Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 11 / 11

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==energieomzetting
Check title to add to marked list
Nutrient flows in small-scale bio-energy use in developing countries
Bonten, L.T.C. ; Wösten, J.H.M. - \ 2012
Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2304) - 42
bio-energie - voedingsstoffenretentie - voedingsstoffen - brandstofgewassen - energieomzetting - biomassa - nutriëntenstromen - ontwikkelingslanden - biobased economy - bioenergy - nutrient retention - nutrients - fuel crops - energy conversion - biomass - nutrient flows - developing countries
This study explored the opportunities for the retention and return of nutrients in local bio-energy production using energy crops (oil palm, jatropha and cassava), fuel wood, manure, rice husks and a common pest plant (water hyacinth). For all bio-energy systems some return of nutrients is possible, but the differences between conversion technologies and between feed stocks can be large. Anaerobic digestion retains most nutrients, while combustion and gasification loses all nitrogen. Palm oil has the lowest potential for nutrient return of the energy crops; however it is the most efficient, together with cassava, regarding the required nutrient input per mega joule of bio-energy. Jatropha is the least efficient energy crop, it requires the most nutrients to produce a mega joule of energy.
Benutting van zonne-energie in de tuinbouw: een strategische verkenning
Zwart, H.F. de; Hemming, S. ; Ruijs, M.N.A. ; Gieling, T.H. - \ 2011
Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1134)
tuinbouw - energiegebruik - zonne-energie - duurzaamheid (sustainability) - opwekking van elektriciteit - energieomzetting - kastechniek - efficiëntie - glastuinbouw - horticulture - energy consumption - solar energy - sustainability - electricity generation - energy conversion - greenhouse technology - efficiency - greenhouse horticulture
Referaat In het jaarplan Kas als Energiebron wordt aangegeven in 2011 een strategische verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden van benutting van warmte uit zonne-energie voor de glastuinbouw in 2020. Naast de ambitie om in 2020 in nieuw te bouwen kassen klimaatneutraal te telen bestaat de ambitie om een aandeel van 20% duurzame energie in te zetten in 2020. Naast aardwarmte en bio-energie is een flinke bijdrage vanuit zonne-energie nodig om deze ambitie te verwezenlijken. Er is dus behoefte aan een verzameling van nieuwe ideeën en een overzicht van de potenties en nieuwe (deel) voorzieningen die nodig zijn om deze bijdrage uit zonne-energie te kunnen verwezenlijken. De technische en economische mogelijkheden voor het benutten van zonne-energie in de glastuinbouw worden in dit rapport beschreven. Tevens worden de poteniele energetische bijdrages voor de glastuinbouwsector voor het benutten van zonnewarmte of conversie naar elektriciteit geschetst. Een aantal concrete casussen op bedrijfsniveau worden berekend. Deze studie is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovaties en het Productschap Tuinbouw. Abstract In the yearly program of “Kas als Energiebron” 2011 it is stated to carry out a strategic research on the possibilities of using solar energy for greenhouse production in 2020. The ambitions are to build all new greenhouses in 2020 in a climate neutral way and to use 20% of sustainable energy. Next to geothermal heat and biofuels a large contribution from solar energy is necessary in order to fulfil these ambitions. Therefore new ideas to use solar energy in greenhouse production have to be collected. The energetic and economic potentials of the use of new technologies in greenhouses have to be estimated. The technical and economical possibilities for using solar energy in greenhouse horticulture are described in this report. Next to that the potential energetic contributions of solar heat or solar electricity in Dutch greenhouse horticulture are described. A number of specific cases of using solar energy on company level are calculated. This study is financed by the Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovations and the Dutch Productboard of Horticulture.
Duurzame elektriciteitsopwekking
Putten, K. van der; Meij, M. van der - \ 2011
BloembollenVisie 2011 (2011)234. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 22.
tuinbouwbedrijven - bloembollen - opwekking van elektriciteit - energieomzetting - warmtekrachtkoppeling - duurzaamheid (sustainability) - rendement - market gardens - ornamental bulbs - electricity generation - energy conversion - cogeneration - sustainability - returns
De mogelijkheden om elektriciteit op te wekken zijn groot. Ook voor de bollensector zijn hier zeker perspectieven die interessant zijn voor de toekomst. Naast de duurzaamheid, kan het ook economisch aantrekkelijk zijn om op deze vorm van energievoorziening over te gaan.
The biobased economy: biofuels, materials and chemicals in the post-oil era
Langeveld, J.W.A. ; Sanders, J.P.M. ; Meeusen-van Onna, M.J.G. - \ 2010
London : Earthscan - ISBN 9781844077700 - 389
duurzaamheid (sustainability) - biomassa - energieomzetting - economisch beleid - industrialisatie - biobrandstoffen - biobased economy - bio-energie - bioplastics - sustainability - biomass - energy conversion - economic policy - industrialization - biofuels - biobased economy - bioenergy - bioplastics
The impending threats of catastrophic climate change and peak oil are driving our society towards increased use of biomass for energy, chemical compounds and other materrials - the beginnings of a biobased economy. As alternative development models for the biobased economy emerge, we need to determine potential applications, their perspectives and possible impacts as well as policies that can steer technological and market development in such a way that our objectives are met. Currently, it is still far from clear what will be the most sustainable routes to follow, which technologies should be included and how their development will affect, and be affected by, research, public opinion and policy and market forces. (E-book available via MyiLibrary)
Speciale lens zet zonnestraling om in hoogwaardige warmte : tweede generatie energieproducerende kassen in aantocht - interview met Piet Sonneveld
Kierkels, T. ; Sonneveld, P.J. - \ 2008
Onder Glas 2008 (2008)6/7. - p. 86 - 87.
kassen - zonne-energie - uitrusting - energieomzetting - elektriciteit - fotovoltaïsche cellen - innovaties - glastuinbouw - duurzame energie - greenhouses - solar energy - equipment - energy conversion - electricity - photovoltaic cells - innovations - greenhouse horticulture - sustainable energy
Energieproducerende kassen van de eerste generatie kennen een belangrijk nadeel. De geproduceerde energie (warmte) is laagwaardig en daarom beperkt bruikbaar. Wageningen UR Glastuinbouw werkt samen met partners aan de tweede generatie. Die zet zonnestraling, die de plant toch niet gebruikt om in elektriciteit. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende principes: Fresnellenzen, regelbare lamellen en speciale folies
Kas met geïntegreerde omzetting van warmtestraling naar elektrische energie
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Bot, G.P.A. - \ 2007
Wageningen : Wageningen UR, Plant Research International - 4
teelt onder bescherming - zonnestraling - energieomzetting - thermische energie - reflectie - materialen - glastuinbouw - protected cultivation - solar radiation - energy conversion - thermal energy - reflection - materials - greenhouse horticulture
PRI is een nieuwe ontwikkeling gestart in een tweede generatie energieleverende kassen. Doel van dit project is een technologie te ontwikkelen die het warmtedeel van de zonne-energie omzet in hoogwaardige elektrische en thermische energie. De warmtestraling wordt gereflecteerd met een speciale NIR reflecterende folie met een hoge doorlaat voor zichtbaar licht en in het bijzonder voor PAR. Deze folie reflecteert meer dan 45% nabij infrarode straling (NIR). Omdat hierdoor aanzienlijk minder warmte in de kas komt kan de kas meer gesloten blijven zonder een hoge koelbelasting. Het meer gesloten houden van de kas resulteert in een hogere CO2 concentratie bij een beperkte CO2 dosering, waardoor de groei en opbrengst toeneemt
Innovatieve venstersystemen met hoog rendement energie omzetting, eindrapportage
Sonneveld, P.J. ; Swinkels, G.L.A.M. ; Alst, M. van; Es, D.S. van; Schennink, G.G.J. - \ 2006
Wageningen : AFSG (Rapport / Wageningen UR, Agrotechnology & Food Innovations 654) - ISBN 9789085850168 - 56
kassen - vensters - zonnestraling - infraroodstraling - natuurlijk licht - energieomzetting - lichtdoorlating - reflectie - thermische schermen - bouwmaterialen - greenhouses - windows - solar radiation - infrared radiation - natural light - energy conversion - light transmission - reflection - thermal screens - building materials
Mestvergisting op Praktijkcentrum Sterksel
Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 11 - 11.
dierlijke meststoffen - verwerking - fermentatie - biogas - energieomzetting - elektriciteitsvoorzieningen - rentabiliteit - landbouwkundig onderzoek - agrarische afvalstoffen - varkensmest - rundveemest - biobased economy - animal manures - processing - fermentation - energy conversion - electricity supplies - profitability - agricultural research - agricultural wastes - pig manure - cattle manure
Op Praktijkcentrum Sterksel staat een mestvergistinginstallatie waarin de mest van het bedrijf wordt vergist om duurzame elektriciteit en warmte te produceren. Om het rendement van mestvergisting te verbeteren is het de bedoeling een onderzoeksprojectop te zetten om meer duidelijkheid te krijgen over co-vergisting en over de voor- en nadelen van co-vergisting.
De Zonnekas: een kas zonder aardgas, kan dat?
Bot, G.P.A. - \ 2003
Vakblad voor de Bloemisterij 24 (2003). - ISSN 0042-2223 - p. 40 - 41.
energiegebruik - zonne-energie - energie - opslag - geothermische energie - innovaties - energieomzetting - warmteterugwinning - natuurlijke hulpbronnen - glastuinbouw - energy consumption - solar energy - energy - storage - geothermal energy - innovations - energy conversion - heat recovery - natural resources - greenhouse horticulture
De gratis warmte die in de zomer wordt weg gelucht, is voldoende om de kas in de winter te kunnen verwarmen. De warmte kan tegenwoordig goed worden opgeslagen in de ondergrond en de daarvoor benodigde warmtepompen zijn op deze taak berust. Wel moet er nog veel onderzocht worden om te komen tot beter isolerende kassen en een gunstige opwekking en toepassing van duurzame energie. Op termijn lijkt een kas zonder gas zeker mogelijk
Zonnekas wil stoken zonder aardgas
Bot, G.P.A. - \ 2003
Groenten en Fruit. Algemeen (2003)24. - ISSN 0925-9694 - p. 26 - 27.
energiegebruik - zonne-energie - energie - opslag - geothermische energie - innovaties - energieomzetting - warmteterugwinning - natuurlijke hulpbronnen - glastuinbouw - energy consumption - solar energy - energy - storage - geothermal energy - innovations - energy conversion - heat recovery - natural resources - greenhouse horticulture
Zonnekas maakt bij teelt van paprika gebruik van isolerende kasdekken, opslag van warmte in de bodem, warmtepomp en ventilatie met warmteterugwinning
Mestvergisting de moeite waard om energie in te steken
Timmerman, M. ; Smolders, M.M.A.H.H. ; Melse, R.W. - \ 2001
Praktijkonderzoek Rundvee, Schapen en Paarden 15 (2001)5. - p. 3 - 3.
dierlijke meststoffen - dierlijk afval - excreten - methaanproductie - gasproductie - fermentatie - gistingstanken - installatie - energieomzetting - energie - biogasmest - elektriciteit - mestvergisting - biobased economy - animal manures - animal wastes - excreta - methane production - gas production - fermentation - digesters - installation - energy conversion - energy - biogas slurry - electricity - manure fermentation
De geproduceerde elektriciteit en warmte kunnen op het eigen bedrijf worden gebruikt
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.