Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 15 / 15

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Instructie en werkbladen veldpracticum perceelvariatie Bodem
  Schans, D.A. van der - \ 2014
  Lelystad : PPO AGV (PPO rapporten 634) - 18
  onderwijsmaterialen - perceelsvorm (landbouwkundig) - perceelsgrootte (landbouwkundig) - akkergronden - precisielandbouw - bodemvariabiliteit - agrarisch onderwijs - resource materials - field shape - field size - arable soils - precision agriculture - soil variability - agricultural education
  Leren waarnemen en weergeven van bodemeigenschappen Bodemvariatie binnen een perceel in kaart brengen Inzicht krijgen in beperkingen/tekortkomingen van de grond voor optimaal gebruik. Opsporen van mogelijkheden om beperkingen van de grond op te heffen.
  Akkerweb : Akkerweb uw perceel in beeld
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2014
  akkerbouw - precisielandbouw - sensors - perceelsgrootte (landbouwkundig) - perceelsvorm (landbouwkundig) - beslissingsondersteunende systemen - gewasbescherming - plantenparasitaire nematoden - nematodenbestrijding - arable farming - precision agriculture - sensors - field size - field shape - decision support systems - plant protection - plant parasitic nematodes - nematode control
  Akkerweb biedt de GIS-functionaliteit en enkele algemene generieke applicaties aan, zoals webservices om satelliet data te downloaden of de functionaliteit voor het genereren van een taakkaart.
  GraasVisie
  Boer, J.A. de - \ 2014
  Livestock Research Wageningen UR
  begrazing - melkproductie - melkvee - melkveehouderij - perceelsgrootte (landbouwkundig) - bijvoeding - agrarische bedrijfsvoering - koeien - computer software - grazing - milk production - dairy cattle - dairy farming - field size - supplementary feeding - farm management - cows - computer software
  Het programma GraasVisie geeft u inzicht in de gevolgen van veranderingen in perceelsgrootte, systeem, bijvoeding, etc op grasopname en melkproductie. GraasVisie geeft adviseurs en veehouders inzicht in de gevolgen van veranderingen in perceelsgrootte, systeem, bijvoeding, etc op grasopname en melkproductie.
  Invloed van perceelsgrootte en afstand tot erf
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 2011
  bedrijfseconomie - perceelsgrootte (landbouwkundig) - wegtransport - berekening - modellen - business economics - field size - road transport - calculation - models
  PPO heeft in opdracht van DLG rekenmodellen ontwikkeld voor het berekenen van de jaarlijkse bewerkingskosten (arbeid, brandstof, loonwerk), afhankelijk van de verkaveling.
  Invloed van perceelsgrootte op arbeidsbehoefte voor veldwerkzaamheden in de melkveehouderij
  Roelofs, P.F.M.M. - \ 2011
  Randwijk : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit - 25
  melkveehouderij - arbeidseconomie - perceelsgrootte (landbouwkundig) - wiskundige modellen - dairy farming - labour economics - field size - mathematical models
  Een nieuw rekenmodel, genaamd PergroBeko (Perceelsgrootte-Bewerkingskosten) is gemaakt. Het rekenmodel moest worden geactualiseerd door regressieformules op te stellen voor de huidige situatie. Bedrijven zijn namelijk groter geworden, de perceelsgrootte is aangepast aan de grotere bedrijfsomvang en machines worden gebruikt met grotere capaciteit en werkbreedte. Doel van dit onderzoek was het opstellen van regressieformules waarmee DLG snel een inschatting kan maken van de invloed van perceelsgrootte op de arbeidsbehoefte en –kosten voor veldwerkzaamheden in de veehouderij.
  Een fundament onder de bodem
  Been, T.H. ; Molendijk, L.P.G. - \ 2011
  Gewasbescherming 42 (2011)1. - ISSN 0166-6495 - p. 10 - 10.
  akkerbouw - schaalverandering - grote landbouwbedrijven - perceelsgrootte (landbouwkundig) - informatie - onderzoek - arable farming - scaling - large farms - field size - information - research
  Twee ontwikkelingen kunnen worden waargenomen in de Nederlandse akkerbouw. Schaalvergroting. Een afnemend aantal telers beteelt een nagenoeg even groot gebleven areaal. Het aantal percelen per teler en de grootte van de percelen neemt dus toe. Een pootgoedperceel in de Flevopolder gaat naar 30 ha. Bij een bemonstering met de AMI100cystenmethode volgt een uitslag over 300 monsters. De perceelsinformatie wordt omvangrijker en moeilijker te interpreteren.
  Basis preiteelt begint bij perceelskeuze
  Rovers, J.A.J.M. - \ 2010
  Telen met toekomst
  preien - allium porrum - perceelsgrootte (landbouwkundig) - bodemkwaliteit - winsten - keuzegedrag - leeks - allium porrum - field size - soil quality - profits - choice behaviour
  Opbrengsten bij prei kunnen sterk verschillen per perceel. Bodemeigenschappen zijn van grote invloed op kwantiteit en kwaliteit van de prei. Streef bij uw perceelskeuze naar grond met zo veel mogelijk goede eigenschappen (groeigaranties), want deze bepalen voor een groot deel het financiële resultaat
  Het effect van perceelsgrootte op de bewerkingskosten : effecten van grootschalige akkerbouw in een kleinschalig landschap
  Reeuwijk, P. van; Hendriks-Goossens, V.J.C. - \ 2010
  Lelystad : PPO AGV
  perceelsgrootte (landbouwkundig) - bewerking - arbeidskosten - landbouwplantenteelt - akkerbouw - nederland - field size - handling - labour costs - crop husbandry - arable farming - netherlands
  In de akkerbouw gaat de schaalvergroting onverminderd door zowel in bedrijfsgrootte als in perceelsgrootte. Bedrijven die groter worden gaan steeds vaker grotere percelen van één gewas telen. Dit is efficiënter en de verwachting is dat de bewerkingskosten per hectare dalen. Daartegenover staat dat het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I), voorheen ministerie van LNV kleinschalige cultuurlandschappen wil behouden, echter met behoud van de agrarische activiteiten in het gebied. Voor de ondernemers in een kleinschalig cultuurlandschap is landbouw wat betreft kostprijs niet concurrerend ten opzichte van gebieden met grootschalige landbouw. De kostprijs verhoging wordt veroorzaakt doordat het werken op kleinere percelen wat arbeidsintensiever is en weer resulteert in hogere bewerkingskosten. De aanleiding voor het project was dat ondernemers in een kleinschalig cultuurlandschap wat betreft kostprijs niet kunnen concurreren met ondernemers van gebieden met grootschalige landbouw. Het praktijkvoorbeeld illustreert dat dit voor perceelsomvangen tot 20 hectare ook het geval is.
  Opschaling van melkveehouderij heeft ruimtelijke effecten; Kan extra belasting van plattelandswegen worden ondervangen?
  Rienks, W.A. ; Galama, P.J. ; Hermans, C.M.L. ; Jaarsma, C.F. - \ 2009
  Spil 2009 (2009)2/3. - ISSN 0165-6252 - p. 31 - 35.
  melkveehouderij - grote landbouwbedrijven - plattelandswegen - verkeer - landbouwwerktuigen - verkeersveiligheid - perceelsgrootte (landbouwkundig) - vestigingsplaats van de productie - dairy farming - large farms - rural roads - traffic - farm machinery - traffic safety - field size - location of production
  Ontwikkelingen in de melkveehouderij gaan snel. Schaalvergroting is een belangrijke trend. Dat leidt enerzijds leidt tot steeds grotere bedrijven, daarnaast zijn tractoren en landbouwmachines langzaam maar zeker groter en breder geworden. Beide ontwikkelingen hebben consequenties voor het gebruik van plattelandswegen. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag welke gevolgen schaalvergroting in de melkveehouderij heeft op het plattelandsverkeer. De bijdrage is bedoeld voor beleidsmakers en adviseurs die zich bezighouden met ruimtelijke ordening, milieu en verkeer
  Botst grootschalige melkveehouderij met kleinschalig landschap? : verkenningen in de Gelderse gemeente Lochem
  Rienks, W.A. ; Meulenkamp, W.J.H. ; Jong, D. de; Olde Loohuis, R.J.W. ; Roelofs, P.F.M.M. ; Swart, W. ; Vogelzang, T.A. - \ 2008
  Spil 2008 (2008)1. - ISSN 0165-6252 - p. 35 - 40.
  melkveehouderij - melkveebedrijven - grote landbouwbedrijven - perceelsgrootte (landbouwkundig) - landschap - regionale planning - landschapselementen - gelderland - achterhoek - dairy farming - dairy farms - large farms - field size - landscape - regional planning - landscape elements - gelderland - achterhoek
  De meeste boeren hebben hun kostprijs in de afgelopen decennia kunnen verlagen met schaalvergroting als toverwoord. Tegelijkertijd is het agrarische landschap in veel gebieden grootschaliger en opener geworden. Veel bosjes en houtwallen zijn verdwenen. De opschaling van agrarische bedrijven zal naar verwachting in de toekomst doorgaan. Geldt hetzelfde voor de opschaling van het landschap? Of is er een trendbreuk mogelijk? In hoeverre past grootschalige landbouw binnen een kleinschalig landschap? Deze vragen staan centraal in dit artikel. Ze zijn verkend aan de hand van een kleinschalig landschap in de gemeente Lochem
  Beperk zo de nadelen van kleine huiskavel
  Versteeg, A. - \ 2007
  Boerderij/Veehouderij 92 (2007)8. - p. 19 - 19.
  rundvee - melkkoeien - begrazing - optimalisatie - standweiden - graastijd - gebruik van grasland - weiden - perceelsgrootte (landbouwkundig) - maaien - graslandbeheer - kwaliteitszorg - cattle - dairy cows - grazing - optimization - set stocking - grazing date - grazing tenancy - pastures - field size - mowing - grassland management - quality management
  Melkkoeien kunnen ook de wei in als er een kleine huiskavel in gebruik is. Sleutelwoorden voor beweiding op een kleine kavel zijn optimale benutting en kwaliteitsbewaking. Dertien tips worden gegeven
  Plannen van werkgangen met GIS-profijt van nauwkeurigere perceelsgeometrie?
  Bruin, S. de - \ 2007
  Agro Informatica 20 (2007)3. - ISSN 0925-4455 - p. 10 - 13.
  globale plaatsbepalingssystemen - perceelsgrootte (landbouwkundig) - perceelsvorm (landbouwkundig) - meting - nauwkeurigheid - precisielandbouw - global positioning systems - field size - field shape - measurement - accuracy - precision agriculture
  RGI-017 onderzoekt de behoefte aan geo-informatie voor beleid en beheer van het landelijk gebied en methodes om deze behoefte te bepalen. Dit artikel beschrijft een case studie op het gebied van precisielandbouw. Heeft een boer die werkgangen plant (grondbewerking, poten, spuiten, etc.) behoefte aan nauwkeurig ingemeten perceelsgrenzen, of kan hij uit de voeten met de basisregistratie percelen?
  Innovaties voor rendabele melkveehouderij
  Kommers, M.A.W. - \ 2004
  melkveehouderij - melkkoeien - perceelsgrootte (landbouwkundig) - melken - mobiele apparaten - beweidingssystemen - grote landbouwbedrijven - veenweiden - dairy farming - dairy cows - field size - milking - mobile units - grazing systems - large farms - peat grasslands
  Schaalvergroting brengt met zich mee dat lange, smalle percelen in het Westelijk Veenweidegebied verder van de bedrijven af komen te liggen. Koeien moeten dan verder heen en weer lopen of op stal blijven staan. Met het Mobiele AM-systeem van Praktijkonderzoek is dit niet nodig. De veehouder brengt dit melksysteem naar de koeien in een vergelegen perceel
  Verificatie kwaliteit BRP gegevensbank
  Hoogerwerf, M.R. ; Bulens, J.D. ; Stoker, J. ; Hamminga, W. - \ 2003
  Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 786) - 79
  grondeigendom - kadasters - particuliere percelen - kaarten - databanken - kwaliteitscontroles - nauwkeurigheid - beoordeling - perceelsgrootte (landbouwkundig) - land ownership - field size - cadastres - private plots - maps - databases - quality controls - accuracy - assessment
  De Dienst Basisregistraties (DBR) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de basisregistratie percelen (BRP). DBR heeft Alterra gevraagd een kwaliteitsonderzoek uit te voeren naar de kwaliteitsaspecten juistheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid van de BRP. Het kwaliteitsonderzoek is uitgevoerd in zeven deelonderzoeken. Verificatie van de kwaliteit heeft plaatsgevonden op basis van veldbezoek, dossieronderzoek en vergelijking met beschikbare referentiebestanden. Belangrijkste conclusie is dat de registratie in de BRP momenteel voldoet aan de eisen die worden gesteld door de Meststoffenwet, de belangrijkste toepassing van de BRP op dit moment, maar dat nog niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen van alle potentiële gebruikers.
  Is soortenrijkdom in open teelten functioneel? : biologische landbouw en natuur en de vraag wat dit teelttechnisch oplevert
  Venhorst, B. - \ 2002
  Ekoland 22 (2002)5. - ISSN 0926-9142 - p. 20 - 21.
  biologische landbouw - agrarische bedrijfsvoering - perceelsgrootte (landbouwkundig) - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - natuurlijke vijanden - biologische bestrijding - gewasbescherming - nuttige insecten - plagenbestrijding - bedrijfssystemen - habitats - bevordering van natuurlijke vijanden - functionele biodiversiteit - insect-plant relaties - agrobiodiversiteit - organic farming - farm management - field size - cultural control - natural enemies - biological control - plant protection - beneficial insects - pest control - farming systems - habitats - encouragement - functional biodiversity - insect plant relations - agro-biodiversity
  Natuur en agrarisch natuurbeheer kunnen een functie vervullen voor een positief imago van de biologische landbouw. Als natuur ook nog eens bijdraagt aan een rendabele bedrijfsvoering door het bevorderen van natuurlijke vijanden van plagen worden twee vliegen in één klap geslagen. In het project Biodivers van PPO-AGV wordt onderzocht of natuur een bijdrage kan leveren aan plaagregulatie op perceels- en bedrijfsniveau. Wat betekent een hoge soortenrijkdom van natuurlijke vijanden voor de afzonderlijke gewassen en voor alle gewassen samen; welke natuurlijke elementen spelen een rol; wat is de optimale perceelsgrootte. Beschrijving van het onderzoekssysteem van 12 ha (OBS, Nagele) met een zesjarige vruchtwisseling, en eerste resultaten
  Check title to add to marked list

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.