Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 3 / 3

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Interculturele mediation
  Frerks, G.E. ; Breukelaar, A.W. ; Jongbloed, T. ; Schonewille, F. ; Uitslag, M. - \ 2011
  Apeldoorn/Antwerpen : Maklu - ISBN 9789046604823 - 162
  interculturele communicatie - communicatie - conflict - conflictmanagement - arbeidsbemiddeling - verbale communicatie - niet-verbale communicatie - intercultural communication - communication - conflict - conflict management - employment mediation - verbal communication - nonverbal communication
  Conflicten over belangen, waarden, doelen en middelen komen vaak voor tussen groepen of personen met een verschillende religieuze, culturele of etnische identiteit. De conflictdynamiek scherpt deze verschillen vaak verder aan en dat belemmert een vreedzame oplossing van het geschil. Dergelijke verschillen staan een eenvoudige oplossing tijdens de onderhandelingen of bemiddeling dikwijls in de weg, doordat ze kunnen leiden tot uiteenlopende interpretaties van het geschil, vooroordelen tegen de andere partij, onwetendheid of verkeerde interpretatie van culturele uitingen en symbolen. Sociaal-economische-, gender- of taalproblemen komen hier vaak nog bovenop. Dergelijke verschillen vereisen specifieke onderhandelingsvormen en mediationstijlen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan andere omgangsvormen, verbale- en non-verbale communicatie, het vermijden van te direct taalgebruik, alsook het schenken van speciale aandacht aan rituelen en context.
  Preventieve Mediation
  Frerks, G.E. ; Jongbloed, T. ; Kalff, S. ; Potters, L. ; Schonewille, A. - \ 2010
  Apeldoorn, Antwerpen : Maklu uitgevers - ISBN 9789046603482 - 219
  conflict - bedrijfsvoering - arbeidsbemiddeling - conflictmanagement - conflict - management - employment mediation - conflict management
  Mediation heeft inmiddels een erkende plaats verworven in de maatschappij als een effectieve manier om conflicten op te lossen, naast of in plaats van gerechtelijke procedures. Mediation kent ten opzichte van andere methoden van conflictoplossing dan ook verschillende voordelen. Een zwak punt blijft echter dat mediators vaak bij een conflict geroepen worden als het al enigszins uit de hand is gelopen en posities - al dan niet geharnast - zijn ingenomen. Daarom is er aandacht gekomen voor de mogelijkheid mediation in een vroeger stadium en - zo mogelijk - preventief toe te passen. In dit boek staat dit onderwerp van ‘preventieve mediation’ centraal. Preventieve mediation kan goed werken wanneer er ingewikkelde contracten of zogeheten ‘deals’ moeten worden gesloten. Door hier al (van te voren) mediators bij te halen kan de kans op een conflict later aanzienlijk worden verminderd door structureel al oplossingen of een bepaalde werkwijze of procedure in te bouwen voor eventuele toekomstige problemen. Ook bij familiebedrijven, huwelijken en andere samenlevingsvormen kan preventieve mediation hoge financiële en emotionele kosten, verstoorde verhoudingen en ingewikkelde procedures voorkomen, onder andere door ook een voorlichtingsaspect in de mediation mee te nemen. Hetzelfde geldt door in allerlei takken van economische bedrijvigheid en de gezondheidszorg ‘real time strategies’ voor conflictoplossing te volgen. Ten aanzien van het publieke domein wordt in dit boek behandeld hoe verschillende soorten van kennis onder uiteenlopende betrokkenen op een zinvolle wijze kunnen worden betrokken bij grote openbare projecten en de daaraan gekoppelde complexe bestuurlijke processen, leidend tot het idee van ‘kennismediation’. Verder worden in dit boek internationale ervaringen met mediation besproken. Dit gebeurt vooral vanuit het oogpunt hoe de effectiviteit en kwaliteit daarvan elders worden gewaarborgd. Ten slotte wordt ingegaan op de uitvoering van mediation in de praktijk. Eén auteur vergelijkt mediation met vechtkunst, terwijl een ander de rol van humor in mediation bespreekt.
  Reflectie op mediation
  Frerks, G.E. ; Jongbloed, T. ; Kalff, S. ; Potters, L. ; Schonewille, A. ; Uitslag, M. - \ 2009
  Apeldoorn-Antwerpen : Maklu - ISBN 9789046602751
  conflict - rechtssystemen - psychologie - nederland - arbeidsbemiddeling - conflictmanagement - burgerlijk recht - conflict - legal systems - psychology - netherlands - employment mediation - conflict management - civil law
  Is mediation een gereedschapskist gevuld met vaardigheden is of een al dan niet wetenschappelijk onderbouwde methode? Dat is de rode draad in het tweede door de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht georganiseerde Mediationcongres, waarvan deze publicatie de neerslag is. Vanuit uiteenlopende invalshoeken hebben de sprekers dit onderwerp belicht. Wetenschappelijk is er relatief nog maar weinig bekend over mediation. Het verschijnsel mediation is een breed en gedeeltelijk nog onontgonnen terrein voor wat betreft wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Een relevante vraag op het terrein van de toepassing is of hetgeen is afgesproken in een mediation door betrokkenen een aantal jaren later nog positief gewaardeerd wordt. Mediators vinden mediation een mooie methode voor confl ictoplossing. Vinden hun cliënten dit ook? Naast mediation en spiritualiteit, de persoon van de mediator, de gewenste vaardigheden van de mediator en de aandacht voor onderzoek op het terrein van mediation is ook de stand van zaken met betrekking tot mediation in Nederland in deze uitgave behandeld.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.