Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 305

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  Check title to add to marked list
  Voortgang realisatie nationaal natuurbeleid : technische achtergronden van een aantal indicatoren uit de digitale Balans van de Leefomgeving 2016
  Sanders, M.E. ; Wamelink, G.W.W. ; Wegman, R.M.A. ; Clement, J. - \ 2016
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 79) - 74
  ecologische hoofdstructuur - ecologie - ecosystemen - verdroging (milieu) - verzuring - depositie - natuurbeleid - ecological network - ecology - ecosystems - groundwater depletion - acidification - deposition - nature conservation policy
  The Dutch government is, together with its partners, taking measures to create a coherent network ofprotected nature areas and to improve environmental conditions. This in order to halt the decline in the areaof natural habitat and biodiversity and to improve their conservation status. The Government wants to stayinformed on the progress of this policy. The Netherlands Environmental Assessment Agency (PBL) has selectedindicators that should provide answers to the question: ‘What is the progress of the policy measures taken,especially for realising the nature network, improving the nature quality and the environmental conditions aswell?’ The selected indicators have been updated and analysed in order to assess this progress. This reportdescribes the results of the policy measures taken on the basis of the indicators, the technical setting of thedata and methods used to bring these indicators up to date and the reliability and acceptability of it
  Shaping tomorrow’s urban environment today : Environmental Policy Integration in urban planning: the challenges of a communicative approach
  Grift-Simeonova, V.S. van der - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Arnold van der Valk. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462578364 - 215
  urban planning - environmental policy - urban areas - ecological network - communication - participation - nature conservation - bulgaria - netherlands - stedelijke planning - milieubeleid - stedelijke gebieden - ecologische hoofdstructuur - communicatie - participatie - natuurbescherming - bulgarije - nederland

  The debate on sustainable development emphasizes the importance of integrating environmental policy into other policy sectors. It is increasingly recognized that such integration is needed at the national, regional and local levels of governance. Hence the Environmental Policy Integration (EPI) principle has been proposed, which is defined as “the incorporation of the environmental objectives into all stages of policy making in non-environmental policy sectors, with the recognition of this goal as the guiding principle for the planning and execution of policy”. Currently EPI is agreed upon in a number of EU commitments and is receiving the attention of urban planning scholars. The achievability of EPI, however, has not yet been well studied, particularly in the urban planning context, while its implementation often seems to be hindered by organizational fragmentation.

  This thesis assesses the potential role of EPI as an operational principle for achieving sustainable urban development in Europe. It addresses the scientific premises of EPI and the current knowledge gaps in applying it in the urban planning domain. The research combines theoretical and empirical dimensions. The theoretical dimension includes evidence of the current knowledge gap regarding the integration of environmental aspects into urban planning and the emergence of EPI as a promising perspective in urban sustainability research and planning practice. This includes reflections on EPI’s definitions, interpretations and its different approaches. The empirical dimension of the thesis explores evidence regarding the EPI process in actual planning practices, with an assessment of the relevance of different EPI approaches. Based on the exploration of case studies within different planning contexts, the empirical research provides insights into the key challenges and barriers to achieving EPI in urban planning and identifies key success factors for local governments addressing specific environmental issues in urban land-use plans. The key objective of the thesis is, therefore, to explore the responses of planning systems to the current EPI challenges, with the twin goals of gaining insight into the role of EPI in integrating environmental concerns in urban land-use planning processes and of identifying the most promising approaches for achieving EPI. The thesis provides an answer about the potential benefits of, among other approaches, a communicative approach to achieve EPI in urban planning practice.

  Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden : handreiking 2.0 voor inrichting en beheer voor bestuivende insecten
  Rooij, S.A.M. van; Cormont, A. ; Geertsema, W. ; Haag, Martijn ; Opdam, P.F.M. ; Reemer, M. ; Spijker, J.H. ; Snep, R.P.H. ; Steingröver, E.G. ; Stip, Anthonie - \ 2016
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2720) - 41
  biodiversiteit - insect-plant relaties - regionale planning - ecologische hoofdstructuur - landschap - zuid-holland - bestuivers (dieren) - apidae - lepidoptera - biodiversity - insect plant relations - regional planning - ecological network - landscape - zuid-holland - pollinators - apidae - lepidoptera
  Het programma Groene Cirkels (van Heineken) heeft het initiatief genomen tot het realiseren van een duurzaam bijenlandschap in het land van Wijk en Wouden. Deze handreiking wil een impuls geven aan het realiseren daarvan. In Nederland hebben we zo’n 350 verschillende wilde bestuivende insectensoorten. Door variatie in onder andere bloemvormen en kelkdiepte en bloeiseizoen zijn er gespecialiseerde insecten nodig, aangepast op bloeivorm en het bloeiseizoen. Ook moet bestuiving plaats kunnen vinden onder verschillende omstandigheden: bij goed en slecht weer, in vroege en late voorjaren. Nu eens doet de ene soort het goed, dan is er weer een andere die het meeste werk verzet. Diversiteit aan bijen, hommels en zweefvliegen geeft zekerheid voor bestuiving door de jaren heen.
  Kan het natuurbeleid tegen een stootje? : enkele botsproeven van de herijkte Ecologische Hoofdstructuur
  Os, J. van; Schrijver, R.A.M. ; Broekmeyer, M.E.A. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 49) - 76
  ecologische hoofdstructuur - ecologie - natuurbeleid - natuurwaarde - milieuwetgeving - nederland - ecological network - ecology - nature conservation policy - natural value - environmental legislation - netherlands
  Met de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft de Nederlandse overheid een keerpunt in het
  natuurbeleid gemaakt. De EHS is verkleind, de uitvoering is bij provincies neergelegd en de financiering van
  het natuurbeheer is veranderd. Eigendom en beheer van natuurgebieden wordt niet meer automatisch gegund
  aan Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of provinciale landschappen. Ook de naam is vernieuwd: Natuurnetwerk
  Nederland (NNN). Deze rapportage beschrijft vier botsproeven, waarin mogelijke veranderingen na
  herijking van de EHS aan bod komen. Het natuurbeleid rust op vier pijlers: wettelijke bescherming door de
  Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Natuurschoonwet; ruimtelijke bescherming
  via provinciale verordeningen en bestemmingsplannen van gemeenten; het eigendom van terreinbeherende
  organisaties; en de overheidssubsidies voor verwerving, inrichting en beheer van natuurgebieden. Het blijkt
  dat de gewenste natuurbeheertypen alleen in het subsidiekader zijn vastgelegd. Als één van deze pijlers
  wegvalt of verandert, heeft dat in eerste instantie vaak geen grote gevolgen voor de continuïteit van het
  natuurbeheer. In veel gevallen worden bestaande natuurwaarden beschermd door algemene wetgeving en
  lokale bestemmingsplannen. Om bepaalde gewenste natuurontwikkelingen of het behoud van bepaalde
  natuurtypen te realiseren, zijn beheersubsidies echter vaak onmisbaar
  Vernieuwing in het provinciaal natuurbeleid : vooronderzoek voor de evaluatie van het Natuurpact
  Kuindersma, W. ; Boonstra, F.G. ; Arnouts, R. ; Folkert, R. ; Fontein, R.J. ; Hinsberg, A. van; Kamphorst, D.A. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 35)
  natuurbeleid - beleidsevaluatie - provincies - decentralisatie - ecologische hoofdstructuur - natura 2000 - natuurontwikkeling - agrarisch natuurbeheer - nature conservation policy - policy evaluation - provinces - decentralization - ecological network - natura 2000 - nature development - agri-environment schemes
  In dit rapport staat het provinciaal natuurbeleid van na de decentralisatie van 2011/2011 centraal. Het natuurbeleid van de twaalf provincies is vergeleken aan de hand van vijf thema’s: (1) Natuurnetwerk Nederland; (2) agrarisch natuurbeheer; (3) soortenbeleid; (4) natuur en economie en (5) maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in het natuurbeleid van deze provincies in beeld gebracht. Ook zijn de belangrijkste vernieuwingen in dit beleid geïnventariseerd. Dit zijn: (1) de stelselvernieuwing agrarisch natuurbeheer; (2) procesbeheer natuur; (3) natuur op uitnodiging; (4) nieuwe uitvoeringsarrangementen en (5) natuur-inclusieve landbouw. In de evaluatie van het Natuurpact in 2016 zullen deze vernieuwingen nader worden geanalyseerd
  Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid : Deel I. Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages
  Schmidt, A.M. ; Bijlsma, R.J. ; Soldaat, L. ; Turnhout, C.A.M. van; Swaay, C.A.M. van; Zoetebier, T.K.G. ; Woltjer, I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2645) - 69
  vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - natura 2000 - eu regelingen - monitoring - ecologische hoofdstructuur - intensieve veehouderij - emissiereductie - birds directive - habitats directive - natura 2000 - eu regulations - monitoring - ecological network - intensive livestock farming - emission reduction
  In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a.v. van de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van VR- en HR-soorten goed bruikbaar zijn, maar dat er nog wel wat verbeteringen wenselijk zijn. Voor de meetdoelen t.a.v. van VR- en HR-soorten is de WMBN minder geschikt en zullen ook in de toekomst de gegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), aangevuld met gegevens van andere monitoringprogramma’s zoals die van Rijkswaterstaat en IMARES, nodig zijn. Aanbevelingen worden gedaan ter verbetering.
  Social-ecology networks : building connections for sustainable landscapes
  Opdam, P.F.M. - \ 2014
  [Wageningen] : Wageningen University, Wageningen UR - ISBN 9789462572041 - 24
  landschap - ecologische hoofdstructuur - landschapsplanning - sociale netwerken - samenwerking - openbare redes - landscape - ecological network - landscape planning - social networks - cooperation - public speeches
  Humans adapt their landscapes, their living environment. Sustainable use of the various landscape benefits requires that land owners and users collaborate in managing ecological networks. Because the government is stepping back as the organizer of coordinated landscape adaptation, we need new landscape planning approaches that enhance collaboration by building social networks and link them to ecological networks. In this farewell address I will explain why the social-ecological network is a promising conceptual model for landscape governance.
  Een bij-zonder kleurrijk landschap in Land van Wijk en Wouden : handreiking voor inrichting en beheer
  Rooij, S.A.M. van; Geertsema, W. ; Opdam, P.F.M. ; Reemer, M. ; Snep, R.P.H. ; Spijker, J.H. ; Steingröver, E.G. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2563) - 16
  biodiversiteit - insect-plant relaties - regionale planning - ecologische hoofdstructuur - landschap - zuid-holland - biodiversity - insect plant relations - regional planning - ecological network - landscape - zuid-holland
  Het programma Groene Cirkels (van Heineken) heeft het initiatief genomen tot het realiseren van een duurzaam bijenlandschap in het land van Wijk en Wouden. Deze handreiking wil een impuls geven aan het realiseren daarvan. In Nederland hebben we zo’n 350 verschillende wilde bestuivende insectensoorten. Door variatie in onder andere bloemvormen en kelkdiepte en bloeiseizoen zijn er gespecialiseerde insecten nodig, aangepast op bloeivorm en het bloeiseizoen. Ook moet bestuiving plaats kunnen vinden onder verschillende omstandigheden: bij goed en slecht weer, in vroege en late voorjaren. Nu eens doet de ene soort het goed, dan is er weer een andere die het meeste werk verzet. Diversiteit aan bijen, hommels en zweefvliegen geeft zekerheid voor bestuiving door de jaren heen.
  Natuur inzetten voor duurzaamheid, bijdrage aan nieuwe natuurvisie
  Opdam, P.F.M. ; Vos, C.C. ; Luttik, J. ; Westerink - Petersen, J. - \ 2014
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 31 (2014)2. - ISSN 0169-6300 - p. 56 - 61.
  natuurbeleid - ecologische hoofdstructuur - participatie - burgers - boeren - landschap - waterschappen - overheid - nature conservation policy - ecological network - participation - citizens - farmers - landscape - polder boards - public authorities
  Bij het nieuw in te zetten natuurbeleid krijgen burgers, bedrijven en overheden een gezamenlijke verantwoordelijkheid en treden ze afzonderlijk en gezamenlijk op als vragers een aanbieders van natuur en landschap. Hoe de samenhang van dit niieuwe beldid ontwikkeld kan worden (ecologisch, bestuurlijk en ruimtelijk) is echter nog onduidelijk. In dit essay schetsen we een systeembenadering met sociaaalecologiche netwerken die een dergelijke samenhang biedt.
  Herijking van de EHS voor drie verschillende provincies
  Wamelink, G.W.W. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Grift, E.A. van der - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)106. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 26.
  natuurbeleid - natuurgebieden - ecologische hoofdstructuur - beleidsevaluatie - gelderland - overijssel - limburg - nature conservation policy - natural areas - ecological network - policy evaluation - gelderland - overijssel - limburg
  Bij het aantreden in 2010 van het kabinet Rutte I is het natuurbeleid drastisch veranderd. De plannen voor de Ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk van Nederland, werden versoberd. De herziening van het natuurbeleid bood echter ook kansen om na ruim twintig jaar werken aan de EHS te kijken waar verbetering mogelijk is. Provincies ontwikkelden daarom plannen voor een ‘herijkte EHS’. Vijf provincies vroegen aan Alterra om uit te zoeken in hoeverre deze herijkte EHS tot ecologische verbeteringen leidt. In dit artikel beschrijven we de aanpak van de evaluaties van de provinciale plannen voor een herijkte EHS, waarbij we de studies voor Gelderland, Overijssel en Limburg in meer detail beschrijven.
  Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de Klimaatcorridor Veenweide - een quickscan klimaatadaptatie
  Veraart, J.A. ; Vos, C.C. ; Spijkerman, A. ; Witte, J.P.M. - \ 2014
  Utrecht : Kennis voor Klimaat - 88
  natura 2000 - kaderrichtlijn water - ecologische hoofdstructuur - aquatische ecosystemen - waterkwaliteit - klimaatverandering - veenweiden - zuid-holland - natura 2000 - water framework directive - ecological network - aquatic ecosystems - water quality - climatic change - peat grasslands - zuid-holland
  In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarmee een ecologische focus. De invalshoeken zijn: 1) natuurnetwerk De geschikte klimaatzones van soorten verschuiven en de kans op uitsterven van populaties neemt toe door de grotere grilligheid van het weer; 2) Het garanderen van de lange termijn zoetwatervoorziening kan natuur klimaatrobuuster maken; 3) De maatregelen die waterschappen nemen in het kader van de Kaderrichtlijn Water helpen mee om het aquatisch ecosysteem klimaatrobuuster te maken.
  Ontsnipperingsplan Naardermeer : advies voor faunapassages bij de spoorlijn
  Grift, E.A. van der; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2521) - 56
  habitatfragmentatie - wildpassages - landschap - spoorwegen - ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - infrastructuur - noord-holland - habitat fragmentation - wildlife passages - landscape - railways - ecological network - habitat corridors - infrastructure - noord-holland
  In opdracht van de Vereniging Natuurmonumenten is onderzocht wat de beste manier is om de versnipperingseffecten van de spoorlijn Weesp-Hilversum in het Naardermeer op te heffen. Het onderzoek geeft antwoord op de vragen: (1) Waarom is ‘ontsnippering’ van het Naardermeer nodig? (2) Wat zijn de doelsoorten en doelen voor de ontsnippering van het Naardermeer? (3) Kennen de doelsoorten verschillende prioriteiten en is er op basis hiervan een ranking aan te brengen van de doelsoorten? (4) Welke eisen stellen de doelsoorten aan het ontwerp en de dichtheid van faunapassages? (5) Op welke locaties binnen het Naardermeer is een faunapassage gewenst? (6) Welk ontwerp wordt voor deze faunapassages aanbevolen per locatie? (7) Wat is de verwachte functionaliteit van de faunapassages? Het resultaat van het onderzoek is een concreet ontsnipperingsplan voor de spoorlijn in het Naardermeer, inclusief een pakket van eisen voor de aanbevolen faunapassages
  Robuuste verbindingen weer op de kaart
  Grift, E.A. van der; Bouwma, I.M. - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)1. - ISSN 1572-7610 - p. 14 - 17.
  fauna - infrastructure - ecological network - migration - habitat corridors - nature conservation policy - policy evaluation - wildlife passages
  Het kabinet Rutte I (2010-2012) zette een streep door de robuuste verbindingen. Dit kabinet koos er voor om de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) in een kleinere vorm te realiseren dan oorspronkelijk gepland. Voor robuuste verbindingen was geen geld. Inmiddels is kabinet Rutte II van start gegaan. Dat kabinet kiest een andere richting. Het regeerakkoord Bruggen slaan stelt simpelweg: “De ecologische hoofdstructuur wordt uitgevoerd, inclusief de verbindingszones”. De robuuste verbindingen staan dus weer op de kaart. Maar wat is de stand? Waar waren we gebleven?
  Ecologische verbinding De Groene Schakel en HOV Huizen-Hilversum : toetsing effecten HOV en advies voor mitigatie
  Grift, E.A. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2459) - 45
  ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - habitatfragmentatie - wildpassages - migratie - infrastructuur - fauna - het gooi - noord-holland - ecological network - habitat corridors - habitat fragmentation - wildlife passages - migration - infrastructure - fauna - het gooi - noord-holland
  In opdracht van de provincie Noord-Holland is beoordeeld welke ontwerpvariant voor de HOV Huizen- Hilversum – inclusief aanpassingen aan de Weg over Anna’s Hoeve die daarmee samenhangen – de meeste kansen biedt aan de ontwikkeling van natuurverbinding De Groene Schakel. Daarnaast is onderzocht wat de ecologische functionaliteit zal zijn van de ecologische voorkeursvariant en hoe de andere ontwerpvarianten van deze ontwerpvariant verschillen wat betreft ecologische functionaliteit. Er zijn aanbevelingen gedaan voor aanvullende maatregelen die het ecologisch functioneren van De Groene Schakel kunnen optimaliseren.
  HOV Huizen-Hilversum en natuurbrug Anna's Hoeve : effectbeschrijving en advies voor mitigatie
  Grift, E.A. van der - \ 2013
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2458) - 29
  ecologische hoofdstructuur - habitatverbindingszones - wildpassages - habitatfragmentatie - fauna - infrastructuur - het gooi - utrechtse heuvelrug - ecological network - habitat corridors - wildlife passages - habitat fragmentation - fauna - infrastructure - het gooi - utrechtse heuvelrug
  In opdracht van de provincie Noord-Holland zijn de effecten geschat van de geplande HOV Huizen- Hilversum, die in de vorm van een busbaan wordt uitgevoerd, op het ecologisch functioneren van Natuurbrug Anna’s Hoeve. Deze natuurbrug maakt deel uit van natuurverbinding De Groene Schakel en moet de natuurgebieden op de Heuvelrug en die in het Gooi met elkaar verbinden. Er is een programma van eisen voor de HOV opgesteld, gericht op het zo optimaal mogelijk functioneren van het ecoduct. Er is een advies voor mitigerende maatregelen uitgewerkt om verstoring door licht, geluid, voertuigen en mensen op het ecoduct te minimaliseren. Dit advies richt zich niet alleen op de geplande HOV, maar ook op de verstoringseffecten van de bestaande infrastructuur rond het ecoduct. Tenslotte zijn twee ontwerpvarianten voor de HOV - Fly-over Oostelijk en Fly-over Westelijk - beoordeeld vanuit ecologisch perspectief
  Gewikt en gewogen: De wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS
  Broekmeyer, M.E.A. - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)8. - ISSN 1572-7610 - p. 5 - 7.
  ecologische hoofdstructuur - natuurwaarde - provincies - natuurbeleid - ecological network - natural value - provinces - nature conservation policy
  Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest over de Ecologische Hoofdstructuur. Centraal in veel discussies stond de herijking ervan en de gevolgen die dat heeft voor de (inter-) nationale natuurdoelen. Bij de herijking werd ook vastgesteld dat de bescherming van de waarden van de EHS hetzelfde blijft, namelijk via het toepassen van het ‘nee, tenzij beginsel’. Maar welke waarden in de EHS zijn nu eigenlijk beschermd? En blijft die bescherming inderdaad hetzelfde? Of zijn er alternatieven voor bescherming?
  Draagvlak in een veranderende samenleving
  Buijs, A.E. ; Koppen, C.S.A. van - \ 2013
  De Levende Natuur 114 (2013)2. - ISSN 0024-1520 - p. 36 - 40.
  natuurbescherming - ecologische hoofdstructuur - natuur - particuliere organisaties - participatie - natuurbeleid - natuur- en milieueducatie - nature conservation - ecological network - nature - private organizations - participation - nature conservation policy - nature and environmental education
  Eind 2010 werden forse bezuinigingen op het natuurbeleid in Nederland in gang gezet. Door tientallen jaren van goede samenwerking tussen overheid en natuurorganisaties ging een dikke streep. Er kwamen acties, maar een fel protest uit de samenleving ontbrak. Nu, aan het begin van 2013, lijkt de situatie iets gunstiger: een nieuw, lichtgroen kabinet. Maar de signalen zijn duidelijk geweest: zonder draagvlak is de positie van natuurbescherming kwetsbaar en dat draagvlak is er niet vanzelf. Daarom in deze bijdrage een analyse van het draagvlak voor natuurbescherming. Hoe staat het met dat draagvlak? Welke opgaven brengt dat mee voor de natuurbescherming?
  Klimaattoets herijking EHS Gelderland
  Geertsema, W. ; Vos, C.C. ; Wamelink, G.W.W. ; Eupen, M. van - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2424) - 88
  ecologische hoofdstructuur - klimaatverandering - oppervlaktewater - klimaatadaptatie - bodemkwaliteit - gelderland - ecological network - climatic change - surface water - climate adaptation - soil quality - gelderland
  De herijkte EHS in de provincie Gelderland is getoetst op klimaatbestendigheid. De kwetsbaarheid van abiotische, biotische en ruimtelijke criteria zijn kwalitatief beoordeeld. Per regio zijn aanbevelingen voor adaptatiemaatregelen geformuleerd. Voortvarende uitvoering bestaand beleid voor verbetering van abiotische condities en inzetten op integrale aanpak binnen klimaatcorridors verdienen aanbeveling. Daarnaast is verdere uitwerking binnen een aantal regio’s en grensoverschrijdend met Duitsland aan te bevelen.
  Water-, milieu- en ruimtecondities vaatplanten : implementatie in Model for Nature Policy - MNP 2.0
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Reijnen, M.J.S.M. ; Ozinga, W.A. ; Pouwels, R. ; Eupen, M. van; Bruijn, A.M.G. de; Kuipers, H. ; Hennekens, S.M. ; Malinowska, A.H. - \ 2013
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 337) - 66
  natuurbeleid - beleidsevaluatie - modellen - ecologische hoofdstructuur - vegetatietypen - beschermde soorten - nature conservation policy - policy evaluation - models - ecological network - vegetation types - protected species
  Model for Nature Policy (MNP) is ontwikkeld om op nationale of regionale schaal de status van de biodiversiteit te beoordelen. MNP is al geparameteriseerd voor dagvlinders en broedvogels; dit werkdocument bespreekt de toevoeging van vaatplanten. Hiervoor zijn optimale en suboptimale ruimte-, milieu- en watercondities voor plantendoelsoorten bepaald op basis van SynBioSys, neergeschaalde natuurdoeltypenkaart, kritische waarden voor stikstofdepositie en GVGinformatie uit Waternood. We concluderen dat het modelleren van plantensoorten met MNP moeilijker blijkt dan voor de soortgroepen vlinders en vogels; voor 40% van de plantensoorten kon een bruikbaar model gemaakt worden. De huidige analyses laten zien dat voor slechts een beperkt aantal plantensoorten ruimte de beperkende factor is voor duurzaam voorkomen. Milieu- en watercondities doen er meer toe, wat in lijn is met de huidige wetenschappelijke aanpak in veel modellen.
  Impact GLB2013+ op het areaal landbouwgrond in Nederland : onderzoek naar de effecten van de nieuwe definitie landbouwgrond
  Meijer, M. ; Janssen, H. ; Os, J. van; Schuiling, C. ; Staritsky, I.G. - \ 2013
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2451) - 68
  natuurlijke graslanden - landbouwgrond - ecologische hoofdstructuur - natura 2000 - gemeenschappelijk landbouwbeleid - nederland - oppervlakte (areaal) - natural grasslands - agricultural land - ecological network - natura 2000 - cap - netherlands - acreage
  De Europese Commissie (EC) gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wijzigen. Het nieuwe GLB zal na verwachting in 2014 ingaan. Een belangrijk element in het huidige maar ook in het toekomstige GLB is het begrip landbouwgrond. In dit rapport staat het begrip landbouwgrond centraal. Zo wordt onderzocht wat volgens de nieuwe definitie het totale areaal landbouwgrond in Nederland is, en hoeveel van dit areaal begrensd wordt door de Ecologische Hoofdstructuur en/of Natura 2000.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.