Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 32

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Versleping in de mengvoederindustrie : inventarisatie en evaluatie van methoden voor het bepalen van bedrijfseigen versleping bij de productie van mengvoeder
  Bikker, P. ; Beumer, H. ; Goeij, E.J. de; Hooglugt, J. ; Wegh, R. ; Egmond, H.J. van - \ 2017
  Wageningen : RIKILT Wageningen University & Research (RIKILT-rapport 2017.003) - 51
  mengvoer - veevoederindustrie - wetgeving - nederland - voedertoevoegingen - compound feeds - feed industry - legislation - netherlands - feed additives
  Mengvoederfabrikanten dienen veilige diervoeders van goede kwaliteit te leveren ter bescherming van de dier- en volksgezondheid en het milieu. Door technische en organisatorische maatregelen moet (kruis)verontreiniging met ongewenste stoffen, toevoegingsmiddelen en diergeneesmiddelen zo veel mogelijk worden beperkt (Verordening 183/2005/EG). Om hieraan te kunnen voldoen schrijven nationale kwaliteitssystemen zoals GMP+ International B.V. (GMP+) in Nederland voor om de versleping van productielijnen van mengvoeders te bepalen en hiermee rekening te houden bij de productie van voeders met kritische stoffen. Een goede procedure en uitvoering van de verslepingstest zijn van belang voor de mengvoederbedrijven en voor de controlerende instanties zoals de NVWA om de doelmatigheid van beheersmaatregelen te beoordelen. Het doel van dit project was daarom: - inventariseren van de methoden die binnen GMP+ gebruikt (mogen) worden voor het bepalen van het bedrijfseigen -verslepingspercentage; - in kaart brengen van de kritische stappen in de methoden en uitvoering ervan; - opstellen van aanbevelingen voor het verbeteren en uniformeren van de verslepingstesten ten behoeve van de betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de resultaten.
  Naar 100% regionaal eiwit : kansen en knelpunten voor eiwitrijke veevoergrondstoffen
  Zanders, R. ; Cormont, A. ; Krimpen, M.M. van; Prins, Udo ; Ridder, A. de; Kessel, Hans van; Hartog, H. den; Krajenbrink, Wim ; Pluimers, Jacomijn ; Haren, Rob ; Gankema, P. - \ 2016
  Raad voor Regionaal Veevoer - 18
  veevoeder - eiwit - veevoederindustrie - veevoeding - eiwitwaarde - streekgebonden producten - duurzame veehouderij - fodder - protein - feed industry - livestock feeding - protein value - regional specialty products - sustainable animal husbandry
  Ongeveer de helft van het eiwitrijke veevoer in Nederland wordt geïmporteerd van buiten Europa. Het overgrote deel van deze grondstoffen bestaat uit soja- en palmproducten. Op Europees niveau zijn we voor 96% van onze sojabehoefte en voor 70% van onze totale eiwitbehoefte afhankelijk van import van buiten Europa. In de teeltgebieden, met name in Zuid-Amerika, leidt de grootschalige teelt van deze gewassen tot grote ecologische en sociale schade; door ontbossing van natuurgebieden en daarmee gepaard gaande CO2- uitstoot en biodiversiteitsverlies, door uitputting van de bodem, vervuiling van drinkwater, bedreiging van de lokale voedselvoorziening en gedwongen landonteigening. Regionale eiwitteelt biedt een enorme kans voor de Nederlandse landbouw door het sluiten van kringlopen en het verminderen van milieuschade en sociaal onrechtvaardige omstandigheden. Om knelpunten en kennisvragen te identificeren die een (snelle) transitie naar het gebruik van meer regionaal eiwitrijk veevoer in de weg staan, richtte Milieudefensie in 2015 de Raad voor Regionaal Veevoer op. Dit rapport geeft de bevindingen weer van de Raad voor Regionaal Veevoer, inclusief haar aanbevelingen richting overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.
  Economic impact of the Commission's 'opt-out' proposal on the use of approved GM crops : quick assessment of the medium-term economic consequences
  Hoste, R. ; Wagenberg, C.P.A. van; Wijnands, J.H.M. - \ 2015
  LEI Wageningen UR (Report / LEI Wageningen UR 2015-097) - ISBN 9789086157259 - 51
  transgenic plants - crops - genetic engineering - soyabeans - economic impact - agricultural sector - food industry - feed industry - european union - france - germany - poland - hungary - transgene planten - gewassen - genetische modificatie - sojabonen - economische impact - landbouwsector - voedselindustrie - veevoederindustrie - europese unie - frankrijk - duitsland - polen - hongarije
  The European Commission proposed the opportunity for individual EU Member States to restrict or prohibit the use of GMOs in food or feed on their territory (a national ‘opt-out’). The economic impact on individual sectors of the feed and food chain (the vegetable oil and meal industry, trade, animal feed industry, livestock sector) of a possible opt-out policy for soy by individual Member States has been assessed by LEI Wageningen UR.
  A single scenario was defined in which the four countries France, Germany, Poland and Hungary choose an ‘opt-out’ policy for soy. Consequences of this switch to non-GM soy and substitutes were assessed both quantitatively and qualitatively for feed prices, for production costs for animal production, for crushing industry and for trade, with a focus on the medium term
  Pelagic fish discards : technical report on opportunities for silage valorisation
  Rurangwa, E. ; Poelman, M. ; Broeze, J. ; Bosch, Heleen van den - \ 2015
  Yerseke : IMARES (Report / IMARES C197/15) - 30
  pelagic fishery - marine fisheries - discards - fish silage - livestock feeding - bioactive compounds - hydrolysis - feed industry - pelagische visserij - zeevisserij - discards - vissilage - veevoeding - bioactieve verbindingen - hydrolyse - veevoederindustrie
  Salmonella spp. in the feed chain in the Netherlands : monitoring results of five years (2008 to 2012)
  Yassin, H. ; Adamse, P. ; Fels, H.J. van der - \ 2015
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT report 2015.005) - 131
  salmonella - voedselpathogenen - veevoederindustrie - voer - voederveiligheid - voedselonderzoek - monitoring - salmonella - foodborne pathogens - feed industry - feeds - feed safety - food research - monitoring
  Salmonella spp. is an important food-borne pathogen in humans. In the Netherlands, monitoring Salmonella spp. in the feed and food chain has become an important issue since 1997. Monitoring results from different sectors, such as broiler meat and eggs, are analysed annually to determine the prevalence of Salmonella spp. The objective of this study was to analyse Salmonella spp. prevalence in feed materials in the Netherlands during the years 2008-2012. Data from the Dutch feed industry, stored in the GMP+ monitoring database, were provided by the Dutch Product Board Animal Feed for use in the current study. These data included results of, on average, 10080 compound feed and 9109 feed material samples per year. This high total number of samples reflects the intensive monitoring program in the Netherlands.
  Steeds meer diversiteit in voederwaardering : universitair hoofddocent Jan Dijkstra: 'Laten we blij zijn dat voerfabrikanten zelf investeren in de innovatie van veevoedingsonderzoek'
  Feenstra, J. ; Dijkstra, J. - \ 2015
  Veeteelt 32 (2015)15. - ISSN 0168-7565 - p. 22 - 23.
  rundveehouderij - rundveevoeding - voederwaardering - veevoederindustrie - cattle husbandry - cattle feeding - feed evaluation - feed industry
  De tijd is voorbij dat mengvoerfabrikanten op basis van het CVB-tabellenboekje voer allemaal dezelfde waardering gaven. Elke fabriek wil met zijn eigen rekenmodel en met eigen kengetallen de beste rantsoenmaker worden. Over de meerwaarde van deze modellen is te twisten, maar het voordeel van deze wedloop is wel dat er nog steeds volop wordt geïnvesteerd in veevoedingsonderzoek.
  Ruimtelijke optimalisatie van voederstromen in de Peel : nieuwe landgebruiksvormen en clustering ten behoeve van regionale productie van veevoer
  Walsum, P.E.V. van; Galama, P.J. ; Roelsma, J. ; Cormont, A. ; Hack-ten Broeke, M.J.D. - \ 2014
  Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2615) - 49
  melkveehouderij - milieueffect - krachtvoeding - rundveevoeding - voedergewassen - duurzaamheid (sustainability) - ruimtelijke verdeling - nutriëntenuitspoeling - duurzaam bodemgebruik - regionaal landbouwbeleid - veevoederindustrie - de peel - dairy farming - environmental impact - force feeding - cattle feeding - fodder crops - sustainability - spatial distribution - nutrient leaching - sustainable land use - regional agricultural policy - feed industry - de peel
  In een eerdere studie werd verkend in hoeverre het economische en milieutechnisch haalbaar zou zijn om in regio De Peel krachtvoervervangers regionaal te verbouwen. In de in dit rapport beschreven studie stelden we ons de vraag of ruimtelijke optimalisatie wel tot milieuwinst zou kunnen leiden en vervolgens hoe regionale voercentra kunnen bijdragen en op welke locatie deze zouden moeten liggen.
  Algae cultivation profitable by 2025
  Wijffels, R.H. - \ 2014
  voer - diervoedering - diervoeding - voedertechnologie - maling - voedertoevoegingen - ingrediënten - markten - statistiek - veevoederindustrie - voedermiddelbewerking - feeds - animal feeding - animal nutrition - feed technology - milling - feed additives - ingredients - markets - statistics - feed industry - feed processing
  www.AllAboutFeed.net is tailored towards the information needs of the international feed business community and is complementary to our print publications Feed Tech and Feed Mix. The site offers the worldwide feed industry: news, industry opinions, a newsletter, article archives, market information, and statistics, and much more
  Palmolieverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013 : Inventarisatie in opdracht van Nevedi
  Hoste, R. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-099) - 18
  diervoedering - palmoliën - voer - diervoeding - mengvoer - veevoederindustrie - animal feeding - palm oils - feeds - animal nutrition - compound feeds - feed industry
  Deze studie geeft een inventarisatie van het palmolieverbruik in de veevoederindustrie in Nederland over de jaren 2011 tot en met 2013. Hierbij is uitgegaan van het bekende verbruik van veevoer plus de uit de industrie verzamelde gehaltes aan palmolieproducten per voersoort. De verschillende palmolieproducten (palmolie, palmpitolie en olievetzuren) zijn hiervoor geïnventariseerd.
  Sojaverbruik in de Nederlandse diervoederindustrie 2011-2013 : Inventarisatie in opdracht van Stichting Ketentransitie verantwoorde soja
  Hoste, R. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Nota / LEI 14-098) - 24
  diervoeding - mengvoer - sojaproducten - sojabonen - voer - duurzame landbouw - veevoederindustrie - animal nutrition - compound feeds - soyabean products - soyabeans - feeds - sustainable agriculture - feed industry
  In opdracht van de Stichting Ketentransitie verantwoorde soja heeft LEI Wageningen UR het sojaverbruik in de veevoederindustrie in Nederland in kaart gebracht. Hierbij is uitgegaan van het bekende verbruik van veevoer plus de uit de industrie verzamelde gehaltes aan sojaschroot, -olie, - bonen en -hullen per voersoort. Deze studie is een actualisatie van de inventarisatie uit 2010 over de jaren 2008, 2009 en voorjaar 2010.
  Versleping in de mengvoederindustrie : inventarisatie van de huidige (technologische) situatie
  Hooglugt, J. ; Sterrenburg, P. ; Spiegel, M. van der; Egmond, H.J. van; Bikker, P. ; Beumer, H. - \ 2014
  Wageningen : RIKILT Wageningen UR (RIKILT rapport 2014.003) - 49
  mengvoer - veevoederindustrie - coccidiostatica - wetgeving - nederland - eu regelingen - voedertoevoegingen - sectorale analyse - compound feeds - feed industry - coccidiostats - legislation - netherlands - eu regulations - feed additives - sectoral analysis
  De Food en Veterinary Office van de EC heeft in 2010 geconstateerd dat de Nederlandse mengvoederindustrie niet voldoende deed om versleping te voorkomen. Dit heeft er toe geleid dat het Ministerie van EL&I behoefte had aan een inventarisatie van de huidige situatie m.b.t. versleping. In dit rapport worden de resultaten van deze inventarisatie gepresenteerd.
  FeedPrint kiest het mondiale pad
  Vellinga, Theun - \ 2013
  feed industry - livestock feeding - feed formulation - greenhouse effect - emission - environmental impact - calculation
  Dioxin monitoring in fats oils for the feed industry
  Asselt, E.D. van; Sterrenburg, P. - \ 2011
  Wageningen : Rikilt - Institute of Food Safety (Report / RIKILT, Institute of Food Safety 2011.004) - 37
  dioxinen - monitoring - vetten - oliën - veevoederindustrie - analytische scheikunde - productieprocessen - voedselveiligheid - dioxins - monitoring - fats - oils - feed industry - analytical chemistry - production processes - food safety
  The aim of the present project was to determine the most critical steps in the production of fats and oils. First, production processes of vegetables oils, animal fat, fish oil, biodiesel and fat blending were studied and experts from the industry as well as in-house dioxin experts were consulted to identify the most critical steps. Then, monitoring data for vegetable oil, animal fat and fish oil were analysed to determine which products have an increased risk of dioxin contamination.
  Eendenkroos: van afval tot veevoer = Duckweed from waste to animal feed
  Holshof, G. ; Hoving, I.E. ; Peeters, E.T.H.M. - \ 2010
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 306) - 31
  eenden - eendenvoeding - veevoeder - veevoederindustrie - wolffia - waterplanten - nuttig gebruik - ducks - duck feeding - fodder - feed industry - wolffia - aquatic plants - utilization
  Kroosdekken op sloten en vaarten zijn ongewenst voor de waterkwaliteit. Door kroos frequent te verwijderen wordt de waterkwaliteit sterk verbeterd, maar dit brengt voor waterschappen hoge kosten met zich mee. Kroos is geschikt als eiwitrijk veevoer en door stijgende voerprijzen is een alternatieve eiwitbron voor grondstoffen als sojaschroot. In 2007 is een pilot uitgevoerd om ervaring op te doen met de mogelijkheden van verzamelen en verwerken van kroos, maar ook om de gezondheidsrisico’s en de voederwaarde in beeld te brengen. Op twee locaties is in september 2007 kroos geoogst: bij Stolwijk in het buitengebied en bij Spakenburg aan de rand van de stedelijke bebouwing. Deze twee locaties zijn gekozen om te bepalen of er verschil in kwaliteit bestaat tussen gebieden met een landbouwkundige omgeving en een stedelijke omgeving. Daarnaast is op de beide locaties met een verschillende oogstmethode gewerkt. Direct na het oogsten is het natte product afgevoerd naar een drogerij, waar het kroos in droogkamers is gedroogd.
  Biomassa voor veevoer en energie; Scenarioanalyse van verschuiving in grondstoffengebruik
  Bondt, N. ; Wagenberg, C.P.A. van; Bakker, R.R.C. ; Janssens, S.R.M. - \ 2009
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 1, Internationaal beleid ) - ISBN 9789086153640 - 52
  biomassa - biomassa productie - bio-energie - veevoeding - veevoederindustrie - ruwe grondstoffen - voedselafval - afvalhergebruik - nederland - voedsel versus brandstof - biobased economy - biomass - biomass production - bioenergy - livestock feeding - feed industry - raw materials - food wastes - waste utilization - netherlands - food vs fuel - biobased economy
  De ontwikkeling van de productie van bio-energie maakt het interessant om bepaalde primaire grondstoffen en reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie, die nu economisch het best in de diervoedersector toegepast kunnen worden, te gaan gebruiken voor de productie van bio-energie. Dit rapport geeft kwantitatief inzicht in de te verwachten verschuivingen in het gebruik van veevoergrondstoffen en de gevolgen daarvan voor de diervoedersector. The development of the production of bio-energy makes it interesting to use certain primary raw materials and residual flows from the Food and Beverage industry which are now economically best used in the animal feed sector, for the production of bio-energy. This report provides quantitative insight into the expected shifts in animal feed raw materials and the consequences for the animal feed sector.
  Ontwikkeling mengvoederproductie Noord-Brabant 2008-2013
  Baltussen, W.H.M. ; Bolhuis, J. - \ 2008
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven ) - ISBN 9789086152568 - 56
  agrarische economie - mengvoer - productie - consumptie - veevoederindustrie - diervoedering - dierhouderij - veehouderij - vee - nederland - noord-brabant - agricultural economics - compound feeds - production - consumption - feed industry - animal feeding - animal husbandry - livestock farming - livestock - netherlands - noord-brabant
  'Ontwikkeling mengvoederproductie Noord-Brabant 2008-2013' beschrijft en analyseert de productie en het verwachte verbruik van mengvoeders in de provincie Noord-Brabant. Het rapport geeft een beeld van de mengvoedersector en het beschikbare aanbod van veevoedergrondstoffen. Ontwikkelingen van het verbruik van diervoeders worden beschouwd in samenhang met de omvang van de veestapel en het voederverbruik per dier. Verwacht wordt dat het verbruik van mengvoeders in Noord-Brabant in 2013 fractioneel hoger zal liggen dan in het referentiejaar 2006.
  Financiële lasten nieuwe EU-verordening diervoederetikettering : lastenverzwaring van de diervoedersector en de overheid in Nederland
  Wagenberg, C.P.A. van; Bommel, K.H.M. van; Meulen, H.A.B. van der - \ 2008
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Sectoren en bedrijven ) - 26
  diervoeding - wetgeving - EU regelingen - etiketteren van voedingsmiddelen - veevoederindustrie - overheid - kosten - animal nutrition - legislation - EU regulations - nutrition labeling - feed industry - public authorities - costs
  Het LEI heeft de extra financiële en administratieve lasten bepaald voor zowel het bedrijfsleven als de overheid die ontstaan door de invoering van een nieuwe EU-verordening diervoederetikettering. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wetgeving zijn bepaald en de impact hiervan voor bedrijven in de diervoedersector en de overheid is geanalyseerd
  Rol en beleving van de Nederlandse diervoedersector in duurzame ontwikkeling
  Gosselink, J.M.J. ; Smelt, A.J. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 131) - 30
  diervoeding - duurzaamheid (sustainability) - landbouwbeleid - overheidsbeleid - veevoederindustrie - samenwerking - animal nutrition - sustainability - agricultural policy - government policy - feed industry - cooperation
  Doel van dit onderzoek is betekenis te geven aan het begrip duurzaamheid met betrekking tot diervoeding, de directie VD van LNV concrete handvaten te geven om dit doelgerichter te kunnen sturen en om uit te zoeken wat de verwachtingen en de rol van de diervoedersector hierbij zijn. LNV moet duurzaamheid definiëren samen met de relevante stakeholders tot een uitgewerkte visie
  Voeropnamemodel melkvee geactualiseerd
  Makkink, C. - \ 2007
  De Molenaar 110 (2007)7. - ISSN 0165-4284 - p. 11 - 11.
  voeropname - simulatiemodellen - veevoederindustrie - rundveevoeding - melkveehouderij - melkkoeien - melkproductie - lichaamsgewicht - melksamenstelling - melkvetpercentage - melkeiwitpercentage - feed intake - simulation models - feed industry - cattle feeding - dairy farming - dairy cows - milk production - body weight - milk composition - milk fat percentage - milk protein percentage
  Het voeropnamemodel voor melkvee dateert uit 2002 en blijkt in de praktijk een paar bezwaren te hebben. Zo worden actuele gegeven over melkproductie en lichaamsgewicht niet meegenomen in de voorspelling van de voeropname. Gert van Duinkerken van ASG Lelystad paste het model aan
  Investeren in de varkenskolom in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland
  Hoste, R. ; Wagenberg, C.P.A. van; Bergevoet, R.H.M. ; Schutter, L. de - \ 2007
  Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 2, Bedrijfsontwikkeling en concurrentiepositie ) - ISBN 9789086151974 - 152
  agrarische economie - investering - particuliere investering - vee- en vleesindustrie - varkenshouderij - agrarische bedrijfsvoering - veevoederindustrie - hongarije - roemenië - oekraïne - rusland - ketenmanagement - agricultural economics - investment - private investment - meat and livestock industry - pig farming - farm management - feed industry - hungary - romania - ukraine - russia - supply chain management
  De varkenskolom in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Rusland biedt ruime mogelijkheden voor investeerders met westers management. Vleesindustrie, varkenshouderij en veevoerbedrijven hebben vaak een grote technologische achterstand en behoefte aan investeringskapitaal, kennis, kennisintensieve producten en management.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.