Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 8 / 8

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==entomopathogens
Check title to add to marked list
Weerbare bij : Verkenning van initiatieven en wetenschappelijke literatuur over natuurlijke afweer van bijenvolken tegen ziekten en plagen
Blacquière, T. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR Plant Research International - 67
apis - bijenhouderij - natuurlijke immuniteit - diergezondheid - insectenpathogenen - resistentieveredeling - aanpassingsvermogen - beekeeping - natural immunity - animal health - entomopathogens - resistance breeding - adaptability
Grofweg lijken er twee stromingen te bestaan om de weerbaarheid van de bijenvolken te vergroten. De ene stroming selecteert op specifieke eigenschappen (vooral resistentie gericht). De andere stroming selecteert op verbeterde/natuurlijke aanpassing(en) aan de lokale ziekte/plaagdruk of zelfs de algemene lokale omstandigheden (zowel resistentie als tolerantie gericht). Sommige initiatieven passen heel duidelijk in een van deze stromingen, anderen hangen er meer tussen in. Als uitvloeisel van deze studie wordt eind 2015 een internationale workshop georganiseerd waar een doorsnede van deze initiatieven wordt uitgenodigd om gezamenlijk de state of the art vast te stellen en internationale afstemming te zoeken.
Komkommerbontvirus en overdracht via insecten
Stijger, I. ; Hamelink, R. - \ 2013
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport GTB 1275) - 18
komkommerbontvirus - plantenziekten - waardplanten - cucumis sativus - komkommers - insectenpathogenen - gewasbescherming - vectoren, ziekten - glastuinbouw - landbouwkundig onderzoek - cucumber green mottle mosaic virus - plant diseases - host plants - cucumbers - entomopathogens - plant protection - disease vectors - greenhouse horticulture - agricultural research
Bekend is dat komkommerbontvirus (cucumber green mottle mosaic virus, CGMMV) via mechanische overdracht en zaad kan worden verspreid. Via de vele gewashandelingen die door mensen worden uitgevoerd is overdracht van het virus mogelijk van plant naar plant. Een vraag die regelmatig wordt gesteld is of insecten in staat zijn het virus over te brengen. Vooral stekende en/of zuigende insecten kunnen in staat zijn om plantenvirussen over te brengen. Dit kan op een non-persistente manier, dit wil zeggen dat een insect het virus van een plant kan opnemen en gelijk weer afgeven op een andere plant. Is deze plant geen waardplant voor het virus dan zal het insect na het aanprikken van de plant gelijk weer ‘virusvrij’ zijn. Bij een persistente wijze wordt het virus in een insect opgenomen en kan het virus na een bepaalde periode pas weer worden afgegeven aan een andere plant. Het insect is dan gedurende langere tijd in staat om virussen van de ene naar de andere plant te brengen. Uit de literatuur met betrekking tot komkommerbontvirus is nauwelijks onderzoek bekend waarbij werkelijk is gekeken naar de overdracht door verschillende insecten. Voor zover nu bekend is een onderzoek van Inouye uit 1967 een van de weinige waarin is nagegaan wat de rol van de bladluizen Myzus persicae en Aphis gossypii is bij de overdracht van komkommerbontvirus. In dat onderzoek kon geen overdacht worden vastgesteld. Trips is een veelvoorkomend insect in de komkommerteelt en is ook bekend als vector van virussen die tot de Tospo-groep behoren. Een voorbeeld hiervan is tomatenbronsvlekkenvirus, maar komkommer is geen waardplant voor dit virus. Of trips komkommerbontvirus zou kunnen overbrengen is niet bekend. Net als bladluizen en trips is ook (kas) witte vlieg bekend als een vector van plantenvirussen. Deze insecten zijn dan ook in het onderzoek worden meegenomen. In een eerder uitgevoerd onderzoek bij tomaten is vastgesteld dat hommels in staat zijn om het pepinomozaïekvirus te verspreiden van plant naar plant. Echter hommels worden niet ingezet in de komkommer teelt en zijn daarom niet meegenomen in dit onderzoek.
Bestrijding van rouwmuggen en oevervliegen
Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Messelink, G.J. ; Grosman, A.H. ; Holstein, R. van - \ 2011
Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1090) - 38
sciara - insectenplagen - glastuinbouw - gewasbescherming - pesticiden - toepassing - nuttig gebruik - plecoptera - roofmijten - insectenpathogenen - insectenparasitaire nematoden - tests - nederland - insect pests - greenhouse horticulture - plant protection - pesticides - application - utilization - predatory mites - entomopathogens - entomophilic nematodes - netherlands
Rouwmuggen zijn zeer algemeen in kassen, en meestal talrijker dan de typische plaag-insecten. De meeste soorten voeden zich met schimmels en met organisch materiaal, en zijn onschadelijke voor planten. Enkele soorten kunnen schadelijk zijn in zaaibedden, aan stekmateriaal en aan jonge planten. Veel breedwerkende insecticiden hebben een effect op de muggen en hun larven, maar het probleem blijft dat de populaties zich echter snel herstellen. Van de twintig geteste producten gaven Trigard (cyromazine), Nomolt (teflubenzuron) en de nematode Steinernema feltiae de beste resultaten. Geen van de insectenpathogene schimmels en ook niet de kortschildkever Atheta coriaria en de nematode Heterorhabditis bacteriophora hadden effect op het aantal rouwmuggen. Bodemroofmijten waren op korte termijn niet effectief.
Zoeken en toetsen nieuwe biologische bestrijders bladluizen
Elberse, I.A.M. ; Boertjes, B.C. ; Conijn, C.G.M. ; Kruistum, G. van; Gerritsen, L.J.M. ; Bouwen, I. - \ 2008
aphididae - plagenbestrijding - natuurlijke vijanden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - biologische bestrijding - insectenpathogenen - pest control - natural enemies - biological control agents - biological control - entomopathogens
Onderzoek naar kweekbaarheid en effectiviteit van nieuwe natuurlijke vijanden en insectenpathogenen tegen diverse bladluizen (groene perzikluis, aardappeltopluis, katoenluis, rozenluis, boterbloemluis, vogelkersluis)
Zoeken en toetsen van nieuwe biologische bestrijders van trips
Beerling, E.A.M. ; Conijn, C.G.M. ; Gerritsen, L.J.M. ; Kruistum, G. van - \ 2008
biologische bestrijding - organismen ingezet bij biologische bestrijding - thysanoptera - insectenpathogenen - predatoren - roofmijten - plagenbestrijding - frankliniella occidentalis - bloembollen - vollegrondsgroenten - sierteelt - biological control - biological control agents - entomopathogens - predators - predatory mites - pest control - ornamental bulbs - field vegetables - ornamental horticulture
Onderzoek naar kweekbaarheid en effectiviteit van nieuwe predatoren en insectenpathogenen tegen Californische trips (sierteelt), tabakstrips (groenteteelt) en gladiolentrips (bollenteelt en bewaring)
Repellence and toxicity of plant essential oils to the potato aphid, Macrosiphum euphorbiae
Munneke, M.E. ; Bruin, A. de; Moskal, J.R. ; Tol, R.W.H.M. van - \ 2004
In: Proceedings of the section Experimental and Applied Entomology of the Netherlands Entomological Society (NEV). - Amsterdam : Nederlandse Entomologische Vereniging (NEV) - ISBN 9071912256 - p. 81 - 85.
plantenplagen - macrosiphum euphorbiae - insectenpathogenen - etherische oliën - insectenafweermiddelen - plant pests - entomopathogens - essential oils - insect repellents
Several plant essential oils were tested for their effect on behaviour and mortality of M. euphorbiae. Olfactory and contact experiments were performed to study these effects. We found that host plant and formulation of the different oils have a strong influence on repellence and mortality of the aphids. Three out of ten tested oils show potential for control of this aphid in greenhouses and field crops
Bestrijding van de champignonvlieg met behulp van entomopathogene schimmels: nader onderzoek
Baar, J. ; Rutjens, A.J. - \ 2004
Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2004-30) - 11
megaselia halterata - biologische bestrijding - insectenpathogenen - entomopathogene schimmels - biological control - entomopathogens - entomogenous fungi
Bestrijding van de champignonvlieg Megaselia haltera met behulp van entomopathogene schimmels
Baar, J. ; Rutjens, A.J. - \ 2004
Horst : PPO Paddestoelen (Rapport PPO 2004-13) - 15
agaricus bisporus - paddestoelen - megaselia halterata - biologische bestrijding - insectenpathogenen - entomopathogene schimmels - mushrooms - biological control - entomopathogens - entomogenous fungi
Check title to add to marked list

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.