Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 27

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Lokkende werking feromoon vooral bij aanwezigheid van plantengeur : feromoonval beschikbaar voor opsporen behaarde wants
  Tol, R.W.H.M. van; Hennekam, M. ; Yang, Daowei - \ 2015
  Onder Glas 12 (2015)12. - p. 50 - 51.
  tuinbouw - glastuinbouw - gewasbescherming - biologische bestrijding - feromoonvallen - insectenlokstoffen - geurstoffen - hemiptera - afwijkingen, planten - landbouwkundig onderzoek - plantgezondheid - groenten - snijbloemen - aubergines - cucumis - chrysanthemum - horticulture - greenhouse horticulture - plant protection - biological control - pheromone traps - insect attractants - odours - hemiptera - plant disorders - agricultural research - plant health - vegetables - cut flowers - aubergines - cucumis - chrysanthemum
  Plaagwantsen zoals behaarde wants en brandnetelwants vormen in teelten als aubergine, komkommer en chrysant een serieus probleem. Ze geven al in kleine aantallen flinke schade: bloemabortie in aubergine, stengel- en vruchtschade in komkommer en splitkoppen in chrysant. Zodra telers wantsen of wantsenschade signaleren zien ze zich al snel genoodzaakt in te grijpen met middelen die schadelijk zijn voor aanwezige biologische bestrijders tegen andere plagen; het begin van het einde van hun biologie.
  Paringsverstoring: een innovatieve oplossing voor rupsenproblemen in de Nederlandse kassen : eindraportage
  Griepink, F.C. ; Hora, K. ; Kogel, W.J. de - \ 2013
  Wageningen : Plant Research International - 36
  glastuinbouw - plantenplagen - chrysodeixis chalcites - rupsen - paringsverstoorders - insectenbestrijding - tests - vruchtgroenten - feromoonvallen - schade - greenhouse horticulture - plant pests - chrysodeixis chalcites - caterpillars - mating disrupters - insect control - tests - fruit vegetables - pheromone traps - damage
  In de periode 2008-2012 is een paringsverstoringsmethode tegen Turkse mot Chrysodeixis chalcites getest. Er is gekozen voor Turkse mot omdat dit insect snel veel schade kan aanbrengen in de tomaten- en paprikateelt. Ook is in het verleden door PRI in samenwerking met TNO aangetoond dat paringsverstoring tegen Turkse mot voldoende werkt. De destijds gebruikte feromoonverdamper bleek echter onpraktisch en is in dit onderzoek vervangen door een alternatieve verdamper. De in dit onderzoek ontwikkelde verdamper is op 5 locaties getest in een dichtheid van 500 dispensers per hectare. In feromoonvallen in de behandelde percelen werd geen Turkse mot meer gevangen in tegenstelling tot de niet met feromoon behandelde percelen. Echter in het gewas werden nog steeds rupsjes en dus schade gevonden. De gevonden schade wisselde van bedrijf tot bedrijf. De uiteindelijke conclusie is dat deze methode nog onvoldoende robuust is voor commerciële implementatie
  Geïntegreerde bestrijding van citruswolluis Planococcus citri in roos
  Pijnakker, J. ; Leman, A. ; Hennekam, M. - \ 2013
  Wageningen : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapport / Wageningen UR Glastuinouw 1238)
  glastuinbouw - snijbloemen - rozen - rosa - planococcus citri - onderzoeksprojecten - organismen ingezet bij biologische bestrijding - plaagbestrijding met natuurlijke vijanden - methodologie - feromoonvallen - greenhouse horticulture - cut flowers - roses - rosa - planococcus citri - research projects - biological control agents - augmentation - methodology - pheromone traps
  Citruswolluis, Planococcus citri (Risso), is een van de belangrijkste plagen geworden in de rozenteelt onder glas. Er is inmiddels veel praktijkervaring met de toepassing van biologische bestrijders om haarden uit te roeien. Voor de professionele tuinbouw is de effectiviteit van deze aanpak doorgaans onvoldoende, en moet alsnog met insecticiden worden ingegrepen. Onderzoek is uitgevoerd naar de inzet van natuurlijke vijanden op zeer kleine wolluis-haarden om de uitbreiding van wolluisaantasting te voorkomen naar nog niet aangetaste planten. De relevantie van het loslaten van verschillende natuurlijke vijanden ter bestrijding van wolluis in kasrozen wordt besproken. Uit het project leek dat feromoonvallen een goede hulpmiddel kunnen zijn om de aanwezigheid van wolluis te bepalen, maar niet geschikt zijn om snel wolluis-haarden te detecteren en te traag zijn om de telers te waarschuwen dat wolluis toeneemt. Bij telers met zware wolluis-problemen kon aantasting met wolluizen met larven van het lieveheerbeestje Cryptolaemus montrouzieri en de sluipwespen Anagyrus pseudococci of Leptomastix dactylopii worden verminderd, maar de bestaande uitzet-strategieën van natuurlijke vijanden waren niet voldoende om de wolluizen helemaal uit te roeien. Er werd geen toegevoegde waarde gevonden van de twee nieuwe soorten lieveheerbeestjes Nephus includens en Scymnus syriacus. Het massaal preventief introduceren van natuurlijke blijken het meest perspectiefvol bij telers die wolluis in het lopen van het jaar verwachten. Wekelijkse introducties van larven van Cryptolaemus of van de goedkopere gaasvliegen en de vestiging daarvan dienen op praktijkschaal verder onderzocht te worden. Since early 2000 the citrus mealybug, Planococcus citri (Risso), has become a key pest in roses cultivated in greenhouses in The Netherlands. There has been a lot of practical experience with the application of biological control agents to eradicate outbreaks. The effectiveness of this approach is usually insufficient for professional horticulture and the Integrated Pest Management often ends with applications of insecticides. Research was carried out on the introductions of natural enemies on small mealybugs hot spots in order to avoid the spread of mealybug infestations to healthy plants. The relevance of introducing natural enemies for controlling mealybugs in greenhouse roses is discussed. In this project, pheromone traps seemed to be a good tool to detect the presence of mealybugs, but were not suitable for the detection of hotspots or to warn growers about outbreaks. At growers with high level of infestation, we could reduce damages caused by the pest with introduction of the labybug Cryptolaemus montrouzieri and parasitoids Anagyrus pseudococci or Leptomastix dactylopii. However, the introductions of beneficials were not effective enough to eradicate the pest. Introductions of Nephus includens and Scymnus syriacus were less effective than Cryptolaemus. Massive preventive releases of beneficials seem to give the best solution for growers who are expecting problems with mealybugs. Weekly introductions of larvae of Cryptolaemus or cheaper larvae of lacewings with alternative food to enhance their survival in the crop will be further investigated.
  Bestrijdingsstrategie appelbladgalmug
  Elberse, I.A.M. ; Sluis, B.J. van der - \ 2012
  De Boomkwekerij 25 (2012)15. - ISSN 0923-2443 - p. 20 - 21.
  vruchtbomen - appels - dasineura mali - plagenbestrijding - onderstammen - malus pumila - feromoonvallen - monitoring - bestrijdingsmethoden - fruit trees - apples - dasineura mali - pest control - rootstocks - malus pumila - pheromone traps - monitoring - control methods
  Monitoring van appelbladgalmuggen in de onderstammenteelt is goed mogelijk met feromoonvallen. Daarna zijn de muggen effectief te bestrijden met Movento. Dat blijkt uit onderzoek door PPO. De bestrijdingsstrategie kan echter nog wel worden verbeterd.
  Plaagbestrijding met natuurlijke vijanden
  Helsen, H.H.M. - \ 2011
  straatbomen - gewasbescherming - geïntegreerde bestrijding - plagen - plaagbestrijding met predatoren - feromoonvallen - street trees - plant protection - integrated control - pests - predator augmentation - pheromone traps
  In dit project wordt onderzocht hoe schade door plagen in de laanboomkwekerij kan worden voorkomen door gebruik te maken van natuurlijke vijanden. Daarvoor is een geïntegreerde aanpak nodig: bespuitingen die worden uitgevoerd tegen ziekten en plagen, moeten de nuttige insecten en mijten zo min mogelijk schaden. Naast het stimuleren van de aanwezigheid van natuurlijke vijanden moeten daarom selectieve oplossingen worden gezocht voor plagen waartegen tot nu toe breedwerkende bestrijdingsmiddelen worden gespoten.
  PHEROBANK Catálogo (Spanish), Yearly, 2006-2011
  Griepink, F.C. ; Stol, W. - \ 2011
  Plant Research International, Wageningen UR
  semiochemicals - feromonen - feromoonvallen - semiochemicals - pheromones - pheromone traps
  PHEROBANK Catalogue (English), Yearly, 2006-2011
  Griepink, F.C. ; Stol, W. - \ 2011
  Plant Research International, Wageningen UR
  feromonen - semiochemicals - feromoonvallen - pheromones - semiochemicals - pheromone traps
  Superior quality sex pheromones to trap insects: • pheromone identification • pheromone synthesis • pheromone lures • insect traps
  Onderzoek aan de tomatenmineermot Tuta absoluta in 2010: Testen van chemische middelen en inventarisatie van natuurlijke vijanden
  Linden, A. van der; Staaij, M. van der - \ 2011
  Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1082) - 24
  solanum lycopersicum - insectenplagen - tuta absoluta - bestrijdingsmethoden - pesticiden - organismen ingezet bij biologische bestrijding - feromoonvallen - gewasmonitoring - nederland - solanum lycopersicum - insect pests - tuta absoluta - control methods - pesticides - biological control agents - pheromone traps - crop monitoring - netherlands
  Referaat Er zijn ook in 2010 verschillende behandelingen met middelen uitgevoerd tegen de tomatenmineermot Tuta absoluta. Middelen met een snelle werking tegen rupsen zijn flubendiamide (Fame), abamectine (Vertimec), emamectin benzoaat (Proclaim) en spinosad (Tracer). Ook indoxacarb heeft een effect. De rupsen stoppen met eten, maar het duurt langere tijd voordat ze dood zijn. Buiten werden tomatenplanten belegd met eieren van Tuta absoluta bij het natuurgebied van Kinderdijk neergezet, met als doel natuurlijke vijanden te verzamelen. Het bleek dat Tuta absoluta door twee soorten inheemse sluipwespen werd geparsiteerd: Elachertus inunctus en Pnigalio soemius. Ook werd de roofwants Dicyphus errans op de tomatenplanten met Tuta absoluta gevonden. De beheersstratgie (monitoring, herkenning, bestrijding) blijft voorlopig als volgt: Het optreden van Tuta absoluta kan worden vastgesteld doormiddel van feromoonvallen. Maar omdat op deze wijze alleen mannetjes worden gevangen, is het ook belangrijk om te letten op aantasting in het gewas. De jonge mijnen zijn vrij moeilijk van mijnen van mineervliegen te onderscheiden. In de oude mijnen van Tuta absoluta zijn de uitwerpselen gemakkelijk te zien. Voor de praktijk blijft het belangrijk de aantallen van de roofwants Macrolophus zo snel mogelijk op een hoog niveau te krijgen. Abstract Different chemical and a biological agents were tested against the tomato leaf miner Tuta absoluta in 2010. Agents with a quick action were flubendiamide (Fame), abamectin (Vertimec), emamectin benzoaat (Proclaim) and spinosad (Tracer). Idoxacarb was also effective. The caterpillars stopped eating, but it took more time before they died. Tomato plants with eggs of Tuta absoluta were placed outside in the nature reserve of Kinderdijk, far away from the greenhouse areas. The aim was to find natural enemies. Two indigenous parasitoids parasitized caterpilars of Tuta absoluta: Elachertus inunctus and Pnigalio soemius. The predatory bug Dicyphus errans was also active on the tomato plants with Tuta absoluta. The current strategy (monitoring, recognition, control) remains as follows: Pheromone traps are useful to discover Tuta absoluta in greenhouses. Only males are being trapped, which means that it is also important to search for mines in the crops. Young mines of Tuta absoluta and other leaf miners are difficult to distinguish. Older mines of Tuta absoluta are recognized by large amounts of frass. It is important to establish high numbers of Macrolophus in the tomato crop as soon as possible.
  Onderzoek aan het seksferomoon van de bramenbladgalmug
  Helsen, H.H.M. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit (Rapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit 2011-08) - 9
  dasineura - bramen - frambozen - feromonen - feromoonvallen - plantenplagen - dasineura - blackberries - raspberries - pheromones - pheromone traps - plant pests
  Recent zijn onderzoekers in Groot Brittanië er in geslaagd om het seksferomoon van de bramenbladgalgmug na te maken. Voor het onderzoek werden in Nederland vele duizenden muggen verzameld. Met het ontdekte feromoon wordt nu een val ontwikkeld, waarmee de mannetjes van de bramenbladgalmug kunnen worden gevangen.
  Vier jaar schone fruitmotbestrijding in Utrecht : de resultaten zijn een voorbeeld voor de gehele Nederlandse fruitteelt
  Trapman, M. ; Helsen, H.H.M. - \ 2011
  De Fruitteelt 101 (2011)13. - ISSN 0016-2302 - p. 10 - 11.
  fruitteelt - appels - peren - cydia pomonella - feromoonvallen - virussen - geïntegreerde bestrijding - bestrijdingsmethoden - efficiëntie - fruit growing - apples - pears - cydia pomonella - pheromone traps - viruses - integrated control - control methods - efficiency
  Utrechtse fruittelers werken vanaf 2007 aan een effectieve bestrijdingsstrategie voor de fruitmot, zonder milieubelasting en zonder residuen op het fruit. In ieder projectjaar waren hun schema's effectiever, goedkoper en schoner dan de standaard geadviseerde schema's. De toepassing van Isomate CLR feromoonverwarring was niet weg te denken bij het bereiken van de projectdoelstelling. De in Utrecht behaalde resultaten zijn een voorbeeld voor de gehele Nederlandse fruitteelt.
  Beheersing appelbladgalmuggen
  Elberse, I.A.M. - \ 2010
  gewasbescherming - malus - onderstammen - vruchtbomen - gewasmonitoring - dasineura mali - feromoonvallen - plagenbestrijding - plant protection - malus - rootstocks - fruit trees - crop monitoring - dasineura mali - pheromone traps - pest control
  Appelbladgalmuggen (Dasineura mali) veroorzaken groeiremming en teveel vertakkingen in appelmoerbedden. Bestrijding met bestaande middelen werkt niet afdoende, doordat de schadelijke larven verborgen zitten in het strak opgerolde blad. Bestrijding moet plaatsvinden tijdens de vlucht van de muggen of voordat de larven galvorming veroorzaken. Goed waarnemen is daarvoor van groot belang. In dit project is geprobeerd de bestrijding te optimaliseren aan de hand van monitoring met feromoonvallen.
  Ontwikkeling van een Lure&Kill techniek voor de beschermde teelt in Nederland : verslag van fase 2
  Griepink, F.C. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International (Nota 530) - 4
  glastuinbouw - gewasbescherming - chemische bestrijding - spodoptera - duponchelia - sexferomonen - feromoonvallen - insecticiden - greenhouse horticulture - plant protection - chemical control - spodoptera - duponchelia - sex pheromones - pheromone traps - insecticides
  Plant Research International heeft onderzoek uitgevoerd naar de toepassingsmogelijkheden van lure&kill in de Nederlandse kassen. Insecten zoals Spodoptera exigua en Duponchelia fovealis kunnen elkaar vinden met behulp van seksferomonen die het vrouwtje loslaat in de lucht. Deze feromonen kunnen we namaken en daarmee kunnen we de mannetjes lokken naar een feromoonval. Het feromoon kun je ook gebruiken om het mannetje te lokken naar een plek waar zich een dodelijk insecticide bevindt. Deze laatste methode wordt lokken en doden (Engels: lure&kill) genoemd. Naast lure&kill kun je feromonen bijvoorbeeld ook gebruiken in feromonenvallen. Wanneer je daar enkele per hectare van neerzet spreek je over monitoring.
  Signaleren en bestrijden van gleditsiabladgalmug
  Helsen, H.H.M. - \ 2010
  gleditsia - dasineura - gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - straatbomen - teelt - feromoonvallen - gleditsia - dasineura - plant protection - integrated pest management - street trees - cultivation - pheromone traps
  Gleditsiabladgalmug is een lastige plaag in de laanboomteelt. Vooral in de opkweek van oculaties of handveredelingen tot leverbare boom leidt aantasting vaak tot groeiderving. Voor de bestrijding van de plaag wordt veelvuldig gebruik gemaakt van breedwerkende middelen. Het doel van het onderzoek is om het verschijnen van de muggen te signaleren en bestrijding gerichter uit te voeren, om zo met minder bespuitingen een beter bestrijdingsresultaat te bereiken.
  PHEROBANK trapping systems; set of 12 instruction leaflets
  Stol, W. - \ 2010
  Wageningen : Plant Research International, PHEROBANK, Wageningen UR
  insectenplagen - feromoonvallen - insectenvallen - plagenbestrijding - biologische bestrijding - plantenplagen - insect pests - pheromone traps - insect traps - pest control - biological control - plant pests
  Tekeningen van verschillende soorten insectenvallen van PHEROBANK.
  Feromoonval biedt hulp tegen gleditsiabladgalmug
  Helsen, H.H.M. ; Nouwens, F.H.C. - \ 2010
  De Boomkwekerij 2010 (2010)10. - ISSN 0923-2443 - p. 16 - 17.
  boomkwekerijen - boomteelt - bomen - straatbomen - feromoonvallen - spuiten - gleditsia - forest nurseries - arboriculture - trees - street trees - pheromone traps - spraying - gleditsia
  De gleditsiabladgalmug is lastig te bestrijden. Een nieuw ontwikkelde feromoonval kan kwekers helpen bij het bepalen van het juiste spuittijdstip.
  Mineermot nieuwe bedreiging voor tomaat
  Deventer, P. van - \ 2009
  Groenten & Fruit 63 (2009)13. - ISSN 0925-9708 - p. 18 - 19.
  tuinbouwbedrijven - kassen - teelt onder bescherming - tomaten - insecten - insectenbestrijding - feromoonvallen - geïntegreerde plagenbestrijding - glastuinbouw - precisielandbouw - market gardens - greenhouses - protected cultivation - tomatoes - insects - insect control - pheromone traps - integrated pest management - greenhouse horticulture - precision agriculture
  De tomatenmineermotTuta absolutawerd dit jaar in Nederland op vierverpakkingsbedrijven aangetroffen. De vrees bestaat dat de mot ook in de tomatenteelt terecht komt. Een blik op het gedrag van de mineermot en de ervaringen met de bestrijding ervan in andere landen. Tuta absoluta, een motje waarvan de larven mineergangen maken in bladeren van tomatenplanten, komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. De laatste decennia heeft deze soort zich over grote delen van dit continent verspreid. In 2007 werd de mot voor het eerst waargenomen in Europa, in Catalonië in Spanje. Behalve in Spanje is hij echter nu ook gesignaleerd in naburige landen, zoals Marokko, Algerije, Frankrijk en Italië. Aangezien het mineermotje dit jaar tot nu toe ook op vier verpakkingsbedrijven in Nederland werd gevonden, bestaat de vrees dat deze zeer schadelijke plaag vanuit Zuid-Europa in andere landen terecht komt in de tomatenteelt, waaronder in Nederland¿
  Een feromoonval voor roze appelluis
  Helsen, H.H.M. ; Tol, R.W.H.M. van; Griepink, F.C. - \ 2009
  geïntegreerde plagenbestrijding - dysaphis plantaginea - feromoonvallen - appels - fruitteelt - integrated pest management - dysaphis plantaginea - pheromone traps - apples - fruit growing
  Poster met onderzoeksinformatie over het ontwikkelen van een val om in het najaar de invliegende mannetjes van de roze appelluis te signaleren
  Inzicht in biologie en bestrijding van de fruitmot : technische rapportage van onderzoek 2004-2007
  Helsen, H.H.M. ; Polfliet, M. ; Trapman, M. - \ 2009
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit - 65
  cydia pomonella - plagenbestrijding - biologie - insecticiden - feromoonvallen - fenologie - nederland - fruitteelt - appels - detectie - peren - cydia pomonella - pest control - biology - insecticides - pheromone traps - phenology - netherlands - fruit growing - apples - detection - pears
  Dit rapport beschrijft de resultaten van 4 jaren onderzoek naar de bestrijding van fruitmot in Nederland.
  Assessing the effectiveness of a local agricultural research committee in diffusing sustainable cocoa production practices: the case of capsid control in Ghana
  Ayenor, G.K. ; Röling, N. ; Huis, A. van; Padi, B. ; Obeng-Ofori, D. - \ 2007
  International Journal of Agricultural Sustainability 5 (2007)(2&3). - ISSN 1473-5903 - p. 109 - 123.
  gewasbescherming - geïntegreerde plagenbestrijding - cacao - oecophylla longinoda - feromoonvallen - azadirachta indica - sahlbergella singularis - distantiella theobroma - ghana - biologische landbouw - plant protection - integrated pest management - cocoa - oecophylla longinoda - pheromone traps - azadirachta indica - sahlbergella singularis - distantiella theobroma - ghana - organic farming
  The conventional method of `delivering¿ technologies recommended by researchers to farmers through extension has proved ineffective, resulting in a persistent low (3.5% over ten years) adoption of research-based cocoa technologies. The present study was conducted in the Eastern Region of Ghana and assessed the impact of the Local Agricultural Research Committee (LARC) approach on the diffusion of capsid management knowledge and practices, developed with the LARC, to others in the community. Capsids (Sahlbergella singularis and Distantiella theobroma) were diagnosed as the most serious production constraint. LARC members engaged in intensive interactive learning and experimentation to control them. The interactive approach developed by the International Centre for Tropical Agriculture was used to link the LARC with community farmers, a majority of whom aspired to produce organic cocoa for a premium. The LARC acquired vital agro-ecological knowledge on capsid management, including skills in scouting for capsids to determine their temporal distribution and systematic experimentation with control methods, before presenting its results to the community. This article reports on a survey comparing three categories of farmers: LARC members, exposed and non-exposed community farmers, so as to assess the diffusion and impact of LARC knowledge co-production. The results show that the LARC approach significantly influenced acquisition and diffusion of knowledge and practices.
  Scouten in paprika: waarnemen de basis voor geïntegreerde bestrijding
  Zwinkels, Jeroen ; Ramakers, P.M.J. - \ 2007
  Praktijkbericht gewasbescherming glastuinbouw 2007 (2007)voorjaar.
  geïntegreerde bestrijding - gewasbescherming - ziektebestrijding - plagenbestrijding - capsicum - teelt onder bescherming - detectie - biologische bestrijding - feromoonvallen - integrated control - plant protection - disease control - pest control - capsicum - protected cultivation - detection - biological control - pheromone traps
  Vroegtijdig ziekten en plagen opsporen vergroot de slagingskans van de geïntegreerde bestrijding. Op basis van wekelijkse scouting kan besloten worden of een bestrijding nodig is, wanneer die moet worden uitgevoerd en (bij pleksgewijs optreden) waar gecorrigeerd moet worden. Ook is nu te bepalen welk middel, methode of natuurlijke vijand gebruikt kan worden. Na de behandeling is vast te stellen of deze effectief is geweest en of deze herhaald moet worden
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.