Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Inventarisatie van alternatieven voor thiram in bladgewassen (sla, andijvie) en radijs onder glas
  Staaij, M. van der; Janse, J. - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw - 18
  glastuinbouw - chemische bestrijding - groenteteelt - andijvie - slasoorten - radijsjes - gewasbescherming - schimmelbestrijding - fungiciden - greenhouse horticulture - chemical control - vegetable growing - endives - lettuces - radishes - plant protection - fungus control - fungicides
  In de teelt van sla, andijvie en radijs wordt thiram toegepast ter bestrijding van grauwe schimmel (Botryotinia fuckeliana). Door het mogelijk intrekken van de toelating van Thiram voor toepassing in bladgewassen (in radijs is de toelating al vervallen) zullen problemen ontstaan bij de bestrijding van Botryotinia fuckeliana, omdat de resterende middelen een hoog risico op resistentie hebben en er op dit moment geen duidelijke mogelijkheden zijn algen en mossen te voorkomen.
  Andijvie doet het goed op 'gedeelde' stikstof
  Ruijter, F.J. de - \ 2009
  Groenten & Fruit 2009 (2009)11. - ISSN 0925-9708 - p. 32 - 33.
  proeven op proefstations - groenteteelt - andijvie - stikstof - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - bemesting - station tests - vegetable growing - endives - nitrogen - outdoor cropping - field vegetables - fertilizer application
  In proeven in 2007 leidde een startgift stikstof bij andijvie tot een snellere weggroei en hogere opbrengst. Een keine startgift en later nog een bijbemesting geven is een goede strategie
  Stikstofbemesting bij andijvie : startgiften en bijbemesting
  Ruijter, F.J. de - \ 2009
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 235) - 22
  cichorium endivia - andijvie - stikstofmeststoffen - oogsttoename - gewasopbrengst - groenteteelt - bemesting - vollegrondsgroenten - cichorium endivia - endives - nitrogen fertilizers - yield increases - crop yield - vegetable growing - fertilizer application - field vegetables
  Er is onderzocht of bij de teelt van andijvie er een verschil in opbrengsteffect was bij het geven van een stikstofstartgift of -bemesting 3 weken na planten.
  Beperkt ventileren bij energiearme groentegewassen
  Janse, J. ; Raaphorst, M.G.M. - \ 2008
  Bleiswijk : Wageningen UR, Glastuinbouw (Rapport / Plant Research International 206) - 20
  groenten - groenteteelt - ventilatie - teelt onder bescherming - slasoorten - radijsjes - andijvie - glasgroenten - glastuinbouw - vegetables - vegetable growing - ventilation - protected cultivation - lettuces - radishes - endives - greenhouse vegetables - greenhouse horticulture
  Naar aanleiding van positieve ervaringen van Belgische slatelers met beperkt ventileren in combinatie met het aanhouden van een hogere stooktemperatuur om een snellere teelt te krijgen, is door Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk een onderzoek uitgevoerd. In een kas werd pas geventileerd bij een kastemperatuur van 28 graden C. De stooktemperatuur tijdens de dag en nacht was respectievelijk 14 en 7 graden C. Dit werd vergeleken met een kas waarin normaal werd geventileerd en een stooktemperatuur tijdens de dag en nacht werd aangehouden van respectievelijk 10 en 6 graden C. Het onderzoek werd in de winter van 2007-2008 uitgevoerd met twee rassen sla, radijs en andijvie, elk bij twee voedingsniveaus
  Met gerichte startgift komt andijvie niets tekort
  Ruijter, F.J. de - \ 2008
  Groenten en Fruit. Algemeen 2008 (2008)15. - ISSN 0925-9694 - p. 42 - 43.
  tuinbouw - groenteteelt - cichorium endivia - andijvie - beplantingen - stikstofmeststoffen - toedieningshoeveelheden - uitspoelen - horticulture - vegetable growing - cichorium endivia - endives - plantations - nitrogen fertilizers - application rates - leaching
  Een goede beschikbaarheid van stikstof stimuleert de weggroei van andijvie. Door stikstof vlakbij het perspotje te leggen volstaat een lage startgift van maar enkele kilo's per hectare, terwijl de andijvie niets tekort komt
  Maatregelen duurzame gewasbescherming : actualisatie 2007 : vollegrondsgroenten
  Wijk, C.A.P. van; Haan, J.J. de; Slabbekoorn, J.J. - \ 2008
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapport ) - 44
  gewasbescherming - duurzaamheid (sustainability) - pesticiden - geïntegreerde bestrijding - bestrijdingsmethoden - aardbeien - asparagus - penen - preien - spruitjes - bladgroenten - slasoorten - andijvie - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - good practices - best practices - plant protection - sustainability - pesticides - integrated control - control methods - strawberries - asparagus - carrots - leeks - brussels sprouts - leafy vegetables - lettuces - endives - field vegetables - outdoor cropping - good practices - best practices
  In dit document zijn de maatregelen duurzame gewasbescherming per gewas beschreven. Dit verslag beschrijft het werk van 2007 waarin de complete set aan maatregelen is opgesteld die bij kan dragen aan het verlagen van milieubelasting en de stimulering van geïntegreerde gewasbescherming. De maatregelen zijn ingedeeld in Good Practices, Best Practices, Kennisontwikkeling en Beperkt toepasbare maatregelen. De vollegrondsgroenten in deze rapportage betreffen asperge, aardbei, bladgewassen, peen, prei en spruitkool
  Stikstofbemesting bij andijvie : timing (start, bijmesting) en plaatsing (plant, rij, bed)
  Ruijter, F.J. de - \ 2007
  Wageningen : Plant Research International (Rapport / Plant Research International 164) - 21
  cichorium endivia - andijvie - mestgift bij het zaaien - stikstofmeststoffen - stikstofbalans - gebruiksefficiëntie - plaatsing (van meststoffen) - rijenbemesting - cichorium endivia - endives - starter dressings - nitrogen fertilizers - nitrogen balance - use efficiency - placement - band placement
  In een demoproef met meststoffen werd in 2006 gevonden dat een startgift een positief effect had op de opbrengst van andijvie, ondanks een hoge Nmin-voorraad in de bodem. Dit sloot aan bij ervaringen van telers, en discussie hierover in de bladgewassenwerkgroep van Telen Met Toekomst leidde tot de huidige proef, waarin het effect van timing en plaatsing van stikstofkunstmest op de productie van andijvie bekeken is. De proef is uitgevoerd in twee plantingen: begin juli (proef 1) en begin augustus (proef 2). In proef twee is meer bemest dan in proef 1 en is er gevarieerd met de verdeling van de meststof (Kas) tussen planttijdstip en drie weken na planten. Een gift bij start blijkt een snellere weggroei te hebben en kan een hogere opbrengst bij oogst. Wanneer een startgift volvelds gegeven wordt, komt er veel N tussen de planten en tussen de rijen, dus nog buiten bereik van de pas geplante plantjes. Om het risico op uitspoeling te beperken kan volstaan worden met een kleiner startgift specifiek toegediend bij de plantjes
  Belichting van slatypen en frisee: Literatuurstudie en praktijkervaringen
  Janse, J. - \ 2006
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. Glastuinbouw (Rapport Productschap Tuinbouw ) - 24
  lactuca - slasoorten - cichorium endivia - andijvie - belichting - licht - groenteteelt - lichtsterkte - glastuinbouw - lactuca - lettuces - cichorium endivia - endives - illumination - light - vegetable growing - light intensity - greenhouse horticulture
  Er is een literatuuronderzoek verricht over de belichting van sla en frisee
  Best Practices Gewasbescherming. Akkerbouw en vollegrondsgroenten
  Lans, M.H.C. van der; Dekking, A.J.G. ; Rovers, J.A.J.M. ; Haan, J.J. de - \ 2004
  Lelystad : PPO (PPO 330-1) - ISBN 9789080756588 - 68
  gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - duurzaamheid (sustainability) - akkerbouw - groenteteelt - richtlijnen (guidelines) - aardappelen - suikerbieten - uien - maïs - wintertarwe - aardbeien - asparagus - bladgroenten - slasoorten - andijvie - penen - preien - spruitjes - plantenplagen - plantenziekten - vollegrondsteelt - best practices - vollegrondsgroenten - plant protection - integrated control - sustainability - arable farming - vegetable growing - guidelines - potatoes - sugarbeet - onions - maize - winter wheat - strawberries - asparagus - leafy vegetables - lettuces - endives - carrots - leeks - brussels sprouts - plant pests - plant diseases - outdoor cropping - best practices - field vegetables
  De PPO-serie 'Best practices Gewasbescherming', overzichten van maatregelen, bevat in totaal 6 uitgaven. Dit rapport beschrijft de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. De volgende onderwerpen komen aan de orde: de gevolgde werkwijze; een algemene beschrijving van geïntegreerde gewasbescherming; de belangrijkste geïntegreerde maatregelen voor de akkerbouw per gewas en een samenvatting van de maatregelen op sectorniveau; de belangrijkste maatregelen per gewas voor de vollegrondsgroenteteelt en een samenvatting op sectorniveau; een SWOT-beschrijving van autonome ontwikkelingen die de adoptie van geïntegreerde gewasbescherming beïnvloeden
  Gebruikswaardeonderzoek andijvie : herfstteelt 2001
  Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. ; Rijpsma, E. - \ 2002
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw - 16 p.
  cichorium endivia - andijvie - teelt onder bescherming - gebruikswaarde - cultivars - rassenproeven - rassen (taxonomisch) - kwaliteit - cichorium endivia - endives - protected cultivation - use value - cultivars - variety trials - races - quality
  Gebruikswaardeonderzoek andijvie : winterteelt 2001-2002
  Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. ; Rijpsma, E.C. - \ 2002
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw - 18 p.
  cichorium endivia - andijvie - cultuurmethoden - winter - gebruikswaarde - houdbaarheid (kwaliteit) - teelt onder bescherming - kasgewassen - bladgroenten - cichorium endivia - endives - cultural methods - winter - use value - keeping quality - protected cultivation - greenhouse crops - leafy vegetables
  Gebruikswaardeonderzoek andijvie : voorjaarsteelt 2000/2001
  Hogendonk, L. ; Steenbergen, P. ; Rijpsma, E.C. - \ 2001
  Naaldwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Glastuinbouw - 15 p.
  andijvie - cichorium endivia - bladgroenten - kasgewassen - teelt onder bescherming - gebruikswaarde - rassenproeven - rassen (planten) - rassen (taxonomisch) - houdbaarheid (kwaliteit) - endives - cichorium endivia - leafy vegetables - greenhouse crops - protected cultivation - use value - variety trials - varieties - races - keeping quality
  Teelt van andijvie
  Poll, J.T.K. ; Bosch, H. ; Jonkers, J. ; Meier, R. ; Titulaer, H.H.H. - \ 1994
  Lelystad : PAGV [etc.] (Teelthandleiding nr. 65) - 60
  cichorium endivia - teelt - cultuurmethoden - andijvie - groenteteelt - groenten - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - cichorium endivia - cultivation - cultural methods - endives - vegetable growing - vegetables - plant protection - integrated control - outdoor cropping - field vegetables - cultivation manuals
  De teelthandleiding geeft een algemene beschrijving van alle aspecten van de teelt van verschillende soorten andijvie: grond, bemesting, rassen, zaaien en planten, onkruidbestrijding, ziekten en plaagbestrijding, oogst, afleveren en organisatie en economie. De volgende aspecten in relatie tot de best practices worden belicht: - Plantafstanden en plantdiepte in relatie met smet; - Mechanische onkruidbestrijding. Sleutelwoorden PPO-agv, akkerbouw, tuinbouw, gewasbescherming, geïntegreerde bestrijding, groenteteelt, bladplanten, vollegrondsgroenten, geintegreerde teelt, duurzame teelt, andijvie.
  Voorkomen van bladaantasting bij diverse bladgewassenPrevention of tipburn in some leafy vegetables
  Wijk, C.A.Ph. van - \ 1991
  In: Jaarboek 1987-1992 : verslagen van in 1987-1992 afgesloten onderzoekprojecten op Regionale Onderzoek Centra en het PAGV Lelystad : Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (Publikatie / Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond, Regionale Onderzoekcentra no. 38-64) - p. 150 - 154.
  kalksalpeter - cichorei - chlorose - cichorium endivia - cichorium intybus - andijvie - lactuca sativa - voedingsstoffentekorten - afwijkingen, planten - calcium nitrate - chicory - chlorosis - cichorium endivia - cichorium intybus - endives - lactuca sativa - nutrient deficiencies - plant disorders
  Het onderzoek is uitgevoerd met krulandijvie, radicchio rosso en ijssla.Met een extra bemesting met kalksalpeter probeert men "rand", een fysiologische ziekte, te voorkomen
  Teelt van andijvie onder glas
  Bayense, B. ; Boersma, J. ; Cools, M. ; Mostert, J. - \ 1989
  Naaldwijk : Proefstation voor Tuinbouw onder Glas (Informatiereeks / Proefstation voor Tuinbouw onder Glas 36) - 46
  cichorium endivia - andijvie - glastuinbouw - bladgroenten - teelt onder bescherming - teelthandleidingen - cichorium endivia - endives - greenhouse horticulture - leafy vegetables - protected cultivation - cultivation manuals
  Teelt van andijvie
  Snoek, N.J. ; Jonge, P. de - \ 1987
  Lelystad : PAGV (Teelthandleiding 22) - 49
  cichorium endivia - teelt - cultuurmethoden - andijvie - nederland - teelthandleidingen - cichorium endivia - cultivation - cultural methods - endives - netherlands - cultivation manuals
  Factoren van invloed op het nitraat- en bromidegehalte in andijvie en spinazie onder glas
  Roorda van Eysinga, J.P.N.L. ; Spaans, L. - \ 1985
  Haren (Gr.) : I.B. (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 15-85) - 17
  bromiden - broom - chemische analyse - chemische samenstelling - cichorium endivia - andijvie - bladgroenten - nitraten - nitrieten - planten - bodem - spinazie - spinacia oleracea - glastuinbouw - bromides - bromine - chemical analysis - chemical composition - cichorium endivia - endives - leafy vegetables - nitrates - nitrites - plants - soil - spinach - spinacia oleracea - greenhouse horticulture
  Nitrificatieremmers in sla en andijvie : oorzaken en groeiafwijkingen en het voorkomen van een te hoog nitraatgehalte in het gewas
  Boon, J. van der - \ 1984
  Haren : Instituut voor Bodemvruchtbaarheid (Rapport / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 1-84) - 43
  cichorium endivia - andijvie - lactuca sativa - slasoorten - nitrificatieremmers - cichorium endivia - endives - lactuca sativa - lettuces - nitrification inhibitors
  In twee potproeven met sla werd nagegaan wat het nitraatgehalte van de grond bij de aanvang van de teelt betekent voor het nitraatgehalte van het gewas bij de oogst als de hoeveelheid stikstof, die het gewas ter aanvulling nog nodig heeft, wordt gegeven in de vorm van een ammoniumhoudende meststof gekombineerd met een nitrifikatieremmer. In twee andere potproeven met andijvie en sla werd bepaald of groeiafwijkingen in het gewas veroorzaakt worden door de remmer zelf, door een ammoniumophoping in de grond, of door de gezamenlijke werking van beide
  Het effect van temperatuur en stikstofgift op droge-stofproduktie en nitraatopname bij andijvie
  Keulen, N.C. van - \ 1984
  Wageningen : CABO (CABO-verslag no. 56) - 13
  chemische analyse - chemische samenstelling - cichorium endivia - gewassen - andijvie - groei - nitraten - stikstof - planten - chemical analysis - chemical composition - cichorium endivia - crops - endives - growth - nitrates - nitrogen - plants
  In de proef leidde een verlaging van de temperatuur van 18 naar 12 graden Celsius tot eenzelfde produktie na een 14 dagen langere groeiperiode. Stikstof beinvloedde de opbrengst en groeisnelheid positief. Het nitraatgehalte in het oudste blad bleek het hoogst, maar was bij 12 graden Celsius lager dan bij 18 graden Celsius. Meer zonnestraling leidde tot lagere nitraatgehalten in het bloed
  Spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, geteeld in de vollegrond en onder glas
  Schijvens, E.P.H.M. ; Kok, J. - \ 1983
  Wageningen : Sprenger Instituut (Rapport / Sprenger Instituut no. 2254) - 20
  cichorium endivia - andijvie - lactuca sativa - bladgroenten - slasoorten - nitraten - plantensamenstelling - spinazie - spinacia oleracea - cichorium endivia - endives - lactuca sativa - leafy vegetables - lettuces - nitrates - plant composition - spinach - spinacia oleracea
  Globale inventarisatie van de spreiding in het nitraatgehalte van sla, andijvie en spinazie, zoals die in de praktijk voorkomt in de intensieve- en kontraktteelt in de vollegrond (1982) en voor de glasteelt (1983). Bij alle produkten blijkt een grote spreiding voor te komen, waarbij sla de kleinste spreiding vertoont. Aantoonbare verschillen in de spreiding van het nitraatgehalte tussen de diverse teeltwijzen blijken er niet te zijn
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.