Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 39

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==farm leases
Check title to add to marked list
Flexibele pacht en prijstoetsing in economisch perspectief
Silvis, H.J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI report 2015-055) - 21
pachtovereenkomsten - wetgeving - grondprijzen - landbouwgrond - prijsbewaking - agrarische economie - farm leases - legislation - land prices - agricultural land - price controls - agricultural economics
In het akkoord van Spelderholt zijn enkele nieuwe pachtvormen opgenomen, waaronder flexibele pacht. De duur en prijs van deze pachtvorm zijn vrij te bepalen door partijen. De overeengekomen prijs kan echter achteraf op verzoek van pachter of verpachter door de grondkamer worden getoetst. Uit deze prijstoets volgt een bindende maximumprijs. Het ministerie van Economische Zaken onderzoekt of deze prijstoetsing en rol van de grondkamers nodig zijn. Als bijdrage aan dit onderzoek is LEI Wageningen UR opdracht verleend om de voorgestelde prijstoets vanuit economisch gezichtspunt te beoordelen.
Naar nieuwe verdienmodellen op een landgoed met pachters
Vijn, M.P. ; Borgstein, M.H. ; Alebeek, F.A.N. van; Migchels, G. - \ 2015
Lelystad : PPO AGV (PPO 630)
landgoederen - agrarische aanpassing - duurzame landbouw - landschapsbeheer - agrarisch natuurbeheer - agrarische bedrijfsvoering - pachtovereenkomsten - economische ontwikkeling - estates - agricultural adjustment - sustainable agriculture - landscape management - agri-environment schemes - farm management - farm leases - economic development
De financiering door overheden van het behoud en beheer van natuur en landschap staat onder druk. Dat dwingt landgoedeigenaren om op zoek te gaan naar extra inkomensbronnen om de kwaliteiten van natuur en landschap op hun landgoed op niveau te kunnen houden. Landgoederen hebben behoefte aan nieuwe verdienmodellen die aansluiten bij de specifieke kenmerken van hun landgoed. Voor het beheer van hun gronden zijn landgoederen mede afhankelijk van hun pachters. De gewenste ontwikkelingsrichting kan dan zijn ‘intensivering via extensivering’ waarbij ‘intensivering’ staat voor een hogere efficiëntie.
Monitoring economische ontwikkeling melkveehouderij Kampereiland e.o. 2010
Methorst, R.G. - \ 2013
Dronten : CAH Vilentum Hogeschool - 30
melkveehouderij - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - pachtovereenkomsten - regionale ontwikkeling - gemeenten - overijssel - dairy farming - farm development - farm leases - regional development - municipalities
Dit rapport is onderdeel van de monitoring Ontwikkeling Kampereiland e.o. van het effect van het project Weidse Waarden en het vigerende pachtbeleid op de ontwikkeling van het gebied Kampereiland e.o.. Deze monitoring wordt gedaan over de periode 2010-2013. Kampereiland e.o. is het grootste aaneengesloten pachtgebied van Nederland en is in zijn geheel in eigendom van Stadserven N.V.. Gemeente Kampen is door middel van het 100% aandeelhouderschap van deze N.V. op afstand eigenaar van de gronden van Kampereiland. Op basis van de verkregen economische cijfers van het jaar 2010 binnen het project is een analyse gedaan over de economische ontwikkeling van de melkveebedrijven. Deze analyse is weergegeven in dit rapport en dient ter nadere bespreking in het traject Agenda 2050 voor het Kampereiland e.o.. De hoofdvraag van dit deelrapport luidt: ‘Hoe is de economische situatie van de melkveebedrijven op Kampereiland e.o. in 2010 en hoe is dit in vergelijking met landelijke ontwikkelingen’.
Berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijzen op basis van SO in plaats van nge
Luijt, J. ; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J. - \ 2012
Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Natuurlijke hulpbronnen ) - 17
pachtovereenkomsten - landbouwgrond - grondprijzen - agrarische economie - farm leases - agricultural land - land prices - agricultural economics
De jaarlijkse berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijzen per pachtprijsgebied vindt plaats met be-hulp van steekproefbedrijven uit het Bedrijveninformatienet (Informatienet) van het LEI. De zogenaamde grondbeloningsbedrijven worden uit het Informatienet geselecteerd op basis van het bedrijfstype (akker-bouw- en melkveebedrijven) en de bedrijfsomvang (een ondergrens en een bovengrens). Voor zowel de bedrijfstypering als de bedrijfsomvang werden Nederlandse grootte-eenheden (nge) gebruikt. De nge is echter in 2010 vervangen door de standaardopbrengst (SO), vanwege gewijzigde Europese regelgeving. De wijziging heeft gevolgen voor de selectie van de grondbeloningsbedrijven (bedrijfstype en bedrijfsomvang), mogelijk resulterend in een andere samenstelling van groepen bedrijven per pachtprijsgebied en daardoor afwijkende uitkomsten bij de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijzen, de regionormen. De berekening zelf blijft ongewijzigd. De uitkomsten van de berekening kunnen evenwel verschillen vanwege een veranderde samenstelling van de steekproefbedrijven per pachtprijsgebied. Het doel van deze notitie is een voorstel te doen voor de overgang van nge naar SO ten behoeve van de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijzen waarbij het effect van de overgang op de hoogte van de regionormen zo beperkt mogelijk blijft.
Van de grond : verkenning mogelijkheden voor het inzetten van publieke grond voor maatschappelijke doelen in Eemland
Westerink - Petersen, J. ; Straalen, F.M. van; Schrijver, R.A.M. ; Schaap, B.F. ; Nijhoff, J. ; Have, P. ten; Brummelhuis, A. ; Brink, M. ; Egas, E. - \ 2010
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 269) - ISBN 9789085857259 - 66
landbouwgrond - landgebruik - grondmarkten - relaties tussen stad en platteland - pachtovereenkomsten - grondbanken - agrarisch natuurbeheer - ecosysteemdiensten - eemland - agricultural land - land use - land markets - rural urban relations - farm leases - land banks (organizations) - agri-environment schemes - ecosystem services - eemland
Eemland is één van de beste weidevogelgebieden van Nederland. Veel boeren doen al aan agrarisch natuurbeheer, maar de groei is eruit. Agrarische natuur- en landschapsvereniging Ark & Eemlandschap zou graag meer in handen hebben dan de subsidieregeling SNL om boeren te stimuleren om mee te doen. Zij ziet in grondgebruiksrecht een potentiële extra beloning, juist omdat grond schaars is. Hoge grondprijzen en een lage grondmobiliteit zijn typische problemen van stadsrandgebieden zoals Eemland. Ark & Eemlandschap zou grond in bezit bij overheden en maatschappelijke organisaties graag inzetten om extra groenblauwe diensten te stimuleren. Voor het verdelen van de publieke grond kan worden gedacht aan een grondbank als organisatievorm. Ark & Eemlandschap wil namelijk met de grondbank publieke grond in pacht uitgeven, in ruil voor extra agrarisch natuurbeheer (of klompenpaden) op grond die de boer al in gebruik of in bezit heeft. Op deze manier wil Ark & Eemlandschap boeren verleiden om bijvoorbeeld op voor de weidevogel gunstige plekken agrarisch natuurbeheer te gaan doen.
Structuur primaire land- en tuinbouw
Voskuilen, M.J. ; Bergevoet, R.H.M. ; Berkhout, P. ; Bondt, N. ; Bont, C.J.A.M. de; Luijt, J. ; Oosterkamp, E.B. - \ 2010
In: Landbouw-Economisch Bericht 2010 Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI Rapport / Onderzoeksveld Internationaal Beleid 2010-013) - p. 139 - 162.
landbouwsector - landbouwontwikkeling - bedrijfsgrootte in de landbouw - arbeidskrachten in de landbouw - landbouwgrond - pachtovereenkomsten - prijzen - duurzame landbouw - agricultural sector - agricultural development - farm size - agricultural manpower - agricultural land - farm leases - prices - sustainable agriculture
Hoofdstuk over de structuur van de Nederlandse landbouwsector.
Diversification of farm enterprises in the USA: legal incentives and legal obstacles
Grossman, M.R. - \ 2010
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 1 (2010)70. - ISSN 1874-9674 - p. 4 - 15.
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - diversificatie - nevenactiviteiten - landgebruik - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - pachtovereenkomsten - vs - farm management - entrepreneurship - diversification - ancillary enterprises - land use - farm development - farm leases - usa
This article focuses on legal incentives and legal obstacles to diversification in the US. It first outlines some farm characteristics that may influence diversification. It then turns to the possible impact of the agricultural tenancy relationship on diversification and the relevance of land-use restrictions and other laws for the producer who plans to undertake a new activity. The article then discusses a number of activities that are typical of farm diversification in the US, with an emphasis on federal government programs that support diversification. These activities include organic production, alternative crops and livestock, marketing strategies, agritourism, conservation, and production of renewable energy
Het effect van de 2 plafonds van de Uitvoeringsregeling pachtprijzen 2009 op de gemiddelde hoogte van de te betalen pachtprijs per pachtprijsgebied
Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2009
Den Haag : LEI Wageningen UR - 13
agrarische economie - pachtrecht - pachtovereenkomsten - grondprijzen - prijsbewaking - agricultural economics - tenants' rights - farm leases - land prices - price controls
Uitwerking van een helpdeskvraag over het besluit om de stijging van de pachtprijzen van bestaande contracten te voorzien van een extra maximum en de gevolgen voor de hoogte van de na 1 september 2009 te betalen pachtprijs?
Pacht als vorm van grondgebruik
Slangen, L.H.G. - \ 2009
In: Van boterberg naar biobased; De Nederlandse landbouw in perspectief / Peerlings, J.H.M., Gardebroek, C., Wageningen : Wageningen Academic Publishers - ISBN 9789086861262 - p. 205 - 223.
landbouwgrond - pachtovereenkomsten - regelingen - inventarisaties - agricultural land - farm leases - regulations - inventories
Pacht is een belangrijke institutie in de landbouw. Het maakt het mogelijk om landbouwgrond in gebruik te krijgen en daar een inkomen mee te verdienen. Het (grotendeels) volledige pachtbedrijf is in Nederland aan het verdwijnen. Landbouwers pachten in toenemende mate vanuit een eigenaarspositie grond erbij. Dat betekent dat aan de vraagkant naar pachtgrond structurele veranderingen aan het optreden zijn
Van bedreigingen naar kansen op Landgoed Scherpenzeel
Kortstee, H.J.M. - \ 2008
Agri-monitor 2008 (2008)augustus. - ISSN 1383-6455 - 2
regionale ontwikkeling - landgoederen - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - agrarische bedrijfsvoering - pachtovereenkomsten - pachtstelsel - innovaties - gebiedsontwikkeling - multifunctionele landbouw - regional development - estates - farm development - farm management - farm leases - tenure systems - innovations - area development - multifunctional agriculture
Op het Landgoed Scherpenzeel vinden een aantal ontwikkelingen plaats, zoals pachtprijsverhogingen, reconstructie, recreatiedruk, en natuur- en landschapsplannen. Dit artikel beschrijft een aanpak voor het faciliteren van gebiedsprocessen om te komen tot oplossingsrichtingen voor bedrijfs- en gebiedsontwikkeling. Een betere communicatie tussen pachters en verpachter speelt hierbij een belangrijke rol.
Commentaar op het preadvies voor de Vereniging van Agrarisch Recht d.d. 25 april 2008 'Pacht: stand van zaken en toekomst' van Louis Slangen
Luijt, J. - \ 2008
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 68 (2008)5. - ISSN 1874-9674 - p. 201 - 204.
pachtrecht - eigendomsrechten - pachtovereenkomsten - prijzen - landbouwprijzen - kritiek - tenants' rights - property rights - farm leases - prices - agricultural prices - criticism
In zijn preadvies voor de Vereniging van Agrarisch Recht (gepubliceerd in Agr.r.2008, p. 118 e.v.) levert dr. Slangen kritiek op het advies van de Commissie Pachtnormen van 2006. Dit advies heeft, zoals bekend, ten grondslag gelegen aan het nieuwe pachtprijzenstelsel. De kritiek van Slangen is vermeld in de hoofdstukken 6 en 7 van het preadvies `Pacht: stand van zaken en toekomst¿ en houdt ogenschijnlijk geen verband met de inhoud van de overige hoofdstukken. In deze bijdrage willen wij ingaan op deze kritiek.
Pacht: stand van zaken en toekomst
Slangen, L.H.G. - \ 2008
Tijdschrift voor Agrarisch Recht 68 (2008)3. - ISSN 1874-9674 - p. 118 - 130.
pachtovereenkomsten - eigendomsrechten - landgebruik - farm leases - property rights - land use
Achtereenvolgens wordt ingegaan op: ontwikkelingen in het pachtareaal in de loop van de tijd, eigenschappen van pachtcontracten, waarborgen voor investeringen in grond en gebouwen, effecten van de bundel van eigendomsrechten op het grondgebruik en eigendom, de pacht in het Pachtprijzenbesluit, effecten van de ontwikkelde methodiek voor het berekenen van de pachtprijzen, en verwachte ontwikkelingen in het pachtareaal
Land lease contracts: properties and the value of bundles of property rights
Slangen, L.H.G. ; Polman, N.B.P. - \ 2008
NJAS Wageningen Journal of Life Sciences 55 (2008)4. - ISSN 1573-5214 - p. 397 - 412.
contracten - pachtovereenkomsten - huurovereenkomsten - eigendomsrechten - regulatie - huurders - pachtrecht - liberalisatie - contracts - farm leases - leases - property rights - regulation - tenants - tenants' rights - liberalization
Contracts are mechanisms for carrying out transactions. Leasing land is a voluntary transaction in which property rights - such as user and income rights - are transferred from landowners to tenants. The bundle of property rights transferred within a lease transaction varies with the type of contractual arrangement. Analysis shows that for the landowner the value of the bundle of property rights to land is determined by the type of lease contract. Landowners prefer lease contracts with as little regulation as possible. Lease regulation can be characterized as a `handbook¿ for concluding lease contracts. However, reducing regulation requires a shift in co-ordination mechanisms from that of the handbook to that of the `invisible hand¿ (prices) and `handshake¿ (e.g., mutual adjustment). Making use of the handshake and price as co-ordination mechanisms implies that the importance of trust and reputation will increase for both tenant and landowner. In 2007, the Dutch government introduced two new types of formal lease that rely less on handbook co-ordination. Whether a more liberalized lease system will lead to a change in the area leased not only depends on landowners but also on tenants, because contracts are two-sided mechanisms.
Ontwikkeling van het pachtareaal en pachtprijzen
Voskuilen, M.J. ; Luijt, J. - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)september. - ISSN 1383-6455 - 3
landgebruik - landbouwgrond - pachtstelsel - pachtovereenkomsten - pachtrecht - wetgeving - gebruik van ruimte - oppervlakte (areaal) - Nederland - land use - agricultural land - tenure systems - farm leases - tenants' rights - legislation - space utilization - acreage - Netherlands
Terwijl het reguliere pachtareaal al jaren daalt, is het areaal grijze pacht in de laatste 10 jaar juist toegenomen. Ook is de prijs per hectare van grijze pacht hoger dan voor reguliere pacht. Het Pachtnormenbesluit van 2001 wordt dit jaar vernieuwd, zowel qua berekeningsmethode als qua hoogte van de normen.
Regionale biologische landbouw; Deel 8: De kracht van landgoederen
Stobbelaar, D.J. - \ 2007
Ekoland 27 (2007)2. - ISSN 0926-9142 - p. 40 - 41.
regionale ontwikkeling - landgoederen - grondbeheer - landeigenaren - biologische landbouw - pachtovereenkomsten - pas gestarte landbouwbedrijven - agrarische bedrijfsvoering - regional development - estates - land management - landowners - organic farming - farm leases - farm entrants - farm management
Reportage over het landgoed Hemmen, een landgoed dat werkt aan versterking van de regionale biologische landbouw
Om trots op te zijn : het Old Burger Weeshuis Sneek en haar pachters
Broekhuizen, R.E. van; Ploeg, J.D. van der - \ 2006
Wageningen : Wageningen UR - 60
landbouwgrond - pachtovereenkomsten - huurders - landbouwbedrijven - boeren - land banks - nederland - friesland - agricultural land - farm leases - tenants - farms - farmers - netherlands
Het Old Burger Weeshuis Sneek (OBW) bestaat 425 jaar. Het OBW is een stichting die 325 ha landbouwgrond verpacht aan negen bedrijven (die zelf ook 160 ha inbrengen). De pachtopbrengsten van de grond worden gebruikt voor maatschappelijke en culturele doeleinden in de gemeente Sneek. Dit boekwerkje behandelt het toekomstperspectief voor deze boerderijen
Nieuw pachtbeleid voor het Kampereiland
Luijt, J. - \ 2005
De Landeigenaar 51 (2005)4. - ISSN 0166-5839 - p. 3 - 6.
pachtovereenkomsten - melkveebedrijven - landgebruik - gemeenschappelijk landbouwbeleid - overheidsbeleid - bedrijfsgrootte in de landbouw - overijssel - farm leases - dairy farms - land use - cap - government policy - farm size
De schaalvergroting van melkveebedrijven op het Kampereiland blijft achter bij de landelijke ontwikkeling. Deels wordt dit veroorzaakt doordat het pachtbedrijven betreft, deels door het specifieke pachtbeleid van de eigenaar, de gemeente Kampen. Het LEI heeft een studie verricht ter herijking van dat pachtbeleid
Herijking van het gemeentelijke pachtbeleid voor het Kampereiland e.o.
Bont, C.J.A.M. de; Bruchem, C. van; Luijt, J. ; Voskuilen, M.J. - \ 2005
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9086150063 - 86
landbouwbeleid - melkveehouderij - pachtovereenkomsten - pachtstelsel - nederland - gemeenten - overijssel - agricultural policy - dairy farming - farm leases - tenure systems - netherlands - municipalities
De schaalvergroting van melkveebedrijven op het Kampereiland blijft achter bij de rest van Nederland en dat wordt zowel veroorzaakt doordat het om pachtbedrijven gaat - het pachtrecht heeft immers een waarde - als door het specifieke pachtbeleid van de privaatrechtelijke eigenaar, de gemeente Kampen. In dit rapport wordt een voorstel gedaan om dat pachtbeleid te herijken. Uitgangspunten daarbij zijn de gemeentelijke doelstellingen ten aanzien van het Kampereiland. Het voorstel heeft geresulteerd in een beperkte set nieuwe regels die door middel van marktwerking (vrijwilligheid) een warme sanering bevorderen, terwijl diezelfde marktwerking tevens de verdeling van vrijvallende pacht-, melk- en toekomstige toeslagrechten regelt. The scale increase in dairy farms on Kampereiland is lagging behind the rest of the Netherlands. This is caused both by the fact that the farms at issue are leased, which means that the farm lease itself has a value, and by the particular leasing policy of the private law owner, the municipality of Kampen. This report puts forward a proposal to enrich that leasing policy. The proposal, founded upon the municipal objectives regarding Kampereiland, has resulted in a limited set of new rules. These rules utilise market forces to promote voluntary, compensated terminations, while the same market forces also regulate the apportionment of the farm leases, milk quotas and payment entitlements that become available.
Het rendement van verpachten
Polman, N.B.P. ; Slangen, L.H.G. - \ 2004
De Landeigenaar 50 (2004)1. - ISSN 0166-5839 - p. 7 - 9.
landbouwgrond - pachtovereenkomsten - bewoning - eigendom - rentabiliteit - agricultural land - farm leases - tenancy - ownership - profitability
Achtereenvolgens worden behandeld: de markt voor pachtcontracten; de redenen voor verpachten; en het rendement van verpachten, tegenover andere vormen van beleggen. Een onderzoek vanuit Wageningen Universiteit
Grondgebruik, pachtcontracten en pachtprijszettingsmechanismen
Slangen, L.H.G. ; Polman, N.B.P. ; Oskam, A.J. - \ 2003
Wageningen : Wageningen UR, Wageningen Universiteit - 125
bewoning - landbouwondernemingen - nederland - pachtstelsel - pachtovereenkomsten - landgebruik - contracten - prijsbepalende factoren - tenancy - farm enterprises - tenure systems - farm leases - land use - contracts - netherlands - price determining factors
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.