Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 19 / 19

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Greenery and Education : The positive effects of greenery in urban environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2019
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7 p.
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools and nurseries and on campuses enhances the ambience of educational institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student’s performance and their ability to concentrate, as well as enhancing the social climate. This document provides insights into the benefits of greenery for learning and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  Greenery and Education : A summary of the positive effects of greenery on well-being in educational environments
  Hiemstra, J.A. ; Vries, S. de; Spijker, J.H. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen University & Research - 7
  learning - children - universities - climate - educational institutions - education - social welfare - well-being - health - pupils - students - schools - leren - kinderen - universiteiten - klimaat - onderwijsinstellingen - onderwijs - sociaal welzijn - welzijn - gezondheid - leerlingen - studenten - scholen
  Greenery in and around schools, childcare centres and on campuses is good for the climate at education institutions, both inside and out. It has a positive effect on the health and general well-being of students and staff alike, improving student performance and their ability to concentrate, as well as fostering the social climate. This document provides information on the benefits of greenery in relation to education and well-being, including references to scientific literature. It concludes with some tips on how to ensure the successful and beneficial inclusion of greenery.
  For quality of life
  Corporate Communications, - \ 2014
  Wageningen : Wageningen UR, Corporate Communications - 88
  onderwijsinstellingen - onderzoeksinstituten - universiteiten - agrarisch onderwijs - wetenschappelijk onderzoek - toegepast onderzoek - educational institutions - research institutes - universities - agricultural education - scientific research - applied research
  Corporate brochure van Wageningen UR.
  Duurzame Verbinding tussen Ondernemers en Onderwijs
  Blok, V. ; Ploum, L.J.L. ; Kortstee, H.J.M. ; Ham, A. van den - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR (LEI report ) - 35
  onderwijsinstellingen - samenwerking - particuliere sector - ondernemerschap - landbouwsector - tuinbouw - educational institutions - cooperation - private sector - entrepreneurship - agricultural sector - horticulture
  Onderwijsinstellingen hebben behoefte aan een duurzame verbinding tussen onderwijs en ondernemers, om vakbekwame en ondernemende professionals in de land- en tuinbouw op te leiden. In dit onderzoek worden processtappen geïdentificeerd die leiden tot duurzame samenwerking tussen onderwijs en ondernemers, en wordt een strategie geschetst hoe een duurzame verbinding tot stand kan worden gebracht. Op basis van drie strategieën om samenwerking te bevorderen – de ontzorgen-strategie, de toegevoegde waarde strategie en de status quo strategie – en een concreet stappenplan om samenwerking met ondernemers tot stand te brengen en te institutionaliseren, krijgen onderwijsinstellingen handvaten aangereikt om succesvolle samenwerking met het bedrijfsleven tot stand te brengen.
  Video Kennis-As Limburg - in opdracht Provincie; interview B. Kroonen
  Kroonen-Backbier, Brigitte - \ 2013
  regional development - educational institutions - cooperation - public-private cooperation - knowledge transfer - lifelong learning - innovations - noord-limburg - regional atelier - limburg - Netherlands
  Versterken van de positie van de school in de regio
  Beers, P.J. ; Sol, A.J. ; Beckhoven, K. van; Essing, D. ; Kupper, F. ; Meij, M. van der; Rooze, R. ; Clasquin, A. ; Pillen, T. ; Mulder, E. ; Waggelink, W. ; Nawijn, A. ; Fokkema, R. - \ 2013
  [Wageningen] : Wageningen University - 54
  regioleren - onderwijsinstellingen - publiek-private samenwerking - netwerken (activiteit) - regio - kennisoverdracht - onderwijsmethoden - onderwijsvernieuwing - Nederland - regional atelier - educational institutions - public-private cooperation - networking - regions - knowledge transfer - teaching methods - educational innovation - Netherlands
  Samen met studenten werken aan een betere toekomst voor de regio. Dat is regioleren. Ondernemers, overheden en maatschappelijke organisaties bepalen de agenda en werken samen met onderwijs en onderzoek aan oplossingen. Waar liggen de uitdagingen? Voor de instellingen is het een belangrijke uitdaging om aansluiting te vinden bij de regio. Hoe verander je van een onderwijsinstelling in een regionaal kenniscentrum? Hoe wordt je een volwaardige partner in een kenniswerkplaats? Een tweede belangrijke uitdaging ligt in de koppeling van het leren in de regio aan de lerende regio. In het programma Regionale Transitie is deze taak bij de kenniswerkplaatsen gelegd. De kenniswerkplaats is gebaseerd op een gezamenlijke regionale kennisagenda van overheid, ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en onderzoek.
  Going for gold in innovation partnerships responsive to food insecurity in Africa : The role of knowledge institutes - Volume 2: Five case studies
  Borman, G.D. ; Lee, J. van der; Schrader, T.H. ; Blomne Sopov, M. ; Spliethoff, P.C. ; Thijssen, M.H. ; Wigboldus, S.A. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation - 35
  kennis - kennisoverdracht - onderwijs - innovaties - onderwijsinstellingen - voedselzekerheid - landbouwontwikkeling - capaciteitsopbouw - vennootschappen - afrika - knowledge - knowledge transfer - education - innovations - educational institutions - food security - agricultural development - capacity building - partnerships - africa
  The Dutch ‘gouden driehoek’ (golden triangle) refers to successful partnership in agricultural development between government, sector and knowledge institutes. This has been key in securing food & nutrition in the Netherlands. Could this model be applied to African conditions and be the basis for similar success in relation to food & nutrition security? This report is part of the documentation of an exploration in relation to this question. It documents five examples of effective roles of knowledge institutes in the context of agriculture and fisheries innovation in Africa
  Going for gold in innovation partnerships responsive to food insecurity in Africa : The role of knowledge institutes - Volume 1: Context study
  Wigboldus, S.A. ; Lee, J. van der - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Centre for Development Innovation - 118
  kennis - onderwijs - innovaties - onderwijsinstellingen - voedselzekerheid - landbouwontwikkeling - capaciteitsopbouw - vennootschappen - afrika - knowledge - education - innovations - educational institutions - food security - agricultural development - capacity building - partnerships - africa
  The Dutch ‘gouden driehoek’ (golden triangle) refers to successful partnership in agricultural development between government, sector and knowledge institutes. This has been key in securing food & nutrition in the Netherlands. Could this model be applied to African conditions and be the basis for similar success in relation to food & nutrition security? This report is part of the documentation of an exploration in relation to this question. It explores the global context of agriculture and food systems as well as current and anticipated challenges that these systems will be facing in the future
  Boeiende workshop voor MBO-leerlingen
  Os, G.J. van - \ 2009
  Gewasbescherming 40 (2009)4. - ISSN 0166-6495 - p. 212 - 212.
  onderwijsinstellingen - leerlingen - workshops (programma's) - detectie - gewasbescherming - middelbaar beroepsonderwijs - moleculaire diagnostiek - diagnostiek - moleculaire detectie - educational institutions - pupils - workshops (programs) - detection - plant protection - intermediate vocational training - molecular diagnostics - diagnostics - molecular detection
  MBO-leerlingen kun je boeien met virustoetsen in het lab en een lezing over het Tulpen Virus X. Maar het moet niet te theoretisch worden. PPO onderzoekers zorgen voor een succesvolle workshop
  A-programma zet stap B : natuur en landschap gaat om de 'wensen van mensen' (interview met Derk Jan Stobbelaar en Gilbert Leistra)
  Stobbelaar, Derk Jan ; Leistra, G.R. - \ 2009
  Vakblad Groen Onderwijs 51 (2009)9. - ISSN 1568-8704 - p. 24 - 26.
  agrarisch onderwijs - landschap - onderwijsinstellingen - onderwijsprogramma's - natuurbeheer - natuur - natuurlandschap - agricultural education - landscape - educational institutions - education programmes - nature management - nature - natural landscape
  Het A-programma Natuur en landschap draait nu anderhalf jaar. Programmaleider Derk Jan Stobbelaar en secretaris Gilbert Leistra vertellen, aan de hand van het uitvoeringsplan, over de stand van zaken en hun visie. En nodigen uit mee te denken
  'Groen onderwijs' interessante neventak op praktijkbedrijven
  Vernooij, A.G. - \ 2009
  V-focus 6 (2009)2. - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 45.
  agrarisch onderwijs - opleidingscentra - onderwijsinstellingen - samenwerking - bedrijven - agrarisch praktijkonderwijs - onderwijsvernieuwing - agricultural education - training centres - educational institutions - cooperation - businesses - on-farm training - educational innovation
  Onderwijsinstellingen zoeken steeds vaker naar mogelijkheden om leerlingen vaardigheden te laten opdoen in de beroepspraktijk. Bedrijven in de agrarische sectoren denken volop mee over vernieuwing van het onderwijs en de 'lessen' zullen meer dan voorheen in de praktijk plaatsvinden. Wat dit betekent voor de ondernemers die een steentje willen bijdragen aan het onderwijsprogramma is uitgewerkt in het project 'Bedrijf als schakelplaats in de groene keten'. De betreffende ondernemers hebben een belangrijke rol bij de competentie-ontwikkeling van de leerlingen. Dat betekent dat deze ondernemers ook nieuwe vaardigheden moeten aanleren. Binnen het project is onderzocht welke rol de praktijkbedrijven hebben in het groene onderwijs, en hoe deze rol versterkt kan worden
  Kennisarrangementen tussen onderwijs en onderzoek Een verkenning van kennisarrangementen tussen PPO en ASG en het agrarisch onderwijs
  PPO Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroente, ; Gielen, P. - \ 2008
  Tilburg : IVA - 92
  onderzoek - agrarisch onderwijs - samenwerking - onderwijsinstellingen - kennisoverdracht - netwerken - research - agricultural education - cooperation - educational institutions - knowledge transfer - networks
  Wageningen UR besteedt veel aandacht aan samenwerking met het agrarisch onderwijs en ondernemers om de kenniscirculatie vanuit het onderzoek beter vorm en inhoud te geven. In Leren met Toekomst (Potters, 2006) wordt sinds 2005 gewerkt aan het bevorderen van structurele samenwerking tussen onderzoek en groen onderwijs, in eerste instantie is gericht op het ontwikkelen van samenwerking in ondernemersnetwerken. Er is gezamenlijk met het onderwijs een concept ontwikkeld en getest, dit concept of kennisarrangement is vervolgens binnen de sectoren plant en dier benut. Naast deze samenwerking in ondernemersnetwerken biedt Leren met Toekomst de mogelijkheid om andere vormen van samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Onderzoek te stimuleren en verder ontwikkelen. In 2007 is een aantal projecten uitgevoerd die zich richtten op de versterking van de samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Onderzoek. De centrale vraag van Leren met Toekomst is sinds 2006: Hoe kunnen onderwijs en onderzoek elkaar effectief en structureel versterken in hun inspanningen voor de duurzame Nederlandse landbouwsector en vitaal platteland? Daarvoor werkt het project volgens vier pijlers met elk hun eigen doelstellingen en activiteiten: Ondernemersnetwerken als leeromgeving; Kenniscirculatie tussen onderzoek en onderwijs; Beroepspraktijkvorming op netwerkbedrijven; Bruggen bouwen tussen onderzoek en onderwijs. Centrale vraag bij deze verkennende studie is: Welke kennisarrangementen waar ervaring mee is binnen WUR hebben (naast het beproefde Leren met Toekomst concept) hebben de potentie om bij te dragen aan de centrale doelstelling van Leren met Toekomst, te weten een structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijs? Het gaat in deze verkenning met nadruk niet om een diepte studie, maar om een globale verkenning van mogelijkheden en potenties. Met aandacht voor praktische handvatten voor hen die de relatie tussen onderwijs en onderzoek willen versterken. Doelgroep van de verkennende studie zijn de onderzoekers binnen PPO en ASG3.
  Inbedding kennisarrangement Leren met Toekomst : succes- en faalfactoren bij de implementatie in Onderwijs en Onderzoek
  Os, G.J. van - \ 2008
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (PPO rapport ) - 27
  agrarisch onderwijs - onderzoek - beroepsopleiding - praktijkonderwijs - samenwerking - onderwijsinstellingen - evaluatie - agricultural education - research - vocational training - practical education - cooperation - educational institutions - evaluation
  Het stage-concept van Leren met Toekomst (LmT-stage) behelst een onderzoeksstage waaraan een aantal extra aspecten zijn toegevoegd. De stage is in een breder kader geplaatst van een ondernemersnetwerk en leerlingen van MBO en HBO werken als team samen bij het vervullen van een opdracht. De docenten en de onderzoeker zijn daarbij gezamenlijk verantwoordelijk voor het proces. Er is in de afgelopen drie jaar ervaring opgedaan met dit stageconcept van Leren met Toekomst. Tot nu toe kwam de samenwerking grotendeels tot stand op basis van enthousiasme en lef van betrokken personen en extra investeringen vanuit onderzoeksprojecten. De meeste deelnemers zijn nog steeds enthousiast over de meerwaarde van het concept. Om de samenwerking soepeler te laten verlopen en structureel tot stand te laten komen is inbedding van het concept in de structuur, cultuur en routines van de betrokken instellingen nodig. De vraag waarop in dit rapport wordt ingegaan is: in hoeverre is/wordt het LmT-concept structureel ingebed in de deelnemende organisaties en vindt er verbreding plaats naar andere personen en/of instellingen? Wat zijn hierbij de voorwaarden en de knelpunten? Om meer inzicht hierin te krijgen zijn interviews afgenomen met een aantal betrokkenen uit onderwijs en onderzoek
  Interessante lesprogramma's voor verlenging spuitlicentie
  Os, G.J. van; Looman, B.H.M. - \ 2006
  BloembollenVisie 2006 (2006)81. - ISSN 1571-5558 - p. 20 - 20.
  gewasbescherming - onderwijs - onderwijsprogramma's - onderwijsinstellingen - geïntegreerde bestrijding - spuiten - licenties - kennisoverdracht - plant protection - education - education programmes - educational institutions - integrated control - spraying - licences - knowledge transfer
  Informatie over bijeenkomsten om kennis over geïntegreerde gewasbescherming over te dragen van onderzoekers naar praktijk via docenten van AOC's
  ECS onderzoekt inspirerende leeromgevingen : post-initieel leren van ondernemers
  Gielen, P.M. ; Biemans, H.J.A. ; Elsen, E. van den; Schaafsma, S.C.T. ; Wesselink, R. - \ 2005
  Vakblad Groen Onderwijs 47 (2005)11. - ISSN 1568-8704 - p. 10 - 12.
  agrarisch onderwijs - onderwijsinstellingen - opleidingscentra - hogere agrarische scholen - praktijkonderwijs - vaardigheidsonderwijs - onderzoek - studenten - scholingscursussen - beroepsvaardigheden - ondernemerschap - agricultural education - educational institutions - training centres - agricultural colleges - practical education - competency based education - research - students - training courses - job skills - entrepreneurship
  Onderzoekers van de leerstoelgroep Educatie en Competentie Studies van Wageningen UR gaan aan de slag met de vraag welke leeromgevingen geschikt zijn voor studenten om ondernemersspecifieke competenties te ontwikkelen
  Strategische uitdagingen voor de glastuinbouw
  Lans, T. - \ 2002
  Vakblad Groen Onderwijs 44 (2002)1. - ISSN 1568-8704 - p. 26 - 29.
  onderwijsinstellingen - bedrijven - teelt onder bescherming - personeelsmanagement - opleiding - scholingscursussen - bijscholing - glastuinbouw - educational institutions - businesses - protected cultivation - personnel management - training - training courses - continuing training - greenhouse horticulture
  Bedrijfsopleidingen verzorgd door de aoc's, ipc's en agrarische hogescholen.
  Diversiteit binnen voedingsonderzoek in Europa - Wageningse AIO's bezoeken Zwitserland, Italië en Duitsland
  Bakker-Zierikzee, A. ; Geelen, A. ; Mars, M. ; Pellis, L. ; Rutten, R. ; Wark, P. - \ 2002
  Voeding Nu 2002 (2002)9. - ISSN 1389-7608 - p. 26 - 27.
  voedingsonderzoek bij de mens - zwitserland - italië - duitsland - landen van de europese unie - universiteiten - onderwijsinstellingen - colleges - doctoraalonderwijs - diversiteit - programma's - wetenschappers - excursies - volksgezondheid - human nutrition research - switzerland - italy - germany - european union countries - universities - educational institutions - graduate study - diversity - programs - scientists - field trips - public health
  Actief en constructief leren in het agrarisch onderwijs
  Alaké-Tuenter, E. ; Biemans, H.J.A. ; Jong, F.P.C.M. de; Jongmans, C.T. ; Lazonder, A.W. ; Spronk, H.J. ; Wopereis, I.G.J.H. - \ 1999
  Agrarisch Onderwijs 41 (1999)14. - ISSN 0925-837X - p. 26 - 27.
  onderwijsmethoden - docenten - leertheorie - innovaties - onderwijsvaardigheden - psychologie - leerlingen - studenten - agrarisch onderwijs - opleiding - onderwijsinstellingen - onderwijsorganisatie - teaching methods - teachers - learning theory - innovations - teaching skills - psychology - pupils - students - agricultural education - training - educational institutions - organization of education
  Om het zelfstandig leervermogen van leerlingen te stimuleren is begeleiding van docenten en schoolleiders van belang. De deelnemende docenten coachen elkaar onder begeleiding van de onderzoekers
  Het implementeren van 'leren leren' in de agrarische onderwijspraktijk
  Biemans, H.J.A. ; Jongmans, C.T. ; Jong, F.P.C.M. de - \ 1999
  Agrarisch Onderwijs 41 (1999). - ISSN 0925-837X - p. 12 - 15.
  docenten - agrarisch onderwijs - onderwijsvaardigheden - voortgezet onderwijs - bedrijfsvoering - opleiding - onderwijsinstellingen - onderwijsorganisatie - teachers - agricultural education - teaching skills - secondary education - management - training - educational institutions - organization of education
  Het vergroten van het zelfstandig leervermogen van leerlingen op mao-scholen
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.