Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 42

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Competitiveness of the EU egg industry. International comparison base year 2013
  Horne, P.L.M. van - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR LEI 2014-041) - ISBN 9789086156962 - 36
  eieren - landbouwprijzen - handel - markten - eierproducten - productiekosten - europese unie - marktconcurrentie - voedselveiligheid - eggs - agricultural prices - trade - markets - egg products - production costs - european union - market competition - food safety
  In this report the impact of reducing or removing import tariffs on the competitiveness of the EU egg sector is studied. The results show that the offer price of whole egg powder in 2013 of some third countries is close to the average EU price. Despite the current import tariffs on whole egg powder, the third countries can be competitive on the EU market. In a scenario with a 50% lower import tariff, all third countries have a lower offer price of whole egg powder compared to the EU egg sector. In a scenario with zero import tariffs, all third countries have a considerably lower offer price of whole egg powder compared to the EU egg sector.
  Animal welfare in a global perspective
  Bracke, M.B.M. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 240) - 97
  dierenwelzijn - regelingen - pluimvee - pluimveehouderij - pluimveevlees - eieren - eierproducten - vissen - visteelt - wild - wereld - Nederland - animal welfare - regulations - poultry - poultry farming - poultry meat - eggs - egg products - fishes - fish culture - wildlife - world - Netherlands
  Global survey of animal-welfare regulations, practices and perceptions, with case studies on poultry meat from Brazil and Thailand, eggs from India and the USA, welfare regulations of farmed fish and welfare aspects related to (perceived) overpopulation of wildlife
  Impact of EU Council Directive 99/74/EC 'welfare of laying hens' on the competitiveness of the EU egg industry.
  Horne, P.L.M. van; Bondt, N. - \ 2003
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789052427904 - 48
  agrarische economie - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - eierproductie - eierconsumptie - eipoeder - eierproducten - dierenwelzijn - europese unie - nederland - agricultural economics - farm development - egg production - egg consumption - dried egg - egg products - animal welfare - european union - netherlands
  Because of animal welfare concerns in the EU, from 2012 only enriched cages will be allowed for the housing of laying hens (Council Directive 1999/74/EC). Production in enriched cages will increase the production cost of eggs. At the same time the World Trade Organisation (WTO) has launched a new round of negotiations to further liberalise trade in agricultural products. This report provides the results of a study on the impact of the EU Directive for EU egg processors. Within several scenarios, the increase in production costs (enriched cages) are combined with different levels of import levies and currency exchange rates. In general it can be concluded that in 2012 EU countries cannot compete on their home market for egg products with countries such as Ukraine, United States, Brazil and India.
  The future of the Dutch egg processing industry
  Tacken, G.M.L. ; Cotteleer, G. ; Horne, P.L.M. van - \ 2003
  The Hague : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Business development and competitive position ) - ISBN 9789052427928 - 60
  agrarische economie - eierproductie - eierproducten - landbouwsector - internationale handel - handel - kosten - markten - nederland - agricultural economics - egg production - egg products - agricultural sector - international trade - trade - costs - markets - netherlands
  This research examines the competitiveness of the Dutch egg products industry, as well as the consequences of tightening up the laws concerning layer poultry on the competitive position of the Dutch egg production industry. A tightening of the laws has, in fact, the effect of raising the production cost, and in this research the central question revolves around whether animal welfare-friendly egg products are perceived as products with added value by the buyers of egg products (mainly industrial buyers) and will thus also be offered for sale at a higher price. Furthermore, it will be investigated what the probable developmental directions are in the egg products industry if this higher price cannot be realised
  De toekomst van de Nederlandse eiproductenindustrie
  Tacken, G.M.L. ; Cotteleer, G. ; Horne, P.L.M. van - \ 2002
  Den Haag : LEI - ISBN 9789052427188 - 60
  eierproducten - eierproductie - wetgeving - dierenwelzijn - milieuwetgeving - nederland - egg products - egg production - legislation - animal welfare - environmental legislation - netherlands
  Ontwikkeling van een concept voor extractie van residuen van dierbehandelingsmiddelen uit ei en eiproducten voor opsporing van een breed scala van middelen welke van belang zijn voor een onbelemmerde afzet van deze producten
  Keukens, H.J. ; Zuidema, T. ; Beek, W.M.J. - \ 1999
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor land- en tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO) (Rapport / RIKILT-DLO 99.009) - 17
  veterinaire producten - extractie - eieren - eierproducten - hplc - geneesmiddelenresiduen - analytische scheikunde - veterinary products - extraction - eggs - egg products - hplc - drug residues - analytical chemistry
  Opzet vervolgonderzoek met verrijkte kooien
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1998
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 9 (1998)3. - ISSN 0924-9087 - p. 3 - 6.
  stallen - hennen - batterijhuisvesting - pluimveehokken - ligstro - bezettingsdichtheid - eieren - eierproducten - kwaliteit - prestatieniveau - stalls - hens - battery husbandry - poultry housing - litter - stocking density - eggs - egg products - quality - performance
  Prevention of contamination of poultry meat, eggs and egg products
  Franchini, A. ; Mulder, R.W.A.W. - \ 1998
  Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities - ISBN 9789282819975 - 108
  pluimveevlees - eieren - eierproducten - micro-organismen - voedselbesmetting - preventie - voedselveiligheid - voedselhygiëne - poultry meat - eggs - egg products - microorganisms - food contamination - prevention - food safety - food hygiene
  Overzicht van de resultaten van verslepings- en wachttermijnproeven welke zijn uitgevoerd met toevoegingsmiddelen bij pluimvee in de periode 1986-1994
  Keukens, H.J. ; Kan, C.A. - \ 1997
  Wageningen : RIKILT-DLO (Rapport / DLO - Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (RIKILT-DLO) 97-19) - 18
  dierlijke producten - antibiotica - hormonen - vitaminen - voedselbesmetting - pluimveevlees - kippenvlees - eieren - eierproducten - animal products - antibiotics - hormones - vitamins - food contamination - poultry meat - chicken meat - eggs - egg products
  Lage gehaltes van veevoedertoevoegings-of diergeneesmiddelen in pluimveevoeder kunnen residuen in vlees of eieren veroorzaken. Systematisch onderzoek naar deze (kwantitatieve) relaties is in Nederland rond 1986 aangevangen en heeft veel nuttige informatie voortgebracht. Dit rapport, dat is opgesteld op verzoek van het PWr, bevat gegevens van alle relevant geachte proeven welke met toevoegingsmiddelen zijn uitgevoerd. Informatie wordt weergegeven over proefopzet en -uitvoering, over de gebruikte analysemethoden en over de resultaten; verder wordt waar nodig informatie toegevoegd indien de huidige kennis van zaken daar aanleiding toe geeft.
  Legnest in batterijkooi
  Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1995
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 6 (1995)4. - ISSN 0924-9087 - p. 13 - 18.
  dierlijke producten - batterijhuisvesting - eierproducten - eieren - nesten - ovipositie - pluimveehokken - kwaliteit - animal products - battery husbandry - egg products - eggs - nests - oviposition - poultry housing - quality
  In dit artikel wordt ingegaan op het inbrengen van een legnest in een batterijkooi. De resultaten tot nu toe geven aan, dat de hennen graag gebruik maken van het nest, maar dat er nog duidelijke problemen zijn met betrekking tot de eikwaliteit.
  Method of analysis for the determination of tetracycline rsidues in meat, kidney, fat, skin, fish, egg and milk : procedure and validation
  Keukens, H.J. - \ 1994
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 94.17) - 12
  tetracycline - antibacteriële middelen - bepaling - voedselanalyse - vlees - landbouwproducten - dierlijke producten - melkproducten - eierproducten - vetproducten - visproducten - voedselproducten - tetracycline - antibacterial agents - determination - food analysis - meat - agricultural products - animal products - milk products - egg products - fat products - fish products - food products
  The aim of this study was to validate the RIKILT-DLO method tor the determination of tetracycline in liver, kidney, fat or skin with adhering fat for from chickens, cows and skin with adhering fat from pigs. The method was originally validated for meat of different animals, eggs milk, fish, liver and kidney from pigs.
  Vroegrijpe hennen lijken goede resultaten te geven
  Zanders, F.H.C. - \ 1994
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 5 (1994)3. - ISSN 0924-9087 - p. 4 - 7.
  diervoedering - dierhouderij - eierproducten - eieren - voedingsrantsoenen - hennen - lichtregiem - productiviteit - rentabiliteit - jonge dieren - animal feeding - animal husbandry - egg products - eggs - feed rations - hens - light regime - productivity - profitability - young animals
  In de recentelijk afgesloten 2e ronde met leghennen was één van de proeffactoren vroegrijpheid bij leghennen.
  Multiphasic growth in the layer pullet : effects of nutrient restrictions during rearing
  Kwakkel, R.P. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen; G. Hof. - S.l. : Kwakkel - ISBN 9789054852445 - 189
  hennen - diervoedering - jonge dieren - gerantsoeneerde voeding - groei - ontwikkeling - productiviteit - rentabiliteit - dierhouderij - ovipositie - eieren - eierproducten - hens - animal feeding - young animals - restricted feeding - growth - development - productivity - profitability - animal husbandry - oviposition - eggs - egg products

  Traditionally, layer pullets are reared on a least-cost basis. Feeding regimens, that allow pullets to consume a restricted amount of nutrients, have been designed to control body growth towards a 'target' weight and age. It was questioned whether the pattern of body growth in relation to the rate of development of particular organs during rearing interferes with the productive potential of the young hen. For the present study, it was hypothesized that the supply of nutrients for some organs may be critical at certain ages, as a result of their individual growth patterns. In this thesis, growth and development of the pullet body and its constituents has been studied by means of multiphasic growth functions. It was found that body weight at end of rearing ('target weight') is less important than type (which nutrient?) and phase (what age?) of restriction in determining egg performance. Furthermore, a pronounced growth spurt in the body growth curve was distinguished at around 19 wk of age ('the maturity growth spurt'), that appeared to be related to both the development of the reproductive organs and the onset of lay. The assessment of this growth spurt in a flock may help the producer in taking nutritional decisions. A certain amount of fat-free tissue in the body is suggested to be critical for the initiation of sexual growth. Fat growth at early rearing seemed to be functionally related to growth of the fat-free body: pullets on a low-lysine diet did not increase their fat-to-protein ratio at that stage of development. Fat growth at late rearing is stored as an energy buffer (abdominal fat pad). The composition of the fat-free body was not affected by dietary treatment. It was concluded that the fatfree body of pullets is a better measure of physiological age than body weight. Effects of nutrient restrictions on growth of body constituents should be presented relative to the fat-free body. Multiphasic analyses of pullet growth quantified some growth relationships between body components which had not been revealed if a simple monophasic growth approach had been used.

  Protein and lipid accretion in body components of growing pigs : effects of body weight and nutrient intake
  Bikker, P. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): M.W.A. Verstegen; R.G. Campbell. - S.l. : Bikker - ISBN 9789054852599 - 203
  voer - samenstelling - varkens - groei - ontwikkeling - karkassamenstelling - slacht - karkaskwaliteit - eieren - eierproducten - feeds - composition - pigs - growth - development - carcass composition - slaughter - carcass quality - eggs - egg products

  In pig production, optimization of the conversion of animal feeding-stuffs into body components, especially lean meat, requires knowledge of the response relationships between nutrient intake and animal performance. In this study, the separate effects of protein and energy intake on rate and composition of body gain have been determined, in pigs with a high genetic capacity for lean tissue gain, from 20 to 45 kg. In addition, the response in body gain to energy intake has been investigated from 20 to 45 kg and from 45 to 85 kg, and the effects of body weight and previous nutrition on this response were examined. The relationship between protein intake and protein accretion was described well with a linear-plateau model, reflecting a protein and an energy dependent phase in protein deposition. The amino acid pattern of body protein was influenced by protein and energy intake. The optimal lysinelenergy ratio was not significantly affected by the level of feed intake. Protein and lipid accretion responded linearly to energy intake, both from 20 to 45 kg and from 45 to 85 kg. The increase in protein gain per unit increase in energy intake, decreased with increasing body weight. The ratio between lipid and protein deposition, and consequently body lipid content, responded curvilinearly to energy intake and increased with increasing body weight. The percentage of lean tissue decreased curvilinearly with increasing energy intake. Pigs which were restricted in energy intake from 20 to 45 kg, gained faster from 45 to 85 kg. However, this gain was largely explained by an increase in digestive tract contents and in organ gain. The percentage lean tissue at 85 kg was higher in these previously restricted pigs, but this was the result of their higher lean percentage at 45 kg, and not of a compensatory gain from 45 to 85 kg. Consequences of these results for defining an optimal feeding strategy have been discussed.

  Vroege lichtstimulans en zwaarder opfokgewicht geeft goede resultaten bij leghennen
  Reuvekamp, B.F.J. - \ 1993
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 4 (1993)4. - ISSN 0924-9087 - p. 6 - 9.
  diervoedering - dierhouderij - eierproducten - eieren - hennen - lichtregiem - productiviteit - rentabiliteit - jonge dieren - animal feeding - animal husbandry - egg products - eggs - hens - light regime - productivity - profitability - young animals
  Tijdens de tweede ronde met leghennen is één van de onderzoeksonderwerpen vroegrijpheid. Wanneer de dieren eerder in produktie kunnen worden gebracht dan gebruikelijk, kunnen de opbrengsten hoger zijn.
  Kostprijs voliere-eieren gemiddeld 1,2 cent hoger
  Horne, P. van - \ 1993
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 4 (1993)3. - ISSN 0924-9087 - p. 14 - 18.
  kostenanalyse - eierproducten - eieren - hennen - bezettingsdichtheid - groepshuisvesting - cost analysis - egg products - eggs - hens - stocking density - group housing
  Op semi-praktijkschaal is gedurende meerdere ronden het etagesysteem vergeleken met de batterij. In dit artikel wordt dit onderzoek economisch geëvalueerd.
  Broedeikwaliteit bij verschillende nesttypen en stalinrichtingen
  Haar, J.W. van der - \ 1993
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 4 (1993)2. - ISSN 0924-9087 - p. 19 - 22.
  dierlijke producten - broedsheid - eierproducten - eieren - vloeren - kippen - roostervloeren - uitbroeden - hennen - nestelen - nesten - pluimvee - pluimveehokken - kwaliteit - stallen - grondeieren - animal products - broodiness - egg products - eggs - floors - fowls - grid floors - hatching - hens - nesting - nests - poultry - poultry housing - quality - stalls - floor eggs
  Aan de kwaliteit van broedeieren worden hoge eisen gesteld. Voor het verkrijgen van een goede broedeikwaliteit is het nodig dat er veel eieren bevrucht zijn en in de nesten worden gelegd. Ook is het belangrijk dat het percentage vuilschalige nesteieren laag is en dat er bij de nesteieren weinig breuk en kneus ontstaat
  GHP code voor de ei-verwerkende industrie
  Bolder, N.M. - \ 1992
  S.l. : COVP-DLO (Spelderholt uitgave no. 569) - 24
  eieren - eierproducten - kwaliteit voor voedselverwerking - voedselhygiëne - kwaliteitscontroles - kwaliteitsnormen - eggs - egg products - food processing quality - food hygiene - quality controls - quality standards
  Inwendige eikwaliteit en huisvesting
  Niekerk, Th.G.C.M. van - \ 1992
  Praktijkonderzoek voor de Pluimveehouderij 3 (1992)1. - ISSN 0924-9087 - p. 7 - 8.
  huisvesting, dieren - dierlijke producten - dierenwelzijn - chemische samenstelling - eierproducten - eieren - hennen - ingrediënten - pluimveehokken - kwaliteit - animal housing - animal products - animal welfare - chemical composition - egg products - eggs - hens - ingredients - poultry housing - quality
  Om een kwaliteitsei te kunnen produceren moet de pluimveehouder beschikken over onberispelijk uitgangsmateriaal: een gezonde, goed opgefokte jonge hen, een residuvrij voer van goede samenstelling en een schone stal met deugdelijke inrichting.
  Resultaten ringonderzoek residuen van chlooramfenicol in ei
  Keukens, H.J. ; Smidt, R. ; Polman, T.H.G. - \ 1991
  Wageningen : DLO-Rijks-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwprodukten (Rapport / RIKILT-DLO 91.37) - 17
  eieren - eierproducten - chlooramfenicol - vloeistofchromatografie - hplc - kwaliteitscontroles - eggs - egg products - chloramphenicol - liquid chromatography - hplc - quality controls
  De resultaten van dit onderzoek naar Chlooramfenicol (CAP) in eieren worden in dit rapport beschreven.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.