Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 287

 • help
 • print

  Print search results

 • export
  A maximum of 250 titles can be exported. Please, refine your queryYou can also select and export up to 30 titles via your marked list.
 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==field vegetables
Check title to add to marked list
Kansen in de keten : naar een weerbare plantaardige sector in Noord-Holland
Schans, J.W. van der; Vader, J. ; Kuhlman, J.W. ; Splinter, G.M. ; Ruijs, M.N.A. ; Janssens, S.R.M. ; Venema, G.S. - \ 2015
The Hague : LEI Wageningen UR - 20
tuinbouw - akkerbouw - regionale economie - noord-holland - provincies - landbouwindustrie - voedselproductie - economische ontwikkeling - glastuinbouw - sierteelt - vollegrondsgroenten - agro-industriële ketens - horticulture - arable farming - regional economics - noord-holland - provinces - agribusiness - food production - economic development - greenhouse horticulture - ornamental horticulture - field vegetables - agro-industrial chains
In deze publicatie wordt ingegaan op de huidige positie van de primaire sector en andere relevante schakels in de keten in Nederland en Noord-Holland. De belangrijke trends worden bekeken en nagegaan wordt waar deze kansen bieden en welke handelingsperspectieven er zijn voor de sector. Vervolgens wordt ingegaan op de potentiële rol van de provincie daarbij. De auteurs beperken zich, op verzoek van de provincie, tot de plantaardige sectoren in Noord-Holland, namelijk de glastuinbouw, sierteelt, akkerbouw en vollegronds groenten. De publicatie is gebaseerd op expert judgement van de betrokken onderzoekers en niet op nieuw uitgevoerd onderzoek.
Field vegetable production in the Lake Zone of Tanzania
Everaarts, A.P. ; Putter, H. de; Maerere, A.P. ; Amon, W. - \ 2014
Lelystad : Applied Plant Research - 103
vollegrondsgroenten - gewasproductie - groenteteelt - marketing - tanzania - field vegetables - crop production - vegetable growing
In November 2012 and in August 2014 surveys were carried out in field vegetable producing areas in the Lake Zone of Tanzania. The aim of the surveys was to learn the conditions for field vegetable production and marketing in these areas. Recommendations for the development of vegetable production were formulated in order to enlarge the supply of vegetable products and secure a balanced nutrition for the rural and urban population.
Het bodemschimmelschema
Lamers, J.G. ; Rozen, K. van - \ 2014
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit PPO-agv - 70
akkerbouw - tuinbouw - vollegrondsgroenten - kennis van boeren - kennisoverdracht - internet - waardplanten - gewasbescherming - plagenbestrijding - bodemschimmels - arable farming - horticulture - field vegetables - farmers' knowledge - knowledge transfer - host plants - plant protection - pest control - soil fungi
Dit project betreft het ontsluiten van kennis via een internetapplicatie over de invloed van waardplant, plantgevoeligheid en bodemtype op bodemgerelateerde plagen en schimmels. Het schema bevat vijftien belangrijke bodemschimmels in zowel akkerbouw- als vollegrondsgroentegewassen, beschreven in aparte hoofdstukken. Elk hoofdstuk bestaat uit een algemene beschrijving, de levenscyclus, waardplanten en vermeerdering en de schade van de plaag. Voor iedere plaag is een bodemplagenschema gemaakt met een semi-kwantitatieve beschrijving van de schade en vermeerdering van de plaag op 40 landbouwgewassen, zoveel mogelijk gevolgd door een referentie.
Optimalisatie bemesting Van Strien : voortgang 2013
Hospers-Brands, A.J.T.M. ; Strien, J. van - \ 2014
Driebergen : Louis Bolk Instituut (Rapport / Louis Bolk Instituut 2014-012 LbP) - 19 p.
bemesting - akkerbouw - veldproeven - vollegrondsgroenten - landbouwkundig onderzoek - stikstof - proefopzet - biologische landbouw - fertilizer application - arable farming - field tests - field vegetables - agricultural research - nitrogen - experimental design - organic farming
Dit rapport bevat de resultaten van het derde jaar van het project “Bedrijfsinterne Optimalisatie”, en wel van het deelproject “Van Strien”. Op diverse percelen zijn metingen uitgevoerd aan de bodem om de stikstof werking van maaimeststoffen in beeld te krijgen.
Innovaties in mechanische onkruidbestrijding : Toetsing en demonstratie van nieuwe onkruidbestrijdingstechnieken in groentegewassen
Huiting, H.F. - \ 2014
PPO AGV (Rapporten WUR PPO AGV ) - 21
onkruidbestrijding - mechanische bestrijding - akkerbouw - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - schoffelmachines - technieken - effecten - weed control - mechanical control - arable farming - outdoor cropping - field vegetables - steerage hoes - techniques - effects
Onkruidbestrijding in een groot aantal (kleinere) vollegroentegewassen wordt steeds moeilijker door de afnemende beschikbaarheid van herbiciden. Zowel aan bestaande als aan nieuwe toelatingen worden strengere eisen gesteld, die hoge kosten met zich meebrengen waardoor registraties voor kleine(re) gewassen moeilijker terug verdiend kunnen worden. Naast eisen aan toelatingen spelen eisen aan het geteelde product een steeds grotere rol: productie die minder afhankelijk is van chemie wordt door de retail als steeds belangrijker gezien. De combinaties van lastiger toelatingsprocedures en vragen vanuit afnemers maken toepassing van mechanische onkruidbestrijdingstechnieken een (meer) voor de hand liggende keuze. In heel veel gewassen is ook al het nodige onderzoek gedaan naar de technische mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding. Dat de technieken tot nu toe niet grootschalig worden ingezet komt door risicobeleving en gebrek aan ervaring bij telers. Ondertussen zijn er – zeker de laatste jaren – volop ontwikkelingen gaande. Met name de nieuwste intra-rijwieders met plantherkenning komen nu langzaam maar zeker op de markt en bieden nieuwe mogelijkheden in capaciteit en nauwkeurigheid. Ook de bijna algemene toepassing van (RTK-)GPS maakt mechanische onkruidbestrijding veel interessanter; denk bijvoorbeeld aan zeer snel en veel nauwkeuriger schoffelen. Al met al is verkennen van de (on)mogelijkheden van de beschikbare technieken in vollegrondsgroentegewassen nodig; zowel de nieuwe technieken als de al bekende technieken zoals vinger- en torsiewieders. De doelstelling van dit onderzoek is een demonstratie van mogelijkheden van mechanische onkruidbestrijding in een aantal groentegewassen, en onderzoeken van mogelijkheden in gewassen waar minder ervaring is opgedaan. Niet alleen de onkruidbestrijdingseffecten, maar ook neveneffecten en de inpasbaarheid in teelt en bouwplan worden besproken.
Onderzoek naar verband tussen grond- en plantsap-gehalten en bewaarresultaat Chinese kool 2013/14
Wijk, K. van; Wilms, J.A.M. ; Verstegen, H.A.G. - \ 2014
Lelystand : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondsgroenten (PPO 613) - 43
chinese koolsoorten - opslag - houdbaarheid (kwaliteit) - opslagkwaliteit - bemesting - stikstof - meting - vollegrondsgroenten - bladgroenten - chinese cabbages - storage - keeping quality - storage quality - fertilizer application - nitrogen - measurement - field vegetables - leafy vegetables
Chinese kooltelers willen graag productverlies bij bewaarkool beperken en de afzetperiode verlengen tot eind maart. Het merendeel van de partijen wordt nu in januari/februari geruimd. Het grootste verlies wordt veroorzaakt door vochtverlies tijdens de bewaring en door rot en stip-aantasting. In het eerste onderzoekseizoen 2012/13 is, na literatuurstudie, gestart met onderzoek naar: a) N-bemestingswijzen, planttijdstippen en plantsap-analyses, b) Controlled Atmosphere (CA)-bewaring in hoezen en c) praktijktoetsing van ethyleengehalten in bewaarcellen. CA-bewaring bleek te duur voor de kleine kwaliteitsverbetering die het opleverde en is niet voortgezet. De ethyleengehalten in praktijkcellen bleken laag en niet schadelijk. Daarom is in 2013/2014 is het bewaaronderzoek Chinese kool voortgezet met a) N- bemestingswijzen en b) bewaring van 9 praktijkherkomsten. Beide in combinatie met bodemvruchtbaarheids- en plantsap-analyses. Het doel was via deze analyses parameters te vinden, waarmee te sturen is op betere bewaring van Chinese kool (vooral door beperking van stipaantasting) dan wel de bewaarbaarheid van partijen te voorspellen is, zodat daar het uithaaltijdstip van koolpartijen op afgestemd kan worden.
Protocol voor oogsten en schonen van Zeekraal
Blom, M. ; Visser, W. de - \ 2014
salicornia - zaadproductie - vermeerderingsmateriaal - protocollen - vollegrondsgroenten - zoutwaterlandbouw - seed production - propagation materials - protocols - field vegetables - saline agriculture
Informatieve poster. Voor het oogsten en winnen van schoon zaad is een stap-voor-stap protocol ontwikkeld.
Protocol voor veldbewerking en teelt van zeekraal
Blom, M. ; Visser, W. de - \ 2014
vollegrondsgroenten - teelthandleidingen - zoutwaterlandbouw - zout water - zoutgronden - zouttolerantie - salicornia herbacea - stengelgroenten - field vegetables - cultivation manuals - saline agriculture - saline water - salt land - salt tolerance - stem vegetables
De teelt van zeekraal kan in verschillende systemen plaatsvinden onder verschillende waterregimes, onder water zetten of irrigeren. De resultaten van proeven in Wilhelminapolder vormen de basis voor dit protocol en zijn gebaseerd op een buitenteelt met eb/vloed en springtij als watergeefregimes.
Rassenonderzoek zaaiuien groeiseizoen 2012 : samengevatte resultaten 2005 t/m 2012
Brink, L. van den; Wander, J. ; Oers, C. van - \ 2014
Meppel : Ui&Peen manifestatie - 38
uien - zaai-uien - rassenproeven - rassen (planten) - proefopzet - vollegrondsgroenten - cultivars - nederland - onions - spring-sown onions - variety trials - varieties - experimental design - field vegetables - netherlands
Al weer voor het 4e jaar hebben de organisaties Ui en Peen Manifestatie en de stichting Uien Innovatie en Kennis Centrum (UIKC) gezamenlijk het rassenonderzoek zaaiuien uitgevoerd. Tot en met 2008 gebeurde dit apart. Vanaf 2009 is het onderzoek volledig samengevoegd. Ook de cijfers van voorgaande jaren zijn gebruikt in de samenstelling van dit eindverslag. Het onderzoek is uitgevoerd volgens een protocol waar verwerkers, telers en zaadhuizen nadrukkelijk bij betrokken zijn. Het is uitgevoerd op twee locaties, Colijnsplaat en Lelystad.
Onderzoek Sclerotinia in 2012 - Sclerotiën, sporen, BOS en spuittechniek
Wanders, J. ; Russchen, H.J. ; Lamers, J.G. - \ 2014
Kennisakker.nl
sclerotinia sclerotiorum - bodempathogenen - plantenziekteverwekkende schimmels - plantenziektebestrijding - sclerotia - spuiten - beslissingsondersteunende systemen - akkerbouw - vollegrondsgroenten - gewasbescherming - soilborne pathogens - plant pathogenic fungi - plant disease control - spraying - decision support systems - arable farming - field vegetables - plant protection
Sclerotinia sclerotiorum is een bodemgebonden schimmelziekte. In Nederland neemt de problematiek met Sclerotinia in akkerbouw- en tuinbouwgewassen steeds meer toe. Zo ook in de aardappelteelt en dan vooral op zandgronden.
Evaluatie van gewassen als mogelijke equivalente maatregel voor ecologische aandachtsgebieden in het nieuwe GLB
Belder, E. den; Korevaar, H. ; Geerts, R.H.E.M. ; Schaap, B.F. - \ 2014
Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 547) - 72
gewassen - ecologie - agrobiodiversiteit - gemeenschappelijk landbouwbeleid - inventarisaties - agrarisch natuurbeheer - vergelijkingen - akkerbouw - vollegrondsgroenten - crops - ecology - agro-biodiversity - cap - inventories - agri-environment schemes - comparisons - arable farming - field vegetables
Om voorbereid te zijn op mogelijke verzoeken vanuit de landbouwsector om bepaalde gewassen aan te melden als equivalente maatregel voor EFA's (Ecological Focus Area's) heeft het Ministerie van Economische Zaken gevraagd om een inventarisatie uit te voeren naar de ecologische waarde van die gewassen. De basis van deze inventarisatie wordt gevormd door wetenschappelijke publicaties en teelthandleidingen over deze gewassen, aangevuld met informatie die via internet beschikbaar is en expertise van gewasdeskundigen en biologen, eigen veldkennis en ongepubliceerde resultaten.
Monitoring Aspergevliegen 2013 Gewastellingen en lijmstokvangsten van aspergevliegen in veertien aspergevelden
Rozen, K. van; Wilms, J.A.M. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 55
asparagus - stengelgroenten - plagen - veldgewassen - vollegrondsgroenten - plantenplagen - geïntegreerde plagenbestrijding - ziektebestrijdende teeltmaatregelen - gewasbescherming - veldproeven - boorders (insecten) - insectenplagen - plagenbestrijding - stem vegetables - pests - field crops - field vegetables - plant pests - integrated pest management - cultural control - plant protection - field tests - boring insects - insect pests - pest control
Monitoringssysteem voor aspergevliegen ontwikkelen met bijbehorende advisering. De resultaten in 2012 en 2013 van 26 gemonitorde percelen geven voldoende aanleiding tot een gerichtere aanpak van aspergevliegen. Dit betekent ook vaak dat niet hoeft worden ingegrepen. In 2013 is een schadedrempel geformuleerd op basis van de uitkomsten; bestrijding uitvoeren nadat gemiddeld 10 aspergevliegen/val/week zijn geteld. Op dit moment wordt aanbevolen om deze schadedrempel in de praktijk te valideren.
Voorkomen van schade door bonenvlieg : effectiviteit van zaad- en bodembehandelingen en aanvullende maatregelen om stamslabonen te beschermen tegen de maden van de bonenvlieg (2013)
Rozen, K. van; Vlaswinkel, M.E.T. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV - 28
delia platura - insectenbestrijding - phaseolus vulgaris - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - veldproeven - plagenbestrijding - groenteteelt - spinazie - insecticiden - insect control - plant protection - field vegetables - outdoor cropping - field tests - pest control - vegetable growing - spinach - insecticides
In de bonenteelt veroorzaken de maden van de bonenvlieg vraatschade in de kiem- en opkomstperiode, wat kan leiden tot plantwegval en vervolgens opbrengstverlies. Het toegelaten middelenpakket beperkt zich tot één insecticide waarmee het zaad wordt behandeld. Nieuwe middelen met een laag negatief milieuprofiel, insect werende producten en praktische teeltmaatregelen zijn gewenst tegen de verschillende stadia van de bonenvlieg. Dit rapport geeft de resultaten van een veldproef en een demo uitgevoerd in 2013 weer en is het vervolg op de deskstudie en het veldonderzoek in 2012.
Onderzoek Sclerotinia in 2012 : Sclerotiën, sporen, BOS en spuittechniek
Wanders, J. ; Russchen, H.J. ; Lamers, J.G. ; Lange, J. de; Akker, H. van den; Roessel, G.J. van - \ 2014
Dronten : DLV Plant - 53
sclerotinia - sclerotinia sclerotiorum - schimmelziekten - beslissingsondersteunende systemen - gewasbescherming - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - veldproeven - ascosporen - akkerbouw - spuiten - bonen - penen - cichorium intybus - aardappelen - fungal diseases - decision support systems - plant protection - field vegetables - outdoor cropping - field tests - ascospores - arable farming - spraying - beans - carrots - potatoes
De problemen met Sclerotinia (rattenkeutelziekte), veroorzaakt door de schimmel Sclerotinia sclerotiorum, nemen de laatste jaren steeds meer toe. In diverse vollegrondsgroenten is Sclerotinia een van de belangrijkste ziekten. Om te komen tot een integrale aanpak van de problematiek is er door de Productschappen Tuinbouw en Akkerbouw voor 2012 gekozen voor een gezamenlijke financiering van een aantal onderzoeksthema's die ondergebracht zijn bij de onderzoeksinstellingen DLV Plant, PPO-AGV en Proeftuin Zwaagdijk. Deze thema’s waren: speuren naar sporen; aantal sclerotiën; beslissingsondersteunende systemen (BOS); spuittechniek.
Regionaal georiënteerd groentebedrijf heeft perspectief : Het telen van veel verschillende producten op één bedrijf maakt regionale logistiek eenvoudiger en bedrijfswinst hoger
Vijn, M.P. ; Voort, M.P.J. van der; Jansma, J.E. ; Sukkel, W. - \ 2014
Ekoland 34 (2014)3. - ISSN 0926-9142 - p. 32 - 33.
streekgebonden producten - regionale voedselketens - logistiek - agrarische bedrijfsvoering - groenteteelt - vollegrondsgroenten - biologische landbouw - regional specialty products - regional food chains - logistics - farm management - vegetable growing - field vegetables - organic farming
Regionale of lokale producten worden gezien als tegenwicht van ons globaal georganiseerd voedselsysteem. Maar de logistiek van regionale producten is ingewikkeld doordat producten bij een aantal bedrijven moeten worden opgehaald. Eén bedrijf dat veel verschillende producten teelt maakt de logistiek een stuk makkelijker. Maar kan dat uit voor zo’n bedrijf?
Teelt de grond uit Bloemkool Rapportage 2009 - 2013
Blind, M.P. - \ 2014
Zwaagdijk : Proeftuin Zwaagdijk - 96 p.
teeltsystemen - vollegrondsgroenten - bloemkolen - hydrocultuur - cultuurmethoden - proeven op proefstations - cropping systems - field vegetables - cauliflowers - hydroponics - cultural methods - station tests
Van 2010 tot en met 2013 zijn in het kader van het door het Ministerie van Economische Zaken en het Productschap Tuinbouw gefinancierde programma Teelt de grond uit bij Proeftuin Zwaagdijk proeven uitgevoerd met de teelt van bloemkool op een drijvend teeltsysteem. De basis van het teeltsysteem waren enkele decimeters diepe bassins die gevuld zijn met een voedingsoplossing. De planten worden na de opkweek in potjes of pluggen in gaten in drijvers op de voedingsoplossing geplaatst en ontwikkelen vervolgens vrijwel het gehele wortelstelsel in de voedingsoplossing. Dit verslag beschrijft per onderzoeksjaar de proeven. Het verslag begint met een algemeen deel waarin het drijvende teeltsysteem wordt beschreven. Vervolgens wordt per projectjaar het onderzoek en de daaruit voortvloeiende conclusies beschreven
Valorisatie van Pompoen reststromen : inventarisatie en aanbevelingen voor de keten
Wijk, C.A.P. van - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO pub. 590) - 28
pompoenen - vollegrondsgroenten - reststromen - voedselverwerking - rassenproeven - biologische landbouw - biobased economy - pumpkins - field vegetables - residual streams - food processing - variety trials - organic farming
Een groot deel van de biologische pompoen wordt op enkele plaatsen in Nederland centraal bewaard en gedurende de winter afgezet. Hierbij wordt, (naast rot product) ook bruikbaar product uitgesorteerd omdat deze bijvoorbeeld buiten de gewenste sortering valt, misvormd is, dan wel beperkt aangetast is. Deze reststroom kan wellicht nog verwerkt worden tot sap, soep, babyvoeding of decoratief product. Bij verwerking komen ook zaden vrij, die wellicht tot waarde gemaakt kunnen worden in baksels, brood en notenmengsels of geperst kunnen worden voor de olie. Wat de mogelijkheden van valorisatie van de pompoen reststroom in Nederland is, is onvoldoende bekend. In 2012 en 2013 is daarom een ketenproject uitgevoerd met als doel: Inventarisatie van de valorisatie mogelijkheden van de pompoen reststromen in Nederland.
Perspectief voor een regionaal georiënteerd groentebedrijf: Bedrijfseconomische verkenning van diversificatie van het bouwplan
Voort, M.P.J. van der; Jansma, J.E. ; Sukkel, W. ; Vijn, M.P. - \ 2014
Lelystad : PPO AGV (PPO pub nummer 586 586) - 21
groenteteelt - vollegrondsteelt - rotaties - duurzame landbouw - streekgebonden producten - afzetorganisaties - vollegrondsgroenten - vegetable growing - outdoor cropping - rotations - sustainable agriculture - regional specialty products - marketing boards - field vegetables
Regionaal voedsel staat momenteel volop in de belangstelling. De regionale of lokale producten worden gezien als tegenwicht tegenover ons globaal georganiseerd voedselsysteem. Veel gebruikte argumenten voor een meer regionaal georiënteerd voedselsysteem zijn herkenbaarheid (herkenbaar vs. anoniem product) en duurzaamheid (veel vs. weinig voedselkilometers). Het tweede argument, de duurzaamheid, richt zich vooral op de afstand van boer naar bord. Deze afstand –boer naar bord- zou bij regionale producten kleiner zijn en daarmee zou vanzelfsprekend de impact (bijv. in energie verbruik of Carbon Foot Print) ook wel kleiner zijn. Een aantal studies (o.a. Sukkel et al, 2010) laten zien dat een regionaal georiënteerd voedselsysteem niet per definitie leidt tot een betere duurzaamheid in termen van lager energieverbruik of Carbon Foot Print. De studies laten zien dat de sleutel tot verdere verduurzaming van regionale voedselsystemen ligt in de logistiek/distributie van boer naar bord en in het aantal ketenschakels
Bestrijding van trips in prei : effectiviteit van twee insecticiden, in verschillende doseringen en toepassingsintervallen, op tripsaantasting in prei
Huiting, H.F. ; Kruistum, G. van - \ 2013
Lelystad : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Business Unit AGV - 18
preien - stengelgroenten - allium porrum - gewasbescherming - insecticiden - thrips tabaci - efficiëntie - proeven - klimaatfactoren - toelating van bestrijdingsmiddelen - veldproeven - vollegrondsgroenten - insectenplagen - leeks - stem vegetables - plant protection - insecticides - efficiency - trials - climatic factors - authorisation of pesticides - field tests - field vegetables - insect pests
Door innovatieve tripsbestrijding kan een effectievere beheersing van de schade en/of een aanzienlijke reductie van de insecticide-inzet. Tabakstrips (Thrips tabaci Lind.) is kan zich snel vermeerderen en prei onverkoopbaar maken bij zware aantasting. Er wordt steeds gezocht naar aanvullende nieuwe middelen met een betere en/of andere werking om resistentie-ontwikkeling voor te zijn. In twee veldproeven werden twee nieuwe middelen onderzocht. De aantasting werd beoordeeld en tripslarven geteld. De proef werd uitgevoerd met kleine planten om een hoge tripsdruk te krijgen. Toch was de uiteindelijke tripsdruk laag; alleen in de tweede planting klom de populatiedruk naar een acceptabele waarde. De referentie-behandeling met Tracer resulteert in het beste resultaat in de proef, maar gaf niet bij elke waarneming een betrouwbaar verschil ten opzichte van onbehandeld. Behandelingen met N2012TP gaven geen gewasbeschermingseffect. Toepassingen van PAI05001 resulteerden in een gering bestrijdingseffect. Toevoeging van 4 kg/ha lokfructose aan 0,23 kg/ha PAI05001 evenals 0,5 kg/ha PAI05001 gaven verschillen met onbehandeld, maar de effecten waren echter niet consequent statistisch betrouwbaar.
Effect vocht op de kwaliteit van asperges
Wilms, J.A.M. ; Meuffels, G.J.H.M. - \ 2013
Lelystad : PPO AGV - 32
asparagus officinalis - stengelgroenten - vollegrondsteelt - vollegrondsgroenten - kwaliteit - opbrengst - relatie tussen groei en oogst - cultuurmethoden - oppervlakte-irrigatie - veldproeven - stem vegetables - outdoor cropping - field vegetables - quality - outturn - growth yield relationship - cultural methods - surface irrigation - field tests
Meer inzicht in de invloed van bevochtigen van de bedden op kwaliteit en opbrengst van witte asperges in de tweede helft van het oogtseizoen.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.