Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 36

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Gesellschaftliche Beteiligung in Natura 2000-Gebieten : Erfahrungen in Dänemark, England und Deutschland
  Kamphorst, D.A. ; Bouwma, I.M. ; Selnes, T. - \ 2015
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 41) - 12
  natura 2000 - nature conservation - nature conservation policy - denmark - england - germany - natura 2000 - natuurbescherming - natuurbeleid - denemarken - engeland - duitsland
  Seit 2013 ist das Engagement der Gesellschaft für den
  Erhalt der Natur ein ausdrückliches Anliegen der niederländischen
  Regierung. Da Nachbarländer der Niederlande ähnliche
  Bestrebungen haben, wurden mit der vorliegenden Untersuchung
  deren Konzepte sowie die gewonnenen Erkenntnisse in den
  folgenden drei Untersuchungsgebieten betrachtet: Exmoor
  National Park (England), Naturpark Aukrug (Schleswig-Holstein,
  Deutschland) und Lille Vildmose (Dänemark). Wichtige Elemente
  eines erfolgreichen Projekts, dessen Zweck die Einbeziehung
  der Gesellschaft ist, sind laut der Untersuchung die frühzeitige
  Beteiligung örtlicher Interessenvertreter (sogenannte
  Stakeholder), spannende Erzählperspektiven, gleichberechtigte
  Kooperationen, der flexible Einsatz von Fördermitteln sowie die
  Anwesenheit örtlicher Vermittler (Broker).
  Societal involvement in Natura 2000 areas : Experiences in Denmark, England and Germany
  Kamphorst, D.A. ; Bouwma, I.M. ; Selnes, T. - \ 2015
  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 41) - 10
  natura 2000 - nature conservation - environmental policy - germany - denmark - england - natura 2000 - natuurbescherming - milieubeleid - duitsland - denemarken - engeland
  Since 2013, involving society in nature conservation has become an explicit ambition of the Dutch government. As neighbouring countries of the Netherlands have similar ambitions, this research reviewed the policies in these countries and the experiences gained in three study areas: Exmoor National Park (England); Naturpark Aukrug (Schleswig-Holstein, Germany) and Lille Vildmose (Denmark). The research shows that early engagement of local stakeholders, a motivating narrative, equality in cooperation, flexibility of subsidies and presence of local brokers are important elements of successful governance aimed at involving society.
  Waardekaarten van: Outer Thames Estuary, Haisborough, Hammond and Winterton & Margate and Long Sands
  Machiels, M.A.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C054/15) - 16
  vissersschepen - engeland - kustwateren - kaarten - taxatie - demersale visserij - schol - tong (vis) - tarbot - raja - fishing vessels - england - coastal water - maps - valuation - demersal fisheries - plaice - dover soles - turbot - raja
  Dit rapport is geschreven in opdracht van VisNed. IMARES is gevraagd om waardekaarten en tabellen te leveren van alle bodem beroerende Nederlandse visserijschepen binnen de gebieden 1) Haisborough, Hammond and Winterton, 2) Margate and Long Sands voor de Engelse kust en 3) Outer Thames Estuary.
  Van denken naar doen: ecosysteemdiensten in de praktijk
  Verburg, R.W. ; Selnes, T. ; Bogaardt, M.J. - \ 2014
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-technical report 4) - 89
  biodiversiteit - ecosysteemdiensten - natuurbeleid - vergelijkend onderzoek - nederland - vlaanderen - engeland - biodiversity - ecosystem services - nature conservation policy - comparative research - netherlands - flanders - england
  In dit rapport is de beleidsuitvoering van de ecosysteemdienstenbenadering onderzocht in vier gebieden in het Verenigd Koninkrijk, in één gebied in Vlaanderen. Verder is de toepassing van de benadering door Natuurmonumenten en de Dienst Landelijk Gebied in verschillende Nederlandse cases en gebieden onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat het TEEB-raamwerk op een andere wijze wordt uitgevoerd dan wordt aanbevolen. Belanghebbenden in alle onderzochte gebieden vinden de technische taal te complex en passen alternatieven toe. De verwachting dat de waardering van diensten kan leiden naar een markt van vraag en aanbod wordt niet waargemaakt. In alle gevallen wordt gewerkt met overheidssubsidies en die gevallen waar wel een particuliere vraag is, volgen directe betalingen. Er is weinig kennis over de effecten van ecosysteemdiensten op de biodiversiteit. Het is niet helder of ecosysteemdiensten bijdragen aan de bescherming van biodiversiteit.
  Scherp maar schadevrij
  Emous, R.A. van - \ 2011
  De Pluimveehouderij 41 (2011)16. - ISSN 0166-8250 - p. 34 - 35.
  pluimveehouderij - snavelkappen - dierenwelzijn - vleeskuikenouderdieren - verenpikken - polen - engeland - poultry farming - debeaking - animal welfare - broiler breeders - feather pecking - poland - england
  In Polen en Engeland blijven ouderdieren onbehandeld aan de snavel. Een Nederlandse delegatie is gaan kijken hoe dat uitpakt.
  Regelmaat belangrijk door extra ogen. (Garford Robocrob)
  Bleeker, P.O. - \ 2011
  Landbouwmechanisatie (2011). - ISSN 0023-7795 - p. 4 - 8.
  schoffelmachines - gebruikswaarde - engeland - steerage hoes - use value - england
  De droge omstandigheden maken schoffelen weer interessant. Herbiciden werken moeizaam, maar het onkruid groeit wel door. Suikerbieten, uien, cichorei en maïs zijn populaire gewassen om te schoffelen. Garford maakt schoffelmachines en rust ze uit met extra ogen.
  Sturen op duurzame ontwikkeling van stadsranden : lessen uit 7 regio’s in Europa en China
  Aalbers, C.B.E.M. ; Westerink - Petersen, J. ; Kolijn, B. - \ 2010
  Wageningen : Alterra - 60
  stadsrandgebieden - regionale planning - zuid-holland - slovenië - duitsland - engeland - frankrijk - polen - china - urban hinterland - regional planning - zuid-holland - slovenia - germany - england - france - poland - china
  In 2005 nam Alterra het initiatief tot een geïntegreerd Europees onderzoek naar stadsranden, PLUREL. Dit project onderzocht stadsrandgebieden van zes Europese regio's en een regio in China. Voor de Europese regio's zijn de strategieën en ruimtelijke planningen bekeken. Het gaat om de regio's Haaglanden, Leipzig-Halle, Koper, Greater Manchester, Montpellier, Warschau en voor China: Hangzhou
  Groene plannen en Europa : verkenning van professionele uitwisseling van Dienst Landelijk Gebied (DLG) met zusterinstituten in Europa
  Schröder, R.R.G. ; Coninx, I. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2075) - 61
  regionale planning - landgebruik - vergelijkingen - besluitvorming - nederland - duitsland - engeland - gebiedsontwikkeling - governance - regional planning - land use - comparisons - decision making - netherlands - germany - england - area development - governance
  Wat kan Dienst Landelijk Gebied leren van de praktische ervaringen en strategische positioneringen van Europese vakgenoten met het oog op planvorming voor gebiedsontwikkeling? Deze vraag heeft DLG aan Alterra voorgelegd. Daartoe is literatuur doorzocht en er zijn gesprekken gevoerd met een aantal sleutelpersonen. In dit verslag wordt allereerst gekeken naar de Europese samenwerkingsprojecten waarbij DLG betrokken is geweest. Daarna worden enige aspecten van het EU-beleid uiteengezet die invloed hebben op landelijke gebieden, zoals landbouw, territoriale cohesie en governance. In hoofdstuk 4 wordt gebiedsontwikkeling gedefinieerd en een blik geworpen op de beleidscontext in andere landen. Hoofdstuk 5 geeft aan hoe 'rurale ontwikkeling' georganiseerd is in andere landen en hoe het zich verhoudt tot ruimtelijke en regionale ontwikkeling. In de hoofdstukken 6 tot 9 wordt een vergelijkende analyse gemaakt met zusterinstituten in Beieren (Duitsland), Engeland en Denemarken op het vlak van organisatie, besluitvormingsprocessen en van inhoud en werkwijze van plannen maken.
  Zoektocht naar nationale beleidsruimte in de EU-richtlijnen voor het milieu- en natuurbeleid : een vergelijking van de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn in Nederland, Engeland en Noordrijn-Westfalen
  Boer, S. de; Bogaardt, M.J. ; Kersten, P.H. ; Kistenkas, F.H. ; Neven, M.G.G. ; Zouwen, M.W. van der - \ 2010
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 174) - 194
  natuurbescherming - milieubeleid - richtlijnen (directives) - nitraat - projectimplementatie - toepassing - nederland - engeland - duitsland - noordrijn-westfalen - natuurbeleid - habitatrichtlijn - kaderrichtlijn water - nature conservation - environmental policy - directives - nitrate - project implementation - application - netherlands - england - germany - north rhine-westphalia - nature conservation policy - habitats directive - water framework directive
  In dit rapport is nauwkeurig uitgezocht hoe het proces van implementatie van drie EU-richtlijnen - de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water - is verlopen in twee landen - Nederland en Engeland - en in een Duitse deelstaat - Noordrijn-Westfalen. Doel is te analyseren hoe nationale beleidsruimte werd gezocht en hoeveel ruimte werd gevonden. Het onderzoek beschrijft welke inspanningen men zich daarbij heeft getroost, welke strategieën en instrumenten zijn gehanteerd en tot welk resultaat dat uiteindelijk heeft geleid. Dit is gedaan aan de hand van officiële documenten, uitspraken van het Europese Hof van Justitie en aangevuld met een groot aantal interviews met de betrokkenen in de drie landen.
  Comparing landscape planning in England, Germany and the Netherlands : policy contexts and three case study plans
  Schröder, R.R.G. ; Wascher, D.M. ; Odell, S. ; Smith, C. - \ 2010
  Wageningen : Alterra (Alterra-report 2040) - 45
  landschap - regionale planning - methodologie - engeland - duitsland - nederland - landschapsplanning - landscape - regional planning - methodology - england - germany - netherlands - landscape planning
  This comparative study of landscape planning, within three case-studies in England, Germany and the Netherlands, has the proposed outcomes to create a mutually understood model for ‘landscape planning’, a catalogue of key concepts on space, landscape and planning and a proposal for further European exchange of experiences on landscape plans. The comparison of contexts and contents of landscape plans has revealed significant parallels in the purposes for which landscape planning is used and their structure and context, but with significant diversity in the practical approaches, especially in objective setting and mapping. The European Landscape Convention appears to offer valuable tools for comparing landscape planning approaches in Europe.
  Natuurgericht milieubeleid voor Natura 2000-gebieden in Europees perspectief: een verkenning
  Doorn, A.M. van; Paulissen, M.P.C.P. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 163) - 52
  luchtkwaliteit - ammoniak - bodemwater - verdroging - milieubeleid - vergelijkingen - denemarken - engeland - nederland - natuurgebieden - air quality - ammonia - soil water - desiccation - environmental policy - comparisons - denmark - england - netherlands - natural areas
  In dit werkdocument is verkend in hoeverre de (milieu)druk op natuur in andere gebieden binnen de EU overeenkomt met die in Nederland. Met name verdroging en ammoniak zijn onder de loep genomen. Voor twee casusgebieden met vergelijkbare milieudruk als in Nederland is het bestaande of te ontwikkelen beleid om milieucondities voor natuur te verbeteren onderzocht. Wat betreft ammoniak is de beleidscontext in Denemarken verkend; voor verdroging richt de analyse zich op Zuidoost- Engeland.
  Natuurbeheer in internationaal perspectief : blik op Nederland, Denemarken en Engeland
  Smits, M.J.W. ; Bogaardt, M.J. ; Selnes, T. - \ 2009
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 103) - 98
  overheidsbeleid - regelingen - vergelijkingen - denemarken - engeland - nederland - natuurbeheer - agrarisch natuurbeheer - government policy - regulations - comparisons - denmark - england - netherlands - nature management - agri-environment schemes
  In dit onderzoek is natuurbeheer zoals in Nederland georganiseerd binnen Programma Beheer, vergeleken met regelingen voor natuurbeheer in Engeland en Denemarken. We vergelijken de regelingen zelf, de ambities, het bestuurlijk proces, de kwaliteitsborging (m.n. data verzamelen en monitoring), en de wijze van evalueren. De verschillen en overeenkomsten in werkwijze tussen Nederland, Engeland en Denemarken worden geanalyseerd. Vervolgens worden lessen getrokken voor Nederland. Trefwoorden: natuurbeheer, Programma Beheer, evalueren, kwaliteitsborging
  Planning van Natura 2000-gebieden : vergelijkend onderzoek Nederland-Engeland
  Vries, J.R. de; Beunen, R. - \ 2009
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 26 (2009)1. - ISSN 0169-6300 - p. 34 - 43.
  natuurbescherming - overheidsbeleid - engeland - nederland - natuurbeleid - natura 2000 - nature conservation - government policy - england - netherlands - nature conservation policy - natura 2000
  Natura 2000 heeft in Nederland en elders in Europa tot veel discussie geleid. In veel gevallen heeft de overheid daarbij een dubbele verantwoordelijkheid. Zij behartigt enerzijds de uiteenlopende belangen en neemt anderzijds de uiteindelijke beslissing. In dit artikel wordt beschreven hoe verschillende overheden hiermee omgaan en welke gevolgen dit heeft voor het Natura 2000-proces.
  Effecten van EU beleid op natuur en landschap
  Smits, M.J.W. ; Bogaardt, M.J. - \ 2008
  In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 72 - 76.
  eu regelingen - milieubeleid - landbouwbeleid - overheidsbeleid - internationale vergelijkingen - engeland - duitsland - belgië - nederland - eu regulations - environmental policy - agricultural policy - government policy - international comparisons - england - germany - belgium - netherlands
  Alle EU lidstaten moeten richtlijnen en maatregelen uit de EU doorvoeren. Maar weten we nu eigenlijk hoe andere landen daar mee omgaan? En kunnen we er iets van leren. Die vragen waren leidend bij het LEI onderzoek bij de landen Engeland, Vlaanderen, Noordrijn-Westfalen en Nederland. Bekeken zijn: milieumaatregelen (voor de landbouw), nitraatrichtlijn, en overgang van gemeenschappelijk landbouwbeleid naar bedrijfstoeslagen. Bovendien is gekeken naar gepubliceerde kennis bij kennisinstellingen
  Programma beheer : leren van omliggende landen
  Smits, M.J.W. ; Bogaardt, M.J. ; Eaton, D.J.F. ; Roza, P. ; Selnes, T. - \ 2008
  In: Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid / Brouwer, F.M., Dirkx, G.H.P., - p. 52 - 55.
  internationale vergelijkingen - gemeenschappelijk landbouwbeleid - natuurbescherming - evaluatie - engeland - duitsland - frankrijk - denemarken - belgië - agrarisch natuurbeheer - international comparisons - cap - nature conservation - evaluation - england - germany - france - denmark - belgium - agri-environment schemes
  De EU schrijft voor dat regelingen voor agrarisch natuurbeheer geëvalueerd worden op effectiviteit en efficiëntie, maar schrijft geen methodiek voor. Dit artikel vergelijkt de situatie in Engeland, Noordrijn-Westfalen, Vlaanderen, Frankrijk en Denemarken met die van Nederland. Daarbij ligt de nadruk op de vraag in hoeverre regelingen centraal dan wel decentraal worden aangestuurd
  Long-term strategies for flood risk management: scenario definition and strategic alternative design
  Bruijn, K. de; Klijn, F. ; McGahey, C. ; Mens, M. ; Wolfert, H.P. - \ 2008
  Delft : Flood-site - 167
  hoogwaterbeheersing - waterbescherming - waterbeheer - projecten - engeland - nederland - landen van de europese unie - waterstand - scenario planning - risicobeheersing - schelde - flood control - water conservation - water management - projects - england - netherlands - european union countries - water level - scenario planning - risk management - river scheldt
  This report reviews some mainstream existing methods of scenario development and use, as well as experiences with the design and assessment of strategic alternatives for flood risk management. Next, a procedure and methods are proposed and discussed. Thirdly, the procedure and methods are tried on the Schelde Estuary and the Thames Estuary and, finally, conclusions are drawn
  Natura 2000 Benchmark : a comparative analysis of the discussion on Natura 2000 management issues
  Bouwma, I.M. ; Kamphorst, D.A. ; Beunen, R. ; Apeldoorn, R.C. van - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 90) - 91
  natuurbescherming - vogels - habitats - duitsland - belgië - engeland - natura 2000 - natuurbeleid - nature conservation - birds - habitats - germany - belgium - england - natura 2000 - nature conservation policy
  De Vogel- en Habitatrichtlijn zijn de twee Europese richtlijnen om de Europese natuurwaarden te beschermen. De Europese Commissie vindt beide richtlijnen belangrijke instrumenten om de achteruitgang in biodiversiteit in Europa te stoppen. Alle landen van de EU zijn de afgelopen tien jaar bezig geweest met de implementatie van deze twee richtlijnen. Dit rapport bevat een vergelijking tussen Nederland en de buurlanden (Duitsland, Vlaanderen en Engeland) over de manier waarop de richtlijnen zijn geïmplementeerd. Naar aanleiding van de aanwijzing van Natura 2000-gebieden worden in alle onderzochte gebieden discussies gevoerd over de (potentiële) spanning tussen het huidige landgebruik en de natuurbeschermingsdoelen. Tijdige betrokkenheid en goede informatievoorziening over het implementatieproces blijkt essentieel te zijn voor het creëren van draagvlak. Bij de introductie van nieuw beleid moeten overheden zich verder rekenschap geven van de noodzaak tot verandering van de diverse mechanismen bij beleidsimplementatie, zoals nieuwe wetgeving, beheersplanning en subsidiemechanismen.Trefwoorden: Natura 2000-gebieden, Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, beheer, beleidsimplementatie
  Landschapsbeleid in Noordwest-Europa
  Wascher, D.M. ; Pedroli, G.B.M. ; Schröder, R.R.G. - \ 2008
  WOt studies 2008 (2008)8. - ISSN 1871-0298 - p. 13 - 18.
  regionaal beleid - landschap - overheidsbeleid - duitsland - engeland - frankrijk - belgië - regional policy - landscape - government policy - germany - england - france - belgium
  Dit artikel (Alterra) geeft een overzicht van ervaringen in een aantal omringende landen met de ontwikkeling en uitvoering van landschapsbeleid op nationaal en regionaal niveau. Het betreft: Duitsland (Noordrijn-Westfalen), Engeland, Frankrijk, België (Vlaanderen) en Nederland
  Kennis over de effecten van EU-beleid op natuur en landschap
  Smits, M.J.W. ; Bogaardt, M.J. - \ 2008
  Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 112) - 89
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - milieubeheer - overheidsbeleid - onderzoek - eu regelingen - richtlijnen (directives) - nitraat - nitraatmeststoffen - agrarische bedrijfsvoering - belgië - noordrijn-westfalen - engeland - nederland - internationale vergelijkingen - landbouw en milieu - agrarisch natuurbeheer - vlaanderen - cap - environmental management - government policy - research - eu regulations - directives - nitrate - nitrate fertilizers - farm management - belgium - north rhine-westphalia - england - netherlands - international comparisons - agriculture and environment - agri-environment schemes - flanders
  Doel van het onderzoek is een actueel overzicht te geven van de beschikbare kennis van 1. effecten van de uitvoering van landbouwmilieumaatregelen, 2. de Nitraatrichtlijn, en 3. de overgang naar bedrijfstoeslagen, op natuur en landschap. Daarbij zal de wisselwerking tussen beleid en onderzoek aan de orde komen. We richten ons op de gepubliceerde kennis (literatuuronderzoek dus) die momenteel aanwezig is bij betrokken kennisinstellingen in Nederland, Engeland, Vlaanderen (België) en Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Daarbij gaat het om de vragen: Welke kennis is er in ons omliggende landen wat betreft de drie thema's; en wat kunnen we leren van een vergelijking tussen de kennisontwikkeling in Nederland en die in de ons omliggende landen? Het LEI komt met een vergelijkende analyse
  Valt er wat te leren van een andere planningscultuur? (2)
  Kruit, J. ; Salverda, I.E. - \ 2007
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 12-07-2007 (2007). - ISSN 0166-3534 - p. 28 - 33.
  stadsomgeving - stedelijke gebieden - landschapsarchitectuur - ontwikkelingsplanning - participatie - richtlijnen (guidelines) - frankrijk - engeland - nederland - urban environment - urban areas - landscape architecture - development planning - participation - guidelines - france - england - netherlands
  Sheffield, Lille en Utrecht hebben min of meer vergelijkbare problemen met groen in de stad. De manier waarop met deze problemen wordt omgegaan, loopt nogal uiteen. Dit artikel gaat o.a. in op het ontwerp Park Jean Baptiste Lebas (West8 urban design)
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.