Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 95

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Buitendijks recreëren ter hoogte van St. Pieterspolder, gemeente Reimerswaal
  Ysebaert, Tom ; Wijsman, Jeroen - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C033/17) - 23
  recreatie - watervogels - dijken - eenden - verstoring - natura 2000 - rijwielpaden - oosterschelde - recreation - waterfowl - dykes - ducks - disturbance - natura 2000 - cycleways - eastern scheldt
  Het buitendijkse dijktracé langsheen de Sint Pieterspolder en Nieuw Olzendepolder heeft een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats voor een aantal soorten steltlopers en eendachtigen. Met name Scholekster, Wulp, Tureluur, en in mindere mate Steenloper gebruiken de buitendijkse zijde van de zeedijk langs de Nieuw Olzendepolder en de St. Pieterspolder als hoogwatervluchtplaats. Ook Rotganzen en eenden als Wilde Eend, Pijlstaart en Smient gebruiken de dijk als hoogwatervluchtplaats. De grootste aantallen komen voor in de doortrekperiodes en de winter. In de periode april tot en met augustus zijn de aantallen in het gebied laag. De schelpen- en puinstrandjes langs het dijktracé vormen een potentieel geschikt habitat voor kustbroedvogels als de Bontbekplevier. Buitendijks recreëren langs dit dijktracé leidt tot verstoring van de vogels die hier tijdens hoog water verblijven (overtijen). Dit is duidelijk vastgesteld tijdens de veldbezoeken. Het zondermeer jaarrond openstellen van dit dijktracé voor fietsers is daarom niet aan te bevelen. Wel is een ruimtelijke en temporele zonering mogelijk, welke kan leiden tot een optimalere benutting van dit dijktracé, met versterking van de natuurwaarde en de recreatie. Dit houdt in dat bepaalde trajecten volledig ontoegankelijk worden gemaakt (voor alle vormen van recreatie), en bepaalde trajecten alleen toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars en fietsers gedurende de zomerperiode.
  Risicofactoren voor introductie van laag-pathogeen aviare influenza virus op legpluimveebedrijven met vrije uitloop in Nederland
  Goot, J.A. van der; Elbers, A.R.W. ; Bouwstra, R.J. ; Fabri, T. ; Wijhe-Kiezebrink, M.C. van; Niekerk, T.G.C.M. van - \ 2015
  Lelystad : Central Veterinary Institute, onderdeel van Wageningen UR (CVI rapport / Centraal Veterinair Instituut 15/CVI0078) - 15
  pluimvee - gevalsanalyse - pluimveeziekten - pluimveehouderij - dierenwelzijn - uitloop - huisvesting van kippen - aviaire influenzavirussen - eenden - watervogels - risicofactoren - nederland - poultry - case studies - poultry diseases - poultry farming - animal welfare - outdoor run - chicken housing - avian influenza viruses - ducks - waterfowl - risk factors - netherlands
  Door middel van een case-control studie is onderzoek gedaan naar veronderstelde risicofactoren voor introductie van laag-pathogene aviaire influenza (LPAI) virus op pluimveelegbedrijven met vrije uitloop. Onder een LPAI virus werd in dit onderzoek verstaan: een aviair influenza virus van elk subtype (H1 tm H16), met uitzondering van de hoog pathogene aviaire influenza (HPAI) virussen. Veertig bedrijven met een LPAI virus introductie in het verleden (cases) zijn vergeleken met 81 bedrijven waar geen introductie heeft plaats gevonden (controls) om te onderzoeken of potentiële risicofactoren voor een besmetting met een LPAI virus geïdentificeerd kunnen worden. Vragen over aanwezigheid van potentiële risicofactoren zijn door middel van enquêtes voorgelegd aan de pluimveehouders.
  Zwarte zee-eenden bij Texel, een reactie op overvloedig voorkomen van Ensis?
  Leopold, M.F. ; Asch, M. van; Dijkman, E.M. ; Goudswaard, P.C. ; Lagerveld, S. ; Verdaat, J.P. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C084/14) - 26
  zeevogels - eenden - foerageren - habitats - monitoring - noordzee - sea birds - ducks - foraging - habitats - monitoring - north sea
  Voor de Noordzeekust van de zuidpunt Texel (nabij Hoornderslag) verbleven in 2013 laat in het voorjaar record aantallen zwarte zee-eenden. In de eerste helft van 2014 werden opnieuw grote aantallen zwarte zee-eenden bij Texel geteld. Een dergelijke situatie kan alleen voortduren wanneer ter plaatse voldoende geschikt voedsel aanwezig is om aan de dagelijkse energiebehoefte van de vogels te voldoen. Wat dit voedsel precies was, kon vanaf de kust niet worden vastgesteld. Hoewel Ensis directus de voornaamste kandidaat was als het stapelvoedsel van de eenden voor de Texelse kust, gezien het recente voorkomen, zijn eerder bewezen functie als belangrijke voedselbron van zee-eenden en vissen en de lange benodigde hannestijden van zee-eenden bij het foerageren op deze prooisoort, gepaard gaand met kleptoparasitisme door meeuwen, zijn andere potentiële prooisoorten in de aanloop naar dit project ook overwogen.
  Samenvatting stand van zaken waterbuffelhouderij, struisvogelhouderij, hertenhouderij en eendenhouderij in Nederland, februari 2014
  Poelarends, J.J. ; Ruis, M.A.W. - \ 2014
  [Lelystad] : Wageningen UR Livestock Research - 5
  dierlijke productie - dierenwelzijn - buffels - struisvogels - herten - eenden - animal production - animal welfare - buffaloes - ostriches - deer - ducks
  Rapport over de stand van zaken rond waterbuffelhouderij, struisvogelhouderij, hertenhouderij en eendenhouderij in Nederland.
  Aantallen en verspreiding van Eiders en Toppers in de Waddenzee in december 2012
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de; Dijkstra, A. - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C152/13) - 24
  watervogels - eenden - monitoring - winter - waddenzee - waterfowl - ducks - monitoring - winter - wadden sea
  Tellingen van duikeenden in de Waddenzee worden in principe één maal per jaar in het winterseizoen uitgevoerd. Tevens zijn door Alterra/IMARES in de jaren 2008 t/m 2010 aanvullende tellingen uitgevoerd in november, december en februari. Het blijkt niet altijd mogelijk om tellingen in januari te realiseren. Vanwege de onzekerheid om in alle jaren in januari een telling van duikeenden in de Waddenzee te kunnen uitvoeren, is in verschillende rapportages geadviseerd om in de winter een tweede telling uit te voeren, naast de reguliere januari-telling. Deze zouden bij voorkeur moeten worden uitgevoerd in december omdat in deze maand de in de Waddenzee aanwezige aantallen het meest overeenkomen met die in januari.
  Zwarte Zee-eenden in de Noordzeekustzone benoorden de Wadden: verspreiding en aantallen in relatie tot voedsel en verstoring
  Leopold, M.F. ; Bemmelen, R.S.A. van; Perdon, K.J. ; Poot, M. ; Heunks, C. ; Beuker, D. ; Jonkvorst, R.J. ; Jong, J. de - \ 2013
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C023/13) - 47
  fauna - eenden - noordzee - populatiedichtheid - waddenzee - voordelta - fauna - ducks - north sea - population density - wadden sea - voordelta
  De Zwarte Zee-eend is een belangrijk fauna-element van de Nederlandse kustwateren, met name van de ondiepe (
  Cryo conservering van sperma van zeldzame Nederlandse eendenrassen
  Zuidberg, C.A. ; Wit, A.A.C. de; Hoving, A.H. ; Woelders, H. ; Sulkers, H. ; Hiemstra, S.J. - \ 2012
  Wageningen : Centrum voor Genetische Bronnen (CGN rapport 24) - 25
  eenden - cryopreservering - spermatozoön - genenbanken - genetische bronnen van diersoorten - spermaconservering - sperma - ex-situ conservering - zeldzame rassen - nederland - ducks - cryopreservation - spermatozoa - gene banks - animal genetic resources - semen preservation - semen - ex situ conservation - rare breeds - netherlands
  The Centre for Genetic Resources, the Netherlands (CGN) has the aim to store genetic materials of farm animal genetic resources in the gene bank, including semen of native Dutch duck breeds. CGN will store these valuable genetic resources in the gene bank to be able to recreate the breeds or to support in situ conservation of the breed in case of calamities. For every species research has to be done in order to find the optimal protocol for semen collection and cryo conservation. In this report of the cryopreservation activities on duch breeds in 2011 and 2012 are reported. In this report is described how breeds and animals were chosen, how the protocol for semen collection is developed, which research is done for collecting and freezing the semen and how many straws were cryopreserved in 2011 and 2012. The Dutch 'krombek' (Hook Bill duck) and the 'witborst' (North Holland White Bibbed duck) are endangered breeds and considered as our living heritage. Priority was given to these two breeds. Finally more than 900 straws from 39 animals were stored in the gene bank.
  NH3 onder de duim : 2. Voeding
  Veldkamp, T. ; Harn, J. van; Klis, J.D. van der; Star, L. - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)11. - ISSN 0166-8250 - p. 14 - 15.
  pluimveehouderij - pluimveevoeding - vleeskuikens - kalkoenen - hennen - eenden - ammoniakemissie - maatregelen - poultry farming - poultry feeding - broilers - turkeys - hens - ducks - ammonia emission - measures
  Het effect van voeding op de reductie van ammoniakemissie op pluimveebedrijven is door Wageningen UR Livestock Research en Schothorst Feed Research onderzocht.
  NH3 onder de duim : 1. Management- en huisvestingsmaatregelen
  Veldkamp, T. ; Aarnink, A.J.A. ; Ellen, H.H. ; Harn, J. van - \ 2012
  De Pluimveehouderij 42 (2012)11. - ISSN 0166-8250 - p. 12 - 14.
  pluimveehouderij - hennen - vleeskuikens - kalkoenen - eenden - huisvesting van kippen - ammoniakemissie - maatregelen - dierenwelzijn - dierlijke productie - pluimvee - poultry farming - hens - broilers - turkeys - ducks - chicken housing - ammonia emission - measures - animal welfare - animal production - poultry
  Het effect van huisvestings- en managementmaatregelen op de ammoniakemissie bij leghennen, vleeskuikens, kalkoenen en eenden is door Wageningen UR Livestock Research onderzocht.
  Effect van huisvestings- en managementmaatregelen op ammoniakemissie bij leghennen, vleeskuikers, kalkoenen en eenden = Effects of housing and management on ammonia emissions fram laying hen, broiler, turkey and duck houses
  Harn, J. van; Ellen, H.H. ; Veldkamp, T. ; Aarnink, A.J.A. - \ 2012
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 560) - 32
  pluimveehouderij - hennen - eierproductie - vleeskuikens - kalkoenen - eenden - ammoniakemissie - huisvesting, dieren - dierenwelzijn - maatregelen - poultry farming - hens - egg production - broilers - turkeys - ducks - ammonia emission - animal housing - animal welfare - measures
  This report describes potential measures on housing and management to reduce ammonia emission from laying hen, broiler, turkey and duck houses.
  Het toegenomen belang van de nederlandse Waddenzee voor ruiende Bergeenden
  Kleefstra, R. ; Smit, C.J. ; Kraan, C. ; Aarts, G.M. ; Dijk, J. van; Jong, M.L. de - \ 2011
  Limosa 84 (2011). - ISSN 0024-3620 - p. 145 - 154.
  eenden - ruien - natuurgebieden - diergedrag - waddenzee - ducks - moulting - natural areas - animal behaviour - wadden sea
  Bergeenden kunnen tijdens hun ruiperiode bijna een maand niet vliegen. Ze zijn dan erg kwetsbaar voor menselijke verstoring en zoeken rustige gebieden in de Waddenzee op. Van oudsher ruien vrijwel alle West-Europese Bergeenden in het waddengebied van Sleeswijk-Holstein in Duitsland. Rond de eeuwwisseling ruiden daar ruim 200 000 Bergeenden. Sindsdien namen de aantalen er gestaag af en vormden zich steeds grotere ruiconcentraties in de Nederlandse Waddenzee. De vraag is wat het Nederlandse Wad zo aantrekkelijk maakt voor ruiende Bergeenden.
  Aantallen en verspreiding van Eiders, Toppers en zee-eenden in de winter van 2010 - 2011
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C196/11) - 30
  eenden - zoögeografie - monitoring - luchtkarteringen - waddenzee - ducks - zoogeography - monitoring - aerial surveys - wadden sea
  Dit rapport beschrijft de resultaten van de vliegtuigtellingen van november en december 2010 en februari 2011, die zijn uitgevoerd om de aantallen en verspreiding vast te stellen van overwinterende Eiders Somateria mollissima, Zwarte Zee-eenden Melanitta nigra, Grote Zee-eenden Melanitta fusca en Toppers Aythya marila in de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone. In november 2010 werden 63.717 Eiders, 4209 Zwarte Zee-eenden en 10.960 Toppers geteld. In december 2010 waren de aantallen Eiders en Zwarte Zee-eenden lager en van de Toppers hoger: 53.662 Eiders, 1857 Zwarte Zee-eenden en 29.235 Toppers. In februari 2011 waren de aantallen Zwarte Zee-eenden vergelijkbaar met november 2010, maar waren de aantallen Eiders sterk afgenomen. In deze maand werden geen Toppers meer gezien maar wel 38.074 Eiders en 4167 Zwarte Zee-eenden. Tijdens alle drie tellingen zijn er geen Grote Zee-eenden waargenomen.
  Aantallen en verspreiding van Eiders in de Waddenzee in het voorjaar van 2011 en van ruiende Bergeenden in augustus 2010 en 2011
  Smit, C.J. ; Jong, M.L. de - \ 2011
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C197/11) - 35
  eenden - kustgebieden - noordzee - natura 2000 - natuurwaarde - schaal- en schelpdierenteelt - nadelige gevolgen - ducks - coastal areas - north sea - natura 2000 - natural value - shellfish culture - adverse effects
  De Nederlandse kustwateren herbergen belangrijke natuurwaarden en grote delen zijn daarom aangewezen als natuurgebied in het kader van Natura 2000. Dat verplicht Nederland om er voor te zorgen dat de natuurwaarden in deze wateren in stand blijven en dat sommige ervan verbeterd worden. In dezelfde gebieden vindt schelpdiervisserij plaats en vanuit het visserijbeleid wordt invulling gegeven aan een verduurzamingsopgave voor de schelpdiervisserij. Opschaling of andere wijzigingen in de schelpdiervisserij zouden van invloed kunnen zijn op de draagkracht van de Waddenzee voor Eiders, Toppers en zee-eenden. De plaatsing van deze MZI’s en de werkzaamheden die verband houden met onderhoud en oogst van Mosselen zouden een verstorend effect kunnen hebben op vogels en zeehonden die in de omgeving aanwezig zijn, vooral daar waar MZI’s zijn geïnstalleerd op plaatsen waar concentratiegebieden van vogels en zeehonden aanwezig zijn. Van de vogels kunnen vooral ruiende Bergeenden en Eiders als gevolg van deze werkzaamheden negatieve effecten ondervinden omdat ze in de ruitijd enkele weken niet kunnen vliegen en daardoor relatief kwetsbaar zijn.
  Kansenkaarten voor schelpdieren op basis van abiotiek en hun relatie tot het voorkomen van zwarte zee-eenden
  Mesel, I.G. de; Craeymeersch, J.A.M. ; Schellekens, T. ; Zweeden, C. van; Wijsman, J.W.M. ; Leopold, M.F. ; Dijkman, E.M. ; Cronin, K. - \ 2011
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C042/11) - 82
  habitats - schaaldieren - predatoren - eenden - mariene ecologie - inventarisaties - kustgebieden - habitats - shellfish - predators - ducks - marine ecology - inventories - coastal areas
  Het doel van dit project is bij te dragen tot het efficiënt selecteren van geschikte zandwingebieden. De doelstelling is meervoudig. Enerzijds worden kansenkaarten voor schelpdieren in de Nederlandse kustzone opgesteld. Hiervoor wordt de verspreiding van de schelpdieren gekoppeld aan de abiotische gegevens die het voorkomen van bodemdieren kunnen beïnvloeden, zoals waterdiepte, sedimentsamenstelling, voedselbeschikbaarheid en stroomsnelheid. Op basis hiervan kan een model worden opgesteld dat toelaat een kansenkaart op te stellen op basis van de abiotische karakteristieken van een gebied.
  Natuurlijk gedrag en behoeften van pekingeenden; van theorie naar praktijk = Natural behavior and requirements of Pekin ducks; from theory to practice
  Krimpen, M.M. van; Ruis, M.A.W. - \ 2011
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 436) - 32
  pluimveehouderij - eenden - anas platyrhynchos - huisvesting, dieren - diergedrag - literatuuroverzichten - pluimvee - diergezondheid - poultry farming - ducks - anas platyrhynchos - animal housing - animal behaviour - literature reviews - poultry - animal health
  Wageningen UR Livestock Research is verzocht om aan de hand van een literatuurstudie na te gaan hoe welzijnsverbeteringen in de vleeseendenhouderij geïmplementeerd kunnen worden. Naast een samenvatting van relevante nationale en internationale literatuur met betrekking tot het welzijn van eenden, zijn in de rapportage ook de bevindingen opgenomen van een onlangs gehouden bijeenkomst in Cambridge, Engeland. De bijeenkomst had als doel de laatste kennis, ervaringen en inzichten omtrent het welzijn van pekingeenden uit te wisselen tussen Engeland en Nederland. Hierin was vooral veel aandacht voor de toepassing van open water en de visies van het beleid.
  Eersteklas eend : adviesdocument
  Krimpen, M.M. van; Poelarends, J.J. ; Bremmer, B. ; Spoelstra, S.F. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 25
  eenden - dierenwelzijn - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - milieu - innovaties - pluimvee - huisvesting, dieren - ducks - animal welfare - farm management - sustainability - environment - innovations - poultry - animal housing
  De eendensector presteert in vergelijking tot andere dierlijke sectoren goed met betrekking tot duurzaamheid. Dit neemt niet weg dat er ten aanzien van zichtbaarheid in de markt, rendement, dierenwelzijn en milieu nog verbeterpunten zijn, die een geïntegreerde aanpak vragen. De eendensector toont een beperkte innovatiekracht om haar voorsprong met betrekking tot duurzaamheid in de markt uit te buiten en te verbeteren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de sector wordt gedomineerd door twee gescheiden optredende integraties. Ook de geringe ervaren maatschappelijke druk, lage rendementen en kleine omvang van de sector dragen bij aan de geringe innovatiekracht. Het onderhavige advies is dan ook meer gericht op het komen tot realisatie van de potentie van een “topsegment” dan op het oplossen van grote knelpunten ten aanzien van duurzame ontwikkeling in de eendensector
  Verkenning van milieuemissies en verbruiken van schaarse hulpbronnen in de sectoren: konijnen, vleeskalveren, eenden en kalkoenen = Exploring environmental emissions and depletion of resources of rabbit, veal calf, duck, and turkey production chains in The Netherlands
  Vries, J.W. de; Radersma, S. ; Winkel, A. ; Buisonjé, F.E. de - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 383) - 27
  dierhouderij - konijnen - kalveren - vleeskalveren - vleesvee - eenden - kalkoenen - ontwerp - emissie - energiegebruik - watergebruik - kwantitatieve analyse - kwalitatieve analyse - animal husbandry - rabbits - calves - veal calves - beef cattle - ducks - turkeys - design - emission - energy consumption - water use - quantitative analysis - qualitative analysis
  For new design concepts of rabbit, veal calf, duck and turkey production systems insight is needed in environmental emissions and the use of resources of current production systems. In this study, several environmental emissions and uses of resources were quantified and qualified where possible.
  Aantallen en verspreiding van eiders, toppers en zee-eenden in de winter van 2009-2010 in de Waddenzee en de Noordzeekustzone
  Jong, M.L. de; Smit, C.J. ; Leopold, M.F. - \ 2010
  Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES C160/10) - 32
  eenden - vogels - monitoring - winter - nederland - waddenzee - ducks - birds - monitoring - winter - netherlands - wadden sea
  In dit rapport worden de resultaten weergeven van vliegtuigtellingen van Eiders, Toppers en Zwarte- en Grote Zee-eenden. De vliegtuigtellingen maken deel uit van het onderzoek naar de draagkracht van de Waddenzee en de Noordzeekustzone voor vogels in relatie tot schelpdierbestanden. De lange-termijn trends met alle beschikbare data laten een negatieve ontwikkeling zien voor Eider en Zwarte Zee-eend. Swennen (1985) spreekt over 100.000-200.000 Eiders in het begin van de jaren ’80, en van 40.000 Zwarte Zee-eenden in het begin van de jaren ‘60. Tot halverwege de jaren ‘90 is er sprake van een stabilisatie en een toename van de aantallen. Eiders bereikten hun piekaantallen in 1973 met 168.000 exemplaren en in 1995 met 162.874 vogels, de Zwarte Zee-eenden in 1993 met een maximum van 135.000 exemplaren. Vanaf halverwege de jaren ‘90 dalen de aantallen van beide soorten gestaag, al lijken ze zich in de laatste jaren enigszins te stabiliseren, zij het op een lager niveau. In het onderzoeksgebied zijn nu nog ca. 60.000 Eiders aanwezig, in het geval van de Zwarte Zee-eend zijn de aantallen gedecimeerd tot ca. 10.000 eenden. Van de Topper is geen trend weer te geven, omdat tijdens de meeste winters een groot deel van de in Nederland overwinterende populatie zich op het IJsselmeer bevindt.
  Eendenkroos: van afval tot veevoer = Duckweed from waste to animal feed
  Holshof, G. ; Hoving, I.E. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 306) - 31
  eenden - eendenvoeding - veevoeder - veevoederindustrie - wolffia - waterplanten - nuttig gebruik - ducks - duck feeding - fodder - feed industry - wolffia - aquatic plants - utilization
  Kroosdekken op sloten en vaarten zijn ongewenst voor de waterkwaliteit. Door kroos frequent te verwijderen wordt de waterkwaliteit sterk verbeterd, maar dit brengt voor waterschappen hoge kosten met zich mee. Kroos is geschikt als eiwitrijk veevoer en door stijgende voerprijzen is een alternatieve eiwitbron voor grondstoffen als sojaschroot. In 2007 is een pilot uitgevoerd om ervaring op te doen met de mogelijkheden van verzamelen en verwerken van kroos, maar ook om de gezondheidsrisico’s en de voederwaarde in beeld te brengen. Op twee locaties is in september 2007 kroos geoogst: bij Stolwijk in het buitengebied en bij Spakenburg aan de rand van de stedelijke bebouwing. Deze twee locaties zijn gekozen om te bepalen of er verschil in kwaliteit bestaat tussen gebieden met een landbouwkundige omgeving en een stedelijke omgeving. Daarnaast is op de beide locaties met een verschillende oogstmethode gewerkt. Direct na het oogsten is het natte product afgevoerd naar een drogerij, waar het kroos in droogkamers is gedroogd.
  Aantallen en verspreiding van Eiders, Toppereenden en zee-eenden in de winter van 2008 - 2009 in de Waddenzee en de Noordzeekustzone
  Jong, M.L. de; Smit, C.J. ; Leopold, M.F. - \ 2010
  Texel : IMARES (Rapport / IMARES C148/09) - 31
  vogels - eenden - anatidae - remote sensing - monitoring - hibernatie - noordzee - nederland - aythya - waddenzee - birds - ducks - anatidae - remote sensing - monitoring - hibernation - north sea - netherlands - aythya - wadden sea
  Dit rapport beschrijft het resultaat van drie vliegtuigtellingen, die in november en december 2008 en in februari 2009 werden uitgevoerd om de aantallen en de verspreiding vast te stellen van de in Noor-nederland overwinterende eiders, toppereenden, zwarte zee-eenden en grote zee-eenden.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.