Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Verteerbaarheid en voederwaarde van diverse kwaliteiten graskuil en van CCM bij biologische zeugen = Digestibility and nutritive value of several qualities of grass silage and of CCM in organic housed gestating sows
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Binnendijk, G.P. ; Diepen, J.T.M. van - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 342) - 16
  zeugen - zwangerschap - biologische landbouw - voersamenstelling - graskuilvoer - kuilvoer - droge stof - energetische waarde - varkenshouderij - sows - pregnancy - organic farming - feed formulation - grass silage - silage - dry matter - energy value - pig farming
  The chemical composition, digestibility and energy value of five qualities of grass silage and of CCM (Corn cob mix) were investigated in organic housed gestating sows. The dry matter content of the five grass silages varied between 21.3 and 24.9%. The energy value per kg dry matter varied between 0.78 and 0.95. Energy value per kg dry matter and daily dry matter intake were highest in grass silage with a yield of 2.2 ton dry matter per ha and lowest in grass silage with a yield of 5.0 ton dry matter per ha.
  Energetische landbouw: veelbelovend?
  Kieft, H. ; Livestock Research, - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - energetische waarde - netwerken - dairy farming - farm management - energy value - networks
  Een aantal melkveehouders met een energetisch gebalanceerde bedrijfsvoering heeft de handen ineengeslagen en voert samen met Wageningen UR een verkenning uit. Deze verkenning vindt plaats in het netwerk ‘Energetische Kwaliteit Melk’ en richt zich op de vraag of ‘energetisch hoogwaardig voedsel’ een meerwaarde heeft
  Olifantsgras voor het opwarmen van kalvermelk
  Kasper, G.J. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)april (2). - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 27.
  rundveehouderij - kalveren - vleesvee - kalvervoeding - kunstmelk - verwarming - miscanthus - energetische waarde - cattle husbandry - calves - beef cattle - calf feeding - filled milk - heating - miscanthus - energy value
  Veehouderijbedrijven zoeken naar alternatieven voor energie-bronnen. Op het vleeskalverbedrijf van de familie Henken te Rhenen wordt Miscanthus geteeld, ofwel olifantsgras, als vervanger voor fossiele energie
  Energiearm voeren, minder problemen bij energiearm droogstandrantsoen
  Bloemert, J. - \ 2008
  Veeteelt 25 (2008)3. - ISSN 0168-7565 - p. 44 - 45.
  melkveehouderij - melkkoeien - gustperiode - rundveevoeding - voer - energetische waarde - pensvertering - melkziekte - agrarische bedrijfsvoering - dierziektepreventie - vergelijkend onderzoek - dairy farming - dairy cows - dry period - cattle feeding - feeds - energy value - rumen digestion - parturient paresis - farm management - animal disease prevention - comparative research
  Op de Waiboerhoeve heeft Agrifirm onderzoek gedaan naar de relatie tussen het energieniveau in droogstandsrantsoenen en de mate waarin stofwisselingsproblemen na afkalven voorkomen
  Dieetmarkt slankt zelf af: vraag naar maaltijdvervangers daalt dramatisch: doe maar gewoon lijkt het credo
  Dagevos, H. ; Pronk, A. - \ 2008
  Voedingsmiddelentechnologie 41 (2008)11. - ISSN 0042-7934 - p. 18 - 19.
  maaltijden - vervangmiddelen - vermageringsdiëten - overgewicht - marktonderzoek - reductie - voedselsamenstelling - energetische waarde - consumentengedrag - meals - substitutes - weight loss diets - overweight - market research - reduction - food composition - energy value - consumer behaviour
  Het succes van Sonja Bakker en een groeiende aandacht voor gezondheid wekken de indruk dat we in Nederland massaal aan het lijnen zijn. Het lijkt logisch te veronderstellen dat de markt voor dieetproducten hier garen bij spint en volop in de lift zit. Niets blijkt echter minder waar. Hoewel cijfers zich lastig laten verzamelen, wijzen ze erop dat de afslankbranche allesbehalve big business is
  Glucogeen rantsoen helpt koe : verlagen melkvet via glucogeen rantsoen zorgt voor verbetering energiebalans
  Knegsel, A.T.M. van; Dijkstra, J. ; Brand, H. van den - \ 2007
  Veeteelt 24 (2007)11. - ISSN 0168-7565 - p. 12 - 14.
  melkkoeien - melkproductie - melkkwaliteit - rundveevoeding - lactatie - voedingsrantsoenen - energiebalans - energetische waarde - zetmeelwaarde - lipiden - zetmeelvertering - dairy cows - milk production - milk quality - cattle feeding - lactation - feed rations - energy balance - energy value - starch equivalent - lipids - starch digestion
  Elke koe kampt aan het begin van de lactatie met een negatieve energiebalans. Aandacht voor de juiste vorm van energie in het rantsoen is geen overbodige luxe, blijkt uit onderzoek. Een glucogeen rantsoen heeft de voorkeur boven een lipogeen rantsoen
  Energetische landbouw: een kansrijke nieuwe ontwikkeling?
  Booij, A. - \ 2006
  V-focus 3 (2006)5. - ISSN 1574-1575 - p. 18 - 19.
  alternatieve landbouw - energetische waarde - elektromagnetische straling - rundveeteelt - elektromagnetisme - alternative farming - energy value - electromagnetic radiation - cattle farming - electromagnetism
  Een kennismaking met de energetische landbouw, die uitgaat van het nut van electromagnetische trillingen
  Influences of dietary fibre on physical activity and behaviour, and on its energy value for growing pigs
  Gerrits, W.J.J. ; Rijnen, M.M.J.A. ; Bolhuis, J.E. ; Schrama, J.W. - \ 2003
  In: Perspectives in Pig Science Nottingham : Nottingham University Press - ISBN 9781897676196 - p. 475 - 490.
  varkens - varkensvoeding - voer - vezelgehalte - energetische waarde - voedingsvezels - pigs - pig feeding - feeds - fibre content - energy value - dietary fibres
  Management en productie in de pas
  Beerda, B. ; Veerkamp, R.F. ; Sebek, L.B.J. ; Ouweltjes, W. - \ 2002
  Praktijkkompas. Rundvee 2002 (2002)december. - ISSN 1570-8586 - p. 6 - 7.
  melkveehouderij - melkkoeien - melkvee - melkproductie - productiviteit - melkresultaten - genetische verbetering - genetica - diergezondheid - agrarische bedrijfsvoering - rundveevoeding - diervoedering - voedingswaarde - energetische waarde - energie - voedingsrantsoenen - proeven - onderzoek - landbouwkundig onderzoek - dairy farming - dairy cows - dairy cattle - milk production - productivity - dairy performance - genetic improvement - genetics - animal health - farm management - cattle feeding - animal feeding - nutritive value - energy value - energy - feed rations - trials - research - agricultural research
  Uitleg over de opzet van een onderzoek op Nij Bosma Zathe naar de relaties tussen melkproductie, diergezondheid en diermanagement van melkkoeien. Vragen waarop een antwoord gezocht wordt: zijn hoogproductieve melkkoeien meer of minder gevoelig voor gezondheidsproblemen?; vragen koeien die de aanleg hebben om veel melk te geven een aangepast management?; zijn voor een sobere bedrijfsvoering koeien met een lage productieaanleg meer geschikt? In het onderzoek worden vaarzen met een hoge en een lage genetische aanleg voor melkproductie onder vier in de praktijk voorkomende regimes (met verschillende melkfrequentie en verschillende energie-inhoud van het voer) met elkaar vergeleken
  Zetmeelgehalte snijmais 2000
  Groten, J. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 24 - 25.
  maïs - zea mays - rassen (planten) - cultivars - rassenproeven - voedergewassen - zetmeel - zetmeelwaarde - energetische waarde - voedingswaarde - droge stof - melkveehouderij - voedingsrantsoenen - voedingsbehoeften - melkkoeien - melkvee - gebruikswaarde - maize - zea mays - varieties - cultivars - variety trials - fodder crops - starch - starch equivalent - energy value - nutritive value - dry matter - dairy farming - feed rations - feed requirements - dairy cows - dairy cattle - use value
  Uit veevoedingskundig onderzoek blijkt onder andere dat bij hoog-productieve koeien in het begin van de lactatie een hoog gehalte aan (bestendig) zetmeel in het rantsoen een positieve invloed kan hebben op de melkproductie en op de vet/eiwit-verhouding.
  Rassenbulletin snijmais 2000
  Groten, J. - \ 2001
  Rundvee praktijkonderzoek 14 (2001)1. - ISSN 1569-805X - p. 22 - 23.
  maïs - zea mays - cultivars - rassen (planten) - rassenproeven - voedergewassen - voederplanten - gebruikswaarde - karakteristieken - gewasopbrengst - voedingswaarde - energetische waarde - rassenlijsten - maize - zea mays - cultivars - varieties - variety trials - fodder crops - fodder plants - use value - characteristics - crop yield - nutritive value - energy value - descriptive list of varieties
  Dit rassenbulletin geeft de gemiddelde resultaten weer van het Cultuur- en Gebruikswaarde Onderzoek van snijmaos. In de waarderings- en opbrengstcijfers zijn de resultaten van het jaar 2000 meegenomen.
  Kengetal voor energiebalans
  Vries, M.J. de; Veerkamp, R.F. - \ 1999
  Veeteelt (1999). - ISSN 0168-7565 - p. 360 - 362.
  melkveehouderij - melkvetpercentage - lactatie - agrarische bedrijfsvoering - voedingsnormen - energetische waarde - statistische gegevens - dairy farming - milk fat percentage - lactation - farm management - feeding standards - energy value - statistical data
  Op ID-DLO ging men op zoek naar een andere methode om de energiebalans in een kengetal te vatten: de verandering in het vetpercentage tijdens het begin van de lactatie blijkt een goede graadmeter. Een sterke daling van het vetgehalte duidt op een negatieve energiebalans
  Berekening van het gehalte aan darmverteerbaar methionine en lysine in voedermiddelen voor herkauwers
  Duinkerken, G. van - \ 1998
  Unknown Publisher (CVB-documentatierapport 22)
  diervoedering - voer - herkauwers - energetische waarde - verteerbaarheid - aminozuren - methionine - lysine - animal feeding - feeds - ruminants - energy value - digestibility - amino acids - methionine - lysine
  Invloed van de energiewaarde in voer op de mesterijresultaten en slachtkwaliteit van borgen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Plagge, J.G. ; Smeets, J.J.J. ; Binnendijk, G.P. - \ 1995
  Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.131) - 24
  energetische waarde - voer - voedingswaarde - varkens - energy value - feeds - nutritive value - pigs
  Normen voor lacterende zeugen.
  Everts, H. ; Blok, M.C. ; Kemp, B. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Smits, C.H.M. - \ 1995
  Lelystad : CVB - 45
  diervoedering - verteerbaarheid - energetische waarde - voedingsrantsoenen - voer - handboeken - lactatie - zeugen - zogen - animal feeding - digestibility - energy value - feed rations - feeds - handbooks - lactation - sows - suckling
  Normen voor dragende zeugen.
  Everts, H. ; Blok, M.C. ; Kemp, B. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Smits, C.H.M. - \ 1994
  In: CVB-documentatierapport no. 9, Centraal Veevoeder Bureau, Lelystad, Nederland - p. 51 - 51.
  verteerbaarheid - energetische waarde - voedingsrantsoenen - voer - handboeken - zeugen - digestibility - energy value - feed rations - feeds - handbooks - sows
  Fat and non-absorbable fat and the regulation of food intake
  Hulshof, T. - \ 1994
  Agricultural University. Promotor(en): J.G.A.J. Hautvast; C. de Graaf; J.A. Weststrate. - S.l. : Hulshof - ISBN 9789054853053 - 175
  voeding - vetten - voedsel - voedingsmiddelen - energetische waarde - nutrition - fats - food - foods - energy value

  The effects of consumption of meals with differences in energy-, fat-, protein-, carbohydrate-content, and physical state on subsequent dietary intake and feelings of appetite, were investigated in eight different studies. The main objective was to study whether or not humans compensate for the covert and overt energy differences, obtained by replacement of fat by a fat-replacer, in both the short (1 day) and long term (12 days). As fat-replacer the non-absorbable sucrose polyester (SPE) was used. A second objective was to investigate some methodological issues of research on food intake regulation.

  In normal weight men and women little compensation was found for the energy differences after the different meals. In all eight studies, mean energy compensation was less than 50% for both men and women, with an average for all studies of 14%, based upon a meta-analysis. No substantial differences in the level of energy compensation were found between men and women, or between the short and long term studies.

  Independent of the level of energy compensation, no macronutrient specific compensation was found. This means that the macronutrient composition of the subsequent dietary intake was similar after each meal manipulation. As a result the consumption of SPE lead to a decrease in daily fat intake.

  When artificial products (i.e. unidentifiable formula products) were given to the subjects, lower energy levels resulted in higher hunger ratings. When the energy manipulations were carried out with normal food products, small or no differences in feelings of appetite were found.

  The three macronutrients (fat, carbohydrate, protein) were equally satiating, and solid products were more satiating than liquid products.

  It is concluded that normal weight men and women do not, or poorly recognize covert energy differences between meals, and poorly adjust their food intake of subsequent meals after both covert and overt energy manipulations. Therefore the replacement of fat by a non-absorbable fat-replacer such as SPE can help to reduce both the daily energy and fat intake in normal weight humans.

  Schatting van de energetische voederwaarde (NEv) van tapioca voor vleesvarkens met behulp van lineaire regressie - analyse = Estimation of the feeding value (NEf) of tapioca for fattening pigs using linear regression analysis
  Jongbloed, R. ; Smits, B. - \ 1993
  Lelystad : IVVO-DLO (Rapport / IVVO-DLO no. 254) - 16
  energetische waarde - voer - varkens - energy value - feeds - pigs
  Regressieformules voor de schatting van bruto energie in schapemelk = Regression equations to predict gross energy content in sheep milk
  Sebek, L.B.J. ; Everts, H. - \ 1991
  Lelystad : IVVO (Rapport IVVO no. 225) - 45
  energetische waarde - ooienmelk - voer - modellen - onderzoek - energy value - ewe milk - feeds - models - research
  Onderzoek naar de energetische waarde van monsters saucijzebroodjes en boterhamworst
  Cazemier, G. ; Coors, R.G. ; Kusters, M.W.A.M. ; Jong, J. de; Herstel, H. - \ 1989
  Wageningen : RIKILT (Rapport / RIKILT 89.33) - 11
  worstjes - vlees - vleeskwaliteit - vleessamenstelling - vetgehalte - vochtgehalte - energetische waarde - sausages - meat - meat quality - meat composition - fat content - moisture content - energy value
  In februari 1988 werden 26 monsters saucijzebroodjes en 27 monsters boterhamworst onderzocht op de gehalten aan vocht en vet. Met behulp van deze gehalten werden de energetische waarden van de monsters berekend. De gemiddelde energetische waarde van de monsters saucijzebroodjes was 1622 kJ/100 g, die van boterhamworst 1266 kJ/100 g. Vergelijking van de waarden van de boterhamworst met die van een in 1982 uitgevoerd onderzoek leert dat de gemiddelde energetische waarde van boterhamworst sinds 1982 met 12,5% is gedaald.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.