Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 315

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==eu regelingen
  Check title to add to marked list
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014
  Lukács, S. ; Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. - \ 2016
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM rapport 2016-0052) - 118
  dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - mest - waterkwaliteit - landbouwbedrijven - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations - manures - water quality - farms
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
  Perspectief zonnestroom in de agrarische sector
  Spruijt, J. ; Terbijhe, A. - \ 2016
  Lelystad : ACRRES - Wageningen UR (Rapport / PPO-AGV 690) - 35
  akkerbouw - zonne-energie - collectoren - zonnecollectoren - investering - eu regelingen - gebouwen - daken - glastuinbouw - opslag - elektrische energie - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - energieproductie in de landbouw - melkveehouderij - arable farming - solar energy - collectors - solar collectors - investment - eu regulations - buildings - roofs - greenhouse horticulture - storage - electrical energy - farm machinery - farm equipment - agricultural energy production - dairy farming
  Het aantal agrarische bedrijven dat zonnestroom (PV) produceert is de afgelopen jaren snel toegenomen. De huidige salderingsregeling (voor kleine PV systemen) of de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE; voor grote PV systemen) en fiscale regelingen maakten het voor veel agrarische ondernemers aantrekkelijk om te investeren in zonnepanelen. Verwacht wordt dat deze groei verder zal doorzetten. Het plaatsingspotentieel op agrarische daken is enorm. Mede door het asbestverbod in 2024 zullen de komende jaren veel daken op schuren en loodsen vervangen moeten worden. Dit zal een toename van PV geïntegreerde daken betekenen. Voor de glastuinbouw zijn er nieuwe technologieën in ontwikkeling voor de opwekking van zonnestroom, die niet of nauwelijks ten koste gaan van de groei van het gewas. Teruglevering aan het net wordt op den duur onaantrekkelijk. Na 2020 dreigt de huidige salderingsregeling te verdwijnen en vanaf 2016 wordt niet langer SDE subsidie gegeven als de prijs van elektriciteit zes uur of langer negatief is. Ondernemers zullen hun verbruik dan zoveel mogelijk gaan afstemmen op de productiepieken van zonnestroom. De mogelijkheden verschillen per sector. Zo kan men in de melkveehouderij het overdag opwarmen van elektrische boilers en verder koelen van de melk (tot ± 2°C) zoveel mogelijk naar de dag verplaatsen. Bij de bewaring van o.a. aardappelen, groenten en fruit kan men met Demand Side Management (DSM) ofwel het aansturen van energieverbruikers in functie van het aanbod nog veel bereiken. Er zijn ook verschillende mogelijkheden om juist de productiepieken af te vlakken, bijvoorbeeld Oost-West opstellingen en/of het gebruik van kleinere omvormers. Vooralsnog is de opslag van zonnestroom in accu’s onrendabel. Maar bij verlaging van de terugleververgoedingen en de verwachte prijsdalingen voor opslagsystemen zal dit in de toekomst omslaan. Er zijn al een paar innovatieve agrarische ondernemers die een grote accu op hun bedrijf hebben voor tijdelijke opslag van zonnestroom. Voor de open teelten is het nu nog lastig om het gebruik van zonnestroom af te stemmen op de productie, doordat een groot deel van de stroom verbruikt wordt voor bewaring in de donkere maanden. Batterijen zijn tot op heden nog niet geschikt voor opslag gedurende het seizoen. Een groot deel van het energieverbruik in de open teelten bestaat uit dieselverbruik. Net als in de autoindustrie is ook voor de landbouw de verwachting dat er in de toekomst meer gebruik gemaakt gaat worden van elektriciteit. Elektrisch beregenen is nu al mogelijk en er zijn diverse nieuwe technologische ontwikkelingen in de landbouw gaande waarbij diesel vervangen wordt door stroom. Bijvoorbeeld de Multi Tool Trac, nu nog een hybride, maar in de toekomst mogelijk volledig elektrische trekker die met GPS besturing op vaste rijpaden kan werken. Andere voorbeelden zijn het Lasting Fields concept waarbij alle bewerkingen met ultra lichte en volledig zelfstandig werkende elektrische machines worden uitgevoerd en de Farmertronics onbemande cleantech trekker, met een motor die geschikt is voor waterstof, afkomstig uit elektriciteit van wind- en zonne-installaties.
  Critical ethical issues in USA animal production : executive summary
  Hoste, R. ; Oosterkamp, E.B. - \ 2016
  LEI Wageningen UR (Factsheet / LEI Wageningen UR VR2015-137) - 2
  animal welfare - animal ethics - animal husbandry - legislation - european union - usa - eu regulations - animal production - animal housing - dairy cattle - pigs - veal calves - beef cattle - broilers - dierenwelzijn - dierethiek - dierhouderij - wetgeving - europese unie - vs - eu regelingen - dierlijke productie - huisvesting, dieren - melkvee - varkens - vleeskalveren - vleesvee - vleeskuikens
  In 2014, the non-governmental organisation Wakker Dier in the Netherlands criticised ING for financing animal farms outside the European Union (EU). The NGO expressed its concern that local regulation would not sufficiently guarantee animal welfare standards up to the level guaranteed under EU regulations. Early 2015, LEI Wageningen UR was requested to identify potential detrimental activities in the United States of America (USA) animal husbandry sector due to gaps between EU and USA legislation and local animal welfare standards applied in the USA. Activities covered by ING clients in the USA and thus in scope of this research involve pigs, layers, broilers, veal calves, dairy cows and beef cows. The aim of this report is to provide a qualified comparison of animal welfare standards in the USA and the EU and to identify animal welfare and other potential ethical issues within animal farming in the USA and to identify critical issues on which ING is advised to take a strategic position.
  Making government more reflexive : the role of regulatory impact assessment
  Hertin, J. - \ 2016
  Wageningen University. Promotor(en): Peter Feindt. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462576384 - 160
  administrative law - administration - european union - sustainability - policy - sustainable development - eu regulations - regulations - bestuursrecht - bestuur - europese unie - duurzaamheid (sustainability) - beleid - duurzame ontwikkeling - eu regelingen - regelingen

  The thesis explores whether and how analytical activities during the policy formulation process - typically referred to as Regulatory Impact Assessment (RIA) - contribute to a reorientation of policy-making towards the goals of sustainable development. During the 1990s and the 2000s, many OECD countries introduced, extended or formalised proce-dures for RIA. Many of these reforms also stated to aim at giving more regard to sus-tainability issues. In the political science literature on environmental policy integration, such appraisal procedures have been considered as an important instrument to ensure that environmental effects of new measures play a more prominent role in decision-making processes.

  Based on extensive empirical analysis involving a review of all RIA procedures in the EU as well as 59 case studies of individual assessments, the research aims to establish to what extent and under what conditions these procedures contribute to sustainable de-velopment in practice.

  The research finds that RIA offers opportunities to give more prominence to ecological concerns in sectoral policy-making practice, but also contains a considerable risk that narrow assessment practices contribute to sidelining sustainable development. The re-search observes not only a large implementation gap, but reveals that even in cases where a substantial RIA is undertaken, the process functions very differently from what has been envisioned both in guidance documents and in the environmental policy inte-gration literature. After analysing the actual roles of assessment knowledge in policy processes, the study concludes that the positivist perspective underlying both theory and practice of policy appraisal is inadequate to account for its political and practical uses.

  The thesis then moves on to adopt the more post-positivist perspective of reflexive gov-ernance which implies a fundamentally different set of expectations about the uses and effects of policy appraisal. By reinterpreting the empirical material from this theoretical lens, the study finds considerable potential for RIA to serve as a reflexive governance arrangement, but also identifies a number of structural limitations. Five approaches for making RIA more reflexive are identified: focusing on the function of opening up rather than closing down decision-making; increasing participation; defining process rather than material standards; extending the appraisal towards frame reflexivity; and understanding RIA as boundary work. The thesis concludes with the argument that the reflexive gov-ernance literature should not only develop and study new government arrangements outside the core institutions of representative democracies, but undertake more efforts to identify opportunities to reshape the working of the classical-modernist institutions in more reflexive ways to foster more integrative and sustainable policy-making/to improve environmental governance.

  Using genetic resources : Rules for international exchange
  Crisson, L.J.R. ; Visser, L. - \ 2016
  genetische bronnen van diersoorten - genetische bronnen van plantensoorten - genetische bronnen - internationale verdragen - internationale samenwerking - eu regelingen - diversiteit - animal genetic resources - plant genetic resources - genetic resources - international agreements - international cooperation - eu regulations - diversity
  International rules for the exchange and use of genetic resources have been agreed upon, and providers and users are obliged to follow these rules. This folder provides background information on the relevant international agreements, explains various terms that are often used, and provides basic guidance for users seeking access to genetic resources. This folder is relevant for all Dutch public institutes, companies and individuals using genetic resources for research and development.
  Global Focus Tour Nuffield Veenkolonien 2014 en 2015
  Beldman, A.C.G. - \ 2015
  LEI Wageningen UR - 7
  agrarisch onderwijs - internationale vergelijkingen - nederland - australië - veenkolonien - eu regelingen - zetmeelgewassen - aardappelen - gebiedsontwikkeling - agricultural education - international comparisons - netherlands - australia - veenkolonien - eu regulations - starch crops - potatoes - area development
  Twee groepen Nuffield scholars kwamen gezamenlijk naar Nederland in juni 2014. Een derde groep scholars bracht juni 2015 een bezoek aan de Veenkoloniën. Een Nuffield scholar reist de wereld rond om informatie te verzamelen om de antwoorden op de belangrijkste vragen van hun Nuffield studie te vinden. Hiervoor leggen ze bezoeken af bij collega ondernemers, bij ketenpartijen, onderzoeksinstellingen, overheden en daar stellen ze vooral veel kritische vragen. Dit deel van het Global Focus Tour werd op een iets andere manier georganiseerd. Natuurlijk kregen de scholars ook de kans om te leren over de Nederlandse landbouw in het algemeen en op zoek te gaan naar antwoorden voor hun eigen onderwerpen. Maar de Nuffield scholars werden ook 'gebruikt' om te helpen om de huidige situatie in een bepaalde regio in Nederland te analyseren en om te komen met nieuwe ideeën en oplossingen. Eigenlijk is de case study van het gebied "de Veenkoloniën” al begonnen tijdens de conferentie van 2014 scholars in Australië. 2012 Nuffield scholar Henk Smith presenteerde daar al de casus van de Veenkoloniën.
  Perceptions of European stakeholders of pulse fishing
  Kraan, M.L. ; Trapman, B.K. ; Rasenberg, M.M.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES number C098/15) - 44
  pulsvisserij - vismethoden - stakeholders - attitudes - mariene ecologie - noordzee - eu regelingen - nederland - pulse trawling - fishing methods - stakeholders - attitudes - marine ecology - north sea - eu regulations - netherlands
  This research project examines the concerns and questions of European stakeholders about pulse fishing, in order to assess to what extent the knowledge agenda on pulse fishing covers these issues. To get a first impression of the concerns about pulse fishing, and to get an idea of the stakeholders that express these concerns, an analysis was conducted of media items in the states bordering the southern North sea where pulse gear is used. In addition interviews were held with representatives from governments, NGOs, the fishing industry and scientists, and seven meetings were observed, national and international, where pulse fishing was discussed. An inventory was made of the substantive concerns that the stakeholders have about pulse fishing.
  Cruise report hydroacoustic survey for blue whiting (Micromesistius poutassou) with F.R.V. Tridens (BWHTS) 23 March - 7 April 2015
  Scoulding, B.C. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR 15.008) - 20
  micromestistius poutassou - onderwaterakoestiek - noordoost atlantische oceaan - eu regelingen - visbestand - ruimtelijke verdeling - micromestistius poutassou - underwater acoustics - northeast atlantic - eu regulations - fishery resources - spatial distribution
  This survey is part of the ICES coordinated international hydro acoustic survey for blue whiting which is carried out yearly in March/April. The other participating countries are the Faroe Islands, Ireland, Norway and Russia. IMARES, Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies, part of Wageningen University and Research, has participated in the international North-East Atlantic hydro acoustic survey for blue whiting since 2004. The survey is part of the EU Data Collection Framework. The aim of this survey is to provide an abundance estimate of the whole North-East Atlantic blue whiting population and to determine the spatial distribution at this time of year. This estimate is used as a tuning index by the ICES Working Group on Widely Distributed Stocks (WGWIDE) to determine the size of the population. In this report the results are presented of the survey west of Ireland, carried out by FRV “Tridens”. A secondary objective during the survey is to gather information on the distribution of non-commercial mesopelagic species.
  Joined spray drift curves for boom sprayers in The Netherlands and Germany
  Zande, J.C. van de; Rautmann, D. ; Holterman, H.J. ; Huijsmans, J.F.M. - \ 2015
  Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosystems (Report / Plant Research International 526) - 82
  gewasbescherming - eu regelingen - nederland - duitsland - landbouwwerktuigen - spuitapparatuur - bodemoppervlakbespuiting - spuitstukken - gegevensanalyse - drift - plant protection - eu regulations - netherlands - germany - farm machinery - spraying equipment - ground surface spraying - nozzles - data analysis - drift
  This report gives a summary of the outcome of the analyses of the spray drift data for boom sprayers from Germany and The Netherlands.
  De samenstelling van discards in de demersale visserij voor valorisatie doeleinden
  Kals, J. ; Poelman, M. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/15) - 27
  demersale visserij - discards - bijvangst - bijproducten - vercommercialisering - vangstsamenstelling - visvangsten - eu regelingen - voedingswaarde - visproducten - demersal fisheries - discards - bycatch - byproducts - commercialization - catch composition - fish catches - eu regulations - nutritive value - fish products
  Vanaf januari 2016 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast. Dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de niet gewenste vangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een traject ingezet om de kansen tot valorisatie van de discards te ontwikkelen. In een separaat traject is bepaald welke hoeveelheden van soorten er vanaf 1 januari 2016 vanuit de demersale visserij zullen worden aangeland. In voorliggend technisch rapport wordt deze analyse verder vormgegeven door een beschrijving te geven van de nutritionele waarde van de discards.
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013
  Koeijer, T.J. de; Prins, H. ; Vrijhoef, A. ; Boumans, L.J.M. ; Daatselaar, C.H.G. ; Hooijboer, A.E.J. - \ 2015
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 104
  dierlijke meststoffen - graslanden - nitraten - grondwaterkwaliteit - monitoring - eu regelingen - animal manures - grasslands - nitrates - groundwater quality - monitoring - eu regulations
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en in 2013 250 kilogram per hectare gebruiken (derogatie). Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op. Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.
  Naar een samenhangend monitoring- en beoordelingssysteem voor het natuurbeleid : Deel I. Evaluatie van de bruikbaarheid van gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS voor de Europese rapportages
  Schmidt, A.M. ; Bijlsma, R.J. ; Soldaat, L. ; Turnhout, C.A.M. van; Swaay, C.A.M. van; Zoetebier, T.K.G. ; Woltjer, I. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2645) - 69
  vogelrichtlijn - habitatrichtlijn - natura 2000 - eu regelingen - monitoring - ecologische hoofdstructuur - intensieve veehouderij - emissiereductie - birds directive - habitats directive - natura 2000 - eu regulations - monitoring - ecological network - intensive livestock farming - emission reduction
  In dit rapport worden de resultaten van de evaluatie van de bruikbaarheid van de gegevens van de Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuur (WMBN) voor de EU-rapportages beschreven. Geconcludeerd is dat de gegevens van de WMBN voor de meetdoelen t.a.v. van de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van VR- en HR-soorten goed bruikbaar zijn, maar dat er nog wel wat verbeteringen wenselijk zijn. Voor de meetdoelen t.a.v. van VR- en HR-soorten is de WMBN minder geschikt en zullen ook in de toekomst de gegevens van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), aangevuld met gegevens van andere monitoringprogramma’s zoals die van Rijkswaterstaat en IMARES, nodig zijn. Aanbevelingen worden gedaan ter verbetering.
  Evaluation of the Dutch Eel Management Plan 2015: status of the eel population in the periods 2005 - 2007, 2008 - 2010 and 2011 - 2013
  Wolfshaar, K.E. van de; Tien, N.S.H. ; Griffioen, A.B. ; Winter, H.V. ; Graaf, M. de - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C078/15) - 104
  european eels - palingen - visserijbeheer - nederland - visbestand - overleving - visvangsten - ecologisch herstel - eu regelingen - anguillidae - european eels - eels - fishery management - netherlands - fishery resources - survival - fish catches - ecological restoration - eu regulations - anguillidae
  Evaluatie van het Nederlandse aalbeheerplan: maatregelen hebben in eerste instantie geleid tot een substantiële verbetering van de overleving tussen de perioden 2005-2007 en 2008-2010 gevolgd door een bescheiden verbetering in overleving tussen de perioden 2008-2010 en 2011-2013; positieve effecten op de aalpopulatie kunnen pas na vele jaren zichtbaar worden en blijven onzeker, omdat de aal pas na vele jaren terug zwemt naar zee om zich voort te planten en omdat niet goed bekend is welke de oorzaken zijn van de achteruitgang in de aalpopulatie.
  Vallen en opstaan: update overlevingsprojecten ILVO en IMARES (interview met Karin van der Reijden)
  Reijden, K.J. van der - \ 2015
  Visserijnieuws 35 (2015)17. - ISSN 1380-5061 - p. 5 - 5.
  visserijbeleid - visserijbeheer - discards - zeevisserij - wetgeving - eu regelingen - visserij - mortaliteit - visstand - demersale visserij - dierenwelzijn - diergezondheid - fishery policy - fishery management - discards - marine fisheries - legislation - eu regulations - fisheries - mortality - fish stocks - demersal fisheries - animal welfare - animal health
  De Europese aanlandplicht is een feit. De visserijsector vreest een negatieve invloed op de bestanden door een hogere vissterfte. In de wetgeving is een uitzonderingsmaatregel voor de discardban opgenomen als vis een hoge overlevingskans heeft. Zowel in Nederland als België wordt daarom in de kottervisserij wetenschappelijk onderzocht hoe groot de overlevingskansen van gevangen vis zijn. Karin van der Reijden (WUR - IMARES) en Ruben Theunynck (ILVO) geven inzicht in de stand van zaken.
  Van Discards naar Bijvangst in de Pelagische Visserij
  Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C067/15) - 27
  visserij - pelagische visserij - discards - bijvangst - zeevisserij - eu regelingen - visserijbeleid - vangstsamenstelling - vis - fisheries - pelagic fishery - discards - bycatch - marine fisheries - eu regulations - fishery policy - catch composition - fish
  De pelagische diepvriestrawler visserij richt zich volledig op vis die geschikt is voor humane consumptie. Per 1 januari 2015 is de pelagische zeevisserij in de Europese wateren geconfronteerd met een verplichting om alle gevangen soorten waarvan een vangst quotum is vastgesteld, aan land te brengen en niets van deze vissoorten over boord te zetten. Dit is de eerste realisatie van een reeks aanlandverplichtingen van vis in het kader van het Europese Gemeenschappelijke Visserij Beleid. De aanlanding van deze visserij zal als gevolg van de aanlandplicht veranderen. In dit deelrapport wordt ingegaan op (i) de omvang en samenstelling van de hoeveelheid vis die onder het voormalige systeem als discards beschouwd wordt en (ii) in de hoeveelheid vis die als basis van mogelijke verwerkingsstappen voor valorisatie gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt een verwachting geschetst van de te verwachten hoeveelheid discards die aangeland moeten gaan worden onder de aanlandverplichting die vanaf 1 januari 2015 van kracht is. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden voor industriële benutting van de “discards” die een waarde verhoging ten opzichte van laagwaardige verwerking tot vismeel meebrengt.
  Invasieve soorten, column juridica
  Kistenkas, F.H. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)114. - ISSN 1572-7610 - p. 27 - 27.
  invasieve soorten - fauna - flora - habitats - eu regelingen - invasive species - fauna - flora - habitats - eu regulations
  Nu iedereen bezig is met PAS en onze eigen nationale wetsontwerpen voor nieuwe omgevings- en natuurbeschermingswetten, hoor je niemand over nieuwe Europese groene wetgeving die net in werking is gegaan. Terwijl onze omgevingswet blijft doormodderen in allerlei ontwerpfases en hooguit pas in 2018 in werking treedt, zijn er een paar EU-verordeningen inmiddels wel echt al in werking getreden. Toch hoor je er niks over.
  Noordzee-beleid
  Kistenkas, F.H. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 2015 (2015)113. - ISSN 1572-7610 - p. 23 - 23.
  landgebruiksplanning - noordzee - eu regelingen - zeezoogdieren - fauna - land use planning - north sea - eu regulations - marine mammals - fauna
  Eind dit jaar zal de definitieve versie van de Beleidsnota Noordzee 2016-2021 worden vastgesteld. Ook op de Noordzee geldt inmiddels het uitgangspunt van meervoudig ruimtegebruik. Dat wil dan zeggen dat er zoveel mogelijk naar functiecombinaties wordt gestreefd. De nota introduceert daartoe een afwegingskader van vijf toetsen. Juridisch klopt zoiets niet: het is als het ronde vierkant of de vierkante cirkel, want weging is totaal wat anders dan toetsing en sluiten elkaar rechtsdogmatisch uit
  Industrial survey for associated species: Results of a pilot-year
  Reijden, K.J. van der; Poos, J.J. ; Chen, C. ; Os-Koomen, E. van; Dijkman Dulkes, H.J.A. ; Pasterkamp, T.L. ; Rasenberg, M.M.M. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C036/15) - 25
  visserijbeheer - visbestand - beoordeling - vergelijkend onderzoek - wetenschappelijk onderzoek - visserijbeleid - eu regelingen - noordzee - tarbot - scophthalmus rhombus - pleuronectiformes - boomkorvisserij - fishery management - fishery resources - assessment - comparative research - scientific research - fishery policy - eu regulations - north sea - turbot - scophthalmus rhombus - pleuronectiformes - beam trawling
  To increase scientific knowledge and stimulate discussion on management of data-limited species, Ekofish Group B.V., the North Sea Foundation (NSF) and IMARES started a research project. This project consisted of two phases. In the first phase, IMARES and NSF performed a literature study on the constrains in management and biological knowledge for species selected by Ekofish. After phase one, Ekofish Group B.V. requested IMARES to set up an industrial survey to gather more information on turbot, brill and lemon sole. A pilot-survey was designed and performed for these species to test whether an industrial survey is feasible and valuable for biological knowledge and if so, how this survey should be designed. To test the design of the survey, research will be done on the haul duration and mesh size. To examine the added value of the pilot survey, results are compared with the BTS. In this report, the results of this pilot survey are presented and answer will be given to the following research question: “Is an industrial survey for turbot, bill and lemon sole feasible and does it increase knowledge with respect to scientific surveys?”
  De samenstelling van discards in de pelagische visserij voor valorisatie doeleinden
  Kals, J. ; Poelman, M. ; Blanco Garcia, A. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C023/15) - 44
  pelagische visserij - discards - vangstsamenstelling - eu regelingen - marketing van voedingsmiddelen - voedingswaarde - waardeketenanalyse - pelagic fishery - discards - catch composition - eu regulations - food marketing - nutritive value - value chain analysis
  Vanaf januari 2015 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast, dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de bijvangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een traject ingezet om de kansen tot valorisatie van de bijvangsten te ontwikkelen.
  Discards Sampling of the Dutch and German Brown shrimp fisheries in 2009 - 2012
  Steenbergen, J. ; Ullewelt, J. ; Machiels, M.A.M. ; Nijman, R.R. ; Panten, K. ; Helmond, A.T.M. van - \ 2015
  IJmuiden : Centrum voor Visserijonderzoek (CVO report / Stichting DLO, Centre for Fisheries Research (CVO) 15.003) - 40
  garnalen - discards - visserijbeheer - eu regelingen - monitoring - gegevens verzamelen - nederland - duitsland - shrimps - discards - fishery management - eu regulations - monitoring - data collection - netherlands - germany
  In the European Union the collection of discard data is enforced trough the Data Collection Regulation or Framework (DCF) of the European Commission (EC). To comply with this ruling, shrimp trawlers have been monitored since 2008 for the Netherlands and since 2006 for Germany. This report presents the information of both sampling programmes from 2009 to 2012. The initiative to describe the methods and results of the monitoring of brown shrimp fisheries in a joint report anticipates on the harmonised regional sampling of commercial fisheries as described in the DCF.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.