Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 86

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Toepassing van plasma geactiveerd water tegen plantenziekten
  Broek, R.C.F.M. van den; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Noordam, M. ; Hollinger, T.C. ; Leenders, P. - \ 2015
  Wageningen UR
  gewasbescherming - tuinbouw - conferenties - plagenbestrijding - biociden - glastuinbouw - botrytis - erwinia - proeven - gerbera - plant protection - horticulture - conferences - pest control - biocides - greenhouse horticulture - botrytis - erwinia - trials - gerbera
  Doelstellingen van dit onderzoek: Effectiviteit testen van plasmawater als biocide in labtesten met een bacterie, Erwinia en een schimmel, Botrytis. Effectiviteit in de naoogst tegen Botrytis op gerberabloemen. Ontwikkelen van praktijkmeting van plasmawater die gerelateerd is aan biocidewerking (nog in uitvoering).Poster van PlantgezondheidEvent 12 maart 2015.
  Deltaplan Erwinia C : praktijkgericht (C-) onderzoek aan Erwinia-problemen in bloembolgewassen 2009-2013
  Doorn, J. van; Vreeburg, P.J.M. ; Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving B.V. - 96
  bloembollen - dickeya - erwinia - toegepast onderzoek - testen - snelle methoden - aantasting - economische aspecten - ornamental bulbs - dickeya - erwinia - applied research - testing - rapid methods - infestation - economic aspects
  Erwinia vormt een groot probleem in bloembolgewassen als hyacint, iris, Dahlia en Zantedeschia. Geschat wordt (precieze cijfers ontbreken) dat de economische schade door o.a. uitval van aangetaste bollen en kosten als gevolg van extra uitzoeken ongeveer 5- 8 miljoen euro op jaarbasis bedraagt. Daar het gaat om een groot economisch probleem hebben aardappelsector en bloembollensector zich verenigd in een zgn. Deltaplan. Dit houdt in, dat men onderzoek op drie niveaus (A, B en C; zie Fig.0) wil laten uitvoeren: A. Fundamenteel onderzoek: onderzoek dat op langere termijn mogelijk soelaas biedt voor praktische oplossingen van het Erwinia-probleem. B. Strategisch onderzoek : onderzoek dat op relatief korte termijn mogelijkheden biedt tot praktische oplossingen voor het Erwinia-probleem en breder toepasbaar is bv. voor andere bacterieziekten C. Toegepast onderzoek: onderzoek specifiek gericht op snelle toepassingen voor en door de sector: Deltaplan C. Het in dit rapport beschreven onderzoek valt in categorie C.
  Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika
  Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Ludeking, D.J.W. - \ 2013
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten WUR GTB 1250) - 38
  capsicum annuum - erwinia - vruchtrot - plantenziekten - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - fytosanitaire maatregelen - antagonisten - proeven - relatieve vochtigheid - bestrijdingsmethoden - nederland - capsicum annuum - erwinia - fruit rots - plant diseases - plant protection - industrial hygiene - phytosanitary measures - antagonists - trials - relative humidity - control methods - netherlands
  Doel van dit onderzoek was om infectiebronnen en verspreidingsrisico’s van Erwinia vruchtrot op te sporen, praktijkervaringen te inventariseren en biologische bestrijdingsmethoden te toetsen. Uit de literatuurstudie blijkt dat een hoge RV (> 90%) noodzakelijk is voor het infectieproces. Op een besmet bedrijf werd Erwinia aangetroffen in grond, drain- en condenswater, plantenstengels, wortelresten in de druppelaar, fruitvliegen en teruggevonden in de sorteerlijn. De praktijkinventarisatie gaf ook een relatie aan met veel vocht in het kasklimaat. Effectieve maatregelen waren gericht op vermindering van vocht, versterking van de plantweerstand, ontsmetting van uitgangswater en navolging van het hygiëneprotocol. Twee experimentele antagonisten die in het vaatweefsel meegroeien met jonge planten, bleken in een kasproef nog niet in staat om infectie te kunnen voorkomen bij een hoge ziektedruk. Ook uit de klimaatkasttesten met losse vruchten blijkt dat een hoge RV belangrijker is voor een infectie dan de aanwezigheid van besmette fruitvliegjes of wondvlakken. De hygiënemaatregelen die uit dit onderzoek naar voren zijn gekomen, zijn verwerkt in het Hygiëneprotocol en in 2012 naar alle telers doorgestuurd.
  Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika
  Hofland-Zijlstra, Jantineke - \ 2013
  capsicum - erwinia - fruit rots - plant diseases - plant protection - industrial hygiene - relative humidity - antagonists - trials
  Beheersing van Erwinia vruchtrot in paprika
  Vries, R.S.M. de; Hofland-Zijlstra, J.D. - \ 2013
  capsicum - erwinia - vruchtrot - plantenziekten - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - drosophilidae - proeven - capsicum - erwinia - fruit rots - plant diseases - plant protection - industrial hygiene - drosophilidae - trials
  Presentatie van onderzoek naar Erwinia vruchtrot in paprika. De doelstellingen zijn: kennisinventarisatie beheersmaatregelen Erwinia, praktijkinventarisatie Erwinia vruchtrot, praktijkbemonstering op mogelijke infectiebronnen, beheersmaatregelen toetsen om Erwinia vruchtrot te voorkomen, rol fruitvliegjes onderzoeken bij het infectieproces van Erwinia.
  Hyacintentelers stemmen in met aanpak Erwinia en fonds onderzoek
  Dwarswaard, A. ; Vreeburg, P.J.M. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)268. - ISSN 1571-5558 - p. 60 - 61.
  bloembollen - hyacinthus - plantenplagen - erwinia - testen - landbouwkundig onderzoek - fondsgelden - kwekers - ornamental bulbs - hyacinthus - plant pests - erwinia - testing - agricultural research - funding - growers
  Twee stevige onderwerpen telde de agenda van de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Het voorstel om werkbollen te gaan toetsen op Erwinia kreeg bijval, en ook het plan om een fonds te vormen waaruit hyacintenonderzoek wordt betaald werd met instemming begroet.
  Ontwikkeling van praktijktoetsen voor zuur, snot en bolrot
  Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van; Dam, M.F.N. van; Gude, H. ; Duijvesteijn, R. ; Pham, K.T.K. ; Kock, M.J.D. de - \ 2013
  Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 37
  bloembollen - infecties - erwinia - fusarium - dickeya - testen - methodologie - detectie - snelle methoden - ornamental bulbs - infections - erwinia - fusarium - dickeya - testing - methodology - detection - rapid methods
  Tijdens de handel van bloembollen leiden latente (niet - zichtbare) infecties tot handelsdiscussies en grote verliezen. Om deze handelsdiscussies voor te zijn en verliezen tijdens handel te voorkomen, is het noodzakelijk om latente infecties in een vroeg stadium in de keten te detecteren. Daarom bestaat er behoefte aan een betrouwbare, praktische en vooral snelle toetsmethode om na te kunnen gaan of bepaalde ziekten of ziektekiemen in een partij bloembollen onzichtbaar (latent) aanwezig zijn. Deze toetsmethode is n iet alleen toepasbaar voorafgaand aan de verkoop van partijen. De toetsmethode kan ook ingezet worden gedurende de teelt van plantmateriaal waardoor latent - zieke partijen vroegtijdig herkend kunnen worden, waardoor met passende maatregelen verdere verspreiding van de ziekte voorkomen kan worden.
  Deltaplan Erwinia deel C - pootaardappelen. Eindrapportage
  Velvis, H. ; Kristelijn, K. ; Wolf, J.M. van der - \ 2013
  Zoetermeer : Kennisakker.nl
  erwinia - aardappelen - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekten - plantenziektebestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - ziektepreventie - gewasbescherming - akkerbouw - pootaardappelen - erwinia - potatoes - plant pathogenic bacteria - plant diseases - plant disease control - cultural control - disease prevention - plant protection - arable farming - seed potatoes
  Het Deltaplan Erwinia (Deel C – Pootaardappelen) is een vervolg op het project 'Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging!'. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de Erwinia-problemen in de pootgoedteelt en uiteindelijk te komen tot een reductie van de economische schade met 50%. Uit het onderzoek (2009-2012) blijkt dat er bij vrijwel elk onderdeel van de teeltcyclus van pootaardappelen risicovolle handelingen vallen aan te wijzen die tot verergering van het probleem leiden. Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat er, om de ten doel gestelde reductie van 50% reductie te realiseren, een samenhangend pakket aan maatregelen nodig is. Daarvoor wordt een aantal aanbevelingen gedaan
  Deltaplan Erwinia. Deel C - Pootaardappelen. Eindrapport van het onderzoek 2009 - 2012
  Boomsma, D. ; Velvis, H. ; Kristelijn, K. ; Tent Becking, T. van; Kastelein, P. ; Zouwen, P.S. van der; Krijger, M.C. ; Förch, M.G. ; Wolf, J.M. van der; Czajkowski, R.L. ; Jafra, S. ; Bovenkamp, G. van den; Haan, E. de; Nunes Leite, L. - \ 2013
  Den Haag, Zoetermeer : Nederlands Aardappel Organisatie (NAO), Productschap Akkerbouw (PA) - 104
  erwinia - pectobacterium - dickeya - plantenziekteverwekkende bacteriën - plantenziekten - plantenziektebestrijding - aardappelen - akkerbouw - landbouwkundig onderzoek - besmetting - ziektepreventie - gewasbescherming - erwinia - pectobacterium - dickeya - plant pathogenic bacteria - plant diseases - plant disease control - potatoes - arable farming - agricultural research - contamination - disease prevention - plant protection
  Het Deltaplan Erwinia (Deel C – Pootaardappelen) is een vervolg op het project 'Bacterievrije pootgoedteelt - een uitdaging!'. Het doel was om meer inzicht te krijgen in de Erwinia-problemen in de pootgoedteelt en uiteindelijk te komen tot een reductie van de economische schade met 50%. Uit het onderzoek (2009-2012) blijkt dat er bij vrijwel elk onderdeel van de teeltcyclus van pootaardappelen risicovolle handelingen vallen aan te wijzen die tot verergering van het probleem leiden. Na vier jaar onderzoek is de conclusie dat er, om de ten doel gestelde reductie van 50% reductie te realiseren, een samenhangend pakket aan maatregelen nodig is. Daarvoor wordt een aantal aanbevelingen gedaan
  Louis van Haaster: 'Erwiniatoets werkbollen stap vooruit'
  Dwarswaard, A. - \ 2013
  BloembollenVisie 2013 (2013)266. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  hyacinten - erwinia - bacterieziekten - tests - inventarisaties - bloembollen - controle - hyacinths - erwinia - bacterial diseases - tests - inventories - ornamental bulbs - control
  Erwinia blijft een lastig te controleren probleem in de teelt en handel van hyacinten. Vorig jaar stemden telers in met een toets op werkbollen van 'Delft Blue'. Op basis van die resultaten wil het bestuur van de KAVB-productgroep Hyacint nu een stap verder zetten: een verplichte toets op alle werkbollen. Louis van Haaster en Peter Vreeburg lichten de achtergronden toe.
  Deltaplan Erwinia hielp piepers en bollen vooruit
  Dwarswaard, A. ; Doorn, J. van - \ 2013
  BloembollenVisie 2313 (2013)262. - ISSN 1571-5558 - p. 62 - 63.
  erwinia - bacterieziekten - pootaardappelen - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - vervolg - testen - erwinia - bacterial diseases - seed potatoes - ornamental bulbs - agricultural research - follow up - testing
  Vier jaar lang werkte de bloembollensector samen met de aardappelsector aan de gezamenlijke bacterieziekte Erwinia. In beide sectoren was al het nodige voorwerk gedaan. Op 12 december 2012 werd het project afgesloten. Met de hoop op toch nog enige vorm van voortzetting.
  Slijmerige killers : over boosdoeners en remedie
  Bulle, A.A.E. - \ 2013
  Vakblad voor de Bloemisterij 68 (2013)1. - ISSN 0042-2223 - p. 34 - 35.
  bacterieziekten - erwinia - xanthomonas - pseudomonas savastanoi pv. glycinea - schade - zomerbloemen - gewasbescherming - bestrijdingsmethoden - bacterial diseases - erwinia - xanthomonas - pseudomonas savastanoi pv. glycinea - damage - summer flowers - plant protection - control methods
  In diverse siergewassen veroorzaken bacteriën steeds vaker grote problemen, onder meer in zomerbloemen. Erwinia-, xanthomonas- en psuedomonassoorten bijvoorbeeld kunnen veel schade veroorzaken. Echte bestrijding is niet mogelijk, maar met een goede weerstand kan een plant zich beter weren.
  Met goede hygiëne en vochtbeheersing Erwinia in paprika te lijf (onderzoek van Jantineke Hofland-Zijlstra en Rozemarijn de Vries)
  Arkesteijn, M. ; Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de - \ 2012
  Onder Glas 9 (2012)12. - p. 44 - 45.
  capsicum - plantenplagen - erwinia - vruchtrot - plantenziekten - gewasbescherming - bedrijfshygiëne - vocht - glastuinbouw - groenten - capsicum - plant pests - erwinia - fruit rots - plant diseases - plant protection - industrial hygiene - moisture - greenhouse horticulture - vegetables
  Zomer 2010 had een groot aantal paprikabedrijven verspreid over het hele land last van Erwinia vruchtrot. Waar komt Erwinia vandaan en wat is er tegen te doen? Met deze vragen gingen onderzoekers Jantineke Hofland- Zijlstra en Rozemarijn de Vries aan de slag. Hygiëne, een goede vochtbeheersing en mogelijk antagonisten inzetten zijn de antwoorden die ze vonden op deze vragen.
  Oorzaak Erwiniaproblemen dahlia vooral Dickeya dianthicola
  Leeuwen, P.J. van; Dees, R.H.L. ; Vreeburg, P.J.M. ; Doorn, J. van - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)246. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  dahlia - knollen - plantenziekten - erwinia - dickeya dianthicola - dickeya chrysanthemi - plantenziekteverwekkende bacteriën - ziektepreventie - landbouwkundig onderzoek - dahlia - tubers - plant diseases - erwinia - dickeya dianthicola - dickeya chrysanthemi - plant pathogenic bacteria - disease prevention - agricultural research
  Dahlia kan, net als een aantal andere bol- en knolgewassen, worden aangetast door Erwinia. Bacterieverwelkingsziekte in dahlia wordt veroorzaakt door Erwinia chrysanthemi, een bacterie die tegenwoordig Dickeya heet. PPO Bloembollen onderzocht welke problemen Dickeya veroorzaakt bij dahlia en wat er bekend is over de besmetting door deze bacterieverwelkingsziekte in dit gewas.
  Bacterieziekte Erwinia groeiend probleem
  Wolf, J.M. van der - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)mei. - p. 8 - 8.
  erwinia - aardappelen - pootaardappelen - plantenziekteverwekkende bacteriën - landbouwkundig onderzoek - erwinia - potatoes - seed potatoes - plant pathogenic bacteria - agricultural research
  Het grootste probleem van Nederlandse pootgoedtelers is tegenwoordig de bacterieziekte Erwinia. Het is een sluipmoordenaar waar nog geen bestrijdingsmiddelen tegen bestaan. Maar onderzoekers komen steeds meer over de bacterie te weten.
  'Preventie belangrijkste troef tegen Erwinia'
  Doorn, J. van - \ 2012
  Kennis Online 9 (2012)april. - p. 9 - 9.
  erwinia - dickeya - pectobacterium - bloembollen - ziektepreventie - plantenziektebestrijding - gewasbescherming - erwinia - dickeya - pectobacterium - ornamental bulbs - disease prevention - plant disease control - plant protection
  De bollenteelt en -handel ondervindt aanzienlijke schade van de bacterieziekte Erwinia. Onderzoek wijst uit dat preventie het belangrijkste wapen is. Mogelijk bieden ook stofjes die de afweer van planten verbeteren een oplossing.
  Goed om uitgangsmateriaal op Erwinia te testen (interview met Jan van der Wolf)
  Dwarswaard, A. ; Bovenkamp, G. van den; Wolf, J.M. van der - \ 2012
  BloembollenVisie (2012)241. - ISSN 1571-5558 - p. 23 - 23.
  erwinia - bacterieziekten - pootaardappelen - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - testen - vermeerderingsmateriaal - bacterial diseases - seed potatoes - ornamental bulbs - agricultural research - testing - propagation materials
  Bloembollen en aardappelen. Ze hebben in ieder geval één ziekte gemeen: bacterierot, veroorzaakt door Erwinia. In beide teelten zorgen deze bacterieziekten voor veel schade. In het Deltaplan Erwinia werken de bloembollen- en aardappelwereld samen op onderzoeksgebied. In twee artikelen staat de vraag centraal wat de bollen en de aardappelen van elkaar hebben geleerd. Deel 2: Gé van den Bovenkamp van de NAK en Jan van der Wolf van PRI.
  Voortgang project Toepassing van electrolysewater in de glastuinbouw
  Hofland-Zijlstra, J.D. ; Vries, R.S.M. de; Bruning, H. - \ 2012
  elektrolyse - gewasbescherming - glastuinbouw - erwinia - botrytis - electrolysis - plant protection - greenhouse horticulture - erwinia - botrytis
  Poster met onderzoeksinformatie.
  Ziek en Zeer : Slechte kieming en schimmelrot bij de broei van Anemone blanda
  Vink, P. - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)239. - ISSN 1571-5558 - p. 24 - 24.
  bloembollen - knollen - anemone - erwinia - landbouwkundig onderzoek - droogmethoden - opslag - ornamental bulbs - tubers - anemone - erwinia - agricultural research - drying methods - storage
  Slechte kieming en schimmelrot bij broei van Anemone blanda een aantal jaren een groot probleem geweest. Onderzoek en een inventarisatie bij een aantal grote knollentelers van Anemone maakte duidelijk dat het ontstaan van de problemen hoogstwaarschijnlijk is veroorzaakt door de manier van droging en bewaring van de knollen na de oogst. Met het aanpassen van het droog- en bewaarregime van de knollen is ook het probleem opgelost, want de laatste jaren zijn geen klachten meer gehoord van slechte kieming en schimmelrot.
  Erwinia in Zantedeschia : volgen van partijen en toetsen op tolerantie
  Leeuwen, P.J. van; Martin, W.S. ; Dees, R.H.L. ; Trompert, J.P.T. ; Doorn, J. van - \ 2012
  BloembollenVisie 2012 (2012)239. - ISSN 1571-5558 - p. 22 - 23.
  zantedeschia - bacterieziekten - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - resistentie van variëteiten - landbouwkundig onderzoek - zantedeschia - bacterial diseases - erwinia - pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum - varietal resistance - agricultural research
  De bloembollen- en de aardappelsector trekken gezamenlijk op binnen het koepel project Deltaplan Erwinia om het Erwiniaprobleem aan te pakken. Voor Zantedeschia is alleen de Erwiniabacteriesoort Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum (Pcc) een groot probleem. De afgelopen jaren is onderzocht of er sprake is van resistentie of tolerantie tegen Pcc in een aantal cultivars. Gebleken is dat er minder gevoelige cultivars bestaan. Door partijen Zanterdeschia-knollen meerdere jaren te volgen is interessante informatie verkregen over wanneer Erwinia opduikt.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.