Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 8 / 8

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Benefits of consumer behaviour research in a virtual world
  Puttelaar, J. van den - \ 2020
  Wageningen : Wageningen Economic Research - 5 p.
  consumer behaviour - market research - virtual reality - electronic commerce - consumentengedrag - marktonderzoek - virtuele realiteit - elektronische handel
  Voordelen van consumentengedragonderzoek in een virtuele wereld
  Puttelaar, J. van den - \ 2016
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 5
  consumentengedrag - marktonderzoek - virtuele realiteit - elektronische handel - consumer behaviour - market research - virtual reality - electronic commerce
  Benefits of consumer behaviour research in a virtual world
  Puttelaar, J. van den - \ 2016
  Wageningen : Wageningen Economic Research (White paper Virtual reality onderzoek ) - 5
  consumer behaviour - market research - virtual reality - electronic commerce - consumentengedrag - marktonderzoek - virtuele realiteit - elektronische handel
  Ontwikkelingen in Foodservice : online en beleving creëren nieuwe kansen voor toeleveranciers van agf
  Splinter, G.M. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2015
  Wageningen : LEI Wageningen UR - 30
  commerciële catering - food service management - groenten - fruit - gemaksvoedsel - voedselconsumptie - elektronische handel - consumentenvoorkeuren - tendensen - commercial food service - food service management - vegetables - fruit - convenience foods - food consumption - electronic commerce - consumer preferences - trends
  Het voedsellandschap is in beweging. Een ontwikkeling met grote gevolgen voor “vers” en haar toeleveranciers. Voedsel is op steeds meer (verschillende) plaatsen te koop en wordt aangeboden door verschillende aanbieders. GroentenFruit Huis wil de groenten- en fruitsector versterken en de positie van bedrijven verbeteren. LEI Wageningen UR heeft daarom twee ontwikkelingen in de Foodservicemarkt onderzocht: online en beleving. Twee aspecten die het niveau van een individueel bedrijf overstijgen en impact hebben op de bestaande structuur. De uitkomsten zijn aangevuld met informatie over nieuwe ontwikkelingen binnen het thema “gemak”. Hoe moeten de ontwikkelingen worden gezien en wat is het effect ervan op de toeleveranciers van groenten en fruit? En op hun product(en)?
  Meerwaarde voor vis
  Zaalmink, W. ; Verweij, M. - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI publicatie 2015-035 ) - 47
  visserij - nederland - belgië - denemarken - circuits - duurzaamheid (sustainability) - agro-industriële ketens - bedrijfsresultaten in de landbouw - coöperaties - elektronische handel - winkels - consumenten - handel - fisheries - netherlands - belgium - denmark - circuits - sustainability - agro-industrial chains - farm results - cooperatives - electronic commerce - shops - consumers - trade
  Deze brochure beschrijft inspirerende voorbeelden van enkele niet-alledaagse afzetmogelijkheden van vis, Het doel is visserijondernemers te stimuleren tot het ontwikkelen van economisch en ecologisch rendabele visketens.
  DaVinc³i: sierteeltlogistiek in een dynamische eeuw : van onderbuik naar onderbouwing
  Vorst, J.G.A.J. van der; Ossevoort, R.S. - \ 2015
  DaVinc³i - 46
  sierteelt - logistiek - ketenmanagement - agro-industriële ketens - informatietechnologie - internationale handel - strategisch management - agrarische productiesystemen - landbouwkundig onderzoek - telecommunicatie - elektronische handel - ornamental horticulture - logistics - supply chain management - agro-industrial chains - information technology - international trade - strategic management - agricultural production systems - agricultural research - telecommunications - electronic commerce
  In het DaVinc³i (Dutch Agricultural Virtualized International Network with Consolidation, Coordination, Collaboration and Information availability) onderzoek deden drie Nederlandse universiteiten en een groot aantal bedrijven strategisch onderzoek naar deelgebieden van de sierteeltlogistiek. Die deelgebieden zijn: samenwerking/ businessmodellen, logistieke netwerken, retourlogistiek/plannen en ICT in de sector. Bij veel bedrijven is concreet en strategisch onderzoek gedaan op basis van onderzoeksvragen op bedrijfsniveau. Dit boekje verhaalt, in een aantal interviews, eerst over de algemene strategische onderzoeken en de daaruit voortvloeiende scenario’s. Daarna komt de bedrijfspraktijk aan de orde. De volgende vragen kwamen hierbij aan de orde: Met welke logistieke ketens en afzetketens krijgt de sierteeltsector in de toekomst te maken? Welke functies en processen zijn aan die ketens verbonden? Waar kun je die functies geografisch gezien het best uitoefenen? Hoe ondersteun je dat optimaal met ICT-toepassingen en businessmodellen? Wat betekent dit alles voor de sierteeltlogistiek?
  Stimuleren digitaal zakendoen. Verkennend onderzoek in de potplantenketen.
  Robbemond, R.M. ; Verdouw, C.N. ; Oosterkamp, E.B. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2014-009) - ISBN 9789086156719 - 51
  potplanten - innovaties - bedrijfseconomie - bedrijven - elektronische handel - ketenmanagement - stimulatie - onderzoek - pot plants - innovations - business economics - businesses - electronic commerce - supply chain management - stimulation - research
  De baten van digitaal zakendoen worden sterk bepaald door de breedte en intensiteit van het gebruik van elektronische berichten. Een brede acceptatie en invoering van digitaal zakendoen bij de verschillende partijen in potplantenketens is dan ook cruciaal. Together 4 Better (T4B) Plantcenter Europe heeft de afgelopen jaren hierin belangrijke slagen gemaakt, maar er moet nog veel gebeuren voordat digitaal zakendoen gemeengoed is in de sector. Het doel van dit rapport is daarom om inzicht te geven in de mogelijkheden om het digitaal zakendoen in potplantenketens verder te stimuleren.
  Architectural frameworks for business information system analysis and design
  Trienekens, J.H. ; Hvolby, H.H. ; Steger-Jensen, K. ; Falster, P. - \ 2008
  In: Lean Business Systems and Beyond / Koch, T., Springer (IFIP International Federation for Information Processing 257) - ISBN 9780387772486 - p. 413 - 423.
  informatiesystemen - communicatie - systeemanalyse - computerwetenschappen - elektronische handel - operating systems - information systems - communication - systems analysis - computer sciences - electronic commerce - operating systems
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.