Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 61

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Natuurherstel door grondtransplantatie
  Wubs, E.R.J. ; Putten, W.H. van der; Bosch, M. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)1. - ISSN 0169-6300 - p. 11 - 14.
  ecologisch herstel - natuurbeheer - grondverzet - landverbetering - landbouwgronden - zandgronden - heidegronden - graslanden - veldproeven - natuurgebieden - bodembiologie - ecological restoration - nature management - earth moving - land improvement - agricultural soils - sandy soils - heathland soils - grasslands - field tests - natural areas - soil biology
  Natuurherstel op voormalige landbouwpercelen, vooral op zandgronden, wordt uitgevoerd om bestaande natuurgebieden te vergroten en ecologische verbindingszones te versterken. Belangrijke beperkende factoren zijn bodemgerelateerd: hoge nutriëntengehaltes, ongeschikte zaadbanken en tekort aan geschikt bodemleven. Een combinatie van ontgronden en transplantatie van grond uit verder ontwikkelde natuurgebieden kan het natuurherstel op akkers sterk versnellen.
  Een evaluatiekader voor ontgrondingen : Een studie naar de maatschappelijke gevolgen van ontgrondingen
  Haaften, M. ; Heijman, W.J.M. ; Rietveld, M. - \ 2015
  Water Governance 5 (2015)3. - ISSN 2211-0224 - p. 24 - 30.
  markteconomie - regionaal beleid - maatschappelijk draagvlak - grondverzet - effecten - nadelige gevolgen - vergunningen - gelderland - market economics - regional policy - public support - earth moving - effects - adverse effects - permits - gelderland
  Op 1 februari 2008 verdween de plicht van provincies om van tevoren vastgestelde hoeveelheden zand en grind te leveren Deze beleidswijziging van taakstelling naar marktwerking werd doorgevoerd vanwege een slechte voorspelbaarheid van de behoefte aan zand en grind, een tanend maatschappelijk draagvlak en de wens om beleidskosten te verminderen. In het nieuwe beleid is economisch belang gekoppeld aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. Overheden, omwonenden en bedrijven leveren vanuit hun betrokkenheid een bijdrage aan de afweging van gevolgen van ontgrondingen op maatschappelijk en economisch terrein. Deze gevolgen doen zich op kortere of langere termijn voor, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. Een afwegingskader dat de gevolgen van het ontgronden beschrijft, inzichtelijk maakt en beoordeelt, ontbreekt tot op heden. Hetgeen het besluitvormingsproces inzake het verlenen van ontgrondingvergunningen niet transparant maakt. Het doel van dit artikel is tweeledig. Eerst worden de mogelijke gevolgen van ontgrondingen geïnventariseerd, daarna wordt ex post geëvalueerd hoe de afweging van gevolgen een plaats heeft gekregen in het beleid van de Provincie Gelderland. Het artikel besluit met een aantal aanbevelingen ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak voor ontgrondingen.
  MCA Verondiepen: multicriteria-instrument voor locatiekeuze en inrichting bij het verondiepen van diepe plassen
  Lange, H.J. de; Gylstra, R. ; Huijsmans, T. ; Nusselein, T. ; Verbeek, S. - \ 2014
  veengebieden - plassen - stort - grondverzet - baggerspeciedepots - beslissingsondersteunende systemen - peatlands - ponds - spoil - earth moving - spoil banks - decision support systems
  Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond een diepe plas. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten worden afgewogen. Hiervoor is de MCA Verondiepen ontwikkeld, een multicriteria-instrument om stakeholders op een gestructureerde wijze mee te laten denken over de huidige functie en kwaliteit, impact van herinrichting, en mogelijke nieuwe functie en kwaliteit. De toepassing van de MCA Verondiepen wordt geïllustreerd aan de hand van vijf praktijkvoorbeelden.
  Buitendijkse ontwikkeling Striep, Terschelling: Ecologisch perspectief
  Groot, A.V. de; Baptist, M.J. - \ 2014
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C037/14) - 42
  kweldergronden - ecologisch herstel - vegetatietypen - grondverzet - watervogels - foerageren - nederlandse waddeneilanden - friesland - salt marsh soils - ecological restoration - vegetation types - earth moving - waterfowl - foraging - dutch wadden islands - friesland
  Door EZ is gevraagd om ecologisch advies te leveren bij de plannen die in ontwikkeling zijn voor buitendijkse ontwikkeling bij Striep, Terschelling. Daarvoor is eerst de huidige situatie geanalyseerd. Het wad heeft een functie als foerageergebied voor vogels. Het ligt relatief hoog ten opzichte van de wijdere omgeving, maar nog steeds te laag om met rijshoutdammen of andere constructies binnen enkele jaren kweldervorming op gang te brengen. Omdat het wad eerst op moet hogen gaat dit minimaal 10 jaar duren. Het huidige kweldertje bevat alleen nog de vegetatiezones “lage kwelder” en “pionierzone”, en neemt af in oppervlakte. Het heeft een functie als HoogwaterVluchtPlaats (HVP) voor vogels.
  Natuurcompensatie op hoop van zegen (interview met Ingrid Tulp)
  Wilt, H. de; Tulp, I.Y.M. - \ 2013
  Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 8 (2013)29. - ISSN 1569-7533 - p. 19 - 23.
  havens - ontwerp - grondverzet - natuurcompensatie - bodemfauna - bodembescherming - monitoring - noordzee - harbours - design - earth moving - nature compensation - soil fauna - soil conservation - monitoring - north sea
  Met het zand van de tweede Maasvlakte kun je de Amsterdam Arena ruim 223 keer vullen. Het illustreert wat er voor de Zuid-Hollandse kust in zee is veranderd. Om het verlies aan zeebodem te compenseren, is een deel van de Voordelta aangewezen als bodembeschermingsgebied. IMARES onderzoekt of dit werkt voor de bodemfauna.
  Kanttekeningen bij ontgronden voor natuur
  Kemmers, R.H. ; Delft, S.P.J. van - \ 2010
  Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)9. - ISSN 1572-7610 - p. 30 - 33.
  bodemfauna - natuurontwikkeling - ecologisch herstel - grondverzet - soil fauna - nature development - ecological restoration - earth moving
  Bij natuurontwikkeling op voormalige landbouwgronden wordt vaak ontgronding toegepast om de fosfaattoestand in de bodem te verlagen en eutrofiering van doelvegetaties te voorkomen, met name in situaties waar tevens wordt vernat. In januari 2009 zijn tijdens een symposium vanuit verschillende invalshoeken de ervaringen met ontgronding op een rij gezet. Ontgronden werd als "de meest kansrijke en innovatieve beheersmaatregel van de laatste 20 jaar" gepresenteerd. Er is echter een aantal fundamentele en maatschappelijke kanttekeningen te plaatsen bij natuurontwikkeling en ontgronden.
  Fosfaatparameters van landbouwgrond en bagger ter voorkoming van eutrofiering bij het verondiepen van diepe plassen : Advies bij een helpdeskvraag
  Koopmans, G.F. ; Chardon, W.J. ; Harmsen, J. ; Ehlert, P.A.I. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 34
  plassen - eutrofiëring - bodemchemie - fosfaten - grondverzet - bodemkwaliteit - ponds - eutrophication - soil chemistry - phosphates - earth moving - soil quality
  De Ministeries van LNV, V&W en VROM stellen gezamenlijk beleid op voor het gedeeltelijk dempen van diepe plassen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.. Punt van zorg is vooral de geïsoleerde plassen (geen uitwisseling met ander water). Hier wil na opvulling van de plassen wel eens een veel te hoog fosfaatgehalte ontstaan waardoor eutrofiëring ontstaat. Bij het ontwikkelen van het beleid dat resulteert in een handreiking komt de volgende vraag naar voren: “Is het mogelijk met een eenvoudige analyse of test van de in de plas te brengen grond of bagger te voorspellen welke invloed de grond of bagger heeft op het oppervlaktewater in de plas?” Landbouwgrond, met name de bouwvoor, bevat meestal dusdanig veel fosfaat dat ontraden wordt om dit materiaal als afdeklaag in een diepe plas te gebruiken
  Dagvlinders en natuurontwikkeling: meer vlinders door ontgronding?
  Bekker, R.M. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)1. - ISSN 0024-1520 - p. 28 - 32.
  fauna - lepidoptera - populatiedynamica - zandgronden - natuurontwikkeling - grondverzet - fauna - lepidoptera - population dynamics - sandy soils - nature development - earth moving
  In 2006 en 2007 zijn natuurontwikkelingsprojecten op zandgronden, waarbij speciaal voor dit doel ontgronding plaatsvond, onderzocht op hun vegetatieontwikkeling, bodemeigenschappen en structuur. Voor de evaluatie van de ingreep is ook gekeken naar vestiging en geschiktheid voor fauna na de ingreep. Dit artikel beschrijft de effecten op dagvlinders aan de hand van kolonisatie en vestiging van dagvlinderrs in ruim 60 ontgronde gebieden op zandgrond in het Pleistocene deel van Nederland. Een bijdrage vanuit Rijksuniversiteit Groningen en de Vlinderstichting
  Stakeholder Mapping Grondverzet Markermeer en IJmeer
  Jansen, S. ; Groot, A.M.E. ; Ottow, B. - \ 2009
  Utrecht : Deltares - 86 p.
  regionale planning - ecosystemen - ondergrond - samenwerking - gebiedsontwikkeling - grondverzet - natuurontwikkeling - multi-stakeholder processen - ijsselmeer - regional planning - ecosystems - subsoil - cooperation - area development - earth moving - nature development - multi-stakeholder processes - lake ijssel
  De Stakeholder mapping Grondverzet Markermeer en IJmeer heeft plaats gevonden in het kader van het kennisprogramma Building with Nature (BwN) in de periode november 2008 – maart 2009. Het programma BwN is gericht op het ontwikkelen van nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde kennis en expertise voor de duurzame inrichting van kust-, delta- en riviergebieden. De Stakeholder mapping vindt plaats binnen het casestudiegebied Markermeer-IJsselmeer. Nu definitief besloten is dat het Markermeer niet ingepolderd gaat worden zijn er veel discussies en ontwikkelingen gaande op het gebied van ecologie, waterhuishouding, infrastructuur, en stadsuitbreiding. De Stakeholder mapping is gericht op inzicht verschaffen op het gebied van de stakeholders die interesse hebben in de grond- en zandverplaatsing in het gebied Markermeer-IJmeer t.b.v. allerlei ontwikkelingen zoals infrastructuur, woningbouw en natuurontwikkeling. De Quick scan focust op: het verkennen van mogelijke hoeveelheden grond en zandverplaatsing; de kosten van de mogelijke verplaatsingen; de potentiële zandvraag; meekoppel mogelijkheden en op mogelijkheden die bijdragen aan een robuust ecosysteem
  Effectiviteit van afgraven voor natuurherstel in Zeeland
  Sival, F.P. ; Chardon, W.J. ; Rooij, M. de; Reest, P. van der - \ 2009
  De Levende Natuur 110 (2009)1. - ISSN 0024-1520 - p. 22 - 27.
  bodemchemie - landbouwgrond - fosfor - vegetatie - zware kleigronden - grondverzet - natuurontwikkeling - zeeland - soil chemistry - agricultural land - phosphorus - vegetation - clay soils - earth moving - nature development - zeeland
  Een gangbare maatregel bij natuurherstelprojecten op voormalige landbouwgronden is het afgraven van de voedselrijke bovenste bodemlaag. Hierover is al veel ervaring opgedaan op de zandgronden. Dit keer komen kleigronden aan bod, en wel die van Zeeland. Een bijdrage van Provincie Zeeland en Alterra
  Uitmijnen of afgraven van voormalige landbouwgronden ten behoeve van natuurontwikkeling : een studie in het kader van 'Bodemdiensten'
  Chardon, W.J. - \ 2008
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1683) - 25
  landbouwgrond - bodemchemie - fosfaat - voedingsstoffen - verwijdering - natuurontwikkeling - grondverzet - agricultural land - soil chemistry - phosphate - nutrients - removal - nature development - earth moving
  In 2005 werd, in opdracht van het Ministerie van LNV, een viertal bodemdiensten verkend die de landbouw zou kunnen leveren. Het gaat om maatregelen die nodig zijn voor een bodemkwaliteit die hoger is dan de wettelijke minimumeisen. Een van de verkende maatregelen betreft het voor¬bereiden van landbouwgrond op functieverandering naar natuur, door afspraken over verschralen te maken tegen vergoeding of landbouwkundig mogen gebruiken van andere percelen die in eigendom zijn van de terreinbeheerder. Verschralen wordt wel als alternatief gezien voor afgraven. Daarbij wordt de bouwvoor van de landbouwgrond verwijderd om zoveel mogelijk organische stof en daarin vastgelegde nutriënten af te voeren. In deze studie worden voor- en nadelen besproken van afgraven en uitmijnen, teneinde voor terreinbeherende instanties de keuze tussen beide opties te verge¬makkelijken
  Datarapportage Nulmeting Maasvlakte 2
  Kaag, K. ; Escaravage, V. - \ 2007
  Den Helder : IMARES (Rapport / Wageningen IMARES nr. C026/07) - 69
  benthos - schaaldieren - zeedieren - mariene ecologie - biodiversiteit - milieueffect - industrieterreinen - nederland - noordzee - mijnbouw - zand - zuid-holland - rijnmondgebied - grondverzet - benthos - shellfish - marine animals - marine ecology - biodiversity - environmental impact - industrial sites - netherlands - north sea - mining - sand - zuid-holland - rijnmondgebied - earth moving
  Mogelijke effecten van zandwinning op bodemfauna. Ten behoeve van de aanleg van de Tweede Maasvlakte zal zand gewonnen worden uit de Noordzee. Om te kunnen bepalen in hoeverre deze werkzaamheden van invloed zijn op de bodemfauna is onderzoek uitgevoerd naar de structuur en samenstelling van de bodemfaunagemeenschappen in het zandwingebied, de directe omgeving ervan en niet-beïnvloede referentiegebieden. De meetpunten bevinden zich voor de kust.
  Contaminanten en ecotoxicologische effecten in slootdempingen in de Krimpenerwaard; verificatieonderzoek ecologie fase 2a: screening; bijlage 3 bij eindrapport Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard (Alterra-rapport 1016)
  Pol, J.J.C. van der; Brink, N.W. van den; Faber, J.H. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1019) - 72
  bodemverontreiniging - sloten - toxicologie - ecotoxicologie - grondverzet - zuid-holland - krimpenerwaard - soil pollution - ditches - toxicology - ecotoxicology - earth moving - zuid-holland - krimpenerwaard
  De vele met afval gedempte sloten in de Krimpenerwaard vormen een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het gebiedsgericht bodembeheerplan wordt voorgesteld de milieurisico¿s te ondervangen door afdekken met 30cm schone grond. De noodzaak en toereikendheid van deze voorgenomen standaardmaatregel worden geverifieerd met betrekking tot landbouwkundige risico¿s, verspreidingsrisico¿s en ecologische risico¿s. Ecologische risico¿s werden bepaald op basis van aanwezigheid en beschikbaarheid van contaminanten in het dempingsmateriaal, herverontreiniging van de deklaag door bioturbatie en opname door planten, en effecten op bodemleven en weidevogels. Beoordeling van effecten vond plaats ten opzichte van een gebiedseigen referentie aan de hand van tevoren vastgestelde criteria. Dit rapport beschrijft de screening van dempingsmaterialen op de noodzaak tot afdekken.
  Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard; eindrapport
  Faber, J.H. ; Pol, J.J.C. van der; Brink, N.W. van den - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1016) - 47
  sloten - bodemverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - grondverzet - ecotoxicologie - zuid-holland - krimpenerwaard - ditches - soil pollution - pollution control - earth moving - ecotoxicology - zuid-holland - krimpenerwaard
  De vele met afval gedempte sloten in de Krimpenerwaard vormen een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het gebiedsgericht bodembeheerplan wordt voorgesteld de milieurisico's te ondervangen door afdekken met 30cm schone grond. De noodzaak en toereikendheid van deze voorgenomen standaardmaatregel worden geverifieerd met betrekking tot landbouwkundige risico's, verspreidingsrisico's en ecologische risico's. Ecologische risico's werden bepaald op basis van aanwezigheid en beschikbaarheid van contaminanten in het dempingsmateriaal, herverontreiniging van de deklaag door bioturbatie en opname door planten, en effecten op bodemleven en weidevogels. Beoordeling van effecten vond plaats ten opzichte van een gebiedseigen referentie aan de hand van gaandeweg vastgestelde criteria. Dit rapport geeft een overzicht van werkwijze en resultaten, van de beoordelingssystematiek en toetscriteria en de conclusies van het Verificatieonderzoek Ecologie.
  Beslissen over vrij grondverzet op basis van Bayesiaanse toets op oppervlaktefractie ernstig verontreinigde grond
  Brus, D.J. - \ 2004
  Wageningen : Alterra (Alterra rapport 867) - 39
  bodemverontreiniging - bodemdegradatie - bodemeigenschappen - bodemchemie - bodemonderzoek - analyse van besluiten - ruimtelijke variatie - bayesiaanse theorie - bodemkwaliteit - grondverzet - soil pollution - soil degradation - soil properties - soil chemistry - soil testing - decision analysis - spatial variation - bayesian theory - soil quality - earth moving
  De vrijstellingsregeling grondverzet biedt de mogelijkheid tot vrijstelling van partijkeuringen wanneer aangetoond wordt dat de oppervlaktefractie ernstig verontreinigde grond kleiner is dan 5%. In dit onderzoek wordt de beslissing gebaseerd op een statistische toets omdat dan rekening wordt gehouden met het aantal monsters dat in sterke mate de mate van onzekerheid over de oppervlaktefractie bepaald. Bayesiaans toetsen biedt interessante mogelijkheden in vergelijking met klassiek toetsen omdat, gegeven het aantal monsters en het aantal ernstig verontreinigde monsters in de steekproef, de betrouwbaarheid van de conclusie `oppervlaktefractie <0.05¿ door het gebruik van de a priori verdeling over de oppervlaktefractie toeneemt. Ook het verlies van foute beslissingen (schade tengevolge van als bodem hergebruikte ernstig verontreinigde partij grond, en kosten van keuren van niet ernstig verontreinigde partijen) kan hierdoor gereduceerd worden.
  Ongewervelde fauna van uiterwaarden: een literatuurstudie naar effecten van inundatie en begrazingsbeheer
  Lammertsma, D.R. ; Kuiters, A.T. ; Faber, J.H. - \ 2001
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 187) - 84
  natuurbescherming - ongewervelde dieren - begrazing - extractie - literatuuroverzichten - natuurtechniek - grondverzet - uiterwaarden - nature conservation - invertebrates - grazing - netherlands - literature reviews - ecological engineering - earth moving - river forelands
  Deze literatuurstudie geeft inzicht in het potentiële voorkomen van ongewervelden in Nederlandse uiterwaarden in relatie tot bodemgesteldheid, overstroming en begrazing. 886 soorten libellen, dagvlinders, sprinkhanen, zweefvliegen, vliesvleugeligen, loopkevers, wantsen en spinnen (waaronder 36 rodelijst- of I-soorten) kunnen hun volledige levenscyclus volbrengen in de uiterwaarden. Daarvan is 7␜pecifiek gebonden aan het rivierengebied. De soortendiversiteit neemt toe bij afnemende overstromingsfrequentie. Zeldzame soorten worden vooral gevonden in graslandecotopen; kleiige ecotopen onderhouden een hogere biomassa. Begrazing conditioneert het voorkomen van ongewervelden. Er worden aanbevelingen gedaan voor de opzet van begrazingsonderzoek.
  ABR: omgaan met natuurrisico's
  Faber, J.H. ; Knoben, R.A.E. ; Harmsen, J. ; Guchte, C. van de - \ 2001
  Bodem 11 (2001)2. - ISSN 0925-1650 - p. 68 - 70.
  bodembeheer - bodem - bodemverontreiniging - verontreinigingsbeheersing - herstel - rivieren - verontreinigde bodems - milieueffect - risicoschatting - ecologie - natuurbescherming - natuur - ecotoxicologie - reconstructie - grondverzet - uiterwaarden - soil management - soil - soil pollution - pollution control - rehabilitation - rivers - polluted soils - environmental impact - risk assessment - ecology - nature conservation - nature - ecotoxicology - reconstruction - earth moving - river forelands
  Beschrijving van een stapsgewijze methodiek voor de beoordeling van ecologische risico's bij het omgaan met bodemverontreiniging in de uiterwaarden van de grote rivieren (actief bodembeheer rivierbed; functiegerichte bodemsanering), en de inpassing van de risico-evaluatie bij herinrichtingsprojecten. Met speciale aandacht voor de ecotoxicologische risico's bij natuurontwikkelingsprojecten ('gebiedsgerichte acceptabele risico's voor de functie natuur'). Voor de Rijn-uiterwaarden is speciaal gekeken naar de risico's voor de natuur bij verplaatsing van grond verontreinigd met PAK en zware metalen
  Gevolgen van maatregelen om hydrologische effecten van een ontgronding te Liessel te compenseren
  Beest, J.G. te; Wit, K.E. - \ 1992
  Wageningen : DLO-Staring Centrum (Rapport / DLO-Staring Centrum 220) - 92
  grondwaterstroming - grondwaterstand - modellen - onderzoek - nederland - grondverzet - noord-brabant - groundwater flow - groundwater level - models - research - netherlands - earth moving - noord-brabant
  Natuurtechnisch beheer van kwelderwerken in de Friese en Groninger Waddenzee : greppelonderhoud en overig grondwerk
  Dijkema, K.S. ; Bossinade, J.H. ; Bergs, J. van den - \ 1991
  Groningen etc. : Rijkswaterstaat, Directie Groningen [etc.] (Nota / Rijkswaterstaat, Directie Groningen GRAN 1991-2002) - 156
  bouwconstructie - constructie - engineering - meren - natuurbescherming - natuurreservaten - polders - ontgonnen land - ontginning - herstel - grondmechanica - technologie - wetlands - nederland - grondverzet - natuurtechniek - friesland - groningen - natuur - wetenschap - waddenzee - building construction - construction - engineering - lakes - nature conservation - nature reserves - polders - reclaimed land - reclamation - rehabilitation - soil mechanics - technology - wetlands - netherlands - earth moving - ecological engineering - friesland - groningen - nature - science - wadden sea
  De dynamiek van het grondgebruik : een literatuurstudie
  Luijt, J. ; Bethe, F. - \ 1988
  Den Haag : L.E.I. (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut nr. 43) - 216
  landgebruik - economie - landbouwgrond - ruimtelijke ordening - zonering - overheidsbeleid - grondbeleid - landgebruiksplanning - milieu - landbouw - industrie - fabricage - nederland - overzichten - grondverzet - land use - economics - agricultural land - physical planning - zoning - government policy - land policy - land use planning - environment - agriculture - industry - manufacture - netherlands - reviews - earth moving
  Deze literatuurstudie beoogt theorieen te inventariseren en te beoordelen, die een verklaring kunnen geven van veranderingen van het grondgebruik in het landelijk gebied
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.