Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 44

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==experiential value
Check title to add to marked list
Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging: van bosbouw naar bosbeheer
Mohren, G.M.J. ; Wijdeven, Sander - \ 2016
Vakblad Natuur Bos Landschap 13 (2016)127. - ISSN 1572-7610 - p. 26 - 28.
forestry - forest administration - professional associations - nature conservation - nature conservation policy - experiential value - natural value - timber production - urban areas - extension - woodlands - bosbouw - bosbeheer - beroepsverenigingen - natuurbescherming - natuurbeleid - belevingswaarde - natuurwaarde - houtproductie - stedelijke gebieden - voorlichting - bosgebieden
Bos en bosbeheer veranderen continu. Met de ontwikkeling van de productiegerichte bosbouw van vijftig jaar geleden naar een bosbeheer gericht op meervoudige functievervulling in een dichtbevolkte samenleving veranderde ook de rol van de beheerder. Dit vraagt om andere kennis en vaardigheden van de beroepsgroep en andere organisatievormen van onderwijs en onderzoek. De Koninklijke Nederlandse Bosbouw Vereniging (KNBV) fungeert sinds de oprichting in 1910 als vakvereniging door en voor mensen uit de sector, volledig draaiend op vrijwilligers. De veranderingen in de sector en het werkveld vragen ook om een andere rol van de beroepsvereniging.
Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel
Smit, A. ; Vries, E.A. de; Lammertsma, D.R. ; Boer, T.A. de; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2662) - 29
groene daken - stedelijke gebieden - energiebesparing - belevingswaarde - insecten - vogels - flora - fauna - betuwe - green roofs - urban areas - energy saving - experiential value - insects - birds
In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insecten dan het sedum-gedomineerde dak van de R.K. basisschool De Achtbaan. Vooral grote soorten bijen profiteren, terwijl de daken minder geschikt zijn voor kleine soorten. Gezien de uniforme structuur van de vegetatie, vooral op het groendak van De Achtbaan, valt er overigens nog wel het een en ander te winnen met aanpassingen in beheer. Groendaken een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit dan traditionele platte daken, is evident. De waardering van het groendak is hoog, omdat een groendak mooier en levendiger is dan een gewoon dak. De respondenten beleven plezier aan het uitzicht, de kleuren van bloemen, vogels en bijen, hoewel ze in de winter kleur in het groendak missen. De belevingswaarde in de zomer zou nog verhoogd kunnen worden door de bijenkasten dichter bij de ramen te plaatsen. Op beide locaties was het niet mogelijk om de effecten op het energieverbruik te meten..
Kijk op multifunctionele landbouw : verkenning van de impact 2013 en 2011
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. ; Poort, Michelle ; Dijkshoorn-Dekker, M.W.C. ; Schoutsen, M.A. ; Haaster-de Winter, M.A. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO rapport 618) - 86
multifunctionele landbouw - utrecht - gemeenten - economische ontwikkeling - sociale ontwikkeling - arbeid (werk) - regionale ontwikkeling - boerderijwinkels - kinderverzorging - boerderijtoerisme - recreatie - zorgboerderijen - belevingswaarde - multifunctional agriculture - municipalities - economic development - social development - labour - regional development - on-farm sales - child care - farm tourism - recreation - social care farms - experiential value
Doel van dit onderzoek is de impact van de multifunctionele landbouw te onderzoeken. De specifieke vraag in dit onderzoek is: Wat is de impact van de multifunctionele landbouw op de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de twee gemeenten Woerden en Lopik? Het gaat in deze vraag nadrukkelijk om de impact die de bedrijven hebben op het gebied zelf – extern – en niet om de impact op de bedrijven. Dat betekent dat er vooral wordt gekeken naar wat de multifunctionele landbouw betekent voor anderen in het gebied, en dus niet naar wat het betekent voor de bedrijven zelf. Ten tweede, wordt er vooral gekeken naar wat het totaal aan multifunctionele bedrijven bijdraagt, en niet zozeer naar de bijdrage van een individueel bedrijf.
Bloeiende bedrijventerreinen. Economische analyse ten ondersteuning presentatie
Bos, E.J. - \ 2014
Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR - 20
bedrijventerreinen - bedrijven - beplantingen - biodiversiteit - kosten-batenanalyse - belevingswaarde - groene daken - alblasserwaard - vijfheerenlanden - business parks - businesses - plantations - biodiversity - cost benefit analysis - experiential value - green roofs
De Green Deal Blauwzaam Lint streeft onder meer naar het creëren van meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. Met de helpdeskvraag wordt beoogd om ondernemers in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden te enthousiasmeren om (meer) groen aan te gaan leggen op of nabij hun bedrijventerrein. In dit onderdeel van de helpdeskvraag wordt daartoe een economische analyse uitgevoerd voor de aanleg van groen op bedrijventerreinen. De economische analyse is indicatief van aard en geeft een indruk van de belangrijkste effecten van de aanleg van groen op bedrijventerreinen, alsmede de mogelijke orde van grootte van (economische) baten.
Winnen of verzanden : een studie naar de gevolgen van ontgrondingen
Haaften, M.A. van; Rietveld, M.P. ; Heijman, W.J.M. - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 307) - ISBN 9789461738783 - 49
landschapsplanning - landschap - belevingswaarde - zandafgravingen - regionale planning - publieke participatie - regelingen - land van maas en waal - Nederland - landscape planning - landscape - experiential value - sand pits - regional planning - public participation - regulations - Netherlands
De winning van delfstoffen uit de oppervlakte, het ontgronden, veroorzaakt een onomkeerbare verandering van het landschap. Naast het winnen van zand (ontzanden) kan het daarbij gaan om klei, grind, mergel en schelpen. Het proces om tot een ontgronding te komen is een langdurig traject waarbij verschillende belangen van ontgronder, gemeente en bewoners tegen elkaar dienen te worden afgewogen. Een groep inwoners in Deest maakt zich zorgen om de ontgrondingen bij Deest: de Ganzenkuil (gerealiseerd), de Uivermeertjes (deels gerealiseerd deels in bedrijf) en de voorgenomen planvorming omtrent de Deesterkaap, Geertjesgolf en voorhaven. Deze bewoners verenigd in de ‘Stichting Goeie Gronde’ en de ontgronder Sagrex zijn betrokken geweest bij verschillende procedures bij de Raad van State met betrekking tot ontgrondingen, met wisselende uitkomsten. De Stichting Goeie Gronde heeft de Wetenschapswinkel van Wageningen UR gevraagd onderzoek te doen naar de gevolgen van ontgrondingen in Deest voor de omgeving en haar bewoners.
Zorgen over zorg, maatschappelijke zorgen over de varkenshouderij in Nederland
Bergstra, T.J. ; Hogeveen, H. ; Stassen, E.N. - \ 2013
Wageningen : Wageningen Universiteit - 75
varkenshouderij - belevingswaarde - mens-dier relaties - openbare mening - opinies - sociale waarden - dierenwelzijn - biologische landbouw - landbouw - varkens - dierlijke productie - dierethiek - pig farming - experiential value - human-animal relationships - public opinion - opinions - social values - animal welfare - organic farming - agriculture - pigs - animal production - animal ethics
Er is veel discussie over de varkenshouderij en zorgen over deze vorm van dierhouderij groeien wereldwijd. Ten gevolge van deze zorgen, worden aanpassingen aangebracht in de varkenshouderij. De aanpassingen worden meestal door wetenschappers in samenwerking met varkenshouders ontwikkeld. Echter, varkenshouders en burgers hebben een verschillend beeld over de varkenshouderij. Daardoor kan er onbegrip ontstaan tussen deze stakeholdergroepen wanneer aanpassingen in de varkenshouderij worden ingevoerd. Het is namelijk de vraag in hoeverre de aanpassingen tegemoet komen aan de zorgen van de burgers. Om aan de zorgen van burgers tegemoet te kunnen komen moet eerst duidelijk worden wat deze zorgen zijn. Ook de zorgen van varkenshouders dienen vastgesteld te worden, zodat aanpassingen ingevoerd kunnen worden met zowel draagvlak binnen de varkenshouderijsector als onder de burgers. Zorgen over de varkenshouderij worden gevormd op basis van het beeld dat mensen hebben over deze vorm van dierhouderij. Dit beeld wordt mede bepaald door basiswaarden en kan afhankelijk zijn van de context. Basiswaarden zijn morele waarden die mensen gedurende hun leven ontwikkelen. Het doel van dit onderzoek was om in Nederland bij verschillende stakeholdergroepen (burgers, varkenshouders, varkensdierenartsen en erfbetreders van varkenshouderijen) te inventariseren wat hun persoonlijke basiswaarden zijn en welk beeld men heeft over de varkenshouderij. Aan de hand van dat beeld kan beoordeeld worden wat men van verschillende aspecten van de varkenshouderij, met betrekking tot mens, dier en omgeving vindt. Daarmee wordt duidelijk waarop zorgen over de varkenshouderij zijn gebaseerd. Ook werd onderzocht of basiswaarden kunnen voorspellen welke beeldvorming mensen hebben ten aanzien van verschillende aspecten van de varkenshouderij.
Framing : de strijd om het nieuwe natuurbeleidsverhaal
Buijs, A.E. ; Mattijssen, T.J.M. ; Kamphorst, D.A. - \ 2013
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 30 (2013)1. - ISSN 0169-6300 - p. 33 - 41.
natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - landschapsbeleving - belevingswaarde - overheidsbeleid - attitudes - inventarisaties - biodiversiteit - nature conservation policy - public support - landscape experience - experiential value - government policy - inventories - biodiversity
De afgelopen jaren is het dominante natuurbeleidsverhaal ter discussie komen te staan. Belangrijke coalities van actoren zijn opengebroken en standpunten gepolariseerd. De strijd over dominante natuurbeelden en daaraan gerelateerd over de maatschappelijke inbedding van het natuurbeleid is ontbrand. Framing door actoren speelt daarin een belangrijke rol. Welke argumenten worden gebruikt in de discussies, welke samenhangende verhalen zijn hierbij te onderscheiden en welke rol speelt het maatschappelijk draagvlak?
Impressie studiereis “Bouwen met groen en glas” van 13 en 14 oktober 2011 (interview Margareth Hop)
Hulshof, M. ; Hop, M.E.C.M. - \ 2012
YouTube
gebouwen - bouwtechnologie - daglicht - beplantingen - belevingswaarde - welzijn - bouwconstructie - natuurtechniek - duitsland - buildings - construction technology - daylight - plantations - experiential value - well-being - building construction - ecological engineering - germany
Filmpje over een studiereis naar Hannover (Duitsland) over bouwen met groen en glas, waarbij aandacht voor de meerwaarde van groen en daglicht in de gebouwde omgeving.
“Groen tot in de disco” : ecoloog en hoogleraar Matthijs Schouten:
Schouten, Matthijs ; Bos, Ali - \ 2012
occupations - landscape gardeners - gardens - design - experiential value - well-being - perception - opinions - nature - natural value
Onderzoeker Agnes van den Berg: “Spelen in het groen biedt kansen”
Berg, Agnes van den - \ 2011
nature - landscape experience - well-being - children - public green areas - public parks - plantations - landscape gardeners - experiential value
Geurende gewassen
Hoffman, M.H.A. - \ 2011
ornamental plants - woody plants - ornamental herbaceous plants - ornamental bulbs - fragrance - organoleptic traits - organolepsis - experiential value - emotions - well-being
Omringd door het verleden : scenario's voor de toekomst van de Hoge en Lage Linie van Doesburg
Westerink - Petersen, J. ; Kempenaar, J. ; Heutinck, L.B.M. ; Grift, E.A. van der - \ 2011
Wetenschapswinkel Wageningen UR (Rapport / Wageningen UR, Wetenschapswinkel 277) - ISBN 9789085857334
verdedigingswerken - geschiedenis - stedelijke gebieden - cultuurgeschiedenis - belevingswaarde - achterhoek - defensive works - history - urban areas - cultural history - experiential value
Niet voor niets zijn de vestingwerken van Doesburg aangewezen als beschermd Rijksmonument. Op verzoek van Stichting Stadsherstel is onderzocht op welke manier de cultuurhistorische waarden van de vestingwerken beter in beeld gebracht kunnen worden, zonder al te veel afbreuk te doen aan de bestaande natuurwaarden.
Consumer insight and user-producer interaction : tussenrapportage
Koenderink, N.J.J.P. ; Wijk, R.A. de; Gorselink, M. ; Broekstra, J. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR - Food & Biobased Research (Rapport / Wageningen UR Food & Biobased Research 1153) - 16
voedselconsumptie - voeding en gezondheid - consumenten - smaak - belevingswaarde - perceptie - consumentengedrag - food consumption - nutrition and health - consumers - taste - experiential value - perception - consumer behaviour
Binnen de groep Consumer Science van Food & Biobased Research doet men onderzoek aan het ontwikkelen van productconcepten en interventieconcepten om de keuze en inname van gezond en duurzaam geproduceerd voedsel te stimuleren. Bij dit onderzoek wordt gekozen voor een consumentgedreven benadering. De informatie uit dergelijke projecten – het zogenaamde consumer insight – is voor producenten zeer interessant. Daarnaast bieden de onderzoeksfaciliteiten (zoals het sensorisch lab en het Restaurant van de Toekomst) en de onderzoeksmethoden (zoals stage-gate procedures en motives and barriers studies) producenten de mogelijkheid om snel een productie-test-cylcus te doorlopen. Dergelijke user-producer interactie leidt tot een efficiënte productontwikkeling. In dit project richten we ons op het gestructureerd inventariseren en ontsluiten van de opgedane kennis en conclusies.
Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte 2009 : eerste herhalingsmeting landschap en groen in en om de stad
Boer, T.A. de; Groot, M. de - \ 2010
Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 109) - 74
stadsomgeving - buurten - openbaar groen - belevingswaarde - perceptie - omgevingspsychologie - landschap - monitoring - urban environment - neighbourhoods - public green areas - experiential value - perception - environmental psychology - landscape - monitoring
In de Belevingswaardenmonitor 2009 is de beleving en de waardering van het buurtgroen en het groen in de wijdere leefomgeving onderzocht. Ook is gekeken of er veranderingen zijn ten opzichte van de nulmeting van de Belevingswaarden-monitor in 2006. Ruim 70.000 mensen namen deel aan het enquêteonderzoek uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de enquêteresultaten blijkt dat Nederlanders gemiddeld (zeer) tevreden zijn over hun woonomgeving en het buurtgroen. Het groen in de wijdere leefomgeving krijgt een 7,6 als rapportcijfer. Hoeveelheid en bereikbaarheid van het groen zijn hiervoor belangrijke verklarende factoren. Waardering en gebruik van het (buurt)groen is in de G31-gemeenten lager dan in de rest van Nederland. Ten opzichte van de meting in 2006 is de tevredenheid over het buurtgroen licht afgenomen, maar denkt men positiever over de hoeveelheid groen in de wijdere leefomgeving. Ook zijn in 2009 minder activiteiten in het groen in de wijdere leefomgeving ondernomen. Trefwoorden: belevingswaardenmonitor, beleving, buurtgroen, groen in de wijdere leefomgeving, landschap
Presentatie “Burgerparticipatie in BO-12-08”
Alebeek, Frans van - \ 2010
participation - agroindustrial sector - alternative farming - community involvement - community participation - experiential value - public support
Leren in een levensloop : kwalitatief onderzoek naar jeugdervaringen die bijdragen aan betrokkenheid bij natuur en milieu
Bulten, M. ; Sollart, K.M. ; Koppen, C.S.A. van; Jansen, P. - \ 2010
[S.l.] : Stichting Veldwerk Nederland [etc.] - 72
kinderen - jeugd - ouderlijk gedrag - ouder-kind relaties - perceptie - attitudes - landschapsbeleving - belevingswaarde - natuur - natuur- en milieueducatie - children - youth - parental behaviour - parent child relationships - perception - attitudes - landscape experience - experiential value - nature - nature and environmental education
Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de invloed van jeugdervaringen - met name in de basisschoolperiode - op de manier waarop mensen later omgaan met natuur en milieu. Het onderzoek bouwt voort op het onderzoek "Hoe duurzaam is NME?" van Smit et al. (2006). Uit de steekproef van Smit werden 23 respondenten van vier scholen geselecteerd. Daarbij is gezorgd voor een gebalanceerde vertegenwoordiging van leerlingen met meer en minder milieubetrokkenheid en scholen met relatief veel en weinig NME-activiteiten. Uit de resultaten blijkt dat ouders de meeste invloed hebben op de manier waarop mensen met natuur en milieu omgaan. Voor een meerderheid van de respondenten hebben de ouders duidelijk invloed gehad op de huidige omgang met natuur en milieu.
Biodiversiteit in tuin en plantsoen
Hoffman, M.H.A. - \ 2010
Boskoop : All-Round Communications, - 19
vegetatie - struiken - bomen - biodiversiteit - tuinen - drachtplanten - groene gevels - groene daken - belevingswaarde - insect-plant relaties - stedelijke gebieden - vegetation - shrubs - trees - biodiversity - gardens - pollen plants - green walls - green roofs - experiential value - insect plant relations - urban areas
Een rijk en gevarieerd groen in de stad wordt niet alleen door burgers erg gewaardeerd, maar het kan ook een uitstekende bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Het biedt veel soorten insecten, vogels en andere dieren nieuwe levenskansen. En bovendien wordt zo de natuur dicht bij huis gehaald. Deze publicatie bevat achtergrondinformatie over biodiversiteit in de stad, met soorttabellen van planten die bijvoorbeeld bijen, vlinders of vogels aantrekken. Ook worden tips gegeven over bepaalde beplantingsvormen en voorbeelden genoemd van creatieve initiatieven van gemeentes om biodiversiteit te bevorderen.
LNV Kennisbasisdag 2010 KB1 speerpunt ‘Groene Leefomgeving in Urbane Gebieden’
Aalbers, Carmen - \ 2010
physical planning - rural rural migration - urban areas - quality of life - social welfare - green belts - rural urban relations - recreational activities - public parks - experiential value
Op een kaal plein valt niets te kiezen (Interview)
Boo, M. de; Lenzholzer, S. - \ 2010
Resource: weekblad voor Wageningen UR 4 (2010)20. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 15.
stedelijke planning - ontwerp - open ruimten - klimaatverandering - stedelijke gebieden - straatbomen - omgevingstemperatuur - belevingswaarde - openbaar groen - groene gevels - groene daken - urban planning - design - open spaces - climatic change - urban areas - street trees - environmental temperature - experiential value - public green areas - green walls - green roofs
Pleinen en straten worden geteisterd door gure windvlagen of je smelt juist weg als de zon flink schijnt. In haar proefschrift legt Sanda Lenzholzer uit dat ontwerpers meer rekening moeten houden met het microklimaat in de stad. Dat houdt ook de aso’s op afstand.
Natuurbeelden in de hedendaagse literatuur; Autochtone en allochtone schrijvers met elkaar vergeleken
Kloek, M.E. ; Schouten, M.G.C. ; Arts, B.J.M. - \ 2010
Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 27 (2010)1. - ISSN 0169-6300 - p. 5 - 15.
natuurbescherming - perceptie - etnische groepen - natuur - belevingswaarde - burgers - nature conservation - perception - ethnic groups - nature - experiential value - citizens
Natuurorganisaties realiseren zich dat het belangrijk is burgers bij hun beleid te betrekken. Dat geldt ook voor allochtone burgers. Hoe denken zij eigenlijk over natuur? Zijn er verschillen in natuurbeleving tussen allochtone en autochtone Nederlanders? Door natuurbeelden in de hedendaagse Nederlandse literatuur van schrijvers te vergelijken, gaat dit artikel daarop in. De allochtone schrijvers zijn beperlkt tot schrijvers uit een deel van de islamitische cultuurgebieden, namelijk Marokko.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.