Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 35

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==female labour
Check title to add to marked list
Family, demography and labour relations
Hofmeester, Karin ; Nederveen Meerkerk, Elise van - \ 2017
The History of the Family 22 (2017)1. - ISSN 1081-602X - p. 3 - 13.
demographic transition - family systems - female labour - household strategies - Labour relations
Feminization of agricultural production in rural China : a sociological analysis
Meng, X. - \ 2014
Wageningen University. Promotor(en): Jandouwe van der Ploeg, co-promotor(en): J. Ye; H. Wu. - Wageningen : Wageningen University - ISBN 9789461738158 - 178
vrouwelijke arbeidskrachten - landbouwproductie - plattelandsvrouwen - familiebedrijven, landbouw - feminisme - sociologie - geslacht (gender) - man-vrouwrelaties - positie van de vrouw - vrouwenemancipatie - vrouwen - landbouw - plattelandsontwikkeling - china - female labour - agricultural production - rural women - family farms - feminism - sociology - gender - gender relations - woman's status - emancipation of women - women - agriculture - rural development - china
Rural-urban migration of male labour force is an unstoppable process in China. Although some women also migrate to work in cities, most of these women return to the villages after marriage. They need to take care of the children and the family and to work on their smallholder farms. In general, women‟s labour participation in agriculture has increased due to the migration of the male labourers and they have become the main labour force in smallholder agriculture. This thesis is a sociological analysis on the impact of this change on the situation of these women and on smallholder agriculture from the women‟s perspective.
Gender, AIDS and food security : culture and vulnerability in rural Côte d'Ivoire
Maiga, M.M. - \ 2010
Wageningen University. Promotor(en): Leontine Visser; Anke Niehof. - [S.l. : S.n. - ISBN 9789085857891 - 199
acquired immune deficiency syndrome - voedselzekerheid - cultuur - plattelandsvrouwen - sociologie - vrouwelijke arbeidskrachten - plattelandsbevolking - sociale economie - verwantschap - relaties - ivoorkust - afrika - geslacht (gender) - strategieën voor levensonderhoud - acquired immune deficiency syndrome - food security - culture - rural women - sociology - female labour - rural population - socioeconomics - kinship - relationships - cote d'ivoire - africa - gender - livelihood strategies
Verschillen tussen stad en platteland in arbeidsparticipatie van vrouwen : een analyse van ondernemerschap en werken in loondienst
Polman, N.B.P. ; Elst-van der Lans, M.W.M. van der - \ 2008
Den Haag : LEI (Rapport / LEI : Domein 4, Ruimte en economie ) - ISBN 9789086152063 - 43
platteland - stedelijke gebieden - arbeid (werk) - vrouwelijke arbeidskrachten - participatie - vrouwen - arbeidsmarkt - beroepsbevolking - culturele verandering - sociale economie - nederland - rural areas - urban areas - labour - female labour - participation - women - labour market - working population - cultural change - socioeconomics - netherlands
Voor vrouwen ligt de nettoarbeidsparticipatie (werkzame vrouwelijke beroepsbevolking gedeeld door totale vrouwelijke beroepsbevolking) op het platteland enkele procentpunten lager dan in verstedelijkte gebieden. De verschillen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door cultuurverschillen of verschillen in de sociaaleconomische structuur. Veranderingen hierin gaan over het algemeen langzaam. Bij beleid gericht op de bevordering van arbeidsparticipatie door vrouwen op het platteland moet rekening worden gehouden met de cultuurverschillen en verschillen in sociaaleconomische structuur.
Bedrijf zoekt vrouw: onderneemster in de agrarische sector
Oltmer, K. ; Bommel, K.H.M. van; Polman, N.B.P. - \ 2007
Agri-monitor 2007 (2007)november. - ISSN 1383-6455 - 3
landbouwsector - arbeid (werk) - werkende vrouwen - vrouwelijke arbeidskrachten - plattelandsvrouwen - agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - inkomen van landbouwers - agricultural sector - labour - employed women - female labour - rural women - farm management - entrepreneurship - farmers' income
Het aantal vrouwelijke bedrijfshoofden is in de afgelopen jaren flink gestegen, mede als gevolg van de invoering van man-vrouwmaatschappen. Het grootste deel werkt meer dan 20 uur en op middelgrote bedrijven van tussen de 70 tot 150 nge. Van de ondernemers die het bedrijf voor hun 25ste levensjaar hebben overgenomen, is een kwart van het vrouwelijke geslacht.
Leaving two thirds out of development: Female headed households and common property resources in the highlands of Tigray, Ethiopia
Howard, P. ; Smith, E. - \ 2006
Rome : FAO (LSP working paper 40) - 94
huishoudens - vrouwelijke arbeidskrachten - vrouwen - man-vrouwrelaties - landbouw - landbouwhuishoudens - landbouwgrond - landgebruik - pachtstelsel - gemeenschappelijke weidegronden - natuurlijke hulpbronnen - ethiopië - oost-afrika - strategieën voor levensonderhoud - geslacht (gender) - households - female labour - women - gender relations - agriculture - agricultural households - agricultural land - land use - tenure systems - common lands - natural resources - ethiopia - east africa - livelihood strategies - gender
Rural Gender Relations: Issues and Case Studies
Bock, B.B. ; Shortall, S. - \ 2006
Cambridge : CABI Publishing - ISBN 9780851990309 - 390
plattelandsvrouwen - man-vrouwrelaties - boeren - mannen - vrouwen - plattelandsontwikkeling - vrouwelijke arbeidskrachten - duurzaamheid (sustainability) - boerengezinnen - platteland - huishoudens - sociologie - landbouwontwikkeling - geslacht (gender) - rural women - gender relations - farmers - men - women - rural development - female labour - sustainability - farm families - rural areas - households - sociology - agricultural development - gender
Europe : Transition, Trends and Transformation
Rooij, S.J.G. de; Bock, B.B. - \ 2005
In: Breaking Ground: present and future perspectives for rural women in agriculture Rome : FAO - p. 128 - 199.
landbouw - vrouwen - vrouwelijke arbeidskrachten - plattelandsvrouwen - agriculture - women - female labour - rural women
Individualisering loont? Inkomen en vermogen van vrouwelijke zelfstandigen in de land- en tuinbouw en verblijfsrecreatie
Overbeek, M.M.M. - \ 2001
Tijdschrift voor sociaalwetenschappelijk onderzoek van de landbouw 16 (2001)1. - ISSN 0921-481X - p. 24 - 33.
arbeidskrachten in de landbouw - vrouwelijke arbeidskrachten - ondernemerschap - inkomsten uit het landbouwbedrijf - inkomen van landbouwers - positie van de vrouw - agrarische bedrijfsvoering - verblijfsrecreatie - agricultural manpower - female labour - entrepreneurship - farm income - farmers' income - woman's status - farm management - short stay tourism
Het verdienen van inkomen en vermogen verschuift van huishoudens naar het niveau van individuen. Aan de hand van een enquête onder vrouwelijke zelfstandigen die zelf eigenaar zijn van een onderneming of waarvan de levenspartner eigenaar is, is onderzocht in hoeverre deze ontwikkeling bij zelfstandigen in de landbouw en verblijfsrecreatie plaatsvindt en in hoeverre vrouwen inkomen en onroerende zaken krijgen
Boerinnen, huisvrouwen en onderneemsters
Lievaart, K. - \ 1999
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 145) - ISBN 9789067545662 - 81
boeren - vrouwen - boerengezinnen - huisvrouwen - vrouwelijke arbeidskrachten - geschiedenis - nederland - farmers - women - farm families - housewives - female labour - history - netherlands
Alles is economie.
Maassen van den Brink, H. - \ 1998
Wageningen : LUW - 35
huishoudens - productiviteit - efficiëntie - vrouwelijke arbeidskrachten - vrouwelijke werknemers - vrouwen - werk - werkgelegenheid - arbeid (werk) - arbeidsverdeling - huishoudelijk werk - arbeidsmarkt - colleges (hoorcolleges) - households - productivity - efficiency - female labour - women workers - women - work - employment - labour - division of labour - housework - labour market - lectures
Drie generaties in schort en overall: terugblik op een eeuw vrouwenarbeid in de landbouw.
Burg, M. van der; Lievaart, K. - \ 1998
Wageningen : Landbouwuniversiteit - ISBN 9789067545440
vrouwelijke arbeidskrachten - geschiedenis - landbouw - landbouw bedrijven - vrouwen - Nederland - female labour - history - agriculture - farming - women - Netherlands
Nuclear Families and the Changing Income Procurement Role of Married Women.
Ophem, J.A.C. van; Hoog, K. de - \ 1997
Associations 1 (1997)2. - p. 279 - 295.
positie van de vrouw - vrouwelijke arbeidskrachten - gezinsinkomen - kerngezinnen - gezinsleven - werkgelegenheid - sociale verandering - economische situatie - levensstandaarden - culturele verandering - arbeidsmarkt - tijdsbesteding - huishoudkunde - man-vrouwrelaties - nederland - vrouwenemancipatie - vrouw en samenleving - woman's status - female labour - household income - nuclear families - family life - employment - social change - economic situation - living standards - cultural change - labour market - time allocation - home economics - gender relations - netherlands - emancipation of women - woman and society
In this article the authors argue that the increase in labour force participation of married women in the Netherlands is not to be seen as indicating married women's increased emancipation but rather as an outcome of socio-structural, socio-cultural and socio-economic changes within society that severly restrict wives' freedom of choice in their decisions to allocate their time
Stress bij de combinatie van werk en zorg
Bock, B.B. ; Olde, C. de - \ 1995
Den Haag : Emancipatieraad
arbeid (werk) - arbeidseconomie - werkgelegenheid - werk - werkorganisatie - arbeidskunde - huishoudens - arbeidsverdeling - huishoudelijk werk - kinderverzorging - patiëntenzorg - bezoekers - huizen - vrouwelijke arbeidskrachten - vrouwelijke werknemers - vrouwen - psychologie - stress - labour - labour economics - employment - work - organization of work - work study - households - division of labour - housework - child care - patient care - visitors - homes - female labour - women workers - women - psychology
Boer & boerin, een proces van bewustworden en kiezen. Naar een levensloopbaanperspectief voor agrarische mannen en vrouwen.
Klaver, L. ; Poppel, J. van - \ 1994
Wageningen : Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel 94) - ISBN 9789067543286 - 90
beroepskeuze - werkgelegenheid - boeren - vrouwelijke arbeidskrachten - arbeid (werk) - arbeidseconomie - mannen - Nederland - beroepen - werkorganisatie - rurale sociologie - sociale klassen - vrouwen - vrouwelijke werknemers - werk - arbeidskunde - career choice - employment - farmers - female labour - labour - labour economics - men - Netherlands - occupations - organization of work - rural sociology - social classes - women - women workers - work - work study
Vrouwen, huishouden en krediet in West Java.
Niehof, A. - \ 1994
Huishoudstudies 4 (1994)2. - p. 3 - 12.
samenstelling - krediet - kredietbeleid - economie - werkende vrouwen - werkgelegenheid - gezinnen - vrouwelijke arbeidskrachten - gezinsinkomen - huishoudens - individuen - Java - hypotheken - hulpbronnen - besparingen - structuur - vrouwen - vrouwelijke werknemers - werk - composition - credit - credit policy - economics - employed women - employment - families - female labour - household income - households - individuals - mortgages - resources - savings - structure - women - women workers - work
Aan de hand van resultaten van een project in West Java dat de ondersteuning van inkomensgenererende activiteiten van vrouwen tot doel had, komt aan de orde wat economische activiteit en inkomen voor vrouwen en hun huishoudens betekenen en welke strategische rol krediet vervult
Man/vrouw - maatschap beslist goed? : vrouwen in de samenwerking op het agrarisch bedrijf
Overbeek, M.M.M. - \ 1993
Den Haag : LEI-DLO [etc.] (Publikatie / Landbouw-Economisch Instituut DLO no. 2.199) - ISBN 9789052421971 - 79
landbouw - werkgelegenheid - landbouwondernemingen - boeren - vrouwelijke arbeidskrachten - individuen - arbeid (werk) - arbeidseconomie - recht - Nederland - werkorganisatie - sociale klassen - positie van de vrouw - vrouwen - vrouwelijke werknemers - werk - arbeidskunde - vennootschappen - rechtspositie - getrouwde personen - agriculture - employment - farm enterprises - farmers - female labour - individuals - labour - labour economics - law - Netherlands - organization of work - social classes - woman's status - women - women workers - work - work study - partnerships - legal status - married persons
Opvoeden tot sociale verantwoordelijkheid : de verzoening van wetenschap, ethiek en sekse in het sociaal werk in Nederland rond de eeuwwisseling
Bervoets, L. - \ 1993
Agricultural University. Promotor(en): A.L. Mok. - S.l. : Bervoets - ISBN 9789054851233 - 235
vrouwelijke arbeidskrachten - vrouwelijke werknemers - vrouwen - werk - werkgelegenheid - sociale voorzieningen - welzijnsvoorzieningen - sociaal welzijn - positie van de vrouw - geschiedenis - sociale zekerheid - Nederland - sociaal werk - vrouwenbeweging - feminisme - vrouw en samenleving - sociale zorg - female labour - women workers - women - work - employment - social services - welfare services - social welfare - woman's status - history - social security - Netherlands - social work - women's movement - feminism - woman and society - social care

Sociologists use to describe social work as a typical example of a immature or semi-profession. The emergence of social work in social history is part and parcel of 'forces of organized virtue', whilst in womenstudies early social work is usually considered as a consequence of the doctrine of separate spheres and the nineteenth century cult of domesticity.

In this research into the articulation of social work as a feminine professional domain, critical observations are made about this three different ways of looking at the history of social work- It is argued that both functionalist and marxists concepts of professionalism do not offer very fruitful starting points for research, because of their presuming an opposition between altruism and selfinterest. Instead the present study of the history of social work explores the complex of social and scientific forces in the context of which social work developed around the turn of the century and examines the purport that altruism and selfinterest got in this context.

The origin of social work is related to the growing scientific critique of precepts and habits of care in the eighteenth and nineteenth century, which cleared the road for a new public body for care and prevention. Following doctors and engineers who succeeded in mobilizing public support for the eradication of infectious diseases and the clearing of slums, social scientists attracted attention to the relationship between social well-being and the environment. With the help of certain sociological and philosophical notions concerning the origins of social inequality and the need for social regulation of society, social work pioneers defined a professional domain in which science, ethics and gender went well together. In their sociological vision, men and women, rich and poor, were the product of social conditions, whilst social conditions in their turn were the consequence of human intervention. The interplay between man and society and the changeableness of social relations offered important starting points for the development of a own form of feminine expertise in the social field.

According to social workers professional altruism could be neither inborn nor based on personal sentiments. Self-love and social feeling were supposed to be brought into balance by introspection and serious study of social relations. Women were not social beings by nature and did not know by intuition how to find their way in the complicated and diffuse complex of social policy and social pedagogy. Education for social responsibility was not only concerned with the poor, but was also considered a necessity for the bourgeois circles from which social workers themselves usually originated. The propensity for scientific philanthropy amongst social work pioneers and their critique of 'idleness' and 'family egoism' in bourgeois circles, which were often neglected in Dutch research, form the key-points of the formation of a new professional identity of women. ]heir perspective lay in all kinds of social work, whether paid or unpaid.

The emergence of social work fitted in with a tradition in which the scientific management of society had primacy over politics and in which individual development had to be brought into balance with public spirit. Social work pioneers thought to find the solution for the woman question and the social question in a 'socialism-without-class-struggle' and a 'feminism-without-a- battle-between-the-sexes', in which gradual social transformation took place under the guidance of social experts.

By investigating the meaning of altruism and self-interest from a historical perspective, it becomes clear that a number of well-known theses concerning 'civilized' feminine professions need to be reconsidered. Thus the discussions regarding the organization of the school for social work and about the approach to the different sorts of work, show that social work can no longer be considered as traditional charity in a new disguise. The articulation of altruism and feminine talent for the ethical dimensions of social work seems to be more complex and contradictory than used to be supposed till now.

Coping with household food insecurity : a longitudinal and seasonal study among the Otammari in North - Western Benin
Liere, M.J. van - \ 1993
Agricultural University. Promotor(en): J.G.A.J. Hautvast; A.P. den Hartog. - S.l. : Van Liere - ISBN 9789054851752 - 144
voedingsgewoonten - voedselhygiëne - voedingstoestand - consumptiepatronen - voedingsmiddelen - voedselproductie - voedsel - maaltijden - vrouwelijke arbeidskrachten - vrouwelijke werknemers - vrouwen - werk - werkgelegenheid - Benin - hongersnood - voedseltekorten - gebrek - feeding habits - food hygiene - nutritional state - consumption patterns - foods - food production - food - meals - female labour - women workers - women - work - employment - Benin - famine - food shortages - shortage

A longitudinal and seasonal study was designed to examine the relationships between, at one hand, coping with food insecurity and socio-economic characteristics at household level and, at the other hand, food consumption, time allocation and nutritional status at individual level in a unimodal climate in north-western Benin.

Body weight of men and women was frequently measured during two consecutive years. Body weight fluctuations of 5-6% occurred but variation in seasonal body weight fluctuation could not be explained by socio-econornic household characteristics. Neither a relationship was found between household cereal stock, indicating the level of household food security, and individual seasonal body weight fluctuation. It appeared that households with sufficient and insufficient cereal stock differed in their coping behaviour pattern. However this was not reflected in differences in seasonal body weight loss. Households with insufficient cereal stock made more use of coping behaviour such as gathering wild foods, selling livestock, seasonal migration and reduction of number of meals or fasting. Dietary changes at individual level during the preharvest period were characterized by a decreased cereal intake, an increased consumption of pulses and tubers and an increased consumption of food gifts, purchased foods and wild foods. Children seemed to be protected in times of seasonal food insecurity by a more favourable food allocation. Gender differences in subsistence task distribution showed more working hours for women compared to men, combining home production with field production tasks. Men were mainly responsible for food production and assistance at work parties. In times of seasonal food insecurity women were more engaged in coping with this adverse situation than men.

It may be concluded that household food insecurity does not necessarily lead to food insecurity at individual level since it can be favourably counterbalanced by local coping behaviour. Ibis conclusion confirms that development projects to promote household food security should take seriously into consideration an enforcement of existing local coping behaviour patterns rather than a replacement by innovations from outside.

Jonge vrouwen op agrarische gezinsbedrijven
Blom, U.P. ; Hillebrand, J.H.A. - \ 1992
Den Haag : LEI-DLO (Onderzoekverslag / Landbouw-Economisch Instituut 98) - ISBN 9789052421766 - 95
landbouw - werkgelegenheid - familiebedrijven, landbouw - boeren - vrouwelijke arbeidskrachten - Nederland - sociale klassen - vrouwen - vrouwelijke werknemers - werk - agriculture - employment - family farms - farmers - female labour - Netherlands - social classes - women - women workers - work
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.