Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 10 / 10

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Zonneweide resultaten t/m 2013
  Spruijt-Verkerke, J. - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (Rapporten PPO AGV 589) - 29
  zonne-energie - opwekking van elektriciteit - zonnecollectoren - energie - rentabiliteit - prestatieniveau - fotovoltaïsche cellen - prestatie van apparatuur - solar energy - electricity generation - solar collectors - energy - profitability - performance - photovoltaic cells - equipment performance
  In de loop van 2011 is op de proeflocatie van ACRRES (onderdeel van Wageningen UR) in Lelystad de Zonneweide gerealiseerd. Op deze Zonneweide worden verschillende typen zonnepanelen en verschillende vrije veldopstellingen continu gemonitord en vergeleken op performance en rendabiliteit. Jaarlijks wordt een rapport met onderzoeksresultaten uitgebracht. In de vorige rapportage (Zonneweide Energierijk; Resultaten 2011-2012; PPO publicatie nr. 526) is naast een vergelijking van de performance van de verschillende systemen, nadrukkelijk ingegaan op de rentabiliteit van de geteste PV systemen. Het huidige rapport beschrijft de technische resultaten van de verschillende systemen gedurende de afgelopen jaren.
  Emissie beheersen biedt ook teelt voordeel (interview met o.a. Wim Voogt)
  Neefjes, H. - \ 2012
  Vakblad voor de Bloemisterij 67 (2012)39. - ISSN 0042-2223 - p. 30 - 31.
  glastuinbouw - cultuurmethoden - prestatie van apparatuur - teelt onder bescherming - emissie - gecontroleerde omgeving - monitoring - greenhouse horticulture - cultural methods - equipment performance - protected cultivation - emission - controlled atmospheres - monitoring
  Optimalisatie van de watergift en bemesting in de grondteelt is actueel, maar ook zeer bedrijfsspecifiek. Het maakt nogal uit wat je teelt en op welke grond. Techniek en ervaring helpen telers om vooruitgang te boeken, zo bleek op een bijeenkomst van LTO Groeiservice.
  Vliegensvlug door het DNA
  Schijlen, E.G.W.M. - \ 2012
  WageningenWorld 1 (2012). - ISSN 2210-7908 - 2
  dna-sequencing - prestatie van apparatuur - toestellen - dna sequencing - equipment performance - appliances
  Wageningse wetenschappers maken gebruik van twee nieuwe DNA-sequencers. Eén daarvan werkt 25 duizend keer sneller dan de apparatuur van vijftien jaar geleden.
  Disease detection trolley : mechanised detection and removal of TBV virus in tulip
  Wageningen UR, ; Doorn, J. van - \ 2012
  YouTube
  tulpen - tulpenmozaïekvirus (tulip mosaic virus) - plantenziekten - detectie - automatisering - robots - prestatie van apparatuur - landbouwtechniek - precisielandbouw - tulips - tulip mosaic virus - plant diseases - detection - automation - robots - equipment performance - agricultural engineering - precision agriculture
  Filmpje over de ontwikkeling van de ziekzoekkar voor tulpen. Het filmpje is Nederlands gesproken met Engelse ondertiteling. Het grootste ziekteprobleem bij tulp is het tulpenmozaïekvirus. De zieke planten worden met de hand gezocht op het veld en ervaring in het ziekzoeken is heel belangrijk en ervaren personeel is kostbaar en moeilijk te vinden. In ontwikkeling is een ziekzoekkar die met behulp van camera's de zieke planten kan detecteren. Het model is in ontwikkeling en de bedoeling is dit systeem in de toekomst te gebruiken als zelfstandig werkende robot. Het systeem is voor tulpen te gebruiken, maar in de toekomst ook in andere gewassen.
  Ventilatievoud: de praktijk
  Bontsema, J. ; Hemming, J. ; Budding, J. ; Steenbakkers, M. ; Rispens, S. ; Janssen, H.J.J. - \ 2009
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw 294)
  kassen - relatieve vochtigheid - luchttemperatuur - natuurlijke ventilatie - klimaatregeling - regulatie - prestatie van apparatuur - computeranalyse - toepassing - glastuinbouw - greenhouses - relative humidity - air temperature - natural ventilation - air conditioning - regulation - equipment performance - computer analysis - application - greenhouse horticulture
  Eindrapport van het project 'ventilatievoud: de praktijk 1'. Dit project is een vervolg op het project 'Online-schatting van het ventilatievoud van kassen'. In dit rapport wordt beschreven hoe de ontwikkelde ventilatiemonitor in de praktijk gebruikt kan worden. De resultaten van de test bij verschillende tuinders worden beschreven, evenals de visie van een adviseur
  Mogelijkheden ter verbetering van de resultaten van biologische vleesvarkens = Possibilities of improving performance of organic growing-finishing pigs
  Binnendijk, G.P. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens 50) - 31
  varkenshouderij - varkens - biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - prestatie van apparatuur - karkaskwaliteit - pig farming - pigs - organic farming - farm management - equipment performance - carcass quality
  By surveying organic pig farms, data were collected concerning management, housing, feed and care on the one hand, and technical performance, slaughter quality and health problems on the other. The analysis revealed that different farm and management aspects in the multiplying and the growing-finishing stages were related to the performance of organic growing-finishing pigs.
  Mogelijkheden ter verbetering van de gezondheid van gespeende biologische biggen = Possibilities of improving health of organic weaned piglets
  Binnendijk, G.P. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der - \ 2006
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Veehouderij : Varkens ) - 32
  varkenshouderij - varkens - biggen - biologische landbouw - prestatie van apparatuur - bedrijfsresultaten in de landbouw - diergezondheid - pig farming - pigs - piglets - organic farming - equipment performance - farm results - animal health
  By surveying organic pig farms, data were collected concerning management, housing, feed and care on the one hand, and technical performance, mortality and health problems on the other. The analysis revealed that different farm and management aspects were related to health problems and mortality percentage in the suckling and/or raising stage.
  Spitten versus ploegen in waspeen
  Paauw, J.G.M. - \ 2005
  Kennisakker.nl 2005 (2005)15 jan.
  grondbewerking - landbouwwerktuigen - spitten - prestatie van apparatuur - proeven - penen - akkerbouw - agrarische bedrijfsvoering - vollegrondsgroenten - tillage - farm machinery - digging - equipment performance - trials - carrots - arable farming - farm management - field vegetables
  Op lichte gronden, waar de hoofd grondbewerking in het voorjaar wordt uitgevoerd, zijn er steeds meer ervaringen met andere machines dan ploegen. Naast ervaringen met een vaste tandcultivator zijn er ook ervaringen met spitmachines. Bij spitten is de onderwerking van het onkruid, een goede aansluiting van de bewerkte laag met de ondergrond en de bewerkingscapaciteit erg belangrijk. De schaalvergroting zet door, zodat een grote capaciteit nodig is om het grotere areaal te bewerken in een zelfde aantal werkbare dagen. De praktijk zet nog wel eens vraagtekens bij de werking van een spitmachine. Imants heeft PPO opdracht gegeven de spitmachine te vergelijken met de ploeg. Dit éénjarige onderzoek is uitgevoerd op de zandgrond van Proefbedrijf Vredepeel in het gewas waspeen. Het doel was te onderzoeken welk effect de spitmachine had op de opbrengst, de sortering, het tarrapercentage en de mate van onkruidbestrijding. Dit is uiteraard vergeleken met de resultaten van het standaard ploegen. Uit het onderzoek van 2004 komt naar voren dat de resultaten van de ploeg en de spitmachine niet betrouwbaar van elkaar verschillen. De resultaten hebben betrekking op de onkruidbezetting, de kwaliteit, de kg-opbrengst en de financiële opbrengst. De keuze van een ploeg of een spitmachine moet dan genomen worden op basis van andere factoren.
  Graag wat goedkoper: kosten luchtwassers blijken maar moeilijk te verlagen
  Bosma, A.J.J. ; Ellen, H.H. - \ 2005
  De Pluimveehouderij 35 (2005)28. - ISSN 0166-8250 - p. 16 - 17.
  luchtreinigers - ammoniak - emissie - stankbestrijding - kostenanalyse - prestatie van apparatuur - optimalisatie - operationeel onderzoek - air cleaners - ammonia - emission - odour abatement - cost analysis - equipment performance - optimization - operations research
  Kunnen de kosten van luchtwassers omlaag? Praktijkonderzoek ASG heeft een inventarisatie gemaakt
  De effectiviteit van ventilatie bij drie ventilatiesystemen in afdelingen voor gespeende biggen
  Wagenberg, A.V. van; Smolders, M.A.H.H. - \ 2001
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (Rapport / Praktijkonderzoek Veehouderij 199) - 31
  ventilatie - varkensstallen - luchtkwaliteit - biggen - klimaatregeling - luchttemperatuur - ammoniak - prestatie van apparatuur - binnenklimaat - ventilation - pig housing - air quality - piglets - air conditioning - air temperature - ammonia - equipment performance - indoor climate
  De luchtverdeling in de stal wordt in belangrijke mate beonvloed door het soort luchtaanvoersysteem. In de varkenshouderij zijn verschillende ventilatiesystemen gebruikelijk. Doel van dit onderzoek is het testen van een meetopstelling om de ventilatieeffectiviteit te bepalen. De verwachting is inzicht te krijgen in de effectiviteit van de ventilatie bij verschillende systemen.
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.