Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 29

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==eemland
Check title to add to marked list
Hoop voor de tureluur : agrarisch natuurbeheer op grote schaal
Berendse, Frank - \ 2013
agri-environment schemes - polders - grassland birds - grasslands - farmers' income - eemland
Nieuwe tijden voor het landschapsbeleid?
Nieuwenhuizen, W. ; Gerritsen, A.L. ; Coninx, I. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 21 - 26.
nationale landschappen - landschap - landschapsbescherming - overheidsbeleid - natura 2000 - groningen - drenthe - twente - veluwe - rivierengebied - gelderse poort - eemland - friese wouden - achterhoek - zuidhollandse eilanden - national landscapes - landscape - landscape conservation - government policy
Terwijl Nederland in crisis verkeert, dereguleerde het kabinet Rutte I het grootste gedeelte van het rijksbeleid voor landschap. De auteurs betogen dat er vooralsnog weinig verandert, omdat de rol van het rijk beperkt was. Tegelijkertijd zien we een verschuiving optreden in de wijze waarop decentrale overheden sturen op landschappelijke kwaliteiten bij ruimtelijke ontwikkelingen. Dit biedt een nieuw perspectief voor het oplossen van het hardnekkige probleem rond landschapsbeheer en -ontwikkeling via private middelen.
Eemuiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg : inventarisatie van het voorkomen van amfibieën en de ringslang in het kader van inrichtingsmaatregelen
Ottburg, F.G.W.A. ; Jonkers, D.A. - \ 2011
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2159) - 36
uiterwaarden - reptielen - amphibia - habitatverbindingszones - habitats - natuurbeheer - inventarisaties - eemland - utrecht - river forelands - reptiles - habitat corridors - nature management - inventories
Natuurmonumenten heeft in het beheergebied Eemland het plan om inrichtingsmaatregelen uit te voeren in de uiterwaarden Bruggematen en Wolkenberg. Alterra en ecologisch adviesbureau Greendesk is gevraagd om specifiek een inventarisatie uit te voeren naar het voorkomen van amfibieën en ringslang in beide uiterwaarden. Hierin komen weinig soorten amfibieën voor en de aantallen daarvan zijn laag. Bijzonder is de aanwezigheid van rugstreeppadlarven in Wolkenberg. Tijdens het onderzoek zijn geen ringslangen vastgesteld. De dichtstbijzijnde bekende populaties komen voor in de omgeving van de Stichtse Brug en De Birkt. Aanbevolen wordt om het tussenliggende gebied in kaart te brengen. Waar bevindt zich geschikt habitat voor de ringslang? In een vervolg hierop kan worden overwogen waar en hoeveel stapstenen er nodig zijn om beide populaties te verbinden. Naast de formele opdracht zijn ook andere faunagroepen meegenomen tijdens de inventarisaties. Dit rapport sluit af met het hoofdstuk ‘Aanbevelingen voor beheer en inrichting’.
Behoud de bittervoorn, spaar de zwanenmossel : innovatief ecologisch baggeren in de waaien van Eemland
Ottburg, F.G.W.A. ; Roodhart, J. ; Jonkers, D.A. - \ 2010
Vakblad Natuur Bos Landschap 7 (2010)8. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
zoetwatervissen - vissen - amphibia - baggeren - monitoring - eemland - utrecht - freshwater fishes - fishes - dredging
Bittervoorns en zwanenmossels hebben een bijzondere symbiose. Wanneer door reguliere baggerwerkzaamheden de niet-beschermde zwanenmossel verdwijnt, kan dit daardoor desastreuze gevolgen hebben voor de voortplanting van de bittervoorn. Een innovatieve wijze van baggeren biedt uitweg. Verwezen wordt naar twee Alterra rapporten, verschenen over Vissen in Eemland
De Groene School : de bijdrage van hogeschool Van Hall Larenstein aan de groene praktijk in de Gelderse Vallei en Amersfoort
Branderhorst, A. ; Gils, S. van; Stobbelaar, D.J. ; Timmermans, W. - \ 2010
Wageningen : Landwerk - ISBN 9789077824061 - 48
plattelandsontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - stedelijke planning - regionale planning - hoger onderwijs - projecten - groene zones - stadsparken - nederland - natuurbescherming - gebiedsgericht beleid - gelderse vallei - eemland - groenbeheer - gelderland - natuurontwikkeling - natuurbeheer - rural development - rural urban relations - urban planning - regional planning - higher education - projects - green belts - urban parks - netherlands - nature conservation - integrated spatial planning policy - management of urban green areas - nature development - nature management
Hogeschool Van Hall Larenstein wil haar studenten in échte' praktijkopdrachten laten kennismaken met het werkveld - en het werkveld laten kennismaken met de studenten. De opleiding zoekt daarom blijvende samenwerking met maatschappelijke organisaties en overheden. En met succes. Het samenspel tussen onderwijs en professionele praktijk zorgt vaak voor frisse, innovatieve ideeën en dat is nuttig voor beide partijen. Zo is er sinds jaren de samenwerking met de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei en de gemeente Amersfoort. Ze analyseren problemen, onderzoeken kansen, belemmeringen en mogelijke oplossingen. Dit boek doet verslag van die samenwerking, o.a. betreffende: ruimte voor natuur bij Achterberg; ruimte voor natuur en recreatie bij Ede; verhoogde waterstand in Erica-Kallenbroek; Grebbelinie beleefbaar; Stad en land rondom Amersfoort; herinrichting voormalige spoorwegwerkplaats
Van de grond : verkenning mogelijkheden voor het inzetten van publieke grond voor maatschappelijke doelen in Eemland
Westerink - Petersen, J. ; Straalen, F.M. van; Schrijver, R.A.M. ; Schaap, B.F. ; Nijhoff, J. ; Have, P. ten; Brummelhuis, A. ; Brink, M. ; Egas, E. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 269) - ISBN 9789085857259 - 66
landbouwgrond - landgebruik - grondmarkten - relaties tussen stad en platteland - pachtovereenkomsten - grondbanken - agrarisch natuurbeheer - ecosysteemdiensten - eemland - agricultural land - land use - land markets - rural urban relations - farm leases - land banks (organizations) - agri-environment schemes - ecosystem services
Eemland is één van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Veel boeren doen al aan agrarisch natuurbeheer, maar de groei is eruit. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Ark & Eemlandschap zou graag meer in handen hebben dan de subsidieregeling SNL om boeren te stimuleren om mee te doen. Zij ziet in grondgebruiksrecht een potentiële extra beloning, juist omdat grond schaars is. Hoge grondprijzen en een lage grondmobiliteit zijn typische problemen van stadsrandgebieden zoals Eemland. Ark & Eemlandschap zou grond in bezit bij overheden en maatschappelijke organisaties graag inzetten om extra groenblauwe diensten te stimuleren. Voor het verdelen van de publieke grond kan worden gedacht aan een grondbank als organisatievorm. Ark & Eemlandschap wil namelijk met de grondbank publieke grond in pacht uitgeven, in ruil voor extra agrarisch natuurbeheer (of klompenpaden) op grond die de boer al in gebruik of in bezit heeft. Op deze manier wil Ark & Eemlandschap boeren verleiden om bijvoorbeeld op voor de weidevogel gunstige plekken agrarisch natuurbeheer te gaan doen.
Vissen en amfibieën in het beheergebied Eemland van Vereniging Natuurmonumenten : verspreiding van zoetwatervissen en amfibieën in de Noordpolder te Veen, Noordpolder te Veld, Zuidpolder te Veld, Maatpolder en Bikkerspolder
Ottburg, F.G.W.A. ; Jonkers, D.A. - \ 2010
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2060) - 145
zoetwatervissen - vissen - amphibia - soorten - soortenrijkdom - polders - inventarisaties - nederland - natuurgebieden - eemland - utrecht - freshwater fishes - fishes - species - species richness - inventories - netherlands - natural areas
Zowel in 2007 als in 2008 is in een aantal eigendommen van Natuurmonumenten in Eemland, de waaien beoosten de Eem en een deel van de Noordpolder te Veen onderzoek gedaan naar het voorkomen van vissoorten. De verspreiding van deze soorten wordt in dit rapport beschreven. Ook worden de bijvangsten van amfibieën behandeld. In totaal zijn twintig verschillende vissoorten gevangen. Onder de gevangen vissoorten bevonden zich er vier van de landelijke Rode Lijst: bittervoorn, grote modderkruiper, kroeskarper en vetje
Advies waterbeheer Arkemheen : afstemming maatregelen waterhuishouding en natuurbeschermingsrechtAdvies waterbeheer Arkemheen : afstemming maatregelen waterhuishouding en natuurbeschermingsrecht
Broekmeyer, M.E.A. ; Sanders, M.E. ; Kistenkas, F.H. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra intern werkdocument 2009) - 22
hydrologie - natuurbescherming - drainage - waterbeheer - peilbeheer - agrohydrologie - eemland - hydrology - nature conservation - water management - water level management - agrohydrology
In de polder Arkemheen dient een peilbesluit te worden uitgevoerd. De bijbehorende maatregelen dienen getoetst aan het geldende natuurbeschermingsrecht. Daarbij blijkt dat niet alle maatregelen vergund kunnen worden of alleen onder voorwaarden die een praktische uitvoering belemmeren. In dit advies worden aanbevelingen gegeven voor overheden om te komen tot een vlotte uitvoering van watermaatregelen in gebieden met een meervoudige doelstelling.
Evaluatie Opvangbeleid 2005-2008 voor overwinterende ganzen en smienten. Deelrapport 2. Verspreidingspatronen van foeragerende smienten
Boudewijn, T.J. ; Müskens, G.J.D.M. ; Beuker, D. ; Kats, R.J.M. van; Poot, M.J.M. ; Ebbinge, B.S. - \ 2009
Wageningen, Culemborg : Alterra, Bureau Waardenburg (Alterra-rapport 1841) - 95
vogels - ganzen - foerageren - voedingsgedrag - inventarisaties - overwintering - wildbeheer - eemland - utrecht - birds - geese - foraging - feeding behaviour - inventories - wildlife management
Dit rapport beschrijft het onderzoek naar het nachtelijk terreingebruik en verspreidingspatronen van foeragerende smienten in de Eempolders en Polder Arkemheen. De resultaten worden vergeleken met eerdere onderzoeksresultaten in Polder Demmerik en Waterland. Bij het onderzoek zijn twee groepen smienten onderscheiden die verschillende strategieën hebben: plassmienten, die overdag op open water slapen/rusten en ‘s nachts enkele kilometers vliegen om in de polder te gaan grazen en poldersmienten, die zowel overdag als ‘s nachts voornamelijk langs de oevers van relatief brede sloten grazen en dat regelmatig afwisselen met korte rust/drink-perioden op deze brede sloten. Afhankelijk van de omstandigheden zal elke smient zich als polder- of plassmient gedragen.
Vissen in de waaien van Eemland : visstandbemonstering in het kader van de Flora- en faunawet voor het baggeren van de waaien in Eemland
Ottburg, F.G.W.A. ; Jonkers, D.A. - \ 2009
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1787) - 94
baggeren - vissen - visbestand - monitoring - ecologie - eemland - dredging - fishes - fishery resources - ecology
In het kader van de Flora- en faunawet (Ff-wet) aanvraag voor het baggeren van de waaien van Eemland is een visstandbemonstering uitgevoerd naar de aanwezige vissoorten in de waaien. Er is in het bijzonder aandacht geweest voor de Ff-wet soorten die vermeld staan in de tabellen 2 en 3 van de Ff-wet, zoals kleine modderkruiper en bittervoorn. De waaien vormen een onderdeel van een groter hydrologisch geheel binnen Eemland. De laatste 14 jaar zijn de waaien niet meer gebaggerd. Hierdoor is een baggerachterstand ontstaan en/of zijn de waaien verland. Deze waaien zijn niet alleen van ecologisch belang, maar vervullen ook een cultuurhistorische rol. Vereniging Natuurmonumenten en Waterschap Vallei & Eem zetten zich in voor het behoud van de waaien.
Een kennismaking met Regionaal Innovatie Centrum Eemland
Bos, S. ; Methorst, R.G. ; Palumbo, C. ; Rippen, L. - \ 2007
Den Haag : LEI (Rapport Naar een veelzijdig platteland ) - 60 p.
plattelandsontwikkeling - regionale ontwikkeling - economische ontwikkeling - relaties tussen stad en platteland - kennis - ondernemerschap - innovaties - nationale landschappen - eemland - regioleren - rural development - regional development - economic development - rural urban relations - knowledge - entrepreneurship - innovations - national landscapes - regional atelier
De verhoudingen tussen Stad en Platteland zijn de laatste jaren sterk en snel veranderd in Nederland (Vriend, Huijgen, Fischer, 2005). Productielandbouw biedt steeds minder kansen op bestaansrecht. Naar verwachting zal ongeveer eenderde van de boeren stoppen, eenderde zal verbreden en eenderde zal intensiever worden. De stad verwacht steeds meer een maatschappelijke functie van het platteland. Het tweederde deel van de boeren dat verbreedt ofwel intensiveert zal de maatschappelijke functie van het platteland grotendeels gaan vormgeven. Burgers hebben grote behoefte aan ruimte en rust, welzijn en welvaart en de balans vinden tussen mens en omgeving wordt steeds belangrijker. Zij willen streekproducten eten en drinken, genieten van gevarieerd landschap, de natuur en het ommeland beleven, in balans komen, maar ook leren en werken (www.veelzijdigplatteland.nl). Deze effecten zijn ook in de regio Eemland-Arkemheen merkbaar. LEI, Eemlandhoeve en CAH Dronten haken in op de ontwikkelingen
De weerbarstige werkelijkheid van ruimtelijke ordening : casuïstiek Natuurbalans 2007
Dirkx, G.H.P. ; Bosch, F.J.P. van den; Gerritsen, A.L. - \ 2007
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu [etc.] (WOt-rapport 61) - 46
regionale planning - besluitvorming - natuurbescherming - evaluatie - eemland - veluwe - regional planning - decision making - nature conservation - evaluation
In drie casestudies is voor de Natuurbalans 2007 nagegaan wat de kenmerken zijn van het besluitvormingsproces en tot welke ruimtelijke keuzes dat proces heeft geleid. De casestudies zijn uitgevoerd in gebieden waar ruimtelijke ontwikkelingen op stapel staan die mogelijk in strijd zijn met de voor die gebieden door het Rijk geformuleerde doelen voor natuur- of landschapsbehoud of met een klimaatbestendige inrichting. In geen van de drie casus blijken deze doelen een dominante rol te spelen in het besluitvormingsproces. Ruimtelijke functies die met die doelen zouden kunnen botsen, worden niet uitgesloten. In plaats daarvan streven de bij de besluitvorming betrokken actoren naar een compromis waarin alle beoogde functies een plaats kunnen krijgen. Dat daarmee mogelijk de rijksdoelen voor natuur en landschap of een klimaatbestendige inrichting onder druk komen te staan, wordt daarmee geaccepteerd. Trefwoorden: Ruimtelijke ordening, beleid, natuurbehoud, landschap, klimaatverandering, actoren, governance, besluitvorming
Nederzettings- en ontginningsgeschiedenis
Vervloet, J.A.J. - \ 2007
In: Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem / Vervloet, J.A.J., van den Bergh, S.M., Utrecht : Stichting Matrijs - ISBN 9789053453100 - p. 14 - 36.
nederzetting - landgebruik - geschiedenis - cultuurlandschap - eemland - settlement - land use - history - cultural landscape
Dit hoofdstuk gaat over de vraag waar in de loop van de tijd mensen in Eemland woonden en waarom. Te beginnen bij het omvormen van een natuurlijk landschap tot landbouwgrond
Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem
Vervloet, J.A.J. ; Bergh, S.M. van den - \ 2007
Utrecht : Stichting Matrijs - ISBN 9789053453100 - 208
landgebruik - ruilverkaveling - landbouw - geschiedenis - eemland - utrecht - land use - land consolidation - agriculture - history
In Eemland in verandering wordt de geschiedenis van de ruilverkaveling beschreven. Zowel professionele als lokale amateurhistorici plaatsen de ruilverkaveling binnen de lange en voortdurende lijn van ruimtelijke ontwikkeling in het Eemland en binnen de context van de agrarische en maatschappelijke veranderingen. Hierdoor ontstaat een helder beeld van de manier waarop mensen hun omgeving voortdurend aanpassen aan hun eisen en wensen. Het boek is rijk geïllustreerd met unieke afbeeldingen en oude foto¿s van de inwoners en hun werk- en woonomgeving. Uiteraard ontbreken schaalkaarten van de vroegere en huidige ruilverkaveling niet. Bij het boek zit een los boekje met fiets- en wandelroutes door de Eempolders.
Anders slootschonen in Eemland
Jong, Th. ; Alterra- Centrum Ecosystemen, - \ 2004
Culemborg : Viridis, Bureau voor Ecologisch Onderzoek en Advies - 41
sloten - onderhoud - waterbeheer - schoonmaken - waterplanten - afvoer - utrecht - gelderland - eemland - ditches - maintenance - water management - cleaning - aquatic plants - discharge
Doel van deze rapportage is het inzichtelijk maken van de effecten van de andere wijze van slootschonen op flora en vegetatie, waardoor antwoord gegeven kan worden op de volgende vragen: - wat zijn de veranderingen in flora en vegetatie tussen2001 en 2004?; - zijn de geconstateerde effecten positief voor de ecologische waarde van de sloot?; - zijn de geconstateerde effecten te relateren aan de andere manier van slootschonen
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000; toelichting bij het herziene kaartblad 32 Oost-Amersfoort
Loo, H. van het - \ 1997
Wageningen : SC-DLO - ISBN 9789032702663 - 10 p.
soil surveys - maps - netherlands - veluwe - gelderland - gelderse vallei - eemland
Het Eemland en de polder Arkemheen rond het begin van de twintigste eeuw : een schets van het agrarisch beheer en de vogelbevolking in een laaggelegen graslandgebied
Smit, J.J. - \ 1988
Arnhem : RIN (RIN-rapport 88/48) - 64
agrarische bedrijfsvoering - graslanden - vogels - eemland - farm management - grasslands - birds
Computerverwerking van veldgegevens uit de bodemkartering van het ruilverkavelingsgebied Eemland
Kuilenburg, J. van; Stolp, J. - \ 1980
Wageningen : Stichting voor Bodemkartering (Interne mededeling / Stichting voor Bodemkartering nr. 51) - 9
bodemkarteringen - utrecht - eemland - soil surveys
Ruilverkaveling Eemland : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
Pleijter, G. ; Beekman, A.G. - \ 1979
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1342)
ruilverkaveling - landevaluatie - landgebruik - kaarten - ruimtelijke ordening - bodemkunde - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - nederland - noord-holland - utrecht - eemland - land consolidation - land evaluation - land use - maps - physical planning - soil science - soil suitability - soil surveys - netherlands
Bodemkundige informatie Eemland
Gevolgen van boerderijverplaatsing voor de openheid van Eemland
Dijkstra, H. - \ 1979
Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw De Dorschkamp no. 196) - 107
landbouwbedrijven - natuurbescherming - landschapsbescherming - landschap - landschapsbouw - ruimtelijke ordening - nederland - locatie - utrecht - eemland - farms - nature conservation - landscape conservation - landscape - landscaping - physical planning - netherlands - location
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.