Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 158

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==endangered species
Check title to add to marked list
Beschermde en bedreigde dieren en planten in de stad : een geografische analyse van geselecteerde Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn-, en Rode Lijstsoorten
Lahr, Joost ; Meeuwsen, Henk ; Lammertsma, Dennis ; Gooedhart, Paul ; Zee, Friso van der - \ 2016
Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2776) - 103
bedreigde soorten - planten - dieren - stedelijke gebieden - vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - biodiversiteit - geografische informatiesystemen - steden - endangered species - plants - animals - urban areas - birds directive - habitats directive - biodiversity - geographical information systems - towns
Achtergronddocument Rode Lijst Vissen 2011 : zoutwatervissen; analyse en documentatie in 2011 - 2013 publicatie in 2016
Tien, N.S.H. ; Heessen, H.J.L. ; Kranenbarg, Jan ; Trapman, B.K. - \ 2016
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C021/16) - 85
vissen - bemonsteren - zout water - bedreigde soorten - zeevissen - fishes - sampling - saline water - endangered species - marine fishes
In 2011-2013 heeft IMARES als onderaannemer van RAVON, in opdracht van het toenmalige Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (het hedendaagse Ministerie van Economische Zaken), meegewerkt aan het uitvoeren van analyses om tot een voorstel te komen voor een nieuwe Rode Lijst Vissen. Deze analyses zijn uitgevoerd op basis van een door de Nederlandse overheid vastgestelde methodiek om de mate waarin soorten bedreigd zijn vast te stellen. Hierbij zijn door IMARES 59 zoutwatervissoorten onderzocht die gevangen worden in de wetenschappelijke bemonsteringsprogramma’s IBTS, BTS en DFS. De wetenschappelijke bemonsteringsprogramma’s van IMARES zijn programma’s waarin jaarlijks volgens een vaste methode met boomkortuigen wordt gevist om gegevens te verzamelen over de toestand van Noordzeevisbestanden. Het voorliggende rapport bevat de beschrijving en uitkomst van de analyses zoals uitgevoerd in 2011 en 2012 door IMARES. De tekst is grotendeels in 2011-2013 geschreven, door IMARES en RAVON. Op basis van deze analyses, en de analyses van RAVON (zoetwatersoorten) en stichting ANEMOON en Ecosub (zoutwatersoorten) is een nieuwe Rode Lijst Vissen opgesteld welke sinds 2016 van kracht is.
Tonderzwammen en insecten
Moraal, L.G. - \ 2015
Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)120. - ISSN 1572-7610 - p. 20 - 21.
fomes fomentarius - insecten - bedreigde soorten - soorten - parasieten - coleoptera - gastheer parasiet relaties - fomes fomentarius - insects - endangered species - species - parasites - coleoptera - host parasite relationships
Parasieten op bomen, zijn op hun beurt ook weer een plek waar allerlei soorten voorkomen. Op de zeldzame tonderzwam kunnen zich unieke insectencombinaties ontwikkelen. Nu de tonderzwam aan een opmars bezig is, komen ook deze bijzondere insecten weer terug.
Terug naar de oertijd : herintroductie van de Atlantische steur in de Rijn
Brevé, Niels ; Laak, Gerard de; Houben, Bram ; Reiniers, Karsten ; Zonneveld, Gijs van; Blom, Esther ; Breukelaar, André ; Winter, Hendrik V. ; Vis, Hendry - \ 2015
Visionair : het vakblad van sportvisserij Nederland 10 (2015)38. - ISSN 1569-7533 - p. 4 - 7.
herintroductie van soorten - steuren - bedreigde soorten - uitsterven - rijn - wildbeheer - wildbescherming - reintroduction of species - sturgeons - endangered species - extinction - river rhine - wildlife management - wildlife conservation
De Atlantische steur (Acipenser sturio) behoort tot een ruim 200 miljoen jaar oude diergroep. Deze kraakbeenvissen overleefden de dinosauriërs. Echter, tussen 1920 en 1990 verdween de steur door toedoen van de mens uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa. Het is een geweldige uitdaging om deze oervis met beenplaten en vier snorharen voor uitsterven te behoeden
Zweven boven de afgrond : gieren in Afrika ernstig bedreigd
Nijland, Rik ; Buij, R. - \ 2015
WageningenWorld (2015)4. - ISSN 2210-7908 - p. 22 - 25.
accipitridae - bedreigde soorten - uitsterven - afrika - ziekten - pathogenen - dierecologie - accipitridae - endangered species - extinction - africa - diseases - pathogens - animal ecology
Ze worden opgegeten, vergiftigd door boeren en stropers en verwerkt in traditionele medicijnen. Afrikaanse gieren zijn daardoor in vijftig jaar met 80 procent achteruitgegaan. Als de gieren het laten afweten, worden rottende karkassen mogelijk verspreidingshaarden van ziekten die gevaarlijk zijn voor mens en dier.
Documentatie Habitatrichtlijn-rapportage artikel 17, 2007-2012
Schmidt, A.M. ; Adams, A.S. - \ 2015
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 55) - 50
habitatrichtlijn - gegevens verzamelen - habitats - bedreigde soorten - habitats directive - data collection - habitats - endangered species
Dit WOt-technical report betreft de documentatie van de Habitatrichtlijn (HR)-rapportage over de periode 2007-2012. Het beschrijft het rapportageproces, de onderbouwing van de keuzes die gemaakt zijn bij het invullen van de rapportageformats en verwijst naar het archief (op de WOT IN-server) waarin de HRrapportage en achterliggende bronnen en achtergronddocumentatie zijn opgeborgen.
European Red List of marine fishes
Nieto, A. ; Ralph, G.M. ; Comeros-Raynal, M.T. ; Heessen, H.J.L. ; Rijnsdorp, A.D. - \ 2015
Luxembourg : Publications Office of the European Union - ISBN 9789279454127 - 88
mariene ecologie - vissen - bedreigde soorten - landen van de europese unie - marine ecology - fishes - endangered species - european union countries
Starting in 2007 with the launch of the European Red List of Mammals, all vertebrate groups have since been assessed according to the same IUCN Red List methodology; the current Red List for marine fishes is thus filling a gap for the last group of vertebrates that still remained to be assessed. Accordingly, for the first time ever, an assessment of the extinction risk for each and every vertebrate species occurring in the European Union (and in Europe) is now available.
Meeste wilde bestuivers buiten boot bij focus op economisch nut
Kleijn, D. - \ 2015
Nature Today (2015)18 juni.
insecten - bestuivers (dieren) - apidae - wilde bijenvolken - bestuiving - biodiversiteit - ecosystemen - stuifmeel - rassen (dieren) - bedreigde soorten - wetenschappelijk onderzoek - soortendiversiteit - insects - pollinators - wild honey bee colonies - pollination - biodiversity - ecosystems - pollen - breeds - endangered species - scientific research - species diversity
Insecten leveren een bijdrage aan ecosysteemdiensten vanwege de bestuiving van allerlei gewassen. Maar uit nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, blijkt dat dat slechts geldt voor een kleine groep algemene soorten. Zeldzame soorten dragen nauwelijks bij aan bestuiving. In het internationale debat over biodiversiteitsbehoud kan de huidige focus op ecosysteemdiensten als argument voor soortbescherming voor zeldzame soorten dus slecht uitpakken.
De Gedragscode Bosbeheer : regeldruk voor boseigenaren
Broekmeyer, M.E.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2619)
bosbeheer - natuurbeheer - bedreigde soorten - flora - fauna - kwaliteitsnormen - forest administration - nature management - endangered species - quality standards
Toenemende regeldruk wordt wel als een belemmering ervaren voor de houtoogst en daarmee voor de functievervulling van het bos. Regeldruk wordt door boseigenaren vooral ervaren bij het voldoen aan de maatregelen uit de Gedragscode Bosbeheer. Dit rapport geeft de huidige stand van zaken bij het toepassen van de Flora- en faunawet en de Gedragscode Bosbeheer. Ook geeft het een kwalitatieve beschrijving van de werkdruk van boseigenaren bij het uitvoeren van de Gedragscode Bosbeheer. Tot slot schetst het toekomstige ontwikkelingen op het vlak van wettelijke bescherming van natuur.
Eerste gekweekte rivierkreeften uitgezet
Ramaker, R. ; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1874-3625 - p. 9 - 9.
rivierkreeft - aquatische ecologie - herintroductie van soorten - bedreigde soorten - habitats - plassen - veluwe - crayfish - aquatic ecology - reintroduction of species - endangered species - ponds
Voor het eerst zijn gekweekte Europese rivierkreeften uitgezet in de Nederlandse natuur. De Europese rivierkreeft kwam tot voor kort nog slechts voor in één Nederlandse vijver en het leek slechts een kwestie van tijd tot de soort uit ons land zou verdwijnen. Een kweekprogramma moet nu de Europese rivierkreeft behouden voor Nederland. Sommige oorzaken van de teruggang in Europese rivierkreeften zijn inmiddels weggenomen, maar de kreeftenpest vormt nog steeds een grote bedreiging.
Structuur en functie van habitattypen : onderdeel van de documentatie van Habitatrichtlijn artikel 17-rapportage 2013
Bijlsma, R.J. ; Janssen, J.A.M. - \ 2014
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 33) - 42
habitats - habitatrichtlijn - bedreigde soorten - monitoring - natuurbescherming - habitats directive - endangered species - nature conservation
Op grond van artikel 17 van de Habitatrichtlijn wordt zesjaarlijks gerapporteerd over de staat van instandhouding van habitattypen en soorten. De staat van instandhouding wordt beoordeeld op grond van vier parameters. De werkwijze om de alleen voor habitattypen relevante parameter Structuur & Functie inclusief typische soorten te beoordelen, wordt overgelaten aan de lidstaten. Dit rapport documenteert de werkwijze waarmee deze parameter door Nederland in 2013 is beoordeeld en gerapporteerd, met name in relatie tot de gebiedenrapportage volgens het standaardgegevensformulier (Standard Data Form, SDF) en tot Rode Lijsten van typische soorten
Non-Detriment Finding Regarding the Export of Queen conch (Lobatus gigas) from St Eustatius (Caribbean Netherlands)
Graaf, M. de; Meijer zu Schlochteren, M. ; Boman, E. - \ 2014
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C173/14) - 37
sint eustatius - caribisch gebied - nederlandse antillen - schaaldieren - mollusca - schaal- en schelpdierenvisserij - export - bedreigde soorten - caribbean - netherlands antilles - shellfish - shellfish fisheries - exports - endangered species
Queen conch (Lobatus gigas (Strombidae; Gastropoda) is a large, long-lived marine gastropod that is widely distributed throughout the coastal zones of the Wider Caribbean region. Because of concern for its future the species was listed in Appendix II of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) in 1992. This non-detriment finding was written following the most recent checklist for CITES non-detriment findings. The suggested annual (export) quota for the small scale, artisanal queen conch fishery on St Eustatius is based on recent scientific data on the status of the wild population and follows the recommendations of the first CMFC/OSPESCA/WECAFC/CRFM/CITES Working Group on Queen Conch (QCWG) to ensure a sustainable harvest and trade.
Meer jongen bij de korenwolf dankzij actief genetisch herstel
Haye, M.J.J. la; Koelewijn, H.P. ; Siepel, H. ; Verwimp, N. ; Windig, J.J. - \ 2014
De Levende Natuur 115 (2014)4. - ISSN 0024-1520 - p. 162 - 166.
natuurbeheer - genetica - herstel - hamsters - bedreigde soorten - zuid-limburg - nature management - genetics - rehabilitation - endangered species
De Korenwolf is voor Nederland behouden gebleven door het opzetten van een fokprogramma in 1999. Door het kleine aantal Hamsters waarmee de fok gestart is, waren er vanaf de start zorgen over mogelijke genetische problemen in de fokpopulatie. Herintroductie van Hamsters in het wild zou daardoor veel lastiger kunnen worden. In 2003 en 2004 zijn daadwerkelijk drie onverwante mannetjes (afkomstig uit België en Duitsland) aan het Nederlandse fokprogramma toegevoegd. Dankzij genetische monitoring is bekend of dit positief effect heeft gehad op de Hamster in Nederland.
Low investment in sexual reproduction threatens plants adapted to phosphorus limitation
Fujita, Y. ; Olde Venterink, H. ; Bodegom, P.M. van; Douma, J.C. ; Heil, G.W. ; Hölzel, N. ; Jablonska, E. ; Kotowski, W. ; Okruszko, T. ; Pawlikowski, P. ; Ruiter, P.C. de; Wassen, M.J. - \ 2014
Nature 505 (2014). - ISSN 0028-0836 - p. 82 - 86.
vegetatie - flora - soortendiversiteit - voortplantingsgedrag - ecosystemen - wetlands - veenplanten - bodem-plant relaties - stikstof - fosfaat - waterbeheer - bedreigde soorten - europa - azië - vegetation - flora - species diversity - reproductive behaviour - ecosystems - wetlands - bog plants - soil plant relationships - nitrogen - phosphate - water management - endangered species - europe - asia - n-p stoichiometry - biological stoichiometry - endangered plants - mineral-nutrition - community biomass - european flora - life-history - patterns - traits
Plant species diversity in Eurasian wetlands and grasslands depends not only on productivity but also on the relative availability of nutrients, particularly of nitrogen and phosphorus1–4. Here we show that the impacts of nitrogen:phosphorus stoichiometry on plant species richness can be explained by selected plant life-history traits, notably by plant investments in growth versus reproduction. In 599 Eurasian siteswithherbaceous vegetationwe examined the relationship between the local nutrient conditions and community-mean life-history traits. We found that compared with plants in nitrogen-limited communities, plants in phosphorus-limited communities invest little in sexual reproduction (for example, less investment in seed, shorter flowering period, longer lifespan) and have conservative leaf economy traits (that is, a low specific leaf area and a high leaf dry-matter content). Endangered species weremore frequent in phosphorus-limited ecosystems and they too invested little in sexual reproduction. The results provide new insight into how plant adaptations to nutrient conditions can drive the distribution of plant species in natural ecosystems and can account for the vulnerability of endangered species.
Basisrapport voor de Rode Lijst mossen 2012
Siebel, H.N. ; Bijlsma, R.J. ; Sparrius, L.B. - \ 2013
KNNV / Bryologische en Lichenologische Werkgroep, Oude-Tonge (BLWG-rapport 14) - 98
mossen - bryophyta - flora - bedreigde soorten - natuurbescherming - habitats - bodem-plant relaties - nederland - mosses - endangered species - nature conservation - soil plant relationships - netherlands
In dit rapport is een voorstel voor een herziene Rode Lijst Mossen opgenomen. Wanneer het Ministerie van Economische Zaken deze lijst publiceert in de Staatscourant, zal daarmee de Rode Lijst van 2000 worden vervangen. Van de 517 soorten die zich in ons land regelmatig voortplanten, is bepaald of ze volgens de Nederlandse criteria op de Rode Lijst moeten worden opgenomen. Daarvoor komen soorten in aanmerking die na 1900 zijn verdwenen of die bedreigd zijn. Deze laatste groep wordt in vier klassen onderverdeeld. In Figuur 1 is het resultaat zichtbaar. De Rode Lijst 2012 bestaat uit de volgende categorieën soorten: • 22 Verdwenen uit Nederland • 27 Ernstig bedreigd • 52 Bedreigd • 43 Kwetsbaar • 102 Gevoelig De Rode Lijst 2012 omvat dus 246 soorten (48% van de beschouwde soorten). De overige 271 soorten zijn Thans niet bedreigd.
The estimation of species richness of Dutch bryophytes between 1900 and 2011. Documentation of VBA-procedures based on the Frescalo program
Bijlsma, R.J. - \ 2013
KNNV (BLWG-rapport 15) - 44
mossen - bryophyta - bedreigde soorten - uitsterven - flora - nederland - mosses - endangered species - extinction - netherlands
In 2011 the Ministery of Economic Affairs, Agriculture and Innovation asked the BLWG to update the Dutch Red List of bryophytes. The Red List is derived from distribution data recorded between 1900 and 2011 on a quadrant basis (5 x 5 km squares). The Dutch recording grid for distribution data consists of 1476 quadrants. The proper estimation of species richness for different time periods requires a method to correct for recording bias. We used the method and Frescalo program published recently by Hill (2012). This BLWG-report documents the implementation of the Frescalo program in Visual Basic for Applications (MS Access 2010) including modules for input/output and describes the corresponding database structure. Additional analyses evaluate parameter settings. The Frescalo program estimates species richness by evaluating local frequencies in neighbourhoods of each quadrant. The VBA-version determines neighbourhoods by considering physical distance and abiotic similarity (features of soil, ground water and geomorphology). Model output mainly depends on 1) the size of the neighbourhood used to estimate local species frequencies; 2) the proportion of local benchmark species used to estimate sampling intensity; 3) the expected mean neighbourhood frequency (assumed to be independent of species richness). Frescalo output is used to calculate the expected number of quadrants per species for each decade between 1900 and 2011.
Red list assessment of European habitat types. A feasibility study
Rodwell, J.S. ; Janssen, J.A.M. ; Gubbay, S. ; Schaminee, J.H.J. - \ 2013
European Commission DG Environment - 78
habitats - biodiversiteit - flora - bedreigde soorten - classificatie - europese unie - biodiversity - endangered species - classification - european union
This report presents an achievable methodology for the Red List assessment of European habitats in terrestrial, freshwater and marine realms, outlines a process that will deliver such evaluations and gives an indication of resources needed. It shows how the EUNIS habitat classification can be employed as an assessment typology, recommends criteria for quantity and quality, assessment of the past trend and current state, and advises including supplementary information on drivers, threats and restorability. The report recommends thresholds and assessment categories that are fully compatible with developing IUCN proposals. As a basis for its recommendations, the report reviews the kinds of typology that are used for habitat description – classifications based on fine-scale species assemblages, mid-scale habitat/biotope classifications and broad-scale ecosystem typologies. It reviews how far each typology has been used for Red List assessment and discusses the various scales on which such evaluations have been made. Relationships between these typologies and classifications used in the Habitats Directive and Marine Strategy Framework Directive are discussed. The report then outlines the core criteria and the thresholds that have been used so far for Red List assessment: quantity (Area of Occupancy, Extent of Occurrence, dispersal/fragmentation, endemism and stand size), quality (speciesrichness, presence of rare, threatened or endemic species, structure, function & landscape context) and trends (in both quantity and quality, both back in time and forwards). It also considers various supplementary criteria that have been used for some Red List assessments: scales of naturalness/hemeroby, drivers and threats, degrees of resilience and restoration capacity. Actual Red List evaluation processes are then described, in the developing IUCN programme for ecosystems and among other approaches, and the role of expert judgment and peer review in assessment is discussed. There is then a critical review of the assessment categories employed for Red Listing: extinct (completely destroyed, extirpated), critically endangered (immediately threatened, severely declined), endangered (threatened, significantly declined), vulnerable (potentially endangered), least concern (secure, not endangered), increasing and data-deficient. The report outlines some of the major data sources available to inform expert judgement: vegetation plot data for terrestrial and freshwater habitats, the Map of the Natural Vegetation of Europe, other terrestrial maps, marine data sources and the Article 17 reporting database. It then outlines relationships between Red List assessment and ecosystem services. The report provides an assessment Fact Sheet and provides two Case Studies which outline available data, deficiencies of information and feasibility of assessment. Finally, there is a comprehensive bibliography of all references.
The Lesser Antillean Iguana on St. Eustatius: 2012 status update and review of limiting factors
Debrot, A.O. ; Boman, E. - \ 2013
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C166/12) - 45
iguana - bedreigde soorten - monitoring - caribisch gebied - endangered species - caribbean
The endangered Lesser Antillean Iguana, Iguana delicatissima, is an emblematic species for the island of St. Eustatius and in Caribbean Netherlands it is only found on St. Eustatius. In this study we conducted an extensive population survey for the iguana and compared densities in different areas to densities documented most recently in 2004. Iguana encounter rates and densities in natural habitat were highest for the region where the northern hills abut onto the central plain. Island-wide, those areas provide the best combination of sun, shelter, food and potential for nesting sites. The population of the Lower Town sector, indicated in 2004 as the most dense and promising subpopulation, has all but disappeared. Island-wide, the residential estate subdivisions remains the second-most important area for the iguana
Contrasting extremes in water-related stresses determine species survival
Bartholomeus, R.P. ; Witte, J.P.M. ; Bodegom, P.M. van; Dam, J.C. van; Aerts, R. - \ 2012
stress omstandigheden - droogte - zuurstoftekort - bodemwaterbalans - biodiversiteit - ecohydrologie - planten - bedreigde soorten - klimaatverandering - stress conditions - drought - oxygen deficiency - soil water balance - biodiversity - ecohydrology - plants - endangered species - climatic change
Contribution to the EGU General Assembly 2012.
Climate change hampers endangered species by stronger water-related stresses
Bartholomeus, R. ; Witte, F. ; Bodegom, P. van; Dam, J.C. van; Aerts, R. - \ 2011
Geophysical Research Abstracts 13 (2011). - ISSN 1029-7006
klimaatverandering - bedreigde soorten - stress omstandigheden - droogte - zuurstoftekort - bodemwaterbalans - ecohydrologie - climatic change - endangered species - stress conditions - drought - oxygen deficiency - soil water balance - ecohydrology
The international research community is beginning to realise that climate extremes may be more powerful drivers of vegetation change and species extinctions than slow-and-steady climatic changes, but the causal mechanisms of such changes are presently unknown. In order to quantify oxygen and drought stress with causal measures, we focused on interacting meteorological, soil physical, microbial, and plant physiological processes in the soil-plant-atmosphere system. Contribution to the EGU General Assembly 2011.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.