Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 96

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Golfen op landgoed Duyngheest : quickscan beschermde natuurwaarden binnen plangebied in NNN-gebied Landgoed Duyngheest ten behoeve van golfactiviteiten van Stichting Golf Duinzicht
  Ottburg, F.G.W.A. ; Lammerstma, D.R. - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2825) - 17
  golfbanen - golf - sport - natuurwaarde - natura 2000 - milieubescherming - landgoederen - noord-holland - golf courses - golf - sport - natural value - natura 2000 - environmental protection - estates - noord-holland
  Waardestellend onderzoek Renkumse landgoederen : themanummer over kennisco-creatie in wetenschapswinkelprojecten
  During, R. ; Jagt, P.D. van der; Kruit, J. - \ 2015
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 32 (2015)3. - ISSN 0169-6300 - p. 135 - 141.
  landgoederen - buitenplaatsen - participatie - waarden - conflict - kennisvalorisatie - samenwerking - estates - country estates - participation - values - conflict - knowledge exploitation - cooperation
  Een deel van de Nederlandse landschappen is ontworpen door landschapsarchitecten. Landschapsvorming is echter niet de enige functie van het ontwerp, betogen we in dit artikel. In een participatief ontwerpproces voor het Europaplein in Renkum bestudeerden we de verschillende functies van ontwerpen. Ondanks het feit dat die kunnen conflicteren, blijken ze op verschillende wijze een zeer productieve bijdrage te leveren aan het verloop van het proces.
  Renkumse landgoederen en buitenplaatsen : vista's participatie
  During, R. ; Jagt, P.D. van der - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 320) - ISBN 9789462573857 - 86
  landgoederen - buitenplaatsen - erfgoed - landschapsbeheer - veluwe - estates - country estates - heritage areas - landscape management - veluwe
  De Veluwezoom is rijk aan landgoederen en buitenplaatsen. Alleen al binnen de gemeente Renkum is er een dertigtal aanwezig. Dit maakt de zuidelijke Veluwezoom en de gemeente Renkum in het bijzonder tot een bijzonder fraai gebied, dat vanouds veel bezoekers trekt. Het jaar 2012 stond in het teken van de buitenplaatsen en landgoederen en dit heeft geleid tot een groot aantal initiatieven om de bekendheid bij het publiek te vergroten en om herstelwerkzaamheden op de agenda te zetten. Eén van de initiatieven behelsde het samenstellen van een Atlas van het buitenplaatsenlandschap van dit Gelders Arcadië. Deze atlas maakt in één oogopslag duidelijk hoe omvangrijk het cultuurbezit is en dat er goed beleid nodig is om dit duurzaam te beheren. De gemeente Renkum heeft de follow up van het Jaar van de Historische Buitenplaatsen vormgegeven met een visievormend project. Echter werd de stap van de atlas met daarin nog slechts de inventarisatie van buitenplaatsen en landgoederen en de visie op het benutten, behouden en beheren, door een aantal bezorgde burgers van Oosterbeek te groot geacht. Deze hebben zich verenigd in de Initiatiefgroep Visie voor Landgoederen. Ze hebben een sterk pleidooi gehouden om eerst een waardestellend onderzoek te laten plaatsvinden voordat er gewerkt kan worden aan visievorming. Dit wetenschapswinkelrapport geeft een invulling aan deze wens en is grotendeels gebaseerd op het onderzoek van studenten van de WUR en van de TUDelft.
  Naar nieuwe verdienmodellen op een landgoed met pachters
  Vijn, M.P. ; Borgstein, M.H. ; Alebeek, F.A.N. van; Migchels, G. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV (PPO 630)
  landgoederen - agrarische aanpassing - duurzame landbouw - landschapsbeheer - agrarisch natuurbeheer - agrarische bedrijfsvoering - pachtovereenkomsten - economische ontwikkeling - estates - agricultural adjustment - sustainable agriculture - landscape management - agri-environment schemes - farm management - farm leases - economic development
  De financiering door overheden van het behoud en beheer van natuur en landschap staat onder druk. Dat dwingt landgoedeigenaren om op zoek te gaan naar extra inkomensbronnen om de kwaliteiten van natuur en landschap op hun landgoed op niveau te kunnen houden. Landgoederen hebben behoefte aan nieuwe verdienmodellen die aansluiten bij de specifieke kenmerken van hun landgoed. Voor het beheer van hun gronden zijn landgoederen mede afhankelijk van hun pachters. De gewenste ontwikkelingsrichting kan dan zijn ‘intensivering via extensivering’ waarbij ‘intensivering’ staat voor een hogere efficiëntie.
  Het mooiste landgoed van Noord-Brabant; Verslag van de excursie op Landgoed Baest
  Laar, J.N. van; Sande, G. van de - \ 2014
  Vakblad Natuur Bos Landschap 11 (2014)10. - ISSN 1572-7610 - p. 24 - 25.
  landgoederen - bosecologie - historische ecologie - noord-brabant - estates - forest ecology - historical ecology - noord-brabant
  Op 2 oktober 2014 vond de najaarsexcursie van de Commissie Bosgeschiedenis plaats op Landgoed Baest. Het thema betrof het maken van keuzes in het beheer van groene cultuurhistorische elementen in het bos. Ruim 25 personen waren op deze bijeenkomst afgekomen.
  90 jaar bosbouwkundige experimenten op landgoed Middachten
  Iersel, R. van; Laar, J.N. van - \ 2013
  Vakblad Natuur Bos Landschap 10 (2013)1. - ISSN 1572-7610 - p. 4 - 7.
  landgoederen - bosbouw - historische ecologie - bosbeheer - natuurbeheer - geïntegreerd bosbeheer - veluwe - gelderland - estates - forestry - historical ecology - forest administration - nature management - integrated forest management - veluwe - gelderland
  De geschiedenis van landgoedbossen is voor de meeste bezoekers onbekend. Onder begeleiding van de Leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid is onderzocht hoe voormalige eigenaren en rentmeesters van landgoed Middachten het fraaie en afwisselende bos hebben gevormd, welke bosbouwkundige experimenten er zijn uitgevoerd en wat hiervan nog zichtbaar is
  Actualisatie berekeningen Boeren voor Natuur
  Evers, A.G. ; Haan, M.H.A. de - \ 2013
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 693) - 32
  agrarisch natuurbeheer - inkomsten uit het landbouwbedrijf - extensieve landbouw - landgoederen - begrazing - melkveehouderij - zoogkoeien - schapenhouderij - vergelijkend onderzoek - twente - westland - agri-environment schemes - farm income - extensive farming - estates - grazing - dairy farming - nurse cows - sheep farming - comparative research - twente - westland
  In 2006 and 2007, income differences between conventional farms and 'Farming for Nature farms' have been calculated for dairy cattle in the polder "Biesland" and dairy cattle, sheep and suckler cows on "Twickel estate". In this study, these calculations are updated with current prices and insights.
  Proeftuin Food Valley : de kwaliteit van de leefomgeving
  Agricola, H.J. ; Jansen, A. ; Rooij, S.A.M. van; Eisenga, R. ; Vogelzang, T.A. - \ 2013
  Wageningen [etc.] : Wageningen UR etc. - 32
  landgebruik - landbouw - landgoederen - agrarisch natuurbeheer - inventarisaties - gelderse vallei - land use - agriculture - estates - agri-environment schemes - inventories - gelderse vallei
  Het agrarische gebruik heeft gevolgen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Schaalvergroting is ook voor veel agrarische bedrijven in FoodValley een toekomststrategie. Een ander deel van de bedrijven is relatief klein, een aanzienlijk deel daarvan heeft geen opvolger. Functieverandering van agrarische bedrijven neemt een hoge vlucht en verandert het aanzien van het landschap. Bovendien ontstaan nieuwe en soms ongewenste soorten van bedrijvigheid in vrijkomende agrarische gebouwen en boerderijen. Ondanks het overwegend intensieve agrarisch gebruik, kent de Vallei ook veel "trage gebieden". Dit zijn delen van de Vallei waar het grootgrondbezit van oudsher van belang was en is. Hier liggen waardevolle oude cultuurlandschappen, die zich kenmerken door een sterke verweving van landbouw en natuur
  Perspectief voor particulier natuurbeheer
  Reest, P. van der; Jans, R. ; Sanders, M.E. ; Schimmel, I. - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)5. - ISSN 0024-1520 - p. 261 - 261.
  particulier eigendom - natuurbeheer - landgoederen - private ownership - nature management - estates
  De bijdragen in dit themanummer laten zien dat particulier natuurbeheer, qua omvang en verscheidenheid, als een volwaardige beheervorm kan bijdragen aan het behoud en herstel van de natuur in Nederland. Een landelijk meetnet waarmee kan worden vastgesteld of de gewenste kwaliteit wordt bereikt is nog niet beschikbaar, maar wel in ontwikkeling
  Themanummer particulier natuurbeheer
  Jans, R. ; Sanders, M.E. ; Reest, P. van der; Schimmel, I. - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)5. - ISSN 0024-1520 - p. 196 - 197.
  particulier eigendom - natuurbeheer - landgoederen - private ownership - nature management - estates
  Het particulier natuurbeheer in Nederland is bezig met een come back. Sinds de start van het Nationale Natuurbeleidsplan in 1990 waren het vooral de terreinbeherende organisaties - Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de provinciale landschappen - die de trends in het natuurbeheer bepaalden. Sinds 2000, toen nieuwe subsidiemogelijkheden van het Programma Beheer kwamen, houden particuliere grondeigenaren, veelal op landgoederen, zich steeds meer met natuurbeheer bezig. In dit themanummer komen de volgende gebieden ter sprake: Groot Eiland, De Hoevens, Kolland, Lankheet, Middachten, Polder Oukoop, Prattenburg, Reiderwolde, Rozephoeve, Schuttenwolde, Twickel, Welna en Westersche Veld
  Kwalificeren landgoederen: ontwikkeling van de Landgoedmeter en het Landgoedvenster
  Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2012
  Lelystad : PPO AGV (PPO 532) - 40
  landgoederen - cultureel erfgoed - natuurwaarde - landschap - economische evaluatie - monitoring - particuliere organisaties - estates - cultural heritage - natural value - landscape - economic evaluation - monitoring - private organizations
  Eind 2011 is een eerste versie van Landgoedvenster ontwikkeld. Een instrument dat landgoedeigenaren uitdaagt om de eigen waarden (historisch, multifunctioneel, economisch duurzaam, effectief en solide, maatschappelijk geïntegreerd) te herontdekken en te vertalen naar concrete prestaties en een verifieerbare maatstaf. Dit kwalificeringsinstrument dient enerzijds als hulpmiddel voor landgoedeigenaren om zich te bezinnen op hun maatschappelijke rol en positie. Anderzijds kunnen de getoonde prestaties benut worden in het gesprek met lokale, regionale en landelijke overheden om de benodigde ontwikkelruimte voor vernieuwingen op landgoederen te behouden. Een Landgoedmeter is ontwikkeld als instrument voor externe communicatie
  Bodemonderzoek 8 percelen in Landgoed Oldenaller
  Delft, S.P.J. van - \ 2012
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR - 17
  bodemkarteringen - grondwaterstand - bodemprofielen - fosfaten - landgoederen - veluwe - soil surveys - groundwater level - soil profiles - phosphates - estates - veluwe
  Een aantal percelen binnen Landgoed Oldenaller en in de invloedsfeer van de Veldbeek zijn bij Waterschap Veluwe in beeld voor waterretentie. Alvorens hierover besloten kan worden wil Natuurmonumenten meer inzicht hebben in de potentie van de percelen op basis van fosfaatbelasting en grondwaterregime. Daarom is aan Alterra gevraagd deze factoren in acht percelen te onderzoeken. Door middel van profielbeschrijvingen is de bodemopbouw en het grondwaterstandsverloop (GHG en GLG) beschreven.
  De verbindende kracht van landgoed Junne
  Greijdanus, A. ; Dijkhuizen, A. ; Janssen, J.A.M. ; Stobbelaar, D.J. - \ 2012
  De Levende Natuur 113 (2012)5. - ISSN 0024-1520 - p. 262 - 262.
  natuurbeheer - landgoederen - overijssel - akkerranden - akkergronden - natuurgebieden - achterhoek - nature management - estates - overijssel - field margins - arable soils - natural areas - achterhoek
  Bevat: bijdragen van Andrea Greijdanus en Afke van Dijkhuizen: de verbindende kracht van landgoed Junne. Bijdrage van Maxime van der Heiden, Rik Hogeling en Olaf van der Geest: Optimalisering van het akkerbeheer in Montferland
  Ondernemen met maatschappelijk perspectief op landgoederen
  Kievit, H. ; Overbeek, G. - \ 2012
  Landwerk 2012 (2012)5. - ISSN 1567-1844 - p. 31 - 34.
  landgoederen - ondernemerschap - economische ontwikkeling - maatschappelijk draagvlak - natuurbeheer - estates - entrepreneurship - economic development - public support - nature management
  In de afgelopen decennia is de aandacht voor natuurbeheer vooral een zaak van publieke partijen geweest. Overheden maakten samen met de terreinbeherende organisaties de Ecologische Hoofdstructuur. Door bezuinigingen loopt de publieke bijdrage terug en wordt er vaker een beroep op particulieren gedaan. Verdienmodellen worden snel voorgespiegeld, maar lukken deze proefballonnen ook? Ook landgoedeigenaren willen met natuurbeheer hun brood verdienen en zoeken daarvoor naar inkomsten. Daarvoor moeten zij zich wel open stellen voor de wensen van de samenleving en zich open stellen voor samenwerking met een nieuw soort maatschappelijk ondernemer.
  Boeren voor Natuur : monitoring van drie natuurgerichte bedrijven op Twickel in 2009
  Akker, P. van den; Damste, P.J. ; Huiskes, R. ; Kuit, G. ; Smolders, G. ; Stortelder, A. ; Verkaik, J. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2175) - 94
  landbouw bedrijven - natuurbescherming - agrarisch natuurbeheer - landbouwbedrijven - monitoring - landgoederen - twente - farming - nature conservation - agri-environment schemes - farms - monitoring - estates - twente
  In 2008 zijn drie landbouwbedrijven op landgoed Twickel begonnen met de omschakeling naar een natuurgericht bedrijf volgens het concept Boeren voor Natuur. Daartoe is eind 2007 een langjarig contract afgesloten tussen de betrokken ondernemers en samenwerkende overheden. Gedurende een periode van vijf jaar wordt de ontwikkeling op de voet gevolgd. Dit rapport doet verslag van de monitoringsresultaten van het tweede jaar, 2009. De volgende aspecten zijn in de monitoring meegenomen: bedrijfsvoering en veterinaire zaken, ecologie (vogels, vegetatie), waterhuishouding en maatschappelijke omgeving. De successievelijke jaren worden uiteindelijk in een eindverslag gebundeld.
  Meer nieuwe landgoederen? Hoe de overheid landgoedontwikkeling makkelijker kan maken
  Vader, J. ; Roza, P. ; Meulen, H.A.B. van der; Leneman, H. ; Duijvesteijn, I. ; Mommers, J. - \ 2011
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI, Wageningen UR : Onderzoeksveld Regionale Economie & Ruimtegebruik ) - ISBN 9789086155644 - 87
  landgoederen - regionale planning - overheidsbeleid - landgebruiksplanning - estates - regional planning - government policy - land use planning
  Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) wil dat het voor betrokken partijen (initiatiefnemers, overheden en adviseurs/rentmeesters) gemakkelijker wordt om nieuwe landgoederen te realiseren. Dat begint met inzicht in en kennis over het natuurbeleid van rijk, provincie en gemeentes én bestaande knelpunten, mogelijkheden die op te lossen en duidelijkheid over welke stappen betrokken partijen kunnen nemen om een nieuw landgoed te ontwikkelen.
  Optimaal beheer van hakhoutpercelen voor biomassaproductie
  Stobbelaar, D.J. - \ 2011
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 67 (2011)12. - ISSN 0166-3534 - p. 34 - 37.
  landschapsbeheer - hakhout - landgoederen - biomassa productie - utrecht - landscape management - coppice - estates - biomass production - utrecht
  Door het doelbewust inzetten van biomassa kunnen de doelstellingen energieproductie, natuurkwaliteit, cultuurhistorie en gezonde exploitatie van houtige elementen in samen worden opgepakt. Op basis van studentenonderzoek van hogeschool Van Hall / Larenstein blijkt dat de optimale mix van deze vier doelstellingen voor natte hakhoutopstanden leidt tot een relatief extensieve vorm van beheer.
  Resultaten fosfaatonderzoek De Dellen
  Delft, S.P.J. van; Bolhuis, P.R. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Briefadvies ) - 9
  bodemchemie - graslanden - natuurgebieden - landgoederen - veluwe - gelderland - soil chemistry - grasslands - natural areas - estates - veluwe - gelderland
  Op Landgoed De Dellen bij Heerde een fosfaatonderzoek uitgevoerd. Het doel van het fosfaatonderzoek is het bepalen van de haalbaarheid van droog heischraal grasland en/of droge hei bij respectievelijk maaien, afvoeren en uitmijnen
  Het Landgoedvenster – Een nieuw instrument voor de maatschappelijke ontwikkeling van landgoederen
  Alebeek, F.A.N. van; Vijn, M.P. ; Schoutsen, M.A. - \ 2011
  Lelystad : PPO AGV - 34
  landgoederen - landschap - identiteit - landschapsbeleving - landgebruik - opinies - inventarisaties - estates - landscape - identity - landscape experience - land use - opinions - inventories
  Landgoederen spelen vanouds een vooraanstaande rol in het integraal en multifunctioneel inrichten en beheren van de groene ruimte. Zij moeten zich telkens opnieuw vernieuwen om vitaal te blijven. Dat kan alleen als zij zich bewust verhouden tot de Nederlandse verstedelijkte samenleving. Zij moeten ook zorgen dat zij gezien worden om die plek te behouden. Zij zullen zichtbaar moeten maken wat hun rol en waarden zijn voor de maatschappelijke behoeften van hun omgeving. In het project ‘Landgoed in 3D!’ zoeken vooruitstrevende landgoedeigenaren naar een nieuwe visie op de rol van landgoederen. Deze landgoederen zijn: - Landgoed Beekzicht te Voorst; - Landgoed Vilsteren; - Landgoed Tongeren te Maarn; Landgoed Grootstal te Nijmegen
  Masterplan Monnikenberg : visie op ecologische inrichting en beheer van het landgoed
  Grift, E.A. van der; Bugter, R.J.F. ; Goossen, C.M. ; Griffioen, A.J. ; Jochem, R. ; Jong, J.J. de; Snep, R.P.H. - \ 2011
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2209) - 52
  landgoederen - natuur - natuurbescherming - ecologie - recreatie - het gooi - noord-holland - estates - nature - nature conservation - ecology - recreation - het gooi - noord-holland
  In opdracht van het Goois Natuurreservaat is een visie uitgewerkt voor de ecologische inrichting en beheer van zowel het natuur-gebied Monnikenberg als de groenstructuren op het naastgelegen terrein van het toekomstig Zorgpark Monnikenberg en woon-landgoed. Tevens is een indicatie gemaakt van de kosten van de inrichting- en beheermaatregelen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.