Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 703

  • help
  • print

   Print search results

  • export
   A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
  • alert
   We will mail you new results for this query: keywords==fauna
  Check title to add to marked list
  Ontsnipperingsplan N525 : advies voor het ontwerp en de positionering van een faunapassage
  Grift, E.A. van der - \ 2017
  Wageningen : Wageningen Environmental Research (Wageningen Environmental Research rapport 2823) - 49
  bosfragmentatie - habitatfragmentatie - het gooi - vechtstreek - wildpassages - natuurreservaten - fauna - wildbeheer - forest fragmentation - habitat fragmentation - wildlife passages - nature reserves - wildlife management
  De Hilversumseweg (N525), een provinciale weg tussen Hilversum en Laren, vormt een barrière tussen enkele grote bos- en heideterreinen in het centrale deel van het Gooi. Dit betreft aan de noordzijde van de weg de Bussummer- en Westerheide en aan de zuidzijde de Zuiderheide en het Laarder Wasmeer. In het programma Gooi en Vechtstreek van de provincie Noord-Holland is voorzien in het opstellen van een plan van aanpak voor ‘ontsnippering’ van deze verkeersweg. Een natuurverbinding bij de N525 moet het mogelijk maken dat diersoorten vrijelijk tussen de natuurgebieden aan weerszijden van de weg kunnen bewegen zonder het risico te lopen om te worden aangereden. In dit kader verkent de provincie Noord-Holland momenteel, in samenspraak met de gemeenten Hilversum en Laren en het Goois Natuurreservaat, nut en noodzaak van faunamaatregelen bij de N525. Het doel van onderhavig onderzoek is om het waarom, wat en waar van ontsnippering van de N525 te onderzoeken.
  Ontwikkeling epifauna, infauna en kreeften (T0, T1, T2) op een ecologisch aantrekkelijke vooroeverbestorting (Schelphoek, Oosterschelde) : monitoring Building for Nature proefvak Schelphoek
  Tangelder, Martijn ; Ooijen, Tim van; Kluijver, Mario de; Ysebaert, Tom - \ 2017
  Den Helder : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C039/17) - 69
  fauna - oosterschelde - milieumonitoring - zeekreeften - mariene sedimenten - kalksteen - zandsteen - macrofauna - substraten - oesters - biodiversiteit - eastern scheldt - environmental monitoring - lobsters - marine sediments - limestone - sandstone - substrates - oysters - biodiversity
  Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Oosteren Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij alleen op veiligheidsdoelen gelet. Nieuw inzicht is dat je door gebruik van bepaalde materialen ook de natuur kunt faciliteren, dit principe wordt ‘Building for Nature’ genoemd. In 2014 is bij de oostelijke strekdam van locatie Schelphoek in de Oosterschelde een bestorting van zeegrind uitgevoerd. In het oorspronkelijke ontwerp was een basis van staalslakken voorzien, maar bij de uitvoering van het werk is vanwege beperkte beschikbaarheid van staalslakken voor zeegrind gekozen. Op het zeegrind zijn riffen van twee verschillende typen breuksteen gestort: kalksteen en zandsteen. Er is gekozen voor deze aangepaste bestorting om de ecologische meerwaarde van dit ontwerp te kunnen onderzoeken. Doel van dit onderzoek is om de rekolonisatie en ontwikkeling van hardsubstraatsoorten (epifauna) en soorten die leven in het sediment (infauna), en het voorkomen van kreeften op de nieuwe bestorting van kalksteen, zandsteen en zeegrind bij de locatie Schelphoek gedurende twee jaar na bestorting te volgen (T1-2015 en T2-2016) en te vergelijken met de situatie voor bestorten (T0-situatie in 2014).
  Aquatisch ecoloog Piet Verdonschot wil kennis biologen beter inzetten voor herstelmaatregelen "verbind wetenschap en waterschap"
  Verdonschot, Piet - \ 2016
  aquatic ecology - ecological restoration - flora - fauna - monitoring - scientific research

  Herstelmaatregelen om waterkwaliteit te verbeteren zijn maar weinig effectief. In zijn oratie tot bijzonder hoogleraar herstelecologie geeft Piet Verdonschot uitleg.

  Bosbeheer en biodiversiteit : beheerders, aannemers en beschermers praten samen over de toekomst van de gedragscode
  Bijlsma, Rienk Jan - \ 2016
  forest administration - integrated forest management - biodiversity - code of practice - nature management - forest policy - fauna - flora - timber production

  De Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) organiseerde op 2 december een bijeenkomst met soortbeschermers, bosaannemers, natuurbeheerders en beleidsmakers om samen eens te bespreken hoe bosbeheer en biodiversiteit het beste samen kunnen gaan: waar hebben we het dan eigenlijk over, wat is daar voor nodig, hoe is dat te regelen? Aanleiding was de evaluatie van de gedragscode bosbeheer, maar bosbeheer en biodiversiteit gaat veel verder dan het houden aan de Flora- en faunawet. Het startpunt van het gesprek was dus niet hoe een nieuwe gedragscode er uit moet zien, maar juist hoe multifunctioneel bosbeheer en biodiversiteit samen kunnen gaan.

  Herstel kwaliteit van natte heide in het zandlandschap
  Wallis de Vries, M.F. ; Bobbink, R. ; Jansen, A.J.M. ; Vogels, J.J. - \ 2016
  Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde 33 (2016)2. - ISSN 0169-6300 - p. 110 - 115.
  016-3951 - natuurbeheer - ecologisch herstel - heidegebieden - bodemkwaliteit - flora - vegetatie - fauna - toegepast onderzoek - bodems van waterrijke gebieden - grondwater - nature management - ecological restoration - heathlands - soil quality - flora - vegetation - fauna - applied research - wetland soils - groundwater
  Het verspreidingsgebied van natte heiden is in omvang min of meer gelijk gebleven sinds de laatste ontginningen. De kwaliteit blijft echter een dalende trend vertonen door de inwerking van stikstofdepositie en verdroging. Tegelijkertijd zijn er veelbelovende resultaten geboekt door nieuwe vormen van herstelbeheer. OBN heeft daarvoor de kennisbasis ontwikkeld. In dit artikel worden de daaruit voortvloeiende inzichten uiteen gezet en worden uitdagingen voor de toekomst geschetst.
  Natura 2000 in het habitatrichtlijngebied Eems-Dollard
  Baptist, M.J. ; Geelhoed, S.C.V. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C054/16) - 43
  natura 2000 - eems-dollard - habitatrichtlijn - waddenzee - estuaria - habitats - vogels - fauna - natura 2000 - eems-dollard - habitats directive - wadden sea - estuaries - habitats - birds - fauna
  Het doel van dit rapport is uit te werken welke verbeteringen van de Natura 2000-waarden behaald moeten worden in de Eems-Dollard na aanwijzing. Van belang hierbij is met welke referentietoestand moet worden vergeleken. De afspraak is dat de referentietoestand wordt bepaald door het jaar waarin een gebied op de Europese lijst van Gebieden van Communautair Belang wordt bijgeschreven.
  Crowdfunding site Muggenradar App
  Koenraadt, C.J.M. ; Vliet, A.J.H. van; Vogels, C.B.F. - \ 2016
  Wageningen University
  flora - fauna - birds - lepidoptera - ecology - population dynamics
  Er valt veel te leren van rotte kadavers : Raadselachtige ' mini-massastranding' bruinvissen
  Leopold, M.F. ; Hesse, E. ; Mielke, L. ; Begeman, L. ; Hiemstra, S. - \ 2015
  Zoogdier 26 (2015)2. - ISSN 0925-1006 - p. 4 - 6.
  marine mammals - fauna - mortality - marine areas - inventories - north sea
  In mei 2013 spoelden bij Camperduin vijf bruinvissen tegelijkertijd aan: vier grote dieren en een voldragen foetus. De vier grote bruinvissen waren allemaal erg rot, maar waren op het moment van hun dood in uitstekende voedingsconditie. Ze hadden zich volgegeten met zandspieringen en vlak voor de dood is voedsel uitgespuwd. Pathologisch en voedsel-ecologisch onderzoek komen tot dezelfde - voorzichtige - conclusie: deze dieren zijn als groep verdronken.
  Bosmuizen verlicht [door studenten / promovendi]
  Sindram, Janneke - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)2. - ISSN 0024-1520 - p. 71 - 72.
  forest ecology - artificial light - fauna - mice - adverse effects - bosecologie - kunstlicht - fauna - muizen - nadelige gevolgen
  Kunstlicht heeft op allerlei dieren invloed. Daar zijn veel voorbeelden van te verzinnen. Gecombineerd met het feit dat het in Europa 's nachts steeds lichter is geworden, mag de conclusie getrokken worden dat de natuur hier veel gevolgen van ondervindt. Nader onderzoek wordt verricht door Janneke Sandram, begeleid vanuit Wageningen Universiteit en NIOO.
  Kennistabel mitigerende maatregelen
  Ottburg, F.G.W.A. ; Henkens, R.J.H.G. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2683) - 18
  natuurbescherming - natuurbeheer - flora - fauna - natuur - nature conservation - nature management - flora - fauna - nature
  Waar zijn de kleine marters?
  Maanen, Erwin van; Mos, Jeroen ; Hofmeester, T.R. ; Bilijam, Fokko ; Tempel, Carola van den; Knaap, Frank van der; Prescher, Johann - \ 2015
  Zoogdier 26 (2015)1. - ISSN 0925-1006 - p. 1 - 4.
  martes - fauna - inventarisaties - monitoring - martes - fauna - inventories - monitoring
  Momenteel zijn kleine marterachtigen ondergeschoven kindjes van onze natuurwereld, vooral in vergelijking met soorten als de otter, das en bommarter. Vermoedelijk komen ze minder voor dan vroeger, toen veel van het cultuurlandschap natuurlijker was. In dit artikel komt aan bod, hoe moeilijk de soort waar te nemen is. De traditionele inloopvallen voldoen niet. De ontwikkeling van een marterkist volgde, genaamd Mostela. De Mostela's leveren meestal veel bijvangst op. Wat rest is de inzet van vele vrijwilligers om terreinen in hun woonomgeving te inventariseren.
  De Keizersmantel als indicator voor het herstel van lichte en viooltjesrijke hellingbossen
  Omon, B. ; Veling, K. ; Wallis de Vries, M.F. - \ 2015
  De Levende Natuur 116 (2015)5. - ISSN 0024-1520 - p. 204 - 207.
  bosgebieden - bossen - soortenrijkdom - fauna - lepidoptera - nymphalidae - waardplanten - ecosystemen - habitats - zuid-limburg - bosbeheer - natuurbeheer - woodlands - forests - species richness - host plants - ecosystems - forest administration - nature management
  Een deel van de soorten die eens kenmerkend waren voor de hellingbossen in Zuid-Limburg is afgenomen of zelfs verdwenen. Het dichtgroeien van de bossen na het beëindigen van hakhoutbeheer zou een verklaring kunnen zijn, maar is dat ook zo? In dit artikel worden de ecologische eisen van de fauna van hellingbossen besproken aan de hand van de Keizersmantel. Ingegaan wordt op de vraag in welke mate de ecologische randvoorwaarden voor de Keizersmantel worden bepaald door het aanbod van waardplanten en door het microklimaat.
  Veldleeuwerik heeft meer nodig dan faunaranden : themanummer Agrarisch natuurbeheer
  Kuiper, M.W. ; Ottens, H.J. - \ 2015
  Vakblad Natuur Bos Landschap 12 (2015)115. - ISSN 1572-7610 - p. 38 - 40.
  vogels - fauna - populatie-ecologie - foerageren - agrarisch natuurbeheer - habitats - broedplaatsen - akkerbouw - birds - population ecology - foraging - agri-environment schemes - breeding places - arable farming
  Lange tijd is er weinig aandacht geweest voor akkervogels. Zo is in de afgelopen 50 jaar de populatie veldleeuweriken met 96 procent afgenomen. Het is van belang om de juiste maatregelen uit te voeren om deze negatieve trend stoppen.
  Ship-based seabird and marine mammal survey pff Mauritania, 4 - 14 september 2015
  Camphuysen, C.J. ; Spanje, T.M. van; Verdaat, J.P. - \ 2015
  Den Burg [etc.] : NIOZ (Report / NIOZ etc. ) - 102
  monitoring - fauna - marine ecology - mauritania - sea birds - marine mammals - adverse effects - oil and gas industry - mariene ecologie - mauritanië - zeevogels - zeezoogdieren - nadelige gevolgen - olie- en gasindustrie
  This report presents the first results obtained during the ship-based seabird and marine mammal surveys conducted between 4 and 14 September 2015 and must be seen as a preliminary analysis of the data and a further step in data collection. This cruise was part of the longer-term research project financed via the Programme “Biodiversity Gas and Oil” (BGO).
  Insecten schadelijk voor naaldhout, vroeger en nu
  Hoopen, Jan ten; Moraal, L.G. ; Smits, J. - \ 2015
  Entomologische Berichten 75 (2015)3. - ISSN 0013-8827 - p. 86 - 96.
  bosecologie - naaldbossen - insect-plant relaties - fauna - historische ecologie - forest ecology - coniferous forests - insect plant relations - historical ecology
  In het eerste deel van de Entomologische Berichten besteedt Arie Brants in 1904 aandacht aan de door Staatsbosbeheer in 1903 uitgebrachte plaat 'Insecten schadelijk voor naaldhout'. Wij beschrijven in dit artikel hoe sommige van deze insecten nog steeds als de meest schadelijke in de Europese bosbouw worden beschouwd, maar in Nederland nauwelijks meer een rol spelen. Ook bespreken wij hoe veranderend bosbeheer en veranderend klimaat een verschuiving van plagen liet zien.
  Monitoring vooroever Schelphoek Building for Nature proefvlak 2014 - 2017: voortgangsrapportage ontwerp vooroeverbestorting en T0-meting (T2014) epifauna en infauna
  Tangelder, M. ; Ysebaert, T. ; Oijen, T. van; Kluijver, M. de - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C112/15) - 38
  oeverbescherming van rivieren - oevers - fauna - benthos - oeverecosystemen - monitoring - natuurtechniek - zeeuwse eilanden - oosterschelde - riverbank protection - shores - riparian ecosystems - ecological engineering - eastern scheldt
  Rijkswaterstaat voert vooroeverbestortingen uit op het deel van de dijk dat onder water ligt in de Ooster- en Westerschelde. Dit is nodig om de stabiliteit van de dijk en daarmee de waterveiligheid te kunnen blijven garanderen. Eerst werd hierbij alleen op veiligheidsdoelen gelet. Nieuw inzicht is echter dat je door gebruik van bepaalde materialen ook de natuur kunt faciliteren, dit principe wordt ‘Building for Nature’ genoemd. In 2014 is bij de oostelijke strekdam van locatie Schelphoek in de Oosterschelde een bestorting van zeegrind uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is om de rekolonisatie en ontwikkeling van hard substraat soorten (epifauna) en soorten die leven in het sediment (infauna) op de nieuwe bestorting van breuksteen, zandsteen en zeegrind bij de locatie Schelphoek gedurende drie jaar na bestorting te volgen (2015-2017) en te vergelijken met de situatie voor bestorten (T0-situatie in 2014). Voorliggend rapport betreft een tussenrapportage met (1) een beschrijving van het ontwerp van de vooroeverbestorting en (2) een beschrijving van de T0-situatie in 2014 vóór het aanleggen van de vooroeverbestorting.
  Soortmanagementplannen en de Habitatrichtlijn : ruimtelijke onderbouwing duurzaamheid populaties Gewone dwergvleermuis
  Broekmeyer, M.E.A. ; Adrichem, M.H.C. van; Pouwels, R. ; Jochem, R. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2608) - 45
  beschermde soorten - pipistrellus pipistrellus - populatie-ecologie - natuurbescherming - regionale planning - habitats - fauna - protected species - population ecology - nature conservation - regional planning
  Een soortmanagementplan (SMP) is een instrument dat dient als ecologische onderbouwing bij een te verlenen gebiedsgerichte ontheffing onder de huidige Flora- en faunawet artikel 75c. In een SMP worden op een grootschalig gebiedsniveau maatregelen beschreven waarmee een soort beschermd wordt in dat betreffende plangebied, en worden bovendien de voorziene ruimtelijke ontwikkelingen binnen datzelfde gebiedsniveau beschreven. In dit rapport is onderzocht of er in twee van deze pilotgebieden voor de soort Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) sprake is van een duurzame populatie en of de maatregelen van een SMP voldoende zijn om te garanderen dat er geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de populatie van de soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan. Deze eis komt immers voort uit de Habitatrichtlijn, waaronder de Gewone dwergvleermuis beschermd is.
  Groendaken in Tiel : een onderzoek naar de betekenis van groendaken op Ziekenhuis Rivierenland Tiel en R.K. basisschool De Achtbaan in Tiel
  Smit, A. ; Vries, E.A. de; Lammertsma, D.R. ; Boer, T.A. de; Ottburg, F.G.W.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2662) - 29
  groene daken - stedelijke gebieden - energiebesparing - belevingswaarde - insecten - vogels - flora - fauna - betuwe - green roofs - urban areas - energy saving - experiential value - insects - birds
  In opdracht van de gemeente Tiel is een monitoring verricht aan biodiversiteit en beleving op twee groendaken en is een quickscan naar de effecten op energieverbruik gedaan. Het dak van het Ziekenhuis Rivierenland biedt meer mogelijkheden voor insecten dan het sedum-gedomineerde dak van de R.K. basisschool De Achtbaan. Vooral grote soorten bijen profiteren, terwijl de daken minder geschikt zijn voor kleine soorten. Gezien de uniforme structuur van de vegetatie, vooral op het groendak van De Achtbaan, valt er overigens nog wel het een en ander te winnen met aanpassingen in beheer. Groendaken een grotere bijdrage leveren aan de biodiversiteit dan traditionele platte daken, is evident. De waardering van het groendak is hoog, omdat een groendak mooier en levendiger is dan een gewoon dak. De respondenten beleven plezier aan het uitzicht, de kleuren van bloemen, vogels en bijen, hoewel ze in de winter kleur in het groendak missen. De belevingswaarde in de zomer zou nog verhoogd kunnen worden door de bijenkasten dichter bij de ramen te plaatsen. Op beide locaties was het niet mogelijk om de effecten op het energieverbruik te meten..
  De Gedragscode Bosbeheer : regeldruk voor boseigenaren
  Broekmeyer, M.E.A. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2619)
  bosbeheer - natuurbeheer - bedreigde soorten - flora - fauna - kwaliteitsnormen - forest administration - nature management - endangered species - quality standards
  Toenemende regeldruk wordt wel als een belemmering ervaren voor de houtoogst en daarmee voor de functievervulling van het bos. Regeldruk wordt door boseigenaren vooral ervaren bij het voldoen aan de maatregelen uit de Gedragscode Bosbeheer. Dit rapport geeft de huidige stand van zaken bij het toepassen van de Flora- en faunawet en de Gedragscode Bosbeheer. Ook geeft het een kwalitatieve beschrijving van de werkdruk van boseigenaren bij het uitvoeren van de Gedragscode Bosbeheer. Tot slot schetst het toekomstige ontwikkelingen op het vlak van wettelijke bescherming van natuur.
  Test methodiek beoordeling natuurkwaliteit van gebieden : bevindingen bij de kwaliteitsbeoordeling van twee proefgebieden volgens de ‘Werkwijze Monitoring en Beoordeling Natuurnetwerk en Natura 2000/PAS’
  Sanders, M.E. ; Schippers, P. ; Clement, J. ; Wamelink, G.W.W. - \ 2015
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2642) - 57
  natura 2000 - natuurwaarde - methodologie - monitoring - flora - fauna - natuurgebieden - zuid-holland - noord-brabant - natural value - methodology - natural areas
  Testen van de beoordelingsmethode voor natuurkwaliteit volgens de ‘Werkwijze Monitoring en beoordeling natuurkwaliteit EHS en Natura2000/ PAS’ op basis van in oktober 2014 beschikbare monitoringsgegevens en kaarten. De test betreft een beoordeling van de flora- en fauna-, structuur-, milieu- en ruimtelijke indicatoren voor natuurkwaliteit op gebiedsniveau in de Nieuwkoopse plassen en de Loonse en Drunense duinen; twee Natura2000-gebieden in het Natuurnetwerk Nederland. Aangenomen is dat de beschikbare monitoringsgegevens gebruikt kunnen worden als indicatie voor de gegevens zoals die volgens de monitoringsmethodiek van de ‘werkwijze’ zijn verzameld en straks beschikbaar komen. In deze notitie zijn onze bevindingen bij de te nemen keuzes, interpretaties en aannames bij het volgen van de ‘Werkwijze’ vastgelegd. De notitie heeft als doel de discussie over de beoordeling en eventuele voorstellen voor verbetering te ondersteunen.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.