Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 143

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Eindrapportage HNT Gerbera : de gerberateler aan zet voor HNT valorisatie
  Persoon, Stefan ; Weel, P.A. van; Gelder, A. de - \ 2016
  Wageningen UR Glastuinbouw - 22
  glastuinbouw - snijbloemen - gerbera - sierteelt - bedrijfsvergelijking in de landbouw - tuinbouw - teeltsystemen - klimaatregeling - energiegebruik - rassen (planten) - greenhouse horticulture - cut flowers - gerbera - ornamental horticulture - farm comparisons - horticulture - cropping systems - air conditioning - energy consumption - varieties
  Sinds het najaar van 2009 is er onderzoek gedaan naar Het Nieuwe Telen (HNT) in de Gerberateelt, gevolgd door meerdere valorisatietrajecten in de praktijk. Er was binnen de sector behoefte om deze kennis centraal bijeen te brengen, wat ook is geslaagd. De drie systemen van HNT zorgen niet voor een extra kwalitatieve verbetering in de vorm van minder bloemsmet en rotkoppen. De verwachting in 2012 was dat met slurven onderdoor er meer luchtbeweging zou zijn door het gewas en een drogend effect. Het omgekeerde bleek het geval: bij de luchtslurf onderdoor is het VD rondom de bloem lager wat kan leiden tot smet. Bij luchtslurven bovendoor bleek dit niet het geval. Voor wat betreft rotkoppen kan niet zondermeer gezegd worden dan een van de systemen de voorkeur geniet. Een hypothese is dat uitstraling in de nacht in negatieve zin bijdraagt aan suikerrot, doordat op specifieke momenten er lokaal onvoldoende verdamping is in de bloem. Het optreden van suikerrot is nog steeds een niet getackeld teeltprobleem in Gerbera.
  Optimaal water geven in de boomkwekerij : Eindrapportage Boomkwekers aan de slag met innovatief waterbeheer
  Vreman, H. ; Dalfsen, P. van; Brouwer, J. ; Wijk, D. van; Nannes, L. - \ 2015
  Zwolle : LTO NOORD - 146
  boomkwekerijen - duurzame landbouw - waterbeheer - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - irrigatiesystemen - waterbehoefte - gewassen, groeifasen - teeltsystemen - forest nurseries - sustainable agriculture - water management - farm comparisons - farm management - irrigation systems - water requirements - crop growth stage - cropping systems
  Het doel van het project is om een aantal innovatieve meetmethodes zodanig met elkaar te integreren, zodat inzicht ontstaat in de bodem in relatie tot de waterbehoefte en de gewasgroei en deze optimaal gestuurd kunnen worden.
  NSO-typering 2015; Typering van agrarische bedrijven in Nederland
  Everdingen, W.H. van - \ 2015
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 2015-084) - 36
  landbouw bedrijven - bedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsvoering - opbrengsten - inkomsten uit het landbouwbedrijf - bedrijfsgrootte in de landbouw - bedrijfsgegevens - standaardisering - classificatie - agrarische economie - farming - businesses - farm comparisons - management - yields - farm income - farm size - farm accountancy data - standardization - classification - agricultural economics
  In 2014 is voor de Nederlandse variant een nieuw kengetal geïntroduceerd: de Standaard Verdiencapaciteit (SVC) van bedrijven. Dat kengetal is ontwikkeld vanwege verschillen in marge tussen de sectoren. Met de SVC is de bedrijfsgrootte van bedrijven over bedrijfstypen heen meer gerelateerd aan arbeidsinzet en resultaat dan bij de Standaardopbrengst (SO) het geval is. De classificatie is gekoppeld aan de Landbouwtelling. De normen worden berekend voor de categorieën dieren en gewassen die in de Landbouwtelling worden uitgevraagd. Het doel van dit document is inzicht verschaffen in de achtergronden, rekenschema’s, indelingen en normen die bij de typering in gebruik zijn rond de Landbouwtelling van 2015. Achtereenvolgens komen in de volgende paragrafen de Standaardopbrengst (1), de NSO-typering (2), de Standaard Verdiencapaciteit (3) en het gebruik van de gegevens (4) aan bod.
  Stadslandbouw in kantoorpanden: Optie of utopie?
  Spruijt, J. ; Vermeulen, T. ; Jansma, J.E. ; Haan, J.J. de; Sukkel, W. - \ 2015
  Lelystad : PPO AGV
  stadslandbouw - kantoren - rentabiliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - teeltsystemen - teelt in meer lagen - containerplanten - eetbare paddestoelen - groene daken - insecten als voedsel - urban agriculture - offices - profitability - farm comparisons - cropping systems - multistorey cropping - container grown plants - edible fungi - green roofs - insects as food
  Er zijn in Nederland nog nauwelijks concrete voorbeelden van stadslandbouw in kantoorgebouwen en het zal moeilijk zijn om rendabele business cases te creëren. Agrarische productie in leegstaande gebouwen is hier namelijk veel duurder dan conventionele productie in de open grond of in de kas. Stadslandbouw is daarom geen structurele oplossing voor de huidige grootschalige kantorenleegstand.
  Monitoring Eerste Pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid : overzicht van de dataverzameling in Nederland
  Smit, A.B. ; Prins, H. ; Doorn, A.M. van - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-030) - ISBN 9789086156894 - 58
  gemeenschappelijk landbouwbeleid - nederland - inkomsten uit het landbouwbedrijf - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - cap - netherlands - farm income - farm management - farm comparisons
  De Europese Commissie vraagt de lidstaten voor de evaluatie van de eerste Pijler van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de horizontale aspecten ervan, vier categorieën indicatoren te monitoren: 1) Impactindicatoren; 2) Resultaatindicatoren; 3) Outputindicatoren; en 4) Contextindicatoren. In dit rapport is onderzocht en weergegeven hoe en door wie de benodigde data worden verzameld, of de kwaliteit hiervan voldoende is en of de borging van de datavoorziening geregeld is. Met deze monitoringsdata gaat de Commissie dit onderdeel van haar beleid evalueren.
  Impact of UTZ Certification of cocoa in Ivory Coast. Assessment framework and baseline
  Ingram, V.J. ; Waarts, Y.R. ; Ge, L. ; Vugt, S.M. van; Wegner, Lucia ; Puister-Jansen, L.F. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2014-010) - ISBN 9789086156764 - 174
  cacao - ivoorkust - duurzame ontwikkeling - theobroma cacao - kwaliteit voor voedselverwerking - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - bedrijfsvergelijking in de landbouw - certificering - cocoa - cote d'ivoire - sustainable development - theobroma cacao - food processing quality - keeping quality - storage quality - farm comparisons - certification
  Since 2008 UTZ Certified has implemented a programme in Ivory Coast to enhance sustainability in the cocoa supply chain through the implementation of the UTZ Code of Conduct. The programme has supported farmers to become organised into cooperatives, receiving training on farm management and organisational capacity building, and become certified. Starting off with four cooperatives, two traders and Solidaridad as partners, it has grown into a large scale programme. By June 2012 86 cooperatives were certified, 44,624 farmers reached, and 128,582 tons of certified cocoa had been produced from an estimated farm area of 219,100 hectares. Eight traders and the Sustainable Trade Initiative (IDH) are now partners, who are implementing certification as part of broader activities to support cocoa farmers, their cooperatives and communities. As of June 2013, a further 103 cooperatives were in the process of certification. This report serves two purposes: it provides a baseline of farm-level situation as of mid-2013, which can be used to measure changes in indicators in future impact assessments. It also provides an initial assessment of impacts by comparing different groups of cocoa farmers. It provides information about the inclusiveness of the UTZ Certified cocoa programme in Ivory Coast. It evaluates how certification and related activities have affected farmers’ knowledge and implementation of good agricultural practices, social and environmental issues in line with the UTZ Certified Code of Conduct and assesses the added value of certification. Lessons learned are drawn from the results, feeding recommendations to improve the quality and effectiveness of the programme.
  KWIN nu ook als app
  Rotgers, G. ; Vermeij, I. - \ 2014
  V-focus 11 (2014)5. - ISSN 1574-1575 - p. 37 - 37.
  veehouderij - pluimveehouderij - varkenshouderij - rundveehouderij - informatiesystemen - statistische gegevens - kwantitatieve analyse - agrarische economie - bedrijfseconomie - begroting van agrarisch bedrijf - bedrijfsvergelijking in de landbouw - toepassingen - livestock farming - poultry farming - pig farming - cattle husbandry - information systems - statistical data - quantitative analysis - agricultural economics - business economics - farm budgeting - farm comparisons - applications
  KWIN, Kwantitatieve Informatie Veehouderij, verscheen de afgelopen 25 jaar als lijvig handboek, zowel op papier als digitaal. Dit najaar is daar een serie apps bij gekomen, waarmee adviseurs en veehouders zelf saldo- en kostprijsberekeningen kunnen maken. De apps zijn beschikbaar voor de pluimvee-, varkens- en rundveehouderij.
  Regio heeft grote invloed op levensvatbaarheid
  Pellikaan, F. ; Ouweltjes, W. ; Windig, J.J. ; Muskens, J. ; Linden, R. van der; Pelt, M.L. van; Calus, M.P.L. - \ 2014
  Veeteelt 31 (2014)14. - ISSN 0168-7565 - p. 10 - 13.
  melkveehouderij - kalveren - levensvatbaarheid - geboorte - vaarzen - grote landbouwbedrijven - bedrijfsgrootte in de landbouw - landbouwstatistieken - bedrijfsvergelijking in de landbouw - invloeden - dairy farming - calves - viability - birth - heifers - large farms - farm size - agricultural statistics - farm comparisons - influences
  Een afname van zes procent levend geboren kalveren van vaarzen tussen 1995 en 2010 was aanleiding voor nieuw sectoronderzoek. Uit de inventarisatie blijkt dat naast bekende factoren als draagtijd en geboorteverloop de regio waar het bedrijf is gehuisvest en het seizoen van afkalven zorgen voor opmerkelijke verschillen in levensvatbaarheid van kalveren.
  Economische winst te halen bij voerproductie
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2014
  V-focus 11 (2014)2. - ISSN 1574-1575 - p. 29 - 31.
  melkveehouderij - melkopbrengst - melkveevoeding - kosten-batenanalyse - efficiëntie - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - duurzaamheid (sustainability) - dairy farming - milk yield - dairy cattle nutrition - cost benefit analysis - efficiency - farm management - farm comparisons - sustainability
  Door een efficiënte bedrijfsvoering scoort Koeien & Kansen-deelnemer Adrian Houbraken economisch bovengemiddeld goed. Hij bewijst dat lage mineralenverliezen naar het milieu (door een hoge benutting) goed samengaan met economie. Verdere verbetering van de efficiëntie lijkt vooral mogelijk bij de voerproductie.
  Scouting Vollegrondsgroenten op zand (2007-2010), een verkennend onderzoek
  Hooijboer, A.E.J. ; Meer, R.W. van der; Fraters, B. ; Leeuwen, T.C. van - \ 2014
  Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - 47
  vollegrondsteelt - groenteteelt - bladgroenten - asparagus - aardbeien - preien - nitraatuitspoeling - zandgronden - noord-brabant - limburg - nederland - bedrijfsvergelijking in de landbouw - emissie - grondwater - outdoor cropping - vegetable growing - leafy vegetables - asparagus - strawberries - leeks - nitrate leaching - sandy soils - noord-brabant - limburg - netherlands - farm comparisons - emission - groundwater
  Het onderzoek omvat twaalf bedrijven die asperges, aardbeien, prei of bladgewassen (zoals sla) verbouwen, voornamelijk gelegen in de zandgebieden van Limburg en Noord-Brabant (Zand Zuid). Alle bedrijven blijken een hoge nitraatconcentratie in het grondwater te hebben (meer dan 80 milligram per liter). De hoge nitraatconcentratie valt deels te verklaren door de droge zandgrond waarop de bedrijven liggen. In dit type grond wordt weinig nitraat afgebroken en spoelt er relatief veel uit naar het grondwater.
  Agro Vertrouwensindex
  Jukema, Gerben ; Jongeneel, Roel ; Dalhuisen, J. ; Jong, W. de; Osinga, K.J. ; Zeinstra, F. ; Galen, M.A. van; Breembroek, J. ; Klink, J. - \ 2013
  Wageningen Economic Research
  economic sectors - agricultural sector - agroindustrial sector - statistics - farm comparisons - farm development - farm results - farm surveys - agricultural economics - economic development
  De Agro vertrouwensindex geeft op reguliere basis een beeld van de stemming onder agrarische ondernemers in Nederland. Naast het sentiment van de ondernemers wordt ook gevraagd naar de ontwikkeling in enkele belangrijke bedrijfsfactoren, zoals kosten productie, opbrengstprijs, omzet en winst. Deze website geeft daardoor elk kwartaal een actueel inzicht in de stand van zaken in de agrarische sector en een vooruitblik op de korte en de wat langere termijn. Beleidsmakers en bedrijven hebben door de Agro vertrouwensindex een actueel, wetenschappelijk en representatief beeld van de sector in handen. Door de vooruitblik is het mogelijk in te spelen op ontwikkelingen en hier het beleid op af te stemmen. Inzicht in de impact van beleidsbeslissingen, wijzigingen in inkomens- of concurrentiepositie kunnen met deze agro vertrouwensindex worden gevolgd. Door coördinatie met vertegenwoordigers van het landbouwbedrijfsleven en kennisinstellingen uit verschillende EU-lidstaten onder de vlag van Copa-Cogeca, de Europese belangenorganisatie van land- en tuinbouw ondernemers en hun coöperaties, worden resultaten van de agro vertrouwensindex vergeleken met de ontwikkelingen in andere EU-lidstaten.
  KWIN Veehouderij bestaat 25 jaar
  Vermeij, Izak - \ 2013
  livestock farming - information systems - statistical data - quantitative analysis - agricultural economics - business economics - farm budgeting - farm comparisons - agricultural prices
  Betere sturing met vernieuwde kengetallen varkenshouder
  Vermeij, I. ; Holster, H.C. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 678) - 141
  varkenshouderij - zeugen - vleesvee - beren (varkens) - indexen - standaardisering - registratie - bedrijfsvergelijking in de landbouw - pig farming - sows - beef cattle - boars - indexes - standardization - registration - farm comparisons
  Dit rapport bevat een gedetailleerde beschrijving van de afspraken, die gemaakt zijn voor het uniform berekenen en presenteren van kengetallen voor varkensbedrijven (versie 2012). In deze versie zijn de technische en economische kengetallen beschreven voor zowel de zeugenhouderij, de vleesvarkenshouderij als voor combi-varkensbedrijven. De noodzaak van uniform berekende kengetallen wordt behalve door de behoefte aan externe bedrijfsvergelijking, steeds meer ingegeven door de behoefte aan interne bedrijfsvergelijking.
  De kunst van het weg laten
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2012
  V-focus 9 (2012)3. - ISSN 1574-1575 - p. 26 - 28.
  melkveehouderij - melkproductie - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - duurzaamheid (sustainability) - dairy farming - milk production - farm comparisons - farm management - sustainability
  Een simpele bedrijfsvoering met de focus op melkproductie. Dat is kort samengevat de strategie van Koeien & Kansen-bedrijf Hagoort. Onder de streep leverde deze aanpak 20.000 euro meer op in 2010 in vergelijking met overeenkomstige bedrijven.
  Economie in de lift
  Doornewaard, G.J. ; Haan, M.H.A. de - \ 2012
  V-focus 9 (2012)1. - ISSN 1574-1575 - p. 24 - 26.
  melkveehouderij - bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - inkomsten uit het landbouwbedrijf - dairy farming - farm comparisons - farm management - farm income
  Gemiddeld was het saldo van de Koeien & Kansen-bedrijven in 2010 maar iets lager dan dat van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf, ondanks een fors hogere intensiteit. De kasstroom ligt 1,10 euro per 100 kg melk hoger. Het economisch resultaat is in 2010 fors verbeterd in vergelijking met 2009, vooral door hogere melkopbrengsten. De vijf ‘nieuwe’ bedrijven, die in 2010 onderdeel werden van Koeien & Kansen, maken wat betreft economische resultaten een sterke eerste indruk.
  Antibioticagebruik deels afhankelijk van bedrijfsvoering
  Kuipers, A. ; Ensing, C. ; Koops, W.J. - \ 2012
  V-focus 9 (2012)1. - ISSN 1574-1575 - p. 28 - 30.
  melkveehouderij - antibiotica - dosering - antibioticaresistentie - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - dairy farming - antibiotics - dosage - antibiotic resistance - farm management - farm comparisons
  Het antibioticagebruik op bedrijven varieert in hoge mate. De verschillen blijken deels afhankelijk van de bedrijfsvoering. De melkveehouder met een wat groter quotum, lager celgetal en hogere gezondheidsstatus gebruikt meer. Dit is in feite de ‘succesvolle’ veehouder. Dit lijkt dus de groep om op te focussen.
  Ierland en Frankrijk: wat doen ze er anders?
  Aarts, H.F.M. ; Haan, M.H.A. de - \ 2011
  V-focus 8 (2011)4. - ISSN 1574-1575 - p. 36 - 37.
  melkveehouderij - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsvergelijking in de landbouw - ierse republiek - frankrijk - noordwest-europa - dairy farming - farm management - farm comparisons - irish republic - france - northwestern europe
  In het Europese project Dairyman werken belangrijke melkveegebieden in Noordwest-Europa samen aan de gewenste ontwikkeling van hun melkveebedrijven. Dit gebeurt op een vergelijkbare manier als in het mineralenproject Koeien & Kansen. Door deze samenwerking komt extra kennis beschikbaar en is vergelijking mogelijk, wat leerzaam is. Wat doen ze in het buitenland anders dan wij en waarom? Een kijkje op het melkveebedrijf in Ierland en West-Frankrijk.
  Dynamische bedrijfsvergelijking op maat
  Tomson, N.C. ; Doornewaard, G.J. ; Hamers-van den Berkmortel, N.W.T.H. van den - \ 2010
  Den Haag : LEI Wageningen UR
  bedrijfsvergelijking in de landbouw - agrarische economie - agrarische bedrijfsvoering - type voorbeelden - farm comparisons - agricultural economics - farm management - type specimens
  Door middel van bedrijfsvergelijking (benchmarking) kan een ondernemer de behaalde bedrijfsresultaten ‘spiegelen’ aan die van collega-bedrijven, om zodoende de eigen resultaten beter te kunnen beoordelen. Door te vergelijken met bedrijven die qua bedrijfsopzet zo veel mogelijk lijken op het bedrijf van een ondernemer, kunnen verschillen in resultaten verklaard worden door verschillen in de bedrijfsvoering. Dit helpt de ondernemer om zijn strategie te toetsen en om de sterke en minder sterke punten in de bedrijfsvoering op te sporen. Het benchmarkprogramma Face-IT biedt de mogelijkheid om bedrijfsvergelijkingen te maken voor verschillende sectoren, waarbij de gebruiker zelf kan aangeven op basis van welke criteria een spiegelgroep (vergelijkingsgroep) wordt samengesteld. Face-IT kan zo als hulpmiddel worden ingezet bij bedrijfsoptimalisatie, maar kan ook gebruikt worden bij het verkennen van nieuwe strategieën. Het programma is beschikbaar via internet
  Onderzoek blauwverkleuring bij Anthurium: resultaten bedrijfsvergelijking september 2009
  Garcia Victoria, N. ; Warmenhoven, M.G. - \ 2010
  vergelijkend onderzoek - blauwkleuring - bloemen - anthurium - klimaat - bedrijfsvergelijking in de landbouw - comparative research - blue stain - flowers - anthurium - climate - farm comparisons
  10 telers van de soort ‘Tropical’ hebben klimaatgegevens en bloemen geleverd voor een bedrijfsvergelijking naar de redenen van het optreden van blauwverkleuring. Blauwverkleuring deed zich bij alle kwekers voor; de mate waarin varieert per kweker en per periode
  Verschillen in kostenstructuur van land- en tuinbouwbedrijven
  Veen, H.B. van der; Bont, C.J.A.M. de - \ 2010
  Agri-monitor 2010 (2010)nov. - ISSN 1383-6455
  landbouw - tuinbouwbedrijven - bedrijfsvergelijking in de landbouw - bedrijfsresultaten in de landbouw - economische analyse - agriculture - market gardens - farm comparisons - farm results - economic analysis
  Binnen de land- en tuinbouw zijn er in economisch en technisch opzicht grote verschillen tussen bedrijven. De economische verschillen kunnen op uiteenlopende manieren worden weergegeven. Een mogelijke invalshoek is om te kijken naar de opbouw van de kosten van bedrijven. Zo blijken er tussen de diverse typen bedrijven grote verschillen in de kostenstructuur te bestaan.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.