Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 39

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==facilities
Check title to add to marked list
Facility management in Dutch higher education
Kok, H.B. - \ 2015
Wageningen University. Promotor(en): Onno Omta, co-promotor(en): Mark Mobach. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789462573499 - 133
facilitaire diensten - gebouwen - onderwijs - hoger onderwijs - universiteiten - kwaliteit - ontwerp - voorzieningen - bedrijfsvoering - nederland - facility management - buildings - education - higher education - universities - quality - design - facilities - management - netherlands
This book discusses whether, and if so, how facility management can contribute to educational achievements at Dutch higher education institutions.
Leefbaarheid & kulturhusen : welke overheid doet wat?
Fontein, R.J. ; Hogenkamp, M. ; Kranendijk, J. - \ 2010
Wageningen : Alterra [etc.] - 10
plattelandsontwikkeling - plattelandsgemeenschappen - gemeenschapsontwikkeling - voorzieningen - participatie - gezondheid op regionaal niveau - regionaal beleid - overijssel - rural development - rural communities - community development - facilities - participation - community health - regional policy - overijssel
Een discussienotitie over verschillende overheidsrollen, taken en verantwoordelijkheden bij het waarborgen van leefbaarheid, specifiek de ontwikkeling van het kulturhus-concept.
Effects of diurnal emission patterns and sampling frequency on precision of measurement methods for daily ammonia emissions from animal houses
Estelles, F. ; Calvet, S. ; Ogink, N.W.M. - \ 2010
Biosystems Engineering 107 (2010)1. - ISSN 1537-5110 - p. 16 - 24.
livestock buildings - poultry houses - rates - facilities
Ammonia concentrations and airflow rates are the main parameters needed to determine ammonia emissions from animal houses. It is possible to classify their measurement methods into two main groups according to the sampling frequency: semi-continuous and daily average measurements. In the first method, ammonia concentrations and airflow rates are monitored during a certain period and instant emission rates are calculated. When using daily average methods, 24-h average ammonia concentrations and airflow rates are used to determine the average daily emission rate. As less information is used in the second method, an error may be expected. The aim of this work was to determine the nature and magnitude of this error. Three databases containing data from semi-continuous ammonia emissions measurements from different animal houses (pigs, poultry and rabbits) in three European countries (Denmark, The Netherlands and Spain) were used to characterise this error. An average systematic deviation between methods of 1.5% was found. The magnitude of this bias was directly related to the daily variation of ammonia concentration and airflow rate. The magnitude of this bias, and also the random component of the error, were modelled. The developed model adequately described variation in bias in the studied dataset (R2 = 0.85) and can be used as a tool to decide which type of measurement methods can be used.
Ontwerpsessies dierfaciliteiten 'de Born' september-november 2005 : proces en resultaat
Eijk, O.N.M. van - \ 2006
Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 14) - 48
agrarisch onderwijs - universiteiten - dieren - laboratoriumdieren - huisvesting, dieren - ontwerp - gebouwen - architectuur - voorzieningen - wetenschappelijk onderzoek - agricultural education - universities - animals - laboratory animals - animal housing - design - buildings - architecture - facilities - scientific research
De dierfaciliteiten van het departement dierwetenschappen Wageningen UR verhuizen. Het departement heeft dierfaciliteiten die zijn bestemd voor onderwijsgerelateerd onderzoek. Het meest bekend zijn de faciliteiten vis en de klimaat respiratiecellen. Ook zijn er faciliteiten voor varkens, kippen en rundvee en het centrum voor kleine proefdieren. De huidige faciliteiten voor onderwijs en onderzoek op de Haar (Zodiac) en de Ossekampen worden verplaatst naar de Born. Tegelijkertijd is door de verbreding van het onderwijs met gezelschapsdieren, de behoefte aan dierfaciliteiten verbreed. De verhuizing van het departement, met alle bijbehorende kansen en restricties, vraagt om een herziening van de faciliteiten. De groep transitiestudies van Animal Sciences Group van Wageningen UR in Lelystad is de opdracht verleend tot opzet en begeleiding van ontwerpsessies voor dierfaciliteiten ‘de Born. Tijdens een bijeenkomst werd het proces en de resultaten van de ontwerpsessies besproken en drie ontwerpen nader toegelicht
Het platteland op de kaart : sociaal-economische verkenning
Beek, H. van der; Bos, E. ; Sluis, B. van der - \ 2000
Den Haag : LEI - ISBN 9789052425658 - 104
platteland - landbouw - werkgelegenheid - plattelandsbevolking - sociale situatie - economische situatie - voorzieningen - natuur - economie - plattelandsontwikkeling - sociale economie - provincies - nederland - rural areas - agriculture - employment - rural population - social situation - economic situation - facilities - nature - economics - rural development - socioeconomics - provinces - netherlands
Procesmonitoring van bodemluchtventilatie onder geconditioneerde omstandigheden op semi-veldschaal; een grootschalige onderzoeksfaciliteit voor biologische in situ bodemreiniging
Vos, J.A. de; Smit, A.L. ; Grotenhuis, J.T.C. ; Rappoldt, C. - \ 2000
Gouda : CUR - 19
bioremediëring - bodem - ventilatie - bodemverontreiniging - onderzoek - inventarisaties - experimenten - volksgezondheidsbevordering - voorzieningen - bioremediation - soil - ventilation - soil pollution - research - inventories - experiments - sanitation - facilities
Reinigingsplaatsen voor veewagens op varkensbedrijven
Roelofs, P.F.M.M. ; Nijskens, J.J.W. - \ 1998
Rosmalen : Praktijkonderzoek varkenshouderij (Proefverslag / Praktijkonderzoek Varkenshouderij P1.205) - 16
veevervoer - varkens - trucks - trekkers - schoonmaken - desinfectie - voorzieningen - locatie - transport of animals - pigs - tractors - cleaning - disinfection - facilities - location
De inrichting van reinigingsplaatsen voor veewagens
Roelofs, P. - \ 1998
Praktijkonderzoek varkenshouderij 12 (1998)2. - ISSN 1382-0346 - p. 22 - 23.
veevervoer - varkens - trucks - trekkers - schoonmaken - desinfectie - voorzieningen - locatie - transport of animals - pigs - tractors - cleaning - disinfection - facilities - location
Veewagens moeten op elk afleveradres worden gereinigd. Bij slachterijen en exportplaatsen gebeurt dat op een helling van 3 tot 6%. Het ook nog eens 4% zijdelings schuin zetten van de veewagen levert geen tijdwinst en geen waterbesparing op.
Vloerontwerp voor 50% ammoniakemissiereductie. Snelle afvoer van urine is de oplossing
Bouquet, G.Chr. ; Braam, C.R. - \ 1997
Agrabeton 7 (1997)1. - ISSN 0167-3246 - p. 14 - 15.
stallen - roostervloeren - vloeren - rundvee - afmesten - schoonmaakgereedschap - structuren - constructie - bouwconstructie - bouwmaterialen - beton - versterking - bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - luchtverontreiniging - ammoniak - emissie - vervluchtiging - laboratoria - voorzieningen - stalls - grid floors - floors - cattle - finishing - cleaning equipment - structures - construction - building construction - building materials - concrete - reinforcement - management - sustainability - air pollution - ammonia - emission - volatilization - laboratories - facilities
Uit het IMAG-DLO onderzoek naar ammoniakemissie-arme stallen is een vloerontwerp voor rundvee naar voren gekomen, dat voldoet aan de door de overheid gestelde eis van minimaal 50 procent reductie ten opzichte van een traditionele ligboxenstal met betonroosters en een onder de stalvloer gelegen mestkelder. De basisprincipes worden in dit artikel nader beschreven
Inzet van een tendersysteem bij de SBL-regeling
Ham, A. van den; Kolkman, G. - \ 1996
Wageningen : IBN-DLO - 45
bosbouw - weiden - bossen - landbouwgrond - relaties - ontbossing - bebossing - subsidies - premies - regering - bedrijfsvoering - bestedingen - dienstensector - overheidsbestedingen - nederland - voorzieningen - forestry - pastures - forests - agricultural land - relationships - deforestation - afforestation - grants - government - management - expenditure - services - public expenditure - netherlands - facilities
Budgettering van facilitaire activiteiten in algemene ziekenhuizen in Nederland, 1995/1996. De stand van zaken in 1995. (Budgeting of Facility Services in General Hospitals in the Netherlands, the state of the art in 1995/1996).
Geerkens, H.J.G. ; Ophem, J.A.C. van; Duysens, M.M.A. ; Lenselink, M. ; Melger, K.I.M. ; Nota, M.E.D.A. ; Oosterom, I.D. ; Roffelsen, L.G. - \ 1996
Zeist : BUFAZ - 82
bedrijfsvoering - leiderschap - organisaties - boekhouden - boekhouding - budgetten - schattingen - financiële planning - onderzoek - inkomen - consumptie - verpleeghuizen - gezondheidscentra - gebouwen - sociaal welzijn - gezondheidszorg - ziekenhuizen - financiën - huishoudens - ziekenhuiscatering - Nederland - voorzieningen - institutionele huishoudens - management - leadership - organizations - book-keeping - accounting - budgets - estimates - financial planning - research - income - consumption - nursing homes - health centres - buildings - social welfare - health care - hospitals - finance - households - hospital catering - Netherlands - facilities - institutional households
De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1988 van het Institut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1988
Dekkers, J.M.J. - \ 1989
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2049) - 47
proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1987 van het Instituut voor Bodemvruchtbarheid, gekarteerd in 1987
Dekkers, J.M.J. - \ 1988
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 2002) - 47
proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1986 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1986
Kiestra, E. ; Dekkers, J.M.J. - \ 1987
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering nr. 1944) - 47
proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
Produktieplanning van potplantenbedrijven : plaatsen en verplaatsen van partijen
Barendse, A.N.H. - \ 1986
Wageningen : IMAG [etc.] (IMAG-nota no. 240) - 50
automatisering - agrarische bedrijfsvoering - agrarische bedrijfsplanning - planning - potplanten - productie - voorzieningen - binnen kweken (van planten) - locatie - automation - farm management - farm planning - pot plants - production - facilities - indoor culture - location
De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1983 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1984
Dekkers, J.M.J. - \ 1985
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1808) - 48
proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1984 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1984
Dekkers, J.M.J. - \ 1985
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1823) - 47
proefvelden - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - kaarten - nederland - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - bemesting - experimental plots - field experimentation - laboratories - maps - netherlands - soil surveys - trials - facilities - fertilizer application
Onderdelenvoorziening in de landbouwmechanisatie : een operationele analyse
Ritter, J.P. - \ 1984
Landbouwhogeschool Wageningen. Promotor(en): A. Moens, co-promotor(en): P. van Beek. - Wageningen : Ritter - 379
operationeel onderzoek - landbouwwerktuigen - boerderij uitrusting - reserveonderdelen - buffervoorraden - marketing - bedrijfsvoering - voorzieningen - operations research - farm machinery - farm equipment - spare parts - buffer stocks - marketing - management - facilities

The procurement of spare parts in Dutch agricultural mechanisation has been investigated at wholesale and retail level.

At wholesale level the importers are the main distributors of equipment and spare parts and here the main objective is to treat stock control as a feedback system, with the degree of service as principal performance indicator. This gives rise to a number of organisational and operational problems, related to lead times, definition of service and forecasting. The proper control of lead times is a prerequisite for stock control of spare parts and therefore the lead time variability should be taken into account. The registration of the achieved level of service depends on the way service is defined. For every article a reorder level is calculated using a probability density function to guide it to its desired service level. Particularly in the case of spare parts supply, where machines are waiting for repair, not only should the measure of service take into account the number of items short, but also the duration of shortages. With regard to the necessary short term forecasting of demand, it has been pointed out that for non-seasonal demand simple models suffice, but special models are required for both recognition and forecasting of seasonal consumption of spare parts e.g. for harvesting equipment.

When the need for information processing at the dealers' level was investigated, improper management with the dealers was found to be the cause of many of the inventory problems with the importers. Introduction of electronic dataprocessing techniques opens the way to automatic information exchange between importers and dealers. Once a data exchange network has been established for the updating of article data and automatic ordering, the next development is to use this as a basis for the exchange of spare parts. In this way surplusses at one place are used to compensate for shortages at another.

Exchange of information and material in an organised way may lead to integral stock control. The effects of the latter were investigated by means of a discrete simulation model with a multi-echelon structure. Simulation of the situation whereby shortages at dealers' level can be quickly filled by exchanges from other dealers not only showed a dramatic reduction of rushorders at wholesale level, but also a reduction of the waiting times for customers in case of shortage with both importer and dealer.

De bodemgesteldheid van een reeks bemestingsproefvelden uit 1981 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid, gekarteerd in 1982
Dekkers, J.M.J. - \ 1983
Wageningen : STIBOKA (Rapport / Stichting voor Bodemkartering no. 1666) - 46
proefvelden - kunstmeststoffen - experimenteel veldonderzoek - laboratoria - mest - kaarten - nederland - plantenvoeding - bodemkarteringen - proeven - voorzieningen - experimental plots - fertilizers - field experimentation - laboratories - manures - maps - netherlands - plant nutrition - soil surveys - trials - facilities
Onderzoek naar de geschiktheid van de Diadem versnipperaar voor de voorbewerking van volumineuze gewasmonsters
Datema, P. ; Caem, H.E. van - \ 1979
Haren (Gr.) : IB (Nota / Instituut voor Bodemvruchtbaarheid no. 78) - 11
chemische analyse - chemische samenstelling - hakselaars - hamermolens - laboratoria - planten - voorzieningen - chemical analysis - chemical composition - choppers - hammer mills - laboratories - plants - facilities
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.