Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 115

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==financieren
Check title to add to marked list
Revisited: van burger naar boer : Wordt vervolgd: Bedrijfscontinuïteit in de biologische landbouw
Vijn, M.P. - \ 2017
Ekoland 37 (2017)10. - ISSN 0926-9142 - p. 28 - 29.
agrarische bedrijfsvoering - ondernemerschap - agrarische bedrijfsplanning - biologische landbouw - financieren - farm management - entrepreneurship - farm planning - organic farming - financing
Je familie heeft geen agrarisch bedrijf en je wilt toch boer worden. Ekoland schreef al eerder over deze nieuwe intreders (Ekoland 6-2011). Twaalf ondernemers die nog steeds een agrarisch bedrijf hebben, zijn door student Marisa de Later opnieuw geïnterviewd. Hoe gaat het met deze intreders? Hoe heeft hun bedrijf zich ontwikkeld, welk netwerk hebben ze gevormd? Met wie werken ze samen? En hoe zijn ze gefinancierd?
Klinkende munt slaan uit natuur vergt gerichte aanpak
Heide, C.M. van der; Borgstein, M.H. ; Hendriks, C.M.A. - \ 2016
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 18 - 19.
natuurbeheer - ecosysteemdiensten - natuurgebieden - financieren - biomassa productie - recreatie - waterzuivering - noordwest-overijssel - nature management - ecosystem services - natural areas - financing - biomass production - recreation - water treatment - noordwest-overijssel
Met hun natuurterreinen hebben natuurorganisaties potentieel een groot kapitaal in eigendom. Via talloze ecosysteemdiensten kan de samenleving immers de vruchten van al dit natuurlijk kapitaal plukken, denk aan waterzuivering, koolstofopslag, beleving en biomassa. Ondanks hun waardevolle karakter zijn de meeste van die baten gratis, zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Onderzoek in de Weerribben-Wieden maakt duidelijk dat een gerichte aanpak nodig is om klinkende munt te slaan uit natuurgebieden.
Bedrijfseconomisch perspectief de maat genomen
Burg, S.W.K. van den; Rood, G.A. ; Lienen, Frederiek van; Veldhuis-van Essen, C. - \ 2016
Tijdschrift Milieu : Vereniging van milieuprofessionals 22 (2016)3. - p. 30 - 32.
agro-ecosystemen - zeewierenteelt - voedselproductie - biomassa productie - ecosysteemdiensten - financieren - bedrijfseconomie - agroecosystems - seaweed culture - food production - biomass production - ecosystem services - financing - business economics
Het concept natuurlijk kapitaal maakt de maatschappelijke waarde van de goederen en diensten waarin de natuur voorziet zichtbaar. Maar is dit concept ook bruikbaar bij de ontwikkeling van sluitende verdienmodellen? Bij een bedrijfseconomische toepassing staan drie aandachtspunten centraal: de kosten van het gebruik van natuurlijk kapitaal in vergelijking tot concurrerende aanpakken, de mogelijkheid om de waarde van ecosysteemdiensten daadwerkelijk te verzilveren, en de bereidheid van afnemers en consumenten om te betalen voor de verbetering van ecosysteemdiensten.
Financiering van bestaande natuur : praktijkcasus ‘Weerribben-Wieden’
Heide, C.M. van der; Hendriks, C.M.A. ; Borgstein, M.H. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI rapport 2016-056) - ISBN 9789462578111 - 43
natuurbeheer - natuur - kapitaal - natuurbescherming - nationale parken - financieren - landschapsbeheer - landschapsbescherming - natuurlandschap - noordwest-overijssel - nederland - ecosysteemdiensten - biomassa productie - nature management - nature - capital - nature conservation - national parks - financing - landscape management - landscape conservation - natural landscape - noordwest-overijssel - netherlands - ecosystem services - biomass production
Nature organisations possess a large amount of natural capital thanks to their nature sites. The value of this capital is extremely important for the organisations themselves and in particular for society as a whole. Natural capital provides numerous ecosystem services from which people benefit, such as water purification, carbon storage, pollination and biomass. The question in this instance is how nature organisations can generate more financial resources from their nature sites in order to maintain and protect their natural capital. After all, although these services are very valuable, most of these benefits are free and do not produce any income. A case study in De Weerribben-Wieden National Park in the north of the Netherlands clearly demonstrates how an area-oriented approach involving innovative revenue models is required if nature sites are to produce sufficient income. That said, without the commitment and a shared sense of urgency from stakeholders in the area, new finance mechanisms that are intended to conserve and the characteristic landscape have little chance of success. In light of this, the challenge for this region is to build a perspective that has the stakeholders’ confidence and that encourages them to cooperate in order to benefit from the opportunities that monetisation offers.
Zeewier en natuurlijk kapitaal : kansen voor een biobased economy
Burg, S.W.K. van den; Jak, R.G. ; Smits, M.J.W. ; Blaeij, A.T. de; Rood, T. ; Blanken, H. - \ 2016
Wageningen : LEI Wageningen UR (Rapport / LEI Wageningen UR 2016-049) - ISBN 9789462578067 - 35
zeewierenteelt - zeewieren - ecosysteemdiensten - financieren - economische haalbaarheid - biobased economy - nederland - haalbaarheidsstudies - seaweed culture - seaweeds - ecosystem services - financing - economic viability - biobased economy - netherlands - feasibility studies
Grootschalige zeewierteelt in de Noordzee is nog niet rendabel als alleen de waarde van de productiedienst - het zeewier zelf - wordt meegenomen. Zeewierteelt kan echter diverse andere ecosysteemdiensten leveren. Met het denkmodel Natuurlijk Kapitaal is het mogelijk de baathebbers van deze ecosysteemdiensten te identificeren en met hen in gesprek te gaan over de mogelijkheden van waarderen en verzilveren. De vraag of dan een sluitende businesscase voor grootschalige zeewierteelt in Nederlandse wateren gerealiseerd kan worden is afhankelijk van innovatieve financieringsvormen, zekerheid over de levering van ecosysteemdiensten en de toepassingsmogelijkheden van het geproduceerde zeewier.
Een nieuwe economische basis voor de kudde in het Gulpdal? : zoektocht naar draagvlak voor gescheperde begrazing met streekeigen Mergellandschapen
Schrijver, R.A.M. ; Westerink, J. - \ 2016
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wageningen UR Wetenschapswinkel 326) - 46
schapenhouderij - kuddes (herds) - begrazing - natuurbeheer - vegetatiebeheer - landbouwkundig onderzoek - limburg - financieren - landbouwbeleid - sheep farming - herds - grazing - nature management - vegetation management - agricultural research - limburg - financing - agricultural policy
Het vinden van een nieuwe economische basis voor gescheperde kuddes is van belang voor het landschap, de natuur en het levend cultuurhistorisch erfgoed. Dit onderzoek draagt bij aan het nadenken over nieuwe richtingen en het vinden en opbouwen van een nieuwe ‘klantenkring’. Binnen het kader van het grotere onderzoeksproject ligt de nadruk van het onderzoek door Wageningen op het in kaart brengen van de belangen van alle betrokken partijen en het van hieruit ontwerpen van een nieuw sociaal contract waarmee de schaapskudde in het Gulpdal duurzaam in stand kan worden gehouden.
Wonen op de zorgboerderij : dag en nacht profiteren van de kwaliteiten van de boerderij
Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Hassink, J. ; Migchels, G. ; Veen, E.J. ; Meulen, H.A.B. van der; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR - 51
zorgboerderijen - sociale zorg - multifunctionele landbouw - huisvesting op het platteland - leefvormen - financieren - doelgroepen - agrarische bedrijfsvoering - dagopvang - ouderen - gehandicapten - jeugd - social care farms - social care - multifunctional agriculture - rural housing - living arrangements - financing - target groups - farm management - day care - elderly - people with disabilities - youth
Deze brochure gaat in op varianten van wonen op een zorgboerderij aan de hand van concrete voorbeelden.
Pioniers in de zorglandbouw; 10 portretten
Veen, E.J. ; Hassink, J. ; Ferwerda, R. ; Vrolijk, M. - \ 2015
Wageningen UR, DLO
zorgboerderijen - sociale zorg - financieren - gemeenten - netwerken (activiteit) - multifunctionele landbouw - social care farms - social care - financing - municipalities - networking - multifunctional agriculture
In deze brochure komen tien pioniers in de zorglandbouw aan het woord. Zij vertellen over hun ervaringen als zorgboer, de lessen die ze hebben geleerd, en de oplossingen die ze vonden voor de problemen waar ze in de loop der jaren tegenaan zijn gelopen. Waardevolle informatie voor een ieder die bij de zorglandbouwsector betrokken is - of dat nou als zorgboer is, als gemeenteambtenaar, of in een andere hoedanigheid.
Captilizing on Knowledge in International Publick-Private Partnerships
Doorneweert, R.B. ; Gogh, J.B. van; Judge, L.O. ; Waarts, Y.R. - \ 2015
Ministry of Economic Affairs, Food & Business Kowlegde Platform - 28
publiek-private samenwerking - financieren - onderzoeksprojecten - agro-industriële sector - onderzoeksondersteuning - onderzoeksinstituten - public-private cooperation - financing - research projects - agroindustrial sector - research support - research institutes
Seed money is a meaningful knowledge instrument for the Ministry of Economic Affairs, as well as for the Top Sector Agri&Food to foster international public- private partnerships (PPPs) and the valorization of agricultural knowledge. As a learning exercise, researchers from Wageningen UR have analyzed a number of research projects in Africa, Asia, and South America for their role in generating successful PPPs. In addition, concepts of knowledgeearning models have developed, through which Dutch stakeholders have capitalized on their knowledge. The findings were discussed in a lively expert meeting. This brochure reflects the interesting results.
Geleerde lessen van de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere : wat werkt, wat niet, en wat kun je daarmee als beginnende kenniskring? /
Veen, E.J. ; Vijn, M.P. - \ 2015
Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 321) - 37
volkstuinen - tuinieren - stadslandbouw - flevoland - zuidelijk flevoland - stedelijke samenleving - gezamenlijk eigendom - publiek-private samenwerking - handleidingen - financieren - vrije tijd - hobby's - allotment gardens - gardening - urban agriculture - urban society - coownership - public-private cooperation - guide books - financing - leisure - hobbies
De gemeente Almere heeft ambities ten aanzien van stadslandbouw. In Oosterwold ontstaat op lange termijn, op een enorme schaal (4.300 ha), een stadslandschap dat bestaat uit wonen, werken, natuur en stadslandbouw. In de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere werken ondersteunende netwerken, burgers en gemeente samen aan recepten voor schooltuinen en buurtmoestuinen. Door kennis te delen, te leren van elkaars ervaringen en vooral door open te staan voor elkaar is deze handleiding voor het opzetten van een buurtmoestuin in Almere tot stand gekomen
Zeewier voor de toekomst
Ramaker, R. ; Brandenburg, W.A. ; Wald, J. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 10 (2015)1. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 15.
mariene gebieden - zeewierenteelt - zeewieren - voedselproducten - oosterschelde - noordzee - toegepast onderzoek - aquatische biomassa - eiwit - financieren - marine areas - seaweed culture - seaweeds - food products - eastern scheldt - north sea - applied research - aquatic biomass - protein - financing
In 2050 moeten grote zeewierplantages op zee voorzien in onze behoefte aan voedsel en grondstoffen. In de Oosterschelde doen Wageningse onderzoekers nu experimenten met duurzame zeewierteelt.
Ons kent ons in de topsector : topsectoren maken onderzoekfinanciering voor DLO een stuk complexer
Sikkema, A. ; Guiking, K. - \ 2015
Resource: weekblad voor Wageningen UR 9 (2015)21. - ISSN 1874-3625 - p. 12 - 15.
onderzoeksbeleid - financieren - onderzoeksinstituten - landbouwkundig onderzoek - research policy - financing - research institutes - agricultural research
Sinds 2012 verdelen de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen een deel van het budget voor DLO. Daartoe moeten de onderzoekers publiek-private onderzoeksprojecten afsluiten met bedrijven. De onderzoekfinanciering is daardoor een stuk complexer geworden. Vooral goed ingevoerde marktleiders halen nu de projecten binnen.
Bedrijven financieren weinig promotieonderzoek : dossier universiteit en bedrijf
Sikkema, A. ; Winkel, G.L. van; Velez Ramirez, A.I. - \ 2015
Resource: nieuwssite voor studenten en medewerkers van Wageningen UR 9 (2015)18. - ISSN 1389-7756 - p. 12 - 15.
universitair onderzoek - financieren - publiek-private samenwerking - universiteiten - dissertaties - university research - financing - public-private cooperation - universities - theses
Steeds meer onderzoek van Wageningen Universiteit wordt betaald en bepaald door externe financiers. Dat roept vragen op – wie stuurt het Wageningse onderzoek? Resource dook eens grondig in het promotieonderzoek, het leeuwendeel van de wetenschappelijke productie op de universiteit. De belangrijkste financiers zijn niet bedrijven. De EU en andere publieke financiers zijn veel belangrijker.
Bedrijven investeringszone, een mogelijk financieringsinstrument voor investeren in de bedrijfsomgeving
Borgstein, M.H. ; Polman, N.B.P. - \ 2015
Den Haag : LEI Wageningen UR (LEI-publicatie 2015-006) - 28
bedrijven - fondsgelden - fondsen - landinrichting - recreatie - toerisme - gebiedsontwikkeling - investering - financieren - businesses - funding - funds - land development - recreation - tourism - area development - investment - financing
De Experimentenwet Bedrijven InvesteringsZones biedt ondernemers de mogelijkheid om binnen een gezamenlijke Bedrijven InvesteringsZone (BIZ) een fonds in te stellen voor de uitvoering van gezamenlijke doelen in de openbare ruimte, aanvullend op wat de overheid al doet, in een afgebakend gebied. Het fonds wordt gevuld met financiële bijdragen van de aangesloten ondernemers. De Experimentenwet is in 2013 geëvalueerd en op enkele punten aangepast. De nieuwe Experimentenwet is per 1 januari 2015 in werking getreden (Staatsblad, 8 december 2014).1 Tijdens de behandeling in de Eerste Kamer is het vrijwillige karakter van de BIZ bevestigd. Directie Natuur en Biodiversiteit van het ministerie van Economische Zaken (EZ) laat onderzoeken hoe de BIZ-wet kan worden gebruikt door ondernemers die betrokken zijn bij de gastvrijheidssector (recreatie en toerisme) in het buitengebied.
Structure and financing of nature management costs in Caribbean Netherlands
Beek, I.J.M. van; Debrot, A.O. ; Rockmann, C. ; Jak, R.G. - \ 2015
Den Helder : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C033/15) - 76
natuurbescherming - natuurbeleid - financieren - monitoring - habitats - natuurbeheer - caribische eilanden - nature conservation - nature conservation policy - financing - nature management - caribbean islands
The Nature Policy Plan Caribbean Netherlands identifies the need to “Evaluate the financial instruments available for nature conservation in the Caribbean Netherlands and make recommendations aimed at guaranteeing a sustainable financial future” as one of its strategic actions. Three preceding studies investigated budget requirements and sustainable funding of nature (MINA 2000, Spergel 2005, Spergel 2014). These studies focused on the potential sources of income to achieve financial sustainability and led amongst others to the establishment of the trust fund. The aim of this study by IMARES is to provide insight in the financial needs to carry out park management tasks based on quantifiable tasks. So, rather than the functional approach of earlier studies, which quantified budget needs based on staffing of the park management organizations, we here introduce a task-based approach to identify budget requirements. In this we used elements of the Netherlands cost standards for nature management ('normenboek') to build an analytical calculation model which quantifies the annual budget requirements and human resources based on quantitative estimates of prices for material and labor. The budget requirements were then used to determine the financial gap between financial needs and income sources. Three financial gaps were identified: 1) the difference in annual budget requirements according to this study and according to an earlier DCNA assessment; 2) the financial gap in the DCNA trust fund required to start generating returns on investment; and 3) the difference between the annual budget requirements according to this study and the current income sources. We recommend parties to use the task-based calculation model as designed in this study for future management and fundraising purposes and to plan and justify the activities and budget requirements of the park management organizations. However, the price, cost and activity assumptions made in our calculation model should be validated by a third party and/or by the park management organizations e.g. through a workshop and should be regularly updated. We also recommend a sensitivity analysis of minimum and maximum amounts for different scenarios to be included in the calculation model. Furthermore the calculation model is generally applicable and can also be used and adapted to estimate the budget requirements of park management organizations on Curaçao and St. Maarten, and to calculate the appropriate level of the trust fund capital needed to ensure financial sustainability for nature management for the five participating islands.
Behandeling een kans voor de zorgboer
Hassink, J. ; Ferwerda-van Zonneveld, R.T. ; Migchels, G. ; Teenstra, E.D. - \ 2015
Wageningen : Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) Wageningen UR - 27
zorgboerderijen - sociale zorg - therapie - multifunctionele landbouw - financieren - welzijnsvoorzieningen - social care farms - social care - therapy - multifunctional agriculture - financing - welfare services
Er ontstaan door de vele veranderingen in zorg, welzijn en arbeidsparticipatie nieuwe kansen voor zorgboeren. Behandeling is daarvan een uitdagend voorbeeld. Maar deze kans is er niet voor iedereen. Het vraagt nogal wat van je als mens en ondernemer. Hoe zorg je ervoor dat de nieuwe cliënten ook daadwerkelijk een goede behandeling krijgen? Wat betekent het voor de aandacht voor je huidige cliënten? Ben je in staat om met behandelaars samen te werken? En zo ja, op welke wijze? Deze brochure gaat in op al deze vragen via concrete voorbeelden. Dat gebeurt aan de hand van een aantal pionierende zorgboeren die al met behandeling op hun zorgboerderij aan de slag zijn gegaan.
Kom over de brug! Op weg naar boer-burgercollectieven voor natuur- en landschapsbeheer. Tips voor agrarische natuurverenigingen en groene burgergroepen
Westerink, J. ; Vogelzang, T.A. ; Rooij, S.A.M. van; Holster, H.C. ; Alebeek, F.A.N. van; Schrijver, R.A.M. - \ 2015
Wageningen : Alterra, Wageningen-UR
agrarisch natuurbeheer - financieren - landschap - ecosysteemdiensten - burgers - boeren - economische samenwerking - agri-environment schemes - financing - landscape - ecosystem services - citizens - farmers - economic cooperation
Tot nu toe staat private financiering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer nog in de kinderschoenen. Op kleine schaal zijn enkele gebiedsfondsen opgezet waar bedrijven en burgers aan meebetalen, soms ondersteund vanuit goede doelen, of vanuit initiatieven zoals Streekrekeningen. Wat is er nodig voor meer financiering van het landschap door ‘de buurt’? Agrarische natuur- en landschapsbeheerders en de Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) op zoek naar nieuwe verdienmodellen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In de zoektocht naar ‘verdienmodellen’ door partnerschap met ‘de buurt’ is snel succes niet te verwachten. Een combinatie van de uitdaging aangaan, lange adem, en weten dat het moeilijk wordt, is nodig voor deze zoektocht.
Sponsoring in de boerderij educatie
Jong, D. de; Hassink, J. ; Schoutsen, M.A. - \ 2015
boerderijeducatie - sponsorschap - financieren - multifunctionele landbouw - nevenactiviteiten - farm education - sponsorship - financing - multifunctional agriculture - ancillary enterprises
Factsheet over sponsoring in de boerderijeducatie: bestaande samenwerkingsverbanden, uitdagingen en mogelijke oplossingen.
Knelpunten in wet- en regelgeving voor de multifunctionele landbouw
Wielen, P. van der; Dekking, A.J.G. ; Jong, D. de - \ 2014
Wageningen : Wageningen UR - 2
agrarische bedrijfsvoering - multifunctionele landbouw - wetgeving - kinderverzorging - sociale zorg - gemeenten - financieren - vergunningen - brandbestrijding - eetgelegenheden - eethuisjes - farm management - multifunctional agriculture - legislation - child care - social care - municipalities - financing - permits - fire fighting - dining facilities - cafes
Voor agrarische ondernemers, en vooral degenen die hun agrarische activiteiten combineren met een multifunctionele tak, is wet- en regelgeving altijd een belangrijk onderwerp. In de periode dat de Task Force Multifunctionele Landbouw actief was is hieraan veel aandacht besteed en zijn een aantal prangende knelpunten aangepakt. Wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig; nieuwe wetten, verschuiving van bevoegdheden enzovoort. Het is dan ook belangrijk om constant over de meest actuele informatie te beschikken.
Bedrijfsovername : checklist bedrijfsopvolging en -overdracht
Turenhout, M.N.J. ; Taal, C. ; Haan, H. de - \ 2014
Wageningen : LEI Wageningen UR (LEI 14-092) - 19
visserij - vissersschepen - vissers - bedrijfsopvolging - taxatie - financieren - controlelijsten - fisheries - fishing vessels - fishermen - succession - valuation - financing - checklists
Deze publicatie voorziet in een checklijstlijst voor bedrijfsopvolging en –overdracht ten aanzien van de Nederlandse kottersector. Aandacht wordt geschonken aan: algemene vragen, waardebepaling, financiering en fiscale aspecten. Toegevoegd zijn relevante literatuur en websites.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.