narrow assessment practices contribute to sidelining sustainable development. The re-search observes not only a large implementation gap, but reveals that even in cases where a substantial RIA is undertaken, the process functions very differently from what has been envisioned both in guidance documents and in the environmental policy inte-gration literature. After analysing the actual roles of assessment knowledge in policy processes, the study concludes that the positivist perspective underlying both theory and practice of policy appraisal is inadequate to account for its political and practical uses.

The thesis then moves on to adopt the more post-positivist perspective of reflexive gov-ernance which implies a fundamentally different set of expectations about the uses and effects of policy appraisal. By reinterpreting the empirical material from this theoretical lens, the study finds considerable potential for RIA to serve as a reflexive governance arrangement, but also identifies a number of structural limitations. Five approaches for making RIA more reflexive are identified: focusing on the function of opening up rather than closing down decision-making; increasing participation; defining process rather than material standards; extending the appraisal towards frame reflexivity; and understanding RIA as boundary work. The thesis concludes with the argument that the reflexive gov-ernance literature should not only develop and study new government arrangements outside the core institutions of representative democracies, but undertake more efforts to identify opportunities to reshape the working of the classical-modernist institutions in more reflexive ways to foster more integrative and sustainable policy-making/to improve environmental governance.

Grondig boeren met maïs in Drenthe: eindverslag project periode 2012-2015
Verhoeven, J.T.W. ; Schans, D.A. van der; Schooten, H.A. van; Groten, J. - \ 2015
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten - 94
zea mays - maïs - drenthe - duurzame landbouw - duurzaam bodemgebruik - duurzame ontwikkeling - plattelandsontwikkeling - systeeminnovatie - innovaties - onderzoeksimplementatie - demonstratiebedrijven, landbouw - maize - sustainable agriculture - sustainable land use - sustainable development - rural development - system innovation - innovations - implementation of research - demonstration farms
De duurzaamheid van agroproductie in Nederland staat onder toenemende belangstelling. Duurzaamheid wordt niet alleen meer gezien als een ecologisch en sociaal-economisch aspect van agroproductie maar ook steeds meer als unique selling point. De duurzaamheid van de maïsteelt in Nederland staat onder druk en de noodzaak om een flinke stap te zetten naar meer duurzaamheid is groot. Inmiddels worden steeds meer duurzaamheidsproblemen geassocieerd met de huidige maïsteelt, zoals uit- en afspoeling van nutriënten, een slechte bodemstructuur, lager wordende gehaltes aan organische stof in de bodem, achteruitgaande bodembiodiversiteit, toenemende druk van ziekten en plagen en productie van broeikasgassen als lachgas. Op de langere termijn zal dit niet houdbaar blijken te zijn. Om deze problemen de baas te worden is een stap nodig naar een ander, innovatief teeltsysteem dat genoemde problemen niet heeft en daardoor de maïssector een substantiële stap op het pad naar meer duurzaamheid te zetten. Dit nieuwe teeltsysteem bestaat uit een vruchtwisseling met gras, een geslaagde nateelt en een maïs met kortere groeiduur die de nateelt ondersteunt aangevuld met innovaties als niet-kerende grondbewerking en aangepaste teeltwijze. Dit nieuwe teeltsysteem geeft het gebruikelijke rendement als de huidige teeltwijze, maar draagt bij aan 1) een beter bodemkwaliteit en structuur met een geleidelijk hoger wordend organisch stofgehalte (koolstof vastlegging) en een lager wordende uitstoot van overige broeikasgassen (lachgas) 2) vermindering van de ziektedruk door bodem- en gewasgebonden ziekten, plagen en onkruiden 3) een hogere bodembiodiversiteit en 4) vermindering van de uit- en afspoeling van nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater. 5) Een rendabele teeltwijze ook na aanscherping van mineralen gebruiksnormen. Dit teeltsysteem is in onderzoek nu zo ver ontwikkeld dat implementatie in de praktijk mogelijk is. Voor de provincie Drenthe is daarom een demonstratieproject ontwikkeld onder de titel “Grondig Boeren met Maïs”. In dit project zullen de projectpartners Agrifirm en Wageningen UR een tweetal demonstratiepercelen in de praktijk aanleggen waarin verschillende systeemvarianten getoond worden samen met relevante deelinnovaties. De demonstraties worden ondersteund met waarnemingen om de beoogde milieueffecten aan te tonen. Via zomer- en winterbijeenkomsten worden maïstelers en loonwerkers uitgenodigd mee te denken. Een communicatieplan zal er zorg voor dragen dat inzicht, kennis en kunde over dit nieuwe teeltsysteem ingebed wordt in de Drentse maïspraktijk.
Toepasbaarheid en effecten van bemesting met digestaat : sluiten van mineralenkringloop in Groene Cirkel
Rietra, R.P.J.J. ; Gies, T.J.A. ; Velthof, G.L. ; Zwart, K.B. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2664) - 33
fertilizer application - digestate - regional development - cycling - minerals - sustainable development - feasibility studies - biobased economy - bemesting - digestaat - regionale ontwikkeling - kringlopen - mineralen - duurzame ontwikkeling - haalbaarheidsstudies - biobased economy
De HEINEKEN brouwerij in Zoeterwoude wil in de toekomst klimaatneutraal produceren. Dierlijke mest en berm- en natuurgras zijn potentiële energiebronnen voor de biogasproductie via vergisting in de regio Zoeterwoude en bieden daarmee een duurzaam klimaatneutraal alternatief. Digestaat (het restproduct bij vergisten) kan een sleutelrol spelen om naast biogasproductie ook de mineralenkringloop voor de landbouw in de omgeving van de brouwerij te verbeteren. Digestaat heeft nagenoeg dezelfde werking als dierlijke mest en kan (na verdere bewerking) in de toekomst (na goedkeuring van de EU) als vervanger voor stikstofkunstmest dienen.
Implementing the green economy in a european context : Lessons learned from theories, concepts and case studies
Saikku, Laura ; Antikainen, Riina ; Droste, Nils ; Pitkänen, Kati ; Loiseau, Eleonore ; Hansjürgens, Bernd ; Kuikman, P.J. ; Leskinen, Pekka ; Thomsen, Marianne - \ 2015
PEER - ISBN 9789521145322 - 33
change - economic development - biobased economy - sustainable development - case studies - government policy - europe - verandering - economische ontwikkeling - biobased economy - duurzame ontwikkeling - gevalsanalyse - overheidsbeleid - europa
This report summarises the key results of a PEER project analysing the green economy. The project explored green economy concepts and 10 practical cases from Finland, France, Germany, the Netherlands and Denmark.
Naar de klimaattop
Kleis, R. ; Nabuurs, G.J. ; Fresco, L.O. ; Spijkerman, A. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)8. - ISSN 1874-3625 - p. 14 - 15.
conferenties - klimaatverandering - klimaat - klimaatadaptatie - milieuwetenschappen - wetenschappers - studenten - duurzame ontwikkeling - conferences - climatic change - climate - climate adaptation - environmental sciences - scientists - students - sustainable development
In de periferie van de VN-klimaatconferentie, van 30 november tot en met 11 december in Parijs, wemelt het van de bijeenkomsten en side-events. Ook Wageningen UR levert haar bijdrage aan dit marktplein van de klimaatwetenschap. Enkele tientallen wetenschappers en studenten trekken naar Parijs om hun boodschap te verkondigen. Op deze pagina’s een kleine greep.
Feeding the city
Vijn, M.P. ; Jansma, J.E. ; Jong, D. de - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR
stedelijke gebieden - relaties tussen stad en platteland - regionale voedselketens - duurzame ontwikkeling - economische ontwikkeling - stadslandbouw - kosten-batenanalyse - voedselproductie - urban areas - rural urban relations - regional food chains - sustainable development - economic development - urban agriculture - cost benefit analysis - food production
De visie van onderzoeksteam Stad-Land Relaties van Wageningen UR is dat voedsel geproduceerd in de regio een positief effect heeft op gezondheid, economie, duurzaamheid en participatie. Samen met steden, ondernemers en burgerinitiatieven werkt het team aan oplossingen en innovaties en leveren ze een bijdrage aan gezonde, welvarende en leefbare steden en regio’s.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.