Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 88

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==economische aspecten
Check title to add to marked list
Essay Kennisinfrastructuur akkerbouw en algemeen economisch belang
Smit, A.B. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR - 4
akkerbouw - economische aspecten - innovaties - werkgelegenheid - kennisniveau - programma's - kennisoverdracht - arable farming - economic aspects - innovations - employment - knowledge level - programs - knowledge transfer
Op verzoek van BO Akkerbouw heeft LEI Wageningen UR een literatuurstudie gedaan naar het algemeen economisch belang van een goede kennisinfrastructuur voor de akkerbouwsector, dat in de aangehaalde Verordening als voorwaarde wordt genoemd. Ook heeft het LEI een ex-antebeoordeling gegeven van de bijdrage van het Kennis- en innovatieprogramma van BO Akkerbouw aan dit belang.
Valorization of jatropha fruit biomass for energy applications
Marasabessy, A. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Johan Sanders, co-promotor(en): Ruud Weusthuis; M. Moeis. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462572614 - 147
landbouwbijproducten - jatropha curcas - bio-energie - bioraffinage - biobrandstoffen - economische aspecten - extractie - fractionering - hydrolyse - indonesië - agricultural byproducts - jatropha curcas - bioenergy - biorefinery - biofuels - economic aspects - extraction - fractionation - hydrolysis - indonesia

Valorization of Jatropha fruit biomass for

energy applications

Ahmad Marasabessy

Thesis Abstract

Our research objectives were to develop sustainable technologies of Jatropha oil extraction and Jatropha biomass fractionation within a framework of bioconversions (enzymatic and microbial processings). Microbial extraction of oil from Jatropha kernels using whole cells of Bacillus pumilus yields 73% oil, and this is comparable to the known processes such as by using expeller or by enzymatic extraction. The bacterium facilitates oil liberation via degradation of hemicelluloses therefore the majority of Jatropha proteins were preserved in the solid phase of the extraction residues. In investigating the effect of dilute sulfuric acid pretreatment on the enzymatic digestibility of the lignocellulosic components of Jatropha fruit biomass, we found that the seed shell and the seed cake were more recalcitrant to dilute sulfuric acid pretreatments than the fruit hull. A pretreatment of the fruit hull at optimum conditions (10% solid loading, 0.9% sulfuric acid, 30 min, 178 oC) followed by neutralization and a 24-h enzymatic hydrolysis with cellulases (GC220) liberated 100% pentoses (71% yield and 29% degradation to furfural) and 83% hexoses (78% yield and 5% degradation to 5-hydroxymethylfurfural). The fruit hull hydrolyzate can be used as a substrate for Saccharomyces cerevisiae to produce ethanol in SSF process. Our economic analysis in the retrospectives showed that valorization of the fruit biomass into variuos products (oil, protein isolate, lignin, biogas, bio-oil, etc.) using the most known techniques (pretreatment, hydrolysis, fermentation, extraction, separation, anaerobic digestion, pyrolysis) could improve the economy value of this biofuel crop significantly.

Prof. Justus Wesseler over overheidsingrijpen bij nieuwe biotechnologische ontwikkelingen
Wesseler, J.H.H. - \ 2014
Wageningen UR
genetische modificatie - transgene planten - transgene organismen - biotechnologie - schade - rijst - india - economische aspecten - genetic engineering - transgenic plants - transgenic organisms - biotechnology - damage - rice - economic aspects
Overheidsregels rond biotechnologie en genetisch gemodificeerde gewassen leiden vaak tot substantieel hoge investeringskosten. Die hebben weer een lager niveau van productontwikkeling tot gevolg en een concentratie in de industrie, een herschikking van onderzoeksprioriteiten en een verschuiving van onderzoek en ontwikkeling naar landen met minder stringente regelgeving. Die trend leidde zelfs tot schade aan duurzame ontwikkeling uit oogpunt van milieu en volksgezondheid.
Maritieme maatlatten: Marktonderzoek naar de behoefte van bedrijven in de maritieme sector aan een integraal afwegingskader, uniformiteit in milieu-indices of een nieuwe standaard index
Scholl, M.M. ; Gotje, W. - \ 2014
Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C167/14) - 44
economische aspecten - milieubeheersing - duurzaamheid (sustainability) - innovaties - noordzee - economic aspects - environmental control - sustainability - innovations - north sea
In dit behoefteonderzoek presenteren wij de visies en ervaringen van enkele maritieme bedrijven en stakeholders met milieu-indices. Dat zijn scheepvaart, baggeren en andere operaties op zee. Milieu-indices kunnen een geschikt middel zijn. Bedrijven in de maritieme sector geven echter aan dat een index niet altijd efficiënt en effectief werkt.
Ecosystemen opnemen in de boekhouding
Hein, L.G. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR
economie van natuurlijke hulpbronnen - ecosystemen - duurzame ontwikkeling - effecten - economische aspecten - economische modellen - natural resource economics - ecosystems - sustainable development - effects - economic aspects - economic models
Lars Hein, hoogleraar ecosystem services and environmental change, werkt aan systemen om de waarde van ecosysteemdiensten uit te drukken in geld. Als overheden de waarde van natuurlijke hulpbronnen op hun balansen hebben staan, dan kunnen ze onderbouwde besluiten nemen over het beheer van ecosystemen.
Haalbaarheidsstudie bio-afbreekbare plastic draagtasjes : technische en economische haalbaarheid en implicaties
Oever, M.J.A. van den; Bolck, C.H. ; Bos, H.L. ; Molenveld, K. ; Zee, M. van der; Schennink, G.G.J. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research nr. 1465) - 38
bioplastics - kunststoffen - wegwerpmateriaal - haalbaarheidsstudies - polyethyleen - zakken - materialen uit biologische grondstoffen - biobased economy - economische haalbaarheid - economische aspecten - plastics - disposables - feasibility studies - polyethylene - bags - biobased materials - economic viability - economic aspects
Dit rapport beschrijft de resultaten van een haalbaarheidsstudie naar de technische en economische haalbaarheid en implicaties van een verbod op dunne plastic draagtasjes in Nederland, met een eventuele uitzondering voor bioplastic draagtassen. In deze korte studie staan bioplastic draagtassen centraal. Het gaat hierbij om alle bioplastics, dus om zowel de biologisch afbreekbare plastics als om niet-biologisch afbreekbaar bioplastic zoals biobased polyetheen (bio-PE). Het is technisch haalbaar om conventioneel fossiele PE plastic draagtassen te vervangen door bioplastic draagtassen. Bio-PE heeft dezelfde eigenschappen als fossiel PE en kan derhalve 1 op 1 als vervanging dienen. Biologisch afbreekbare plastic draagtassen voldoen eveneens; ze zijn vooralsnog dikker en zwaarder dan PE draagtassen om aan de gebruikerseisen te voldoen. Een specifieke antwoord op de economische en technische effecten is niet te geven omdat de exacte beleidsmaatregel en met name daaraan ten grondslag liggende beoogde effecten nog niet duidelijk is. In dit rapport worden daarom verschillende elementen besproken die onderdeel kunnen worden van een eventuele beleidsmaatregel.
Cross-border collaboration in contagious livestock disease management
Hop, G.E. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Alfons Oude Lansink, co-promotor(en): Helmut Saatkamp; Monique Mourits. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461739452 - 285
ziektebestrijding - vee - dierziekten - samenwerking - economische impact - economische aspecten - nederland - duitsland - disease control - livestock - animal diseases - cooperation - economic impact - economic aspects - netherlands - germany
Fasering discard ban
Pastoors, M.A. ; Buisman, E. ; Oostenbrugge, H. van; Kraan, M.L. ; Beek, F.A. van; Uhlmann, S.S. ; Helmond, A.T.M. van; Overzee, H.M.J. van - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C070/14) - 46
visserijbeleid - discards - bijvangst - visserijbeheer - gemeenschappelijk landbouwbeleid - economische aspecten - fishery policy - discards - bycatch - fishery management - cap - economic aspects
Onder Deens voorzitterschap werd tijdens de Visserrijraad van juni 2012 door de EU-ministers een principeakkoord bereikt over een “gezamenlijke benadering” (‘common approach’) ten aanzien van de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. Een belangrijk nieuw onderdeel in die common approach was de voorgestelde invoering van een aanlandplicht in de Europese visserijen. Dat betekende een radicale koerswijziging ten opzichte van het geldende beleid: alle vangsten van gequoteerde soorten zouden in de toekomst moeten worden aangevoerd, inclusief de ondermaatse vissen en de vissen met lage commerciële waarde. Op basis van de toen beschikbare informatie, hebben LEI en IMARES in het najaar van 2012 al een begin gemaakt met het beantwoorden van de kennisvragen over de eventuele economische en ecologische gevolgen van de verschillende scenario’s voor een aanlandplicht. De besluitvorming over het nieuwe GVB is afgerond in december 2013.
Toekomst van de pulsvisserij in de Waddenzee : een verkenning met relevantie voor de internationale Waddenzee en de Noordzeekustzone
Goldsborough, D. ; Steenbergen, J. ; Jager, Z. ; Zaalmink, W. - \ 2014
Leeuwarden : Van Hall Larenstein - 43
garnalen - schaal- en schelpdierenvisserij - pulsvisserij - aquatische ecosystemen - ecosystemen - bodemecologie - duurzaamheid (sustainability) - economische aspecten - waddenzee - noordzee - shrimps - shellfish fisheries - pulse trawling - aquatic ecosystems - ecosystems - soil ecology - sustainability - economic development - wadden sea - north sea
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het EVF project Uitvoeringsprogramma Brede Visie duurzame visserij in de Waddenzee . Het rapport beschrijft de bevindingen van de verkenning Toekomst van de pulsvisserij in de Waddenzee. Het onderzoek is ook relevant voor pulsvisserij in de internationale Waddenzee en de Noordzeekustzone. Het onderzoek geeft antwoord op de vraag: Wat is de (potentiële) bijdrage van de garnalenpuls om te komen tot een gezonde garnalenvisserij en een rijke (Wadden)zee? Drie thema’s zijn hiervoor onderzocht: (1) wat is de ecologische meerwaarde van de garnalenpuls?, (2) Wat is de economische meerwaarde? en (3) Wat is de praktische inpasbaarheid van de techniek op de Waddenzee? Het rapport is opgesteld op basis van literatuurstudie, interviews en gesprekken met betrokkenen.
Deltaplan Erwinia C : praktijkgericht (C-) onderzoek aan Erwinia-problemen in bloembolgewassen 2009-2013
Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. - \ 2013
Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 96
bloembollen - dickeya - erwinia - toegepast onderzoek - testen - snelle methoden - aantasting - economische aspecten - ornamental bulbs - applied research - testing - rapid methods - infestation - economic aspects
Erwinia vormt een groot probleem in bloembolgewassen als hyacint, iris, Dahlia en Zantedeschia. Geschat wordt (precieze cijfers ontbreken) dat de economische schade door o.a. uitval van aangetaste bollen en kosten als gevolg van extra uitzoeken ongeveer 5- 8 miljoen euro op jaarbasis bedraagt. Daar het gaat om een groot economisch probleem hebben aardappelsector en bloembollensector zich verenigd in een zgn. Deltaplan. Dit houdt in, dat men onderzoek op drie niveaus (A, B en C; zie Fig.0) wil laten uitvoeren: A. Fundamenteel onderzoek: onderzoek dat op langere termijn mogelijk soelaas biedt voor praktische oplossingen van het Erwinia-probleem. B. Strategisch onderzoek : onderzoek dat op relatief korte termijn mogelijkheden biedt tot praktische oplossingen voor het Erwinia-probleem en breder toepasbaar is bv. voor andere bacterieziekten C. Toegepast onderzoek: onderzoek specifiek gericht op snelle toepassingen voor en door de sector: Deltaplan C. Het in dit rapport beschreven onderzoek valt in categorie C.
'MeerWaarde uit Innoveren' : Kennis & Innovatieagenda Betuwse Bloem ’13-’15 : samenvattende rapportage
Werd, H.A.E. de; Schuur, L. ; Kloos, W. ; Pinxterhuis, E.K. - \ 2013
Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 7
tuinbouw - tuinbouwbedrijven - clusters - innovaties - samenwerking - kennisoverdracht - ondernemerschap - strategisch management - economische aspecten - betuwe - horticulture - market gardens - innovations - cooperation - knowledge transfer - entrepreneurship - strategic management - economic aspects
Het doel van de Greenport Betuwse Bloem is om het tuinbouwcluster in het Gelders Rivierengebied te ondersteunen om haar verdiencapaciteit te vergroten. De ambities en plannen staan in de Strategische agenda Greenport Betuwse Bloem 2012 – 2015 . Het aanjagen van innovaties en het verder versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen is hierin een speerpunt. Innovatie is voor alle onderdelen van de tuinbouwketen van belang : toelevering, teelt, logistiek en afzet. Het biedt nieuwe kansen en is essentieel om te (blijven) voldoen aan de eisen die aan de tuinbouw gesteld worden vanuit de maatschappij.
Pythium in hyacint : wat zijn de kosten en wat leveren maatregelen op?
Roelofs, P.F.M.M. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2013
bloembollen - hyacinthus - pythium - modellen - kosten - maatregelen - plantenziekteverwekkende schimmels - economische aspecten - economische evaluatie - agrarische economie - ornamental bulbs - models - costs - measures - plant pathogenic fungi - economic aspects - economic evaluation - agricultural economics
Rekenmodel voor het berekenen van economische schade door Pythium en van het economisch effect van bestrijding.
Landschappelijk ondernemen in de Achterhoek
Oosterbaan, A. ; Kaminski, A. - \ 2013
Varsseveld [etc.] : Stichting Achterhoek weer Mooi [etc.] - ISBN 9789087401351 - 100
landschap - economie - ondernemingen - natuur - agrarisch natuurbeheer - plattelandsontwikkeling - economische aspecten - achterhoek - landscape - economics - enterprises - nature - agri-environment schemes - rural development - economic aspects
Het boek beschrijft de verandering van het Achterhoeks landschap vanaf 1900 en laat zien hoe de Achterhoek er nu uitziet. Vervolgens laten de auteurs voorbeelden zien van ondernemers en hun verbondenheid met dat landschap. Als laatste schetsen een aantal kenners van het gebied waar zij kansen zien voor nieuwe verdienmogelijkheden in dat landschap. Het boek gaat in op de mogelijkheden die de regio biedt om economie en landschap samen te brengen
Economic aspects of antiviral agents to control Classical Swine Fever epidemics
Bergevoet, R.H.M. ; Asseldonk, M.A.P.M. van; Backer, J.A. - \ 2012
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (Report / LEI : Research area Agriculture & entrepreneurship ) - ISBN 9789086156023
agrarische economie - antivirale middelen - classical swine fever virus - epidemieën - dierziekten - dierziektepreventie - economische aspecten - nederland - agricultural economics - antiviral agents - epidemics - animal diseases - animal disease prevention - economic aspects - netherlands
Outbreaks of contagious animal diseases such as Classical Swine Fever have detrimental effects on the livestock sector in an affected country as well as on society at large. The development of antiviral agents to control these epidemics can reduce the consequences of such outbreaks. The economic impact of applying these antiviral agents is until now unknown. In this report these consequences are investigated.
Gewasbescherming en de balans van milieu en economie : berekeningen bij de 2e Nota Duurzame gewasbescherming
Buurma, J.S. ; Smit, A.B. ; Leendertse, P. ; Vlaar, L. ; Linden, T. van der - \ 2012
Den Haag : LEI Wageningen UR (RIVM-rapport 607407004) - ISBN 9789086155699 - 103
gewasbescherming - pesticiden - oppervlaktewaterkwaliteit - biodiversiteit - onkruidbestrijding op niet-akkerland - akkerranden - economische aspecten - economische haalbaarheid - plant protection - pesticides - surface water quality - biodiversity - non-crop weed control - field margins - economic aspects - economic viability
Volgens de evaluatie van de 1e nota Duurzame Gewasbescherming voldoet Nederland nog onvoldoende aan de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater. Tegen die achtergrond zijn de bedrijfskundige, economische en milieukundige effecten van enkele emissiebeperkende en/of biodiversiteit-bevorderende maatregelen doorgerekend. De belangrijkste aandachtspunten van de 2e nota Duurzame Gewasbescherming zijn verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit. De gewenste verbeteringen zijn technisch haalbaar. De betaalbaarheid voor bedrijven verschilt per maatregel. Voor de aanleg van akkerranden en de overgang op selectieve middelen zijn vergoedingen uit het GLB en ketenwerking (marktsegmentatie) noodzakelijk.
Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming
Eerdt, M. van; Dam, J.E.G. van; Tiktak, A. ; Vonk, M. ; Wortelboer, F.G. ; Zeijts, H. van; Cleij, P. ; Janssens, S.R.M. ; Schepers, H.T.A.M. ; Schoorlemmer, H.B. - \ 2012
Den Haag : Planbureau voor de Leefomgeving (PBL-publicatie / Planbureau voor de Leefomgeving nr.: 500158001) - ISBN 9789078645900 - 122
pesticiden - waterkwaliteit - emissie - gewasbescherming - milieubescherming - duurzaamheid (sustainability) - economische aspecten - voedselveiligheid - veiligheid op het werk - beleid - pesticides - water quality - emission - plant protection - environmental protection - sustainability - economic aspects - food safety - safety at work - policy
Dankzij wetgeving voor gewasbescherming is de waterkwaliteit vooruit gegaan, al zijn de beleidsdoelen voor de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de drinkwaterwinning niet bereikt. Ook bevat het oppervlaktewater op de helft van de meetlocaties nog te veel gewasbeschermingsmiddel. Wel zijn de beleidsdoelen voor voedselveiligheid en economie gehaald. De meeste zorg zit bij arbeidsveiligheid, vooral in de tuinbouw.
Value added planning: yes, in my backyard! : understanding value added planning in the city of Amersfoort, the Netherlands
Diemont, E. ; Cilliers, J. ; Stobbelaar, D.J. ; Timmermans, W. - \ 2011
[S.l.] : INTERREG IVB [etc.] - ISBN 9789085859697 - 55
openbaar groen - economische aspecten - plaatselijke planning - gemeenten - landschapsbeleving - utrecht - public green areas - economic aspects - local planning - municipalities - landscape experience
Amersfoort local municipality would like to renew the quality of the green spaces within the urban areas, to enhance the value of these spaces and to determine the economic value of green spaces. The concept of Value Added Planning was introduced to address these objectives. The value of green is highly dependent on the specific local environmental circumstances, but also on broader developments such as the market tendency and overall economic trends. Reflecting on the various perspectives in this report it is argued that, in order to support value added planning in future it is relevant to consider the process of planning rather than direct benefits as outcomes of planning processes.
Evaluatie van de nota Duurzame gewasbescherming; Deelrapport Economie
Schoorlemmer, H.B. ; Spruijt, J. - \ 2011
Lelystad : PPO AGV (PPO rapport 442) - 72
geïntegreerde plagenbestrijding - gewasbescherming - pesticiden - overheidsbeleid - bedrijfseconomie - economische aspecten - kosten - toelating van bestrijdingsmiddelen - resistentie tegen pesticiden - nederland - integrated pest management - plant protection - pesticides - government policy - business economics - economic aspects - costs - authorisation of pesticides - pesticide resistance - netherlands
projectnummer 3250152700
Small-scale edible oil milling operations: Alternative business models for Ethiopia
Sertse, Y. ; Ruijter de Wildt, M.J.M. de; Dijkxhoorn, Y. ; Danse, M.G. - \ 2011
The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI memorandum : Research area Markets & Chains ) - 50
oliezaden - spijsoliën - maling - zelfvoorziening - ethiopië - overheidsbeleid - economische aspecten - oilseeds - edible oils - milling - self sufficiency - ethiopia - government policy - economic aspects
The Ethiopian government is aiming to achieve self-sufficiency in edible oil by 2015. The aim of this research was to develop sustainable business models for millers, increase their competitiveness, and enhance food safety and security in Ethiopia within the changing policy context.
Synthese van het onderzoek in het kader van de Pilot Mineralenconcentraten
Velthof, G.L. - \ 2011
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2211) - 74
mestverwerking - bemesting - dierlijke meststoffen - omgekeerde osmose - scheiding - proefprojecten - akkerbouw - milieueffect - economische aspecten - levenscyclusanalyse - concentraten - manure treatment - fertilizer application - animal manures - reverse osmosis - separation - pilot projects - arable farming - environmental impact - economic aspects - life cycle assessment - concentrates
Eén van de mogelijkheden van mestverwerking is dat mest wordt gescheiden en dat het mineralenconcentraat, dat ontstaat uit omgekeerde osmose van de dunne fractie, gebruikt wordt als kunstmestvervanger. In 2009 en 2010 zijn, met instemming van de Europese Commissie, in een pilot de landbouwkundige, economische en milieukundige effecten van de productie en het gebruik van mineralenconcentraten als kunstmest onderzocht. In de pilot zijn de mineralenconcentraten als kunstmest boven de gebruiksnorm van dierlijke mest toegepast, maar binnen de stikstofgebruiksnorm in het kader van de Nitraatrichtlijn. De gegevens uit het onderzoek dienen voor overleg met de Europese Commissie over een eventuele permanente voorziening van gebruik van het mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. De volgende studies zijn uitgevoerd: monitoring van producten die ontstaan bij de mestverwerking; landbouwkundige en milieukundige effecten van toepassing van mineralenconcentraten en andere producten uit de mestverwerking als meststof; gebruikerservaringen en een economische analyse van het gebruik van mineralenconcentraten in de pilot; Levens Cyclus Analyse (LCA). In dit rapport wordt een synthese gegeven van de resultaten van de verschillende deelonderzoeken.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.