Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 21

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kennis als gereedschap om schade te beperken
  Raaijmakers, E. ; Rozen, K. van; Everaarts, T. - \ 2014
  Akker magazine 10 (2014)5. - ISSN 1875-9688 - p. 18 - 19.
  akkerbouw - gewasbescherming - deroceras reticulatum - plantenplagen - naaktslakken - tipulidae - elateridae - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - kennis van boeren - dieridentificatie - bodempathogenen - suikerbieten - arable farming - plant protection - deroceras reticulatum - plant pests - slugs - tipulidae - elateridae - cultural control - pest control - farmers' knowledge - animal identification - soilborne pathogens - sugarbeet
  Slakken, emelten en ritnaalden zijn al op veel percelen suikerbieten waargenomen. Ze veroorzaken plantwegval. Hierdoor moesten enkele telers hun percelen zelfs overzaaien. Ieder jaar zorgen bodemplagen voor schade. Met meer kennis hierover heeft een teler meer gereedschappen in handen om schade te beperken en de opbrengst te verhogen.
  Oorzaak rasgevoeligheid ritnaalden nog niet geheel duidelijk : Interview met Hilfred Huiting
  Hanse, L. ; Huiting, H.F. - \ 2011
  Aardappelwereld 65 (2011)4. - ISSN 0169-653X - p. 25 - 27.
  aardappelen - akkerbouw - elateridae - rasverschillen - proeven op proefstations - potatoes - arable farming - elateridae - breed differences - station tests
  Ritnaalden vormen de laatste jaren in toenemende mate een probleem in de teelt van aardappelen. Onder auspiciën van Wageningen Universiteit is in 2008 een onderzoek gestart naar de gevoeligheid van aardappelrassen op ritnaalden. Dat is onlangs afgerond. Onderzoeker Hilfred Huiting van het PPO-AGV te Lelystad werkte daar intensief aan mee. Resultaten van het onderzoek maken nog niet geheel duidelijk waarom het ene ras gevoeliger is dan het andere. "Een mogelijke oorzaak is een verschil in concentratie van de vrijgekomen hoeveelheid CO2 bij kieming", denkt Huiting.
  Ritnaalden; licht in de tunnel?
  Huiting, H.F. ; Broek, R.C.F.M. van den - \ 2011
  akkerbouw - biologische landbouw - aardappelen - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - plagenbestrijding - elateridae - arable farming - organic farming - potatoes - cultural control - pest control - elateridae
  Poster met onderzoeksinformatie over de beheersing van ritnaalden in de biologische aardappelteelt.
  Verbetering van de signalering van ritnaalden
  Huiting, H.F. - \ 2010
  Kennisakker.nl 2010 (2010)21 dec.
  plantenplagen - aardappelen - solanum tuberosum - elateridae - oogstschade - bemonsteren - plagenbestrijding - pesticiden - gewasbescherming - besparingen - akkerbouw - pootaardappelen - fabrieksaardappelen - plant pests - potatoes - solanum tuberosum - elateridae - crop damage - sampling - pest control - pesticides - plant protection - savings - arable farming - seed potatoes - starch potatoes
  Ritnaalden veroorzaken in de aardappelteelt kwalitatieve schade. Het 1 à 2 weken voor het poten ingraven van halve aardappelknollen om te bepalen of een bestrijding zinvol is, is onvoldoende betrouwbaar. Als immers geen schade wordt gevonden, wordt vaak toch behandeld als ware het een verzekeringspremie. Een goed signaleringssysteem maakt een besparing mogelijk op gewasbeschermingsmiddelen en/of voorkomt dat ten onrechte geen behandeling wordt uitgevoerd tegen ritnaalden. Doel van het onderzoek is het vinden van een signaleringsmethode en een bestrijdingsdrempel die onafhankelijk van de omstandigheden in het voorjaar voldoende betrouwbaar werkt. Hiervoor is o.a. inzicht nodig in de factoren die hierop van invloed zijn.
  Ritnaaldenbestrijding in gladioolknollen
  Koster, A.T.J. ; Uitermark, P.E. ; Conijn, C.G.M. - \ 2010
  elateridae - gladiolus - knollen - gewasbescherming - pesticiden - toepassing - toelating van bestrijdingsmiddelen - elateridae - gladiolus - tubers - plant protection - pesticides - application - authorisation of pesticides
  Vekenning naar geschikte middelen om de ritnaald in gladioolknollen te bestrijden. Omdat er jaarlijks vrijstelling nodig is voor het enige toegestane werkende middel, is er behoeft aan uitbreiding van het middelenpakket. Twee middelen gaven een vergelijkbaar resultaat als het oude middel. Onderzocht is of middelen die in andere sectoren een toelating hebben geschikt zijn voor gebruik in de gladiolen-teelt. Onderzoek is voorgezet in het lopende seizoen (2008).
  Ritnaaldaantasting moeilijk voorspelbaar
  Huiting, H.F. ; Ester, A. - \ 2009
  Boerderij/Akkerbouw 94 (2009)27. - ISSN 0169-0116 - p. E26 - E27.
  plantenplagen - aardappelen - solanum tuberosum - schade - elateridae - diergedrag - onderzoek - pootaardappelen - fabrieksaardappelen - plant pests - potatoes - solanum tuberosum - damage - elateridae - animal behaviour - research - seed potatoes - starch potatoes
  Ritnaaldenvreterij is in de teelt van poot- en consumptieaardappelen een probleem. PPO-AGV onderzoekt het gedrag van de ritnaald, zodat ritnaaldschade voortaan beter te voorspellen valt
  Verbetering signalering ritnaalden : vergelijking van signaleringssystemen en -momenten ter verhoging van de betrouwbaarheid van signalering, 2006 & 2007
  Huiting, H.F. ; Ester, A. - \ 2008
  Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector AGV (PPO nr. 32500289-1) - 22
  plantenplagen - aardappelen - solanum tuberosum - elateridae - oogstschade - bemonsteren - plagenbestrijding - pesticiden - gewasbescherming - besparingen - plant pests - potatoes - solanum tuberosum - elateridae - crop damage - sampling - pest control - pesticides - plant protection - savings
  Ritnaalden veroorzaken kwalitatief en kwantitatief schade aan gewassen. In de aardappelteelt leidt dit insect tot kwalitatieve waardevermindering van het product doordat er gangen in de knollen worden gevreten. De huidige bemonsteringsmethode om te bepalen of een bestrijding zinvol is, is onvoldoende betrouwbaar. Hierbij worden 1 à 2 weken voor het poten halve aardappelknollen ingegraven; aan de hand van schade aan deze knollen of gevonden ritnaalden wordt vastgesteld of bestrijding nodig is. Als hierbij echter geen schade wordt gevonden, dan is niet zeker of een bestrijding achterwege gelaten kan worden. De methode lijkt vooral in een vroeg en/of nat voorseizoen te wensen over te laten, aangezien de ritnaalden dan op het moment van signaleren minder actief zijn in de bouwvoor. Omdat hierdoor vaak wel wordt behandeld als ware het een verzekeringspremie, is door een goed signaleringssysteem een besparing mogelijk op gewasbeschermingsmiddelen
  Gaatjes in consumptieaardappelen : bureaustudie naar optreden en beheersing
  Wustman, R. - \ 2007
  Kennisakker.nl 2007 (2007)15 juni.
  aardappelen - consumptieaardappelen - oogstschade - elateridae - thanatephorus cucumeris - akkerbouw - plantenplagen - plantenziekten - potatoes - table potatoes - crop damage - elateridae - thanatephorus cucumeris - arable farming - plant pests - plant diseases
  Gaatjes in consumptieaardappelen (tafel- en verwerkingsaardappelen) zijn soms een belangrijk kwaliteitsprobleem in Nederland. Doel van deze bureaustudie was een beschrijving van de mogelijke oorzaken. Rhizoctonia solani en ritnaalden werden genoemd als belangrijkste veroorzakers van gaatjes. De belangrijkste probleemgebieden zijn op lichte gronden in bouwplannen met gescheurd grasland, graszaad of groenbemesters.
  Geleide bestrijding van ritnaalden en kniptorren
  Wel, C. van der - \ 2007
  BioKennis bericht Akkerbouw & vollegrondsgroenten 4 (2007). - 2
  akkerbouw - gewasbescherming - elateridae - agriotes - levenscyclus - monitoring - biologische landbouw - wintertarwe - vollegrondsteelt - arable farming - plant protection - elateridae - agriotes - life cycle - monitoring - organic farming - winter wheat - outdoor cropping
  Ritnaalden of koperwormen (Agriotes spp.) zijn larven van de kniptor. Kniptorren voelen zich het beste thuis in gewassen als grasland, graszaad en (winter-)granen. Ze zetten hun eitjes af op vochtige grond in dichte gewassen, waardoor deze niet snel zullen verdrogen. Ritnaalden leven 3 à 5 jaar in de bodem voordat ze verpoppen. In de eerste twee jaar van hun bestaan voeden ze zich overwegend met dood organisch materiaal, maar ook dan kunnen ze al schade veroorzaken aan gewassen. De kniptor zelf veroorzaakt geen schade aan gewassen. In deze publicatie informatie over beheersstrategiën, monitoring en bestrijding
  Rapport bureaustudie: gaatjes in consumptieaardappelen
  Wustman, R. - \ 2006
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene ruimte en Multifunctionele landbouw - 43
  consumptieaardappelen - aardappelen - elateridae - thanatephorus cucumeris - oogstschade - akkerbouw - plantenplagen - plantenziekten - table potatoes - potatoes - elateridae - thanatephorus cucumeris - crop damage - arable farming - plant pests - plant diseases
  Gaatjes in consumptieaardappelen (tafel- en verwerkingsaardappelen) zijn soms een belangrijk kwaliteitsprobleem in Nederland. Gaatjes verlagen de uitwendige kwaliteit en leiden tot extra schilverliezen. De oorzaken van het probleem zijn niet precies bekend. Doel van deze bureaustudie was een beschrijving van de mogelijke oorzaken. Rhizoctonia solani en ritnaalden werden genoemd als belangrijkste veroorzakers van gaatjes. De belangrijkste probleemgebieden zijn op lichte gronden in bouwplannen met gescheurd grasland, graszaad of groenbemesters. Kwantificering van de financiële schade was niet exact mogelijk, maar wordt geschat op vijf tot tien miljoen Euro per jaar in de Nederlandse consumptieaardappelteelt. De (financiële) schade wordt afgewenteld op de teler; de handelsbedrijven en verwerkers accepteren geen slechte partijen of passen een korting toe. Als vervolgaanpak wordt voorgesteld: identificatie van de 'gaatjesveroorzaker' op perceelsniveau; ontwikkelen van een ritnaaldenwaarschuwingssysteem met behulp van de Kniptor Kit; beschikbaar maken van meer middelen voor de beheersing van ritnaalden.
  Procraerus tibialis (Coleoptra: Elateridae), een nieuwe kniptor voor Nederland
  Cuppen, J.G.M. ; Sande, C. van de - \ 2006
  Entomologische Berichten 66 (2006)3. - ISSN 0013-8827 - p. 91 - 94.
  elateridae - agriotes - populatie-ecologie - bodeminsecten - zoögeografie - limburg - elateridae - agriotes - population ecology - soil insects - zoogeography - limburg
  De kniptor (procraerus tibialis) wordt nieuw gemeld voor de Nederlandse fauna. Hij komt op slechts weinig plekken in Nederland voor: in Midden Limburg en Zuid Limburg. Waarschijnlijk komt dit, omdat steeds vaker bomen met holle ruimtes in het landschap blijven staan. Dit zijn ideale plekken voor (voortplanting van) de kniptor
  Voorkom ritnaaldschade door doelgerichte bestrijding van kniptor
  Rozen, K. van - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 april. - 2005
  elateridae - coleoptera - larven - bodeminsecten - vallen - vangmethoden - plagenbestrijding - geïntegreerde plagenbestrijding - biologische bestrijding - aardappelen - wintertarwe - akkerbouw - elateridae - coleoptera - larvae - soil insects - traps - trapping - pest control - integrated pest management - biological control - potatoes - winter wheat - arable farming
  In dit artikel wordt uiteengezet hoe u de schade door ritnaalden kunt voorkomen door monitoring. In bouwplannen met graszaad, wintertarwe, aardappelen kan ritnaaldschade optreden. Doordat de levenscycles van de ritnaald 4 jaar duurt, is het moeilijk om in te schatten of er in het jaar dat er aardappelen geteeld worden ook ritnaalden zijn. In 2004 is een nieuwe methode op de markt verschenen voor monitoring van kniptoren. Bij deze methode kan voorafgaand aan de aardappelteelt een inschatting gemaakt worden van de hoeveelheden ritnaalden in het jaar van de aardappelteelt. Een bestrijding kan dan voortijdig worden uitgevoerd. Deze methode biedt nieuwe mogelijkheden om ritnaaldschade drastisch te beperken met geringe kosten.
  Ritnaalden (Agriotes spp.)
  PPO Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, - \ 2005
  Wageningen : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. (Het zit z├│ bij Bio! nr. 3)
  biologische landbouw - gewasbescherming - insectenbestrijding - elateridae - eenzaadlobbigen - grassen - suikerbieten - aardappelen - gladiolus - organic farming - plant protection - insect control - elateridae - monocotyledons - grasses - sugarbeet - potatoes - gladiolus
  In deze publicatie informatie over de geleide bestrijding van ritnaalden en kniptorren. Besproken wordt: de levenscyclus, de schade aan (monocotyle) gewassen en beheersstrategieën.
  De kniptor in de val geeft ritnaald minder kans
  Ester, A. ; Rozen, K. van; Griepink, F.C. - \ 2005
  Boerderij/Akkerbouw 90 (2005)1. - ISSN 0169-0116 - p. 7 - 7.
  elateridae - agriotes - larven - gewasbescherming - monitoring - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - bodeminsecten - akkerbouw - elateridae - agriotes - larvae - plant protection - monitoring - pest control - control methods - soil insects - arable farming
  Ritnaalden veroorzaken veel schade. Deze larve van de kniptor krijgt minder kans door torren te vangen in ingegraven vallen, te tellen en te bestrijden vóór eierafzetting. De eerste ervaringen
  Nieuwe methode in strijd tegen ritnaalden
  Rozen, K. van; Ester, A. ; Griepink, F.C. - \ 2004
  Landbouw en Techniek 9 (2004)7. - p. 29 - 30.
  elateridae - agriotes lineatus - agriotes obscurus - insectenplagen - insectenbestrijding - plantenplagen - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - spuiten - nederland - pyrethroïden - elateridae - agriotes lineatus - agriotes obscurus - insect pests - insect control - plant pests - control methods - plant protection - spraying - netherlands - pyrethroids
  Ritnaalden, het larvenstadium van kniptorren, kunnen veel schade veroorzaken in aardappelen, maar ook in andere bol-,knol- en graangewassen. In Nederland is een geleide-bestrijdingssysteem ontwikkelt door Praktijkonderzoek Plant & Omgeving - Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO-AGV) en door Plant Research International (PRI), waarmee kniptorren kunnen worden waargenomen en bestreden. Hierdoor wordt de omvang van ritnaaldpopulaties verlaagd en wordt schade voorkomen. Beschrijving van het onderzoek en het toepassen een gerichte bespuiting met een pyrethroïde
  Aanpak kniptorren werkt beter dan bestrijding ritnaalden
  Griepink, F.C. ; Ester, A. ; Rozen, K. van - \ 2004
  Oogst : weekblad voor de agrarische ondernemer. Landbouw 17 (2004)10. - ISSN 1566-2616 - p. 36 - 37.
  elateridae - agriotes obscurus - agriotes lineatus - plantenplagen - insectenplagen - plagenbestrijding - insectenbestrijding - chemische bestrijding - spuiten - pyrethroïden - pyrethroïdinsecticiden - toepassingsdatum - monitoring - feromonen - sexferomonen - feromoonvallen - insectenvallen - trechtervallen - gewasbescherming - elateridae - agriotes obscurus - agriotes lineatus - plant pests - insect pests - pest control - insect control - chemical control - spraying - pyrethroids - pyrethroid insecticides - application date - monitoring - pheromones - sex pheromones - pheromone traps - insect traps - funnel traps - plant protection
  Ritnaalden, de larven van kniptorren, veroorzaken schade in bol-, knol- en graangewassen. Als alternatief voor grondontsmetting ter bestrijding van de ritnaalden, ontwikkelden PRI en PPO een methode van geleide bestrijding waarmee de kniptorren worden aangepakt. Met sexferomonen in trechtervallen wordt de omvang van de populatie kniptorren vastgesteld. Boven een bepaalde drempel worden gewasbespuitingen uitgevoerd met een pyrethroïde. Het tellen en bestrijden van kniptorren is goedkoper dan grondbehandeling tegen ritnaalden maar vraagt wel continu aandacht van de teler. In grafieken de resultaten van deze bestrijdingsmethode voor twee kniptorsoorten (Agriotes obscura en A. lineatus)
  Bestrijding van ritnaalden in aardappelen
  Huiting, H.F. ; Ester, A. ; Arkema, M.W. ; Gruppen, R. ; Huisman, M. - \ 2003
  Kennisakker.nl 2003 (2003)15 maart.
  elateridae - coleoptera - larven - bodeminsecten - plagenbestrijding - insecticiden - bestrijdingsmethoden - gewasbescherming - aardappelen - oogstschade - elateridae - coleoptera - larvae - soil insects - pest control - insecticides - control methods - plant protection - potatoes - crop damage
  De ritnaald of koperworm, larve van de kniptor, is een polyfaag insect. Ze kan in diverse gewassen schade veroorzaken. De schade in de aardappelteelt komt vaak voor op gescheurd grasland, maar ook in bouwplannen die rijk zijn aan bijvoorbeeld meerjarig graszaad of graszaad onder dekvrucht kan schade optreden. De aantasting door ritnaalden is in de meeste gevallen kwalitatief. De ritnaalden vreten gaatjes in de aardappelknollen. Een partij aardappelen met vraatschade kan sterk in waarde teruglopen en worden afgekeurd. Doordat de gaatjes van ritnaalden vaak klein zijn, is een aangetaste partij meestal moeilijk uit te lezen. De schade door ritnaalden lijkt de laatste jaren toe te nemen, mogelijk als gevolg van een reductie in het gebruik van (breedwerkende) insecticiden. Tevens is de problematiek van ritnaalden meer in de belangstelling gekomen, als gevolg van het wegvallen van de actieve stof chloorpyrifos en de discussie rond de stof ethoprofos. De praktijktoepassing van 20 kg/ha Mocap volvelds laat in dit onderzoek geen afdoende bestrijding zien. Enkele (nog) niet toegelaten middelen hebben een goede bestrijding laten zien. Aan het toelatingsdossier voor deze middelen wordt (soms) verder gewerkt door de firma's zelf
  Ritnaalden kunnen plaag vormen op oud grasland: onderzoek gladiool
  Conijn, C.G.M. ; Breedeveld, M.E. - \ 2003
  BloembollenVisie 13 (2003). - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  bloembollen - gladiolus - bodeminsecten - elateridae - levenscyclus - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - insecticiden - ornamental bulbs - gladiolus - soil insects - elateridae - life cycle - plant protection - integrated control - insecticides
  Onderzoek naar de levenscyclus van ritnaalden en methoden ter bestrijding
  Food preference of wireworms analyzed with multinomial logit models
  Hemerik, L. ; Gort, G. ; Brussaard, L. - \ 2003
  Journal of Insect Behavior 16 (2003). - ISSN 0892-7553 - p. 647 - 665.
  feeding-preference - host-plant - beetles coleoptera - elateridae - curculionidae - chrysomelidae - grasslands - oviposition - specificity - collembola
  Many species of wireworms (larvae of click beetles, Elateridae) are polyphagous root herbivores. In grasslands under restoration succession with various grass species, we aim to determine the role of wireworms in aboveground vegetation succession. Therefore, it is crucial to know whether wireworms prefer some food plants to others. We have investigated the root preference to different grass species for Agriotes obscurus and Athous haemorrhoidalis and whether these preferences can be explained by covariates. In Experiment 1, individual wireworms could choose between four different plants, one of each species (Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, Holcus lanatus, and Lolium perenne). In Experiment 2, groups of wireworms were released into the soil in the center of 16 plants (4 from each species). We used multinomial logit models (MLMs) to analze the data. In the appendix the use of multinomial response models is clarified with a fictitious example, using the SAS statistic software package. No preference was found in Experiment 1. In Experiment 2 we found differences in attractiveness of plant species depending on wireworm species: A. obscurus preferred grass species from nutrient-rich grasslands (L. perenne and H. lanatus). Both wireworm species disliked F. rubra. The distance from the release point influenced the probability of being found at a certain place at the end of the experiment: wireworms tended to stay in the proximity of the release point. A. haemorrhoidalis was more often found farther from the point of release than A. obscurus. Dispersal was farther from the release point in experiments with young plants (6 weeks) compared to older ones (9 weeks). Results are discussed in a broad ecological context.
  De kniptor in de val
  Ester, A. ; Rozen, K. van; Griepink, F.C. - \ 2002
  Aardappelwereld 56 (2002)11. - ISSN 0169-653X - p. 35 - 37.
  elateridae - agriotes - larven - plagenbestrijding - bestrijdingsmethoden - bodeminsecten - aardappelen - elateridae - agriotes - larvae - pest control - control methods - soil insects - potatoes
  Onderzoekers van PPO-AGV en PRI werken aan een methode om de vraatzucht van de ritnaald in aardappelen een halt toe te roepen, waarbij ze zich richten op de volwassen levensvorm : de kniptor
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.