Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 79

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  The effect of operational conditions on the hydrodynamic characteristics of the sludge bed in UASB reactors
  Leitao, R.C. ; Santaellla, S.T. ; Haandel, A.C. van; Zeeman, G. ; Lettinga, G. - \ 2011
  Water Science and Technology 64 (2011)9. - ISSN 0273-1223 - p. 1935 - 1941.
  afvalwaterbehandeling - geactiveerd slib - anaërobe behandeling - slibzuivering - hydrodynamische dispersie - zuiveringsinstallaties - expansie - retentie - volume - waste water treatment - activated sludge - anaerobic treatment - sludge treatment - hydrodynamic dispersion - purification plants - expansion - retention - volume - settling characteristics - expansion characteristics - granular sludge - volume index - velocity - sewage - settleability - design
  This work aims to evaluate the hydrodynamic properties of the sludge bed of Upflow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) reactors based on its settleability and expansion characteristics. The methodologies used for the evaluation of the settleability of aerobic activated sludge, and for the expansibility of a sludge bed of Expanded Granular Sludge Bed reactors and Fluidised Bed Reactors were adapted and applied to the particular characteristics of the sludge of UASB reactors. An easy-to-build experimental set-up was developed to assess the parameters necessary for the equations of settleability and of expansibility. The results obtained from the sludges of seven differently operated reactors show that, for the treatment of low strength wastewater, settleability increased and expansibility decreased at decreased hydraulic retention time, from 6 to 1 h, and/or increased influent concentrations, from 136 to approximately 800 mg chemical oxygen demand/L. The results also show that it is useless to design an UASB reactor with a longer hydraulic retention time to cope with hydraulic shock loads, as a more expansible sludge will develop at such condition.
  Compenserende maatregelen in 2009 voor steenuilen in de Waalsprong bij Nijmegen : overzicht van de compenserende en mitigerende maatregelen ter compensatie van het verdwijnen van nest- en foerageergelegenheid voor steenuilen in de Waalsprong
  Blitterswijk, H. van; Jacobs, F.H.H. ; Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. - \ 2011
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 1971) - 22
  uilen - wildbescherming - natuurbeschermingsrecht - natuurcompensatie - gelderland - nederland - betuwe - expansie - stedelijke gebieden - owls - wildlife conservation - nature conservation law - nature compensation - gelderland - netherlands - betuwe - expansion - urban areas
  Uitbreiding van de stad Nijmegen, ten noorden van de Waal, en maatregelen ter behoud van habitat van roofvogels.
  "Arbeid knelpunt bij uitbreiding"
  Rotgers, G. - \ 2005
  V-focus 2005 (2005)2. - ISSN 1574-1575 - p. 22 - 23.
  melkveehouderij - arbeid (werk) - arbeidsintensiteit - werkorganisatie - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsgrootte in de landbouw - expansie - onderzoek - arbeidsproductiviteit - dairy farming - labour - labour intensity - labour productivity - organization of work - farm size - expansion - farm management - research
  Hoeveel uren zijn er aan extra arbeidsuren nodig bij een bedrijfsuitbreiding van 100.000 kg aan melkquotum? De resultaten van een arbeidsstudie op 21 melkveebedrijven geven hierbij meer inzicht
  In de buurt van de stad : sociaal-ruimtelijke analyse van de buurt Hoogstede-Klingelbeek voor stedelijk ontwerp
  Koedoot, M. ; Haan, H.J. de - \ 2005
  Wageningen : Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 220) - ISBN 9789067548663 - 125
  stedelijke planning - expansie - relaties tussen stad en platteland - participatie - sociaal milieu - gelderland - urban planning - expansion - rural urban relations - participation - social environment - gelderland
  Naar aanleiding van uitbreidingsplannen van 110 woningen in een wijk in de gemeente Arnhem, heeft de buurt een onderzoek laten verrichten naar de sociaal-culturele betekenis van de buurt bij toekomstige planningsprocessen. Aan bod komen in dit onderzoek: de relatie verstedelijking, landschap en cultuurhistorie; inbreiding, uitbreiding en stedelijke vernieuwing; de buurt als integratiekader; de betekenis van collectieve ruimte; ontmoetingsplekken en het belang van sociale ruimten
  Steenmarters ten westen van de IJssel
  Broekhuizen, S. ; Müskens, G.J.D.M. - \ 2004
  Zoogdier 15 (2004)3. - ISSN 0925-1006 - p. 14 - 17.
  martes foina - zoögeografie - distributie - geografische verdeling - verspreiding - spreiding - expansie - ijssel - gelderland - martes foina - zoogeography - distribution - geographical distribution - dispersal - spread - expansion - river ijssel - gelderland
  Overzicht van vondsten en zichtwaarnemingen van steenmarters ten westen van de IJssel, in de periode 1984-2003. Hieruit blijkt dat de steenmarter, die na de Tweede Wereldoorlog ten westen van de IJssel niet meer voorkwam, bezig is met een comeback. Verwacht wordt dat het dier over enige tijd ook in de Gelderse Vallei zal opduiken. Dit heeft consequenties voor het boommarteronderzoek dat hier plaats vindt
  Milde voedselverwerkingstechnologie III : nieuwe technologie combineert drogen en expanderen
  Torringa, H.M. ; Esveld, D.C. ; Schuten, H.J. ; Berg, R.W. van den - \ 2004
  Voedingsmiddelentechnologie 37 (2004)23. - ISSN 0042-7934 - p. 48 - 50.
  voedseltechnologie - voedselverwerking - apparatuur voor de voedselverwerking - thermische uitzetting - expansie - microgolfstraling - productieprocessen - food technology - food processing - food processing equipment - thermal expansion - expansion - microwave radiation - production processes
  Er is een nieuwe technologie voor het drogen en tegelijkertijd expanderen van producten. Gebruik wordt gemaakt van de combinatie van verwarmde lucht met hoge snelheid, verkregen in een Torbed-reactor, en microgolfverhitting. Voordelen van deze milde behandeling zijn behoud van productkwaliteiten en goede rehydratatie-eigenschappen bij een korte procestijd. Belangrijkste pluspunt is evenwel dat het volume van het geëxpandeerde product tot vijf keer zo groot is als van het regulier gedroogde product
  Protected cultivation rising in China
  Costa, J.M. ; Heuvelink, E. - \ 2004
  Fruit & Veg tech 4 (2004)1. - ISSN 1569-2930 - p. 8 - 11.
  tuinbouw - groenteteelt - teelt onder bescherming - cultuurmethoden - kassen - diversiteit - expansie - landbouwontwikkeling - china - glastuinbouw - horticulture - vegetable growing - protected cultivation - cultural methods - greenhouses - diversity - expansion - agricultural development - greenhouse horticulture
  Greenhouse cultivation is rising in China. In general, the methods remain diverse and simple although modern glasshouse structures are starting to make their marks in the industry
  Distels in beklaagdenbank
  Mabelis, A.A. - \ 2001
  Tuin en Landschap 23 (2001)22. - ISSN 0165-3350 - p. 50 - 51.
  cirsium - cirsium arvense - pioniersoorten - koloniserend vermogen - plantenkolonisatie - expansie - spreiding - plantenvermeerdering - voortplanting - onkruidbestrijding - vegetatiebeheer - maaien - begrazing - biologische bestrijding - distels - ecologie - natuurbeheer - vegetatie - cirsium - cirsium arvense - pioneer species - colonizing ability - plant colonization - expansion - spread - propagation - reproduction - weed control - vegetation management - mowing - grazing - biological control
  In extensief beheerde natuurterreinen, vooral bij omgewerkte grond, kan de akkerdistel (Cirsium arvense) een probleem gaan vormen in de vorm van grote distelvelden en overlast van zaadpluizen. Anderzijd heeft de plant positieve natuurwaarden (bloembezoekers). Verbreidings- en vestigingsvermogen van de plant, reproductie (zaad of worteluitlopers), en mogelijke beheersmaatregelen voor de bestrijding van distelhaarden in terreinen (maaien; begrazen; biologische bestrijding d.m.v. insecten of schimmels; niets doen)
  Kansen voor recreatie in het landelijk gebied; recreatie nabij én bereikbaar
  Bosma, N. ; Jonkhof, J.F. - \ 1999
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 55 (1999)12. - ISSN 0166-3534 - p. 24 - 29.
  vrije tijd - recreatie op het platteland - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - expansie - recreatiegebieden - recreatie - recreatievoorzieningen - groene zones - landgebruik - natuur - leisure - rural recreation - rural planning - rural development - expansion - amenity and recreation areas - recreation - recreational facilities - green belts - land use - nature
  IJburg en het water
  Koedood, J. ; Jacobs, E. ; Timmermans, W. - \ 1997
  Groen : vakblad voor groen in stad en landschap 53 (1997)2. - ISSN 0166-3534 - p. 23 - 25.
  ontwikkelingsplanning - afvoer - expansie - oppervlakkige afvoer - stedelijke gebieden - stedelijke planning - water - amsterdam - noord-holland - development planning - discharge - expansion - runoff - urban areas - urban planning
  Expanderen van voer bij (opfok)leghennen op batterijen
  Niekerk, Th.G.C.M. van; Reuvekamp, B.F.J. - \ 1995
  Beekbergen : Praktijkonderzoek Pluimveehouderij (PP uitgave : praktijkonderzoek pluimveehouderij 38) - 29
  pluimveehouderij - hennen - jonge kippen - mest - mineralen - hennenvoeding - expansie - voeropname - voederconversie - batterijhuisvesting - ammoniakemissie - kweken - poultry farming - hens - pullets - manures - minerals - hen feeding - expansion - feed intake - feed conversion - battery husbandry - ammonia emission - rearing
  In het kader van de milieu-problematiek en de daaruit voortvloeiende mestwetgeving is het van belang de uitscheiding van mineralen via de mest te beperken. In twee opfok- en twee legproeven zijn twee maatregelen onderzocht: 1. verlaging van het totaal-P gehalte in het voer onder toevoeging van fytase; 2. betere ontsluiting van het voer d.m.v. expanderen en daardoor een scherpere voerconversie en minder mest. In dit verslag komen de resultaten aan de orde met betrekking tot het expanderen van voer. InPP-uitgave no. 37 komen de resultaten met betrekking tot het verlagen van het fosforgehalte in het voer onder toevoeging van fytase aan de orde.
  Groene en blauwe structuren : een ecologische aanloop voor de 'Waalsprong'
  Claringbould, M. ; Tjallingii, S.P. - \ 1993
  Wageningen : IBN (IBN - rapport 043) - 46
  ontwikkelingsplanning - ecologie - milieu - expansie - cartografie - natuurlijke hulpbronnen - bescherming - herstel - hulpbronnengebruik - karteren - duurzaamheid (sustainability) - stedelijke gebieden - stadsomgeving - stedelijke planning - nederland - betuwe - gelderland - development planning - ecology - environment - expansion - mapping - natural resources - protection - rehabilitation - resource utilization - surveying - sustainability - urban areas - urban environment - urban planning - netherlands
  Biologisch - ecologische effectenstudie "Vrachelen", Oosterhout
  Wijnhoven, A.L.J. ; Gonggrijp, G.P. ; Jonkers, D.A. ; Molenaar, J.G. de - \ 1993
  Wageningen : IBN-DLO (IBN - rapport 031) - 81
  schade - ontwikkeling - ontwikkelingsplanning - ecologisch evenwicht - expansie - mens - planning - stedelijke gebieden - stedelijke planning - nederland - verstoring - natuur - noord-brabant - damage - development - development planning - ecological balance - expansion - man - urban areas - urban planning - netherlands - disturbance - nature
  MER Amsterdam Nieuw-Oost : de belevingswaarde van het landschap
  Coeterier, J.F. ; Langezaal - van Swaay, A.M. ; Peters, R. - \ 1984
  Wageningen : De Dorschkamp (De betekenis van de omgeving dl. 13) - 64
  stedelijke gebieden - stedelijke planning - ontwikkelingsplanning - expansie - milieueffect - milieueffectrapportage - landschapsarchitectuur - landschap - ruimtelijke ordening - nederland - landschapsbouw - tuinen - denken - noord-holland - amsterdam - urban areas - urban planning - development planning - expansion - environmental impact - environmental impact reporting - landscape architecture - landscape - physical planning - netherlands - landscaping - gardens - thinking
  Beschouwing van bestuurlijke taakgebieden in organisaties : een bestuurstechnisch onderzoek aan de hand van een stadsuitbreidingsproject en daarop aansluitende literatuur
  Mantz, E.A. - \ 1984
  Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): A.A. Kampfraath. - Wageningen : Mantz - 240
  ontwikkelingsplanning - expansie - organisaties - stedelijke gebieden - stedelijke planning - organisatie - development planning - expansion - organizations - urban areas - urban planning - organization

  VIEW ON MANAGERIAL TASK FIELDS IN ORGANISATIONS

  A management- technical analysis on basis of an urbanisation project and literature connected to it.

  The purpose of this study is to get a better idea of managerial aspects of complex managerial situations as an urbanisation project.
  For this study the author did a case-study (an urbanisation project) and a study of literature connected to it.
  In the urbanisation project, a study has been made of the urban planning process. Central theme is the process of co-operation between the various people and organisations involved in the planning process such as urban planners, projectmanagers, local-, provincial- and national government.
  For this study the author used the view of Professor Drs. A.A. Kampfraath, Professor in (Industrial) Business Administration of the Dutch Agricultural University at Wageningen.
  Out of his distinguished managerial processes and basic managerial concerns or task-fields that are to be filled-in, in each organisation, an analytical frame-work is developed. Concerning the managerial processes there is made a distinction between the managed process, the managing process, the managing of the managing proces etc. (respectively the A-, B-, C-process etc.). Concerning the managerial task-fields there is made a distinction between the strategic-, conditioning-, executionary- and operational task-field (respectively the managerial task-fields If IIa, IIb and III).
  This analytical frame-work is based on the different managerial task- fields and the managerial processes.
  out of this case-study, the author made some statements, concerning the planning process and the organisational conditions under which this planning process takes place.
  Apart from the case-study, the author made a study of the literature concerning the urban planning process and the organisational conditioning of interdisciplinary co-operation.
  The author made a selection out of literature concerning, decision- making, systems- and process approach of organisations and forms of organisational co-operation.
  For an analysis of the contribution of the selected literature to a better idea of the planning process, and to get a better idea of managerial aspects of complex managerial situations is general, the literature is projected against the analytical frame-work.

  From the case-study and the study of the literature the author came to conclusions concerning the planning process and the way of getting a better understanding of it and to get a better idea of managerial aspects of complex managerial situations in general.

  Chapter 1, describes the historical process of this dissertation.

  Chapter 2, describes the design of the dissertation.

  Chapter 3, describes the analytical frame-work.
  The analytical frame-work consists of the basic managerial task-fields to be filled in on different levels of managing: the planning process (B-level), managing of the planning process (C-level), managing of the managing of the planning process (D-level). At the same time a difference has been made between managing-beforehand (-b) and managing-during (-d). The A-level concerns the executing process to be managed, for example the building process.

  Chapter 4, describes the planning process of the urbanisation project, with the use of the analytical frame-work.

  Chapter 5, describes an analysis of the case-study. The author issued some statements concerning the planning proces and the organisational conditioning of the co-operation under which the planning process takes places. For example it appears to be possible to order the observed managerial activities to the managerial task-fields of the analytical frame-work and that there is a coherence between the planning process (BIIIb) and its operational managing (CIIIb en CIlId).
  At the same time it appears that there are a number of questions, for example "how, by whom and in what way of co-operation the managerial task-fields are filled-in?", that can not be discussed by using the analytical frame-work.

  Chapter 6, describes the study of the literature. Literature concerning the urban planning process and the organisational conditioning of interdisciplinairy co-operation are described and projected against the analytical frame-work.
  Special attention is paid to the questions:
  - which managerial task-fields of the analytical frame-work the literature is dealing with?
  - what is the contribution to a better idea of the way all the managerial task-fields are filled in, in general and some of them in particular?
  Also the consequence of the study of the literature for the case- study, has been described.
  Chapter 7, provides the conclusions. They can be summerized as follows:
  - with the urbanisation project a great number of managerial task- fields, among which those from the analytical framework, are demonstrable filled in;
  - there is a coherence between the planning process (BIIIb) and the operational managing of it (CIIIb and CIIId). In the actual planning processing the operational managing and the executionary managing of the planning process (CIIbd and CIIId concerning BIIIb), easy merge with the planning process itself (BIIIb);
  - to fill in the managerial task-fields a certain number of managerial activities are carried out. At the D-managerial level much less managerial activities are carried out than at the Cand B-managerial level;
  - at a closer look at the actual urban planning process it appears not only to in be questionable, which managerial task-fields are under discussion; also how, by whom, and in what form of co- operation these managerial task-fields are filled in. The analytical frame-work seems to be a usefull instrument to get a better idea of complex managerial situations and as a check of completeness of the managerial approach. The analytical frame- work does not give the apportunity to discus the questions mentioned above;
  - the described literature does deal with the questions mentioned above. Partly it deals with the HOW-question of filling in a managerial task-field in general and of the planning process (BIIIb), the strategic managing of the executing process (BI) and the organisational conditioning of the planning process (CIIa) in particular. Concerning the organisational conditioning the literature deals with the WHAT-question as well. The literature describes also some conditions for filling in the managerial task- fields in general. The described literature concerning the urban planning process does not distinguish the managerial levels B, C and D. The literature concerning the systems and process approach of organisations does distinguish the B- and C-level (metamanaging), but does not work it out. The D-level is not mentioned in the described literature.
  An important merit of the analytical frame-work comparing to the described literature is that some elements that are described apart from each other in that literature, are integrated and are more worked out in the analytical frame-work;
  - for a more comprehensive description of, in case of this study, an urbanisation project, a more comprehensive conceptual model than the analytical frame-work is required. Such a conceptual model should at least enclose:
  · a sub model of the urban planning process (see for example the literature concerning the urban planning process);
  · a sub model that indicates the managerial task-fields that have to be filled in for the realisation of urban plans (see for example the analytical frame-work);
  · a sub model that indicates how, by whom and in what form of co-operation these managerial task-fields are filled in-(see for example the literature concerning the organisational conditoning of interdisciplinaire co-operation).
  In particular chapters 3.2., 4.4, 5., 6.4. and 6.5. produce a start for such a conceptuel model.

  For the time being there is no reason to suppose that such a conceptual model should not also be inforced as well for other than urbanisation projects such as automatisation projects, reorganisation projects, etc. and for questions of managing and organisation in general.

  Chapter 8 presents a recommendation.
  It is recommendable to do further practical and theoretical survey on the managerial task-fields at the managerial levels C- and D.

  In particular for the urban planning process discussion it is to recommend to involve the managing of the planning process (C-level) and the managing of the managing of the planning process (D-level) into this discussion.

  De overgangszone tussen stad en landelijk gebied : onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden ten behoeve van het woonmilieu in het algemeen en de recreatie in het bijzonder : vooronderzoek fase 2
  Boer, J.H. de; Peters, R. ; Swaay, A.M. van - \ 1982
  Wageningen : "De Dorschkamp" (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp no. 298) - 217
  groene zones - stadsomgeving - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - stedelijke gebieden - stedelijke planning - ontwikkelingsplanning - expansie - regionale planning - nederland - green belts - urban environment - rural planning - rural development - land use - management - urban areas - urban planning - development planning - expansion - regional planning - netherlands
  Bestemmingsplan "Uden-zuid" : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
  Dekkers, J.M.J. - \ 1982
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1590) - ISBN 9789032701482 - 73
  ontwikkelingsplanning - expansie - grondvermogen - landevaluatie - kaarten - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - stedelijke gebieden - stedelijke planning - nederland - noord-brabant - development planning - expansion - land capability - land evaluation - maps - soil suitability - soil surveys - urban areas - urban planning - netherlands
  De overgangszone tussen stad en landelijk gebied : onderzoek naar inrichtingsmogelijkheden ten behoeve van het woonmilieu in het algemeen en de recreatie in het bijzonder : fase 1: een onderzoek naar een typologie van overgangszones
  Bennema, S.J. ; Boekhorst, J.K.M. te; Coeterier, J.F. - \ 1981
  Wageningen : De Dorschkamp (Rapport / Rijksinstituut voor Onderzoek in de Bos- en Landschapsbouw "De Dorschkamp" no. 250) - 160
  groene zones - stadsomgeving - plattelandsplanning - plattelandsontwikkeling - landgebruik - bedrijfsvoering - stedelijke gebieden - stedelijke planning - ontwikkelingsplanning - expansie - regionale planning - nederland - green belts - urban environment - rural planning - rural development - land use - management - urban areas - urban planning - development planning - expansion - regional planning - netherlands
  Bestemmingsplan "Ussen", gem. Oss : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid
  Dekkers, J.M.J. - \ 1981
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1567) - ISBN 9789032701307 - 43
  ontwikkelingsplanning - expansie - grondvermogen - landevaluatie - kaarten - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - stedelijke gebieden - stedelijke planning - nederland - noord-brabant - development planning - expansion - land capability - land evaluation - maps - soil suitability - soil surveys - urban areas - urban planning - netherlands - noord-brabant
  Uitbreidingsplan Vinkeveld e.o. Noordwijk : bodem- en hydrologische gesteldheid
  Kleijer, H. ; Holst, A.F. van - \ 1981
  Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1498) - ISBN 9789032701321 - 35
  stedelijke gebieden - expansie - landevaluatie - kaarten - bodemgeschiktheid - bodemkarteringen - stedelijke planning - zuid-holland - urban areas - expansion - land evaluation - maps - soil suitability - soil surveys - urban planning
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.