Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 92

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Effect van voersysteem op technische resultaten en gezondheid van gespeende biggen
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Pas, P.A. van de; Binnendijk, G.P. - \ 2015
  Wageningen : Wageningen UR Livestock Research (Livestock Research rapport 870) - 23
  varkens - biggen - voedersystemen - drinkwater - diergezondheid - varkenshouderij - veehouderij - kweken - voeropname - groei - pigs - piglets - feeding systems - drinking water - animal health - pig farming - livestock farming - rearing - feed intake - growth
  Op Varkens Innovatie Centrum Sterksel is onderzocht wat het effect is van het verstrekken van voer en drinkwater via een geoptimaliseerd voer- en drinkwatersysteem (Feeder) of via 2-vaksdroogvoerbakken en drinkbakjes (controlegroep) op de groei, voeropname, waterverbruik, voederconversie, eet- en drinkgedrag en gezondheid van gespeende biggen. De resultaten van het onderzoek zijn in dit rapport beschreven.
  Ingekuild gras voor biologisch gehouden vleesvarkens = Grass silage in diets for organic growing-finishing pigs
  Bikker, P. ; Binnendijk, G.P. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 603)
  varkenshouderij - varkens - varkensvoeding - biologische landbouw - graskuilvoer - voedersystemen - pig farming - pigs - pig feeding - organic farming - grass silage - feeding systems
  The supply of a mixed ration of grass silage and concentrate to growing-finishing pigs reduced the growth performance and feed utilisation. Further improvements of the feeding system would be required to substantially reduce the feed costs.
  Voersysteem voor het leren eten van jonge biggen: 'Jong geleerd, oud gedaan' : de ontwikkeling van een nieuw voersysteem binnen project 'Vitale vleesvarkens'
  Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 599) - 15
  biggen - voedersystemen - varkenshouderij - biggenvoeding - diergedrag - piglets - feeding systems - pig farming - piglet feeding - animal behaviour
  Om de voeropname in de eerste dagen na spenen te verhogen, is een ontwikkeltraject in gang gezet voor het voersysteem 'Jong geleerd, oud gedaan'. Hiermee wordt aan biggen reeds voor spenen een voersysteem aangeleerd dat na spenen hetzelfde blijft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het leren eten van de zeug en het pavlov effect. In dit ontwikkeltraject is het systeem beoordeeld op de vooraf gestelde eisen.
  Voersysteem voor het individueel voeren van vleesvarkens: 'Voeren op maat' : de ontwikkeling van een nieuw voersysteem binnen project 'Vitale vleesvarkens'
  Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Hoofs, A.I.J. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 600) - 18
  varkenshouderij - vleesproductie - varkensvoeding - voedersystemen - individuele voeding - identificatie - individuele kenmerken - pig farming - meat production - pig feeding - feeding systems - individual feeding - identification - individual characteristics
  Om het resultaat van vleesvarkens te verhogen, is een ontwikkeltraject in gang gezet voor het voersysteem 'Voeren op maat'. Hiermee kunnen vleesvarkens individueel gevoerd worden op basis van individuele dierherkenning. In dit ontwikkeltraject is het systeem beoordeeld op de vooraf gestelde eisen.
  Effect van oplegbeleid, voersysteem en voersamenstelling op gedrag van beren en berengeur = Effect of mixing strategy, feeding system and feed composition on behaviour of boars and boar taint
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Straathof, S.B. ; Dirx-Kuijken, N.C.P.M.M. ; Binnendijk, G.P. ; Vermeer, H.M. - \ 2012
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research (Rapport / Wageningen UR Livestock Research 562) - 37
  beren (varkens) - diergedrag - berengeur - voedersystemen - worpen - dierenwelzijn - varkenshouderij - varkensvoeding - varkens - dierlijke productie - boars - animal behaviour - boar taint - feeding systems - litters - animal welfare - pig farming - pig feeding - pigs - animal production
  At Swine Innovation Centre Sterksel the effects of litters versus single sex groups, simultaneous feeding versus sequential feeding, and feeding a boar taint reducing diet versus a conventional diet on behaviour of boars, performance and boar taint were studied. The results are described in this report.
  Training gilts to use a feeder station
  Vermeer, H.M. ; Kiezebrink, M.C. ; Werf, J.T.N. van der; Spoolder, H.A.M. - \ 2009
  Lelystad : Wageningen UR Livestock Research - 9
  dierenwelzijn - varkens - zeugen - varkenshouderij - varkensstallen - varkensvoeding - voedersystemen - diergedrag - dierlijke productie - animal welfare - pigs - sows - pig farming - pig housing - pig feeding - feeding systems - animal behaviour - animal production
  Group housing of dry sows is compulsory in Europe from 2013 onwards. Many pig farmers who still have to convert to group housing fear the resulting demand on their ability to interact with individual animals. An example of such interaction is the training of gilts to use economically attractive but complicated feeding systems such as electronic sow feeding stations (ESF). Electronic Sow Feeding is a more complex husbandry system, which requires training from both animal and human. Pig farmers use a wide variety of training methods, ranging from a total free situation where the animals have the possibility to learn the feeding station without human interaction to systems in which the animal is confronted with thorough human interventions. The first method incorporates the risk that some animals do not consume any feed in several days. The second method is more time consuming and sometimes stressful for the animals. If a calm and relaxed training method proves to be an efficient way to train animals, this could also be used in other on farm situations. Wechsler and Lea (2007) concluded that there is a lack of studies focusing on the initial phase after the introduction of farm animals into a new housing system and a lack of studies on the way they learn to use new housing equipment. An assessment of training systems on Danish pig farms (Hansen and Vinther, 2004) has resulted in the advice not to interact too soon and let the animals discover the skills themselves. The way the animals experience the human intervention can be assessed by measuring heart rate variability (HRV) (Von Borell et al., 2007). They state that “HRV is a promising approach for evaluating stress and emotional states in animals”. The results of this project can be used in the knowledge transfer about human animal relationships within the Welfare Quality programme.
  Weidegang in Nederland anno 2008 : Eindmeting Koe & Wij
  Well, E. van; Schans, F.C. van der - \ 2008
  Culemborg : CLM Onderzoek en Advies BV (Publicatie / CLM 679-2008) - 62 p.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - melkkoeien - begrazing - graastijd - weiden - agrarische bedrijfsvoering - bedrijfsontwikkeling in de landbouw - vragenlijsten - nederland - voedersystemen - melkveehouderijsystemen - dairy farming - dairy farms - dairy cows - grazing - grazing date - pastures - farm management - farm development - questionnaires - netherlands - feeding systems - dairy farming systems
  Het project Koe & Wij werkt aan een sectorbrede bewustwording van het belang van weidegang en enthousiasmeert melkveehouders voor weidegang door het bieden van technische en economische oplossingen voor knelpunten bij weidegang. Het effect van het project Koe & Wij is gemonitord middels een nulmeting bij de start en een eindmeting na afloop. Doel van deze eindmeting is: de verandering (voorjaar 2008 ten opzichte van zomer 2006) van bewustzijn, houding en gedrag van melkveehouders ten aanzien van weidegang vast te leggen; inzicht in de (spreiding van) persoonlijke waarden van melkveehouders; inzicht krijgen in de resultaten van het project Koe & Wij voor een beoordeling van de effectiviteit van het project; ideeën en suggesties voor de invulling van een eventueel vervolgproject. Dit is de rapportage van de eindmeting welke CLM Onderzoek en Advies in het kader van het project Koe & Wij heeft uitgevoerd. Deze eindmeting is uitgevoerd middels een telefonische enquête onder een representatieve groep van 600 melkveehouders verdeeld over het gehele land
  Groei belangrijk voor tweedeworps zeug
  Hoving, L.L. ; Peet-Schwering, C.M.C. van der; Kemp, B. ; Soede, N.M. - \ 2008
  V-focus 5 (2008)april (2). - ISSN 1574-1575 - p. 44 - 45.
  varkenshouderij - zeugen - leeftijd - groei - worpgrootte - worpresultaten - zeugenvoeding - agrarische bedrijfsvoering - voedersystemen - pig farming - sows - age - growth - litter size - litter performance - sow feeding - farm management - feeding systems
  De reproductieresultaten van tweedeworpszeugen blijven vaak achter bij die van de eerste- en oudereworps zeugen. Groei van de jonge zeug blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Wellicht dat een verhoogd voerniveau of een veranderende voersamenstelling verbetering kan brengen
  Toetskader voor investeringen in de konijnenhouderij : netwerk rendement investeringen konijnenhouderij
  Vermeij, I. - \ 2008
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group 106) - 10
  konijnen - investering - stallen - airconditioningsapparatuur - voerautomaten - dierhouderij - agrarische bedrijfsvoering - kosten - voedersystemen - rabbits - investment - stalls - air conditioners - self feeders - animal husbandry - farm management - costs - feeding systems
  Een toetskader is een hulpmiddel om te kijken of investeringen rendabel zijn. Dit toetskader wordt toegepast op investeringen in de konijnenhoudeij m.b.t. onder andere pad cooling, tunnelstal, automatisch voersysteem, hygiënestop
  Koeien in de klaver, melkgift stijgt
  Hoefman, R. - \ 2007
  Boerderij/Veehouderij 92 (2007)9. - p. 20 - 21.
  rundvee - melkveehouderij - melkkoeien - weiden - begrazing - beweidingssystemen - graastijd - melkmachines - klavers - krachtvoeding - melkafgifte - voedersystemen - cattle - dairy farming - dairy cows - pastures - grazing - grazing systems - grazing date - milking machines - clovers - force feeding - milk ejection - feeding systems
  Vers gras maximaal benutten staat voor Alfons Lubbers voorop. Dat bleef zo na aanschaf van de melkrobot. De koeien zijn maximaal buiten. Van eind maart tot in november halen de koeien een groot deel van het rantsoen zelf op. Tot volle tevredenheid van boer en koe
  Verteerbaarheid (ileaal en faecaal) van biologisch geteelde eiwitrijke voedergrondstoffen bij varkens = Digestibility (ileal and faecal) of organically-grown protein-rich raw materials in pigs
  Jongbloed, A.W. ; Diepen, J.T.M. van - \ 2007
  Lelystad : Animal Sciences Group (Rapport / Animal Sciences Group : Divisie Veehouderij 51) - 19
  dierhouderij - varkenshouderij - varkens - voer - diervoedering - fecessamenstelling - chymus - pensvertering - verteerbaarheid - voedingswaarde - ruwe grondstoffen - biologische landbouw - voedersystemen - animal husbandry - pig farming - pigs - feeds - animal feeding - faeces composition - digesta - rumen digestion - digestibility - nutritive value - raw materials - organic farming - feeding systems
  In this research the ileal digestibility of nitrogen and amino acids and the faecal digestibility of organic matter, nitrogen, fat, non-starch polysaccharides, energy and phosphorus of protein-rich organicallygrown feed raw materials were evaluated in pigs. The products were rapeseed meal expeller, soybean meal expeller, sunflower seed expeller, sesame seed expeller and lupins. In some feedstuffs, chemical composition and digestibilities deviated somewhat from tabulated values.
  Voersystemen in de melkveehouderij = Feeding systems on dairy farms
  Hollander, C.J. ; Blanken, K. ; Gotink, A. ; Duinkerken, G. van; Dijk, G.J. ; Lenssinck, F.A.J. ; Koning, C.J.A.M. de - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 67
  melkveehouderij - melkvee - rundveevoeding - kosten - voerverdelers - voedersystemen - arbeid in de landbouw - dairy farming - dairy cattle - cattle feeding - costs - feed dispensers - feeding systems - farm labour
  The feeding system consists of the feeding strategy and the feeding method. The systems are through means of a desk study collected. By using an inquiry with dairy farmers an inventory was done of the most used feeding systems en de reason for using. The mixture wagon is the most used system and in the near future that will increase. Labour is a large cost factor en feeding take a lot of labour. Systems using a mixture wagon take the most time and putting the blocks of feed in front of the feeding fence takes the least time. Feeding by the contractor can be cheaper but is not done much.
  Voerstrategie en bezoekgedrag aan het automatisch melksysteem = Feeding strategy and visit behaviour on the automatic milking system
  Klop, A. ; Bos, C.H. ; Duinkerken, G. van; Koning, C.J.A.M. de - \ 2005
  Lelystad : Animal Sciences Group / Praktijkonderzoek (PraktijkRapport / Animal Sciences Group, Praktijkonderzoek : Rundvee ) - 22
  rundveevoeding - melkkoeien - diergedrag - machinaal melken - robots - melkveehouderij - voedersystemen - cattle feeding - dairy cows - animal behaviour - machine milking - robots - dairy farming - feeding systems
  By use of an automatic milk system (AM-system) it is desirable that cows enter the AM-system their selves voluntarily on a regular basis. Forcing cows to visit the AM-system to overcome long milking intervals is laborious. Such cows are identified as “lazy cows”. The number of lazy cows can be decreased by feeding most of the concentrates in Automatic Concentrate Feeders (ACF). In comparison to feed the concentrates in the Total Mixed Ration (TMR) the number of lazy cows halved if the concentrates were fed in ACF. Starch content of the ration had no effect on visit behaviour of cows to the AMS
  Effect van fasenvoedering op reproductie
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2004
  Praktijkkompas. Varkens 2004 (2004)2. - ISSN 1570-8578 - p. 7 - 7.
  zeugenvoeding - voersamenstelling - voortplanting - varkens - varkenshouderij - stikstof - fosfor - varkensvoeding - voedersystemen - sow feeding - feed formulation - reproduction - pigs - pig farming - nitrogen - phosphorus - pig feeding - feeding systems
  Het verstrekken van minder stikstof en fosfor aan drachtige zeugen gedurende de eerste vier pariteiten verhoogt het percentage terugkomers bij zeugen van pariteit 1 en 2. De overige reproductiekenmerken worden niet beïnvloed door het verstrekken van minder stikstof en fosfor in het voer. Ook is er geen effect op de uitval en de gezondheid van zeugen van het verstrekken van minder stikstof en fosfor in het voer
  Welzijnsvoer tijdens de opfok verbetert de leg
  Emous, R.A. van; Lourens, A. ; Harn, J. van - \ 2004
  De Pluimveehouderij 34 (2004)12. - ISSN 0166-8250 - p. 10 - 11.
  vleeskuikens - pluimveevoeding - gerantsoeneerde voeding - dierenwelzijn - diergedrag - eierproductie - legresultaten - vleeskuikenouderdieren - voedersystemen - broilers - poultry feeding - restricted feeding - animal welfare - animal behaviour - egg production - laying performance - broiler breeders - feeding systems
  Het toepassen van kwantitatieve voerbeperking, door middel van een spinfeeder, tijdens de opfok wordt bij vleeskuikenouderdieren al langer onderzocht. Kwalitatieve voerbeperking door verdunning, ook wel welzijnsvoer genoemd, is pas de laatste jaren aan zet. Het Praktijkonderzoek Veehouderij heeft gekeken naar de effecten van de combinatie van beide
  Langere poten bij hanen: positief effect van voer strooien bij vleeskuikenouderdieren
  Emous, R.A. van; Harn, J. van; Lourens, A. ; Middelkoop, J.H. van - \ 2003
  De Pluimveehouderij 33 (2003)36. - ISSN 0166-8250 - p. 20 - 21.
  effecten - voeropname - voerverdelers - diergedrag - pluimveevoeding - fokkerijmethoden - hanen - proefopzet - vleeskuikenouderdieren - voedersystemen - effects - feed intake - feed dispensers - animal behaviour - poultry feeding - animal breeding methods - cocks - experimental design - broiler breeders - feeding systems
  Praktijkonderzoek heeft een onderzoek afgesloten naar het effect van het bijstrooien van voer op zowel de hennen als de hanen. Ook werd het effect van zogenaamd welzijnsvoer op de hennen onderzocht. Bij de hanen was er een opvallend resultaat; ze kregen langere en sterkere poten
  Voeding in balans
  Kok, I.P. ; Vegte, D.Z. van der; Sebek, L.B.J. - \ 2003
  Lelystad : Praktijkonderzoek Veehouderij (De Marke-rapport 39) - 11
  melkkoeien - rundveevoeding - automatische voerverdelers - voedersystemen - dairy cows - cattle feeding - automatic feed dispensers - feeding systems
  Voersystemen voor drachtige zeugen in groepshuisvesting
  Hoofs, A.I.J. ; Mheen, H. van der - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 22 - 25.
  varkenshouderij - zeugen - varkensvoeding - zeugenvoeding - brijvoedering - droogvoedering - voertroggen - voedering - effecten - voedersystemen - groepshuisvesting - pig farming - sows - pig feeding - sow feeding - wet feeding - dry feeding - feed troughs - feeding - effects - feeding systems - group housing
  Welk voersysteem moet u kiezen als u zeugen in groepen gaat huisvesten? Dit is een vraag die menig varkenshouder bezighoudt. Het voerstation, de voerligbox met binnenuitloop en het biofixsysteem zijn bekende systemen. Hierover is redelijk veel informatie aanwezig. Er zijn echter ook systemen op de markt waarover veel minder bekend is. Hierdoor is het voor de varkenshouder moeilijk om een afgewogen keuze te maken
  Herculesstal toont technieken van de toekomst
  Wagenberg, V. van; Zonderland, J. ; Smolders, M.M.A.H.H. ; Klooster, K. van 't - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)4. - ISSN 1570-8578 - p. 2 - 3.
  varkenshouderij - huisvesting, dieren - stallen - dierenwelzijn - duurzaamheid (sustainability) - milieubeheer - voedering - technieken - innovaties - experimentele uitrusting - economische haalbaarheid - voedersystemen - mestverwerking - proefboerderijen - pig farming - animal housing - stalls - animal welfare - sustainability - environmental management - feeding - techniques - innovations - experimental equipment - economic viability - feeding systems - manure treatment - experimental farms
  In de Herculesstal op Praktijkcentrum Sterksel worden vele nieuwe grensverleggende technieken samengebracht in één vleesvarkensstal. Dierenwelzijn, kostprijsbeheersing en milieu staan centraal. Daartoe worden speciaal ontwikkelde strodosators gebruiktsensorvoedering wordt geoptimaliseerd en de mest wordt met een nieuw type indamper/luchtwasser verwerkt tot hoogwaardige mestproducten. Kortom, veel interessante ontwikkelingen voor de varkenshouderij van de toekomst.
  Fasenvoedering bij zeugen: de eerste resultaten
  Peet-Schwering, C.M.C. van der; Smolders, M.M.A.H.H. - \ 2003
  Praktijkkompas. Varkens 17 (2003)1. - ISSN 1570-8578 - p. 4 - 5.
  gelten - zeugen - varkens - vrouwelijke dieren - zeugenvoeding - voersamenstelling - diervoedering - voedingswaarde - varkenshouderij - voedersystemen - gilts - sows - pigs - female animals - sow feeding - feed formulation - animal feeding - nutritive value - pig farming - feeding systems
  Het verstrekken van minder stikstof en fosfor aan gelten gedurende de eerste 28 dagen van de dracht verslechtert de reproductieresultaten, de gezondheid en de uitval van de gelten niet.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.