Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 39

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Pilot kleirijperij en klutenplas in de Dollardkwelders : een verkenning van de lokale natuurwaarden, dimensies van de klutenplas en verwachte korte- en lange-termijn effecten
  Elschot, K. ; Baptist, M.J. - \ 2016
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C101/16) - 19
  vogels - watervogels - natuurwaarde - klei - eems-dollard - birds - waterfowl - natural value - clay - eems-dollard
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren
  Kwadijk, C.J.A.F. ; Hoek, M. - \ 2016
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C033/16) - 38
  westerschelde - eems-dollard - bivalvia - oesters - crassostrea gigas - monitoring - western scheldt - eems-dollard - bivalvia - oysters - crassostrea gigas - monitoring
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project, gebaseerd op het door RWS aangeleverde werkdocument “Monitoring chemische stoffen in mariene schelpdieren 2015, meetplan chemisch meetnet MWTL”, worden schelpdieren van twee locaties , Westerschelde en de Eems-Dollard, onderzocht op de gehalten van milieukritische stoffen, zowel organische contaminanten als metalen. Deze schelpdieren worden door RWS aangeleverd in vijf lengteklassen. De beschikbaarheid van grote blauwe mosselen in de Westerschelde is echter laag, mede door verdringing door de Japanse oester, Crassostrea giga. In de Eems-Dollard zijn alle klassen mosselen schaars. Het gebruik van de Japanse oester als monitoringsalternatief voor de blauwe mossel is in overeenstemming met het OSPAR CEMP/JAMP-programma. Daarom kunnen als alternatief voor de blauwe mosselen ook Japanse oesters worden bemonsterd. Vanaf 2014 zijn ook de componenten heptachloor, HBCD en de perfluorverbindingen aan de te analyseren lijst milieukritische stoffen toegevoegd, vanwege Richtlijn 2013/39/EU die 12 augustus 2013 is gepubliceerd en rechtsgeldig wordt vanaf 2018. De werkzaamheden zijn in 2015 wederom volgens RWS protocol uitgevoerd, met de kanttekening dat de grootste lengteklasse mosselen voor de locatie Westerschelde niet is geleverd. Het mogelijke alternatief, de Japanse oester, is ook niet aan geleverd. In de locatie Eems-Dollard werden ook dit jaar onvoldoende mosselen aangetroffen, daarom is in overleg met RWS besloten ook dit jaar weer de Japanse Oesters te analyseren. Dit is afwijkend van het oorspronkelijke projectplan. De resultaten zijn in tabelvorm als bijlagen achter in dit rapport bijgevoegd en worden als DIF-files aangeleverd voor opslag in DONAR.
  Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard
  Baptist, M.J. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C054/16) - 43
  natura 2000 - eems-dollard - habitatrichtlijn - waddenzee - estuaria - habitats - vogels - fauna - natura 2000 - eems-dollard - habitats directive - wadden sea - estuaries - habitats - birds - fauna
  Het doel van dit rapport is uit te werken welke verbeteringen van de Natura 2000-waarden behaald moeten worden in de Eems-Dollard na aanwijzing. Van belang hierbij is met welke referentietoestand moet worden vergeleken. De afspraak is dat de referentietoestand wordt bepaald door het jaar waarin een gebied op de Europese lijst van Gebieden van Communautair Belang wordt bijgeschreven.
  Ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium
  Ysebaert, T. ; Wal, J.T. van der; Tangelder, M. ; Groot, A.V. de; Baptist, M.J. - \ 2016
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES C059/15) - 48
  estuaria - aquatische ecosystemen - habitatbeheer - ecologische beoordeling - aquatische ecologie - eems-dollard - estuaries - aquatic ecosystems - habitat management - ecological assessment - aquatic ecology - eems-dollard
  Dit rapport geeft een eerste aanzet tot het maken van een actuele ecotopenkaart voor het Eems-Dollard estuarium (NL en D deel, excl. Unterems) volgens de ZES.1 methodiek. Dit is één van de instrumenten die kan worden gebruikt voor het evalueren van mogelijke maatregelen in het MIRT-onderzoek en de mogelijke MIRT-verkenning Eems-Dollard. Daarnaast kan deze dienen als aanzet voor een operationele ecotopenkaart van het Eems-Dollard estuarium voor meer algemene beleidsondersteuning. De methode laat tevens toe een vergelijking te maken met ecotopenkaarten van bijv. de Westerschelde.
  Blueprint for an Ems-Dollard ecoystem model study
  Brinkman, A.G. - \ 2015
  Den Helder : IMARES (Report / IMARES C158/15) - 39
  aquatic ecosystems - estuaries - aquatic ecology - models - eems-dollard - aquatische ecosystemen - estuaria - aquatische ecologie - modellen - eems-dollard
  Since in the ecological model study as performed in that research phytoplankton and phytobenthos were included, but no higher trophic levels, it was suggested to perform another ecosystem model study that does include higher trophic levels. In this report, such a model set‐up is presented. First, a short overview of existing (model‐)knowledge will be presented, including their strengths and shortcomings. Next, the present EcoWasp‐model is introduced, and possible improvements or needed extensions are mentioned. Also, the developed WasMo‐model (Gerla et al, 2014) will be mentioned.
  Natuurlijk Kapitaal Nederland pilots Waterveiligheid : ecosysteemdiensten in de praktijk van het Deltaprogramma
  Meulen, S. van der; Kwakernaak, C. ; Bos, M. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2653) - 20
  ecosysteemdiensten - hoogwaterbeheersing - regionale planning - dijken - groningen - eems-dollard - ecosystem services - flood control - regional planning - dykes - groningen - eems-dollard
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuurinclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma. Daarnaast is het doel om te toetsen of en hoe die meerwaarde een rol speelt in de praktijk van het keuzeproces. Voor de pilot in het Rivierengebied is gekozen voor nadere uitwerking van ecosysteemdiensten en natuurwaarden bij enkele alternatieven voor een hoogwatergeul langs de Waal bij Varik – Heesselt. Voor het Waddengebied zijn verschillende invullingen van een innovatief dijkconcept voor het dijktracé tussen de Eemshaven en Delfzijl nader uitgewerkt op hun perspectieven voor ecosysteemdiensten en versterking van de biodiversiteit. De werkzaamheden zijn in nauwe afstemming met betrokkenen in de beide gebiedsprocessen uitgevoerd.
  Ems-Dollard primary production research Concise summary
  Brinkman, A.G. ; Jacobs, P. ; Jak, R.G. ; Riegman, R. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C163/14) - 78
  kaderrichtlijn water - waterbeleid - waterkwaliteit - modder - troebelheid - ecologie - eems - eems-dollard - water framework directive - water policy - water quality - mud - turbidity - ecology - river ems - eems-dollard
  The Water Framework Directive (WFD) requires EU member states to achieve good ecological and chemical status of all designated water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. Therefore Rijkswaterstaat Waterdienst has initiated the project ‘Research mud dynamics Ems Estuary’ . The aim of this project, carried out by Deltares and IMARES, is to (1) improve our knowledge on the mud dynamics in the Ems Estuary, (2) to identify the reasons for the increase in turbidity and (3) to quantify measures to improve the ecological status of the estuary.
  Ems-Dollard primary production research: Full data report
  Brinkman, A.G. ; Riegman, R. ; Jacobs, P. ; Kuhn, S. ; Meijboom, A. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C160/14) - 297
  kaderrichtlijn water - richtlijnen (directives) - waterbeleid - waterkwaliteit - modder - troebelheid - ecologie - eems - eems-dollard - water framework directive - directives - water policy - water quality - mud - turbidity - ecology - river ems - eems-dollard
  The Water Framework Directive (WFD) requires EU member states to achieve good ecological and chemical status of all designated water bodies (rivers, lakes, transitional and coastal waters) by 2015. Therefore Rijkswaterstaat Waterdienst has initiated the project ‘Research mud dynamics Ems Estuary’ . The aim of this project, carried out by Deltares and IMARES, is to (1) improve our knowledge on the mud dynamics in the Ems Estuary, (2) to identify the reasons for the increase in turbidity and (3) to quantify measures to improve the ecological status of the estuary.
  Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium
  Baptist, M.J. ; Tamis, J.E. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C076/15) - 31
  ecologisch herstel - herstelbeheer - estuaria - ecologische verstoring - waterkwaliteit - aquatische ecologie - eems-dollard - ecological restoration - restoration management - estuaries - ecological disturbance - water quality - aquatic ecology - eems-dollard
  Het Eems estuarium heeft al geruime tijd te kampen met ecologische problemen van diverse aard. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) NoordNederland in het najaar van 2013, is afgesproken dat rijk en regio een MIRT-onderzoek Eems-Dollard starten. Het rijk en de provincie Groningen zijn gezamenlijk de opdrachtgevers voor dit onderzoek. Het doel van het MIRT-onderzoek is het voorbereiden van keuzes rondom de Nederlandse strategie in de bilaterale samenwerking met Duitsland, gericht op het ecologisch behoud en herstel van het EemsDollard estuarium in balans met kustveiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling. Dit rapport maakt deel uit van MIRT-onderzoek Eems-Dollard Fase II spoor 1, het ecologische kennisspoor. Het bouwt voort op resultaten uit MIRT-onderzoek Fase I en andere bestaande probleembeschrijvingen. Dit rapport is het resultaat van een reviewstudie van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eemsestuarium.
  Onderzoekprogramma ecologisch herstel Eems-Dollard
  Brinkman, A.G. ; Baptist, M.J. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C008/15) - 40
  estuaria - aquatische ecosystemen - ecologisch herstel - wetlands - eems-dollard - onderzoeksprojecten - estuaries - aquatic ecosystems - ecological restoration - wetlands - eems-dollard - research projects
  Al vele jaren spelen er discussies over de ecologische kwaliteit van het Nederlandse Waddengebied. Vijftig jaar geleden speelde de mogelijke inpoldering. Contaminanten als dieldrin en PCB’s waren een belangrijk thema in de jaren erna en vanaf de jaren ’90 tot (deels) nu toe is schelpdiervisserij onderwerp van studie waarbij ook gesteld wordt dat er een verzanding van het systeem optreedt. Streefdoelen voor de waterkwaliteit zijn in de Kaderrichtlijn Water vastgelegd, het gehele Waddengebied (inclusief dus de Eems-Dollard) is aangewezen als Vogel- en Habitatrichtlijngebied, en is daarmee Natura2000-gebied. Hiermee zijn vele kwaliteitsdoelen geformuleerd, waarmee de beheerder verplicht wordt maatregelen te treffen opdat daar aan voldaan wordt.
  Zeehonden in de Eems: Analyse vliegtellingen 2014 en 2008 - 2014
  Cremer, J.S.M. - \ 2015
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C010/15) - 37
  zeezoogdieren - zeehonden - phoca vitulina - monitoring - havens - elektriciteitsvoorzieningen - nadelige gevolgen - eems-dollard - marine mammals - seals - phoca vitulina - monitoring - harbours - electricity supplies - adverse effects - eems-dollard
  Een aanzienlijk gebied in de Eemshaven is bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. Zowel op het land als in het water hebben hiervoor in de periode 2009-2014 diverse (bouw)activiteiten plaatsgevonden. Dergelijke activiteiten zijn vergunningplichtig ex de Natuurbeschermingswet 1998. De effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren gemonitord, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), de grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). In 2014 zijn voor het laatst in het gehele Eemsgebied vliegtellingen uitgevoerd.
  Maatregelen ter verbetering van het Eems - Dollard estuarium: Quick scan van 92 MIRT maatregelen en relatie met DPSIR
  Slijkerman, D.M.E. ; Tamis, J.E. ; Baptist, M.J. - \ 2014
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C114/14) - 123
  estuaria - effectvoorspelling - aquatische ecosystemen - waterkwaliteit - aquatische toxicologie - eems-dollard - groningen - estuaries - impact prediction - aquatic ecosystems - water quality - aquatic toxicology - eems-dollard - groningen
  MIRT-onderzoek (Meerjaren Programma Infrastructuur Ruimte en Transport) naar de ecologische verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang met de economische en sociale functies die het gebied vervult. Met de DPSIR methode wordt een oorzaak-gevolg keten inzichtelijk gemaakt volgens 5 elementen: Driver-Pressure-State-Impact-Response (DPSIR). Deze methode is ontwikkeld door de Europese Environment Agency.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C077/14) - 19
  vissen - visziekten - ecotoxicologie - noordzee - westerschelde - eems-dollard - biologische monitoring - fishes - fish diseases - ecotoxicology - north sea - western scheldt - eems-dollard - biomonitoring
  Inventarisatie in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Van monsters van de vissoort bot werden biologische parameters bepaald. Tevens werden in deze botten milieukritische stoffen geanalyseerd. Kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard werden bemonsterd voor chemisch onderzoek en de Westerschelde en de Eems-Dollard voor visziekten
  Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders
  Loon-Steensma, J.M. van; Schelfhout, H.A. ; Broekmeyer, M.E.A. ; Paulissen, M.P.C.P. ; Oostenbrink, W.T. ; Smit, C. ; Cornelius, E.J. ; Jolink, E. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2522) - 89
  dijken - veiligheid - landschap - kweldergronden - natuurwaarde - eems-dollard - oost-groningen - dykes - safety - landscape - salt marsh soils - natural value - eems-dollard - oost-groningen
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud en de dikke klei laag is geen asfalt of steenbekleding nodig. Een Groene Dollard Dijk is veilig en past goed in het Waddenlandschap. Wel neemt een brede groene dijk meer ruimte in beslag en is er meer klei nodig dan voor een traditionele dijk. Dit rapport schetst de civieltechnische aspecten, de kosten en de baten van de Groene Dollard Dijk, en de juridische implicaties van de implementatie van een brede groene dijk. Ook worden de eerste bevindingen gegeven van het proces waarin met eigenaren en beheerders van de kwelders wordt gezocht naar geschikte locaties voor kleiwinning. Tenslotte worden ervaringen met het (cyclisch) winnen van klei samengevat.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2013 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2014
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C051/14) - 33
  mossels - ecotoxicologie - westerschelde - eems-dollard - marien milieu - mussels - ecotoxicology - western scheldt - eems-dollard - marine environment
  Monitoring in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. Door RWS zijn schelpdieren (mosselen en Japanse oesters) afkomstig van twee locaties aangeleverd (Westerschelde en Eems-Dollard). De schelpdieren zijn gekarakteriseerd, waarna schelpdiervlees is verzameld voor het chemisch onderzoek door IMARES.
  Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2012
  Lucke, K. ; Cremer, J.S.M. ; Lindeboom, H.J. ; Scholl, M.M. ; Teal, L.R. - \ 2013
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C079/13a) - 122
  zeezoogdieren - zeehonden - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - monitoring - groningen - marine mammals - seals - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - monitoring - groningen
  In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE. Voor 2012 zijn geen zeehonden meer gezenderd, maar alleen nog vliegtellingen en cameraonderzoek uitgevoerd.
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2012 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Barneveld, E. van - \ 2013
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C083/13) - 17
  visfauna - chemische analyse - biologische monitoring - kustgebieden - noordzee - westerschelde - eems-dollard - fish fauna - chemical analysis - biomonitoring - coastal areas - north sea - western scheldt - eems-dollard
  Dit jaar werden de kustzone Noordwijk, de Westerschelde en de Eems-Dollard bemonsterd voor chemisch onderzoek en enkel de kustzone Noordwijk voor visziekten. Overigens is de gehele vangst bemonsterd
  Zeezoogdieren in de Eems; studie naar de effecten van bouwactiviteiten van GSP, RWE en NUON in de Eemshaven in 2011
  Lucke, K. ; Bravo Rebolledo, E. ; Cremer, J.S.M. ; Fey-Hofstede, F.E. ; Lindeboom, H.J. ; Scholl, M.M. ; Teal, L.R. - \ 2012
  Den Helder : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR [C082.12]) - 179
  zeezoogdieren - zeehonden - monitoring - nadelige gevolgen - eems-dollard - havens - energiecentrales - regionale planning - groningen - marine mammals - seals - monitoring - adverse effects - eems-dollard - harbours - power industry - regional planning - groningen
  In de Eemshaven is een aanzienlijk gebied bestemd voor de ontwikkeling van energie-gerelateerde bedrijvigheid: Energy Park Eemshaven. In verband daarmee vinden er op het land en in het water al enkele jaren diverse (bouw)activiteiten plaats. In opdracht van Groningen Seaports (GSP), RWE/Essent en NUON/Vattenfall (de initiatiefnemers) monitort IMARES sinds 2009 de effecten van deze activiteiten op zeezoogdieren, te weten de gewone zeehond (Phoca vitulina), grijze zeehond (Halichoerus grypus) en tot en met 2011 ook de bruinvis (Phocoena phocoena). Het gaat hierbij specifiek om de activiteiten die plaatsvinden in het kader van de verruiming van de haven (GSP) en de bouw van de energiecentrales van NUON en RWE.
  Ecologische bemonstering Griesberg, Delfzijl
  Baptist, M.J. ; Groot, A.V. de - \ 2012
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C143/12) - 23
  kustgebieden - bescherming - afvalhergebruik - eilanden - ecologie - wetlands - groningen - eems-dollard - hoogwaterbeheersing - coastal areas - protection - waste utilization - islands - ecology - wetlands - groningen - eems-dollard - flood control
  In het kader van het project Marconi (Maritieme Concepten in beeld) te Delfzijl is een plan ontwikkeld om vóór de Schermdijk van Delfzijl een golfremmende kwelder aan te leggen. Deze kwelder zal de hoogwaterveiligheid van Delfzijl vergroten, waardevolle natuur toevoegen in dit deel van de Eems- Dollard en voorzien in recreatiemogelijkheden. Voor de Schermdijk ligt de ‘griesberg’, een bij laagwater droogvallende opeenhoping van kalkgries. Het bestaat voornamelijk uit kalk (calciumcarbonaat) dat is geloosd in de Eems als bijproduct van de productie van soda (natriumcarbonaat). Onderzocht wordt of dit kalkgries nuttig gebruikt kan worden. Een onderdeel van de studie betreft een ecologisch onderzoek
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2010 monitoringsprogramma van m ilieukritische stoffen in mosselen
  Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van - \ 2012
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C061/11A) - 13
  schaaldieren - ecotoxicologie - zware metalen - monitoring - westerschelde - eems-dollard - shellfish - ecotoxicology - heavy metals - monitoring - western scheldt - eems-dollard
  Analyse van milieukritische stoffen in mosselen. De door Rijkswaterstaat aangeleverde vangsten zijn afkomstig van twee locaties: Westerschelde (Knuitershoek) en Eems-Dollard Bocht van Watum). Bij IMARES werden de organisch chemische analyses uitgevoerd aan: kwik, arseen, vocht en as. De grootste klasse is al gedurende meerdere jaren niet meer te leveren (klasse 5: 58-70 mm). JAMP staat voor: Joint Assessment and Monitoring Program
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.