Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

  Current refinement(s):

  Records 1 - 20 / 71

  • help
  • print

   Print search results

  • export

   Export search results

  Check title to add to marked list
  Kwaliteitsbeoordeling verse schol : Vergelijking hand- en mechanisch gestripte schol van de MDV-1
  Schelvis-Smit, A.A.M. - \ 2016
  IMARES (Rapport / IMARES C003/16) - 36
  schol - verse producten - visproducten - kwaliteit - visverwerking - plaice - fresh products - fish products - quality - fish processing
  Heldere herleidbaarheid in de visketen
  Asselt, E.D. van; Roest, J.G. van der; Staats, M. ; Kok, E.J. ; Cuijpers, H.J.J. ; Ruth, S.M. van - \ 2015
  RIKILT Wageningen UR (RIKILT-rapport 2015.013) - 39
  technologie - visproducten - analytische methoden - naspeurbaarheid - vis - visverwerking - diepvriesvis - schaaldieren - garnalen - kabeljauw - verse producten - technology - fish products - analytical methods - traceability - fish - fish processing - frozen fish - shellfish - shrimps - cod - fresh products
  Heldere herleidbaarheid betekent dat kenmerken die bij verkoop worden toegekend aan visproducten terug te herleiden zijn in de keten. Het gaat daarbij om aspecten als de vissoort, maar ook de geografische oorsprong en de processing van de vis. Om de consument volledig inzicht te bieden in productinformatie is de etiketteringswetgeving ((EU) 1169/2011) recent aangescherpt en dienen dergelijke aspecten op het etiket vermeld te worden. In dit project is onderzocht welke administratieve en analytische methoden gebruikt kunnen worden om de voorgeschiedenis van visproducten aan te tonen. Er is gewerkt aan vier deelprojecten die door de projectpartners als prioriteit werden aangemerkt: administratieve traceerbaarheid in de kabeljauwketen, aantonen van watergehaltes in garnalen, vaststellen van geografische oorsprong van witpootgarnalen en onderscheid tussen verse en ontdooide vis. De resultaten van deze vier onderzoeken zijn in dit rapport beschreven.
  Mondjesmaat een maaltje vis: perspectieven om visconsumptie aan te jagen
  Dagevos, H. ; Zaalmink, W. - \ 2015
  Aquacultuur 30 (2015)2. - ISSN 1382-2764 - p. 13 - 16.
  visconsumptie - consumentengedrag - consumentenonderzoeken - houding van consumenten - visproducten - gezondheidsvoedsel - nederland - fish consumption - consumer behaviour - consumer surveys - consumer attitudes - fish products - health foods - netherlands
  Nederland is een visvangende natie, maar bepaald geen visetend land. Hoe komt dat toch? Hans Dagevos, werkzaam als consumptie socioloog bij het LEI, ging in opdracht van collega Wim Zaalmink (coördinator kenniskringen in de visserij) op zoek naar het antwoord op deze vraag. Conclusie is dat de sector vooral vanuit voedings- en gezondheidsoogpunt, een aantal ijzersterke troeven in handen heeft die kunnen bijdragen aan een hogere consumptie.
  Visvernieuwers: interesse van Europese consumenten voor innovatie in het (kweek)visschap
  Tacken, G.M.L. ; Dagevos, H. ; Reinders, M.J. - \ 2015
  Aquacultuur 30 (2015)2. - ISSN 1382-2764 - p. 8 - 11.
  visconsumptie - visproducten - voeding en gezondheid - gezondheidsvoedsel - dieetrichtlijnen - houding van consumenten - innovaties - kweekvis - consumentengedrag - aquacultuur - fish consumption - fish products - nutrition and health - health foods - dietary guidelines - consumer attitudes - innovations - farmed fish - consumer behaviour - aquaculture
  Vis is gezond en veel consumenten beoordelen vis ook als zodanig. Toch is gezond als een kwaliteitsaspect van vis vaak geen doorslaggevende reden om voor vis te kiezen. Het voedingsadvies om vaker vis te eten krijgt onder veel Europese consumenten onvoldoende navolging. Het product vis heeft met gezond weliswaar een sterke troef in handen die gekoesterd moet worden, deze kwaliteit alleen schiet tekort om consumenten (meer) vis te laten eten. Productvernieuwing is een mogelijk hulpmiddel hierbij. Ter aanvulling op gezond, als 'klassieke' kernkwaliteit van vis, wordt binnen het Europese onderzoeksproject 'Diversity' gezocht naar innovatieve ideeën met aantrekkingskracht op hedendaagse consumenten, waarbij meer specifiek oog is voor vijf nieuwe kweekvissoorten.
  VIP Valorisatie Reststromen Vis (VRV)
  Poelman, M. ; Kals, J. ; Marlen, B. van; Amerongen, A. van; Bosch, H. van den - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C005/15) - 67
  vercommercialisering - visresten - visproducten - zeevisserij - pleuronectiformes - visserijbeleid - kosten-batenanalyse - reststromen - commercialization - fish scrap - fish products - marine fisheries - pleuronectiformes - fishery policy - cost benefit analysis - residual streams
  In het kader van de komende aanlandingsplicht van ondermaatse vis is de sector geïnteresseerd in mogelijkheden om deze aanvoer te laten bijdragen tot het inkomen. De vraag werd gesteld welke producten zouden kunnen worden gemaakt uit visafval (snijafval als koppen en staarten en ingewanden en discards). Monsters van dergelijk visafval werden verzameld aan boord van de FD283 van de firma Geertruida B.V. en geanalyseerd in een verscheidenheid van mogelijke verwerkingsprocessen, zowel aan boord (continue en batch hydrolyse met toegevoegde enzymen) als aan de wal (productie van bioactieve peptiden door hydrolyse, productie van vismeel en visolie) door Food and Bio-based Research (FBR) van Wageningen UR en VFC/Lipromar te Cuxhaven.
  De samenstelling van discards in de demersale visserij voor valorisatie doeleinden
  Kals, J. ; Poelman, M. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
  IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Rapport / IMARES Wageningen UR C099/15) - 27
  demersale visserij - discards - bijvangst - bijproducten - vercommercialisering - vangstsamenstelling - visvangsten - eu regelingen - voedingswaarde - visproducten - demersal fisheries - discards - bycatch - byproducts - commercialization - catch composition - fish catches - eu regulations - nutritive value - fish products
  Vanaf januari 2016 wordt de discard regelgeving vanuit de EU aangepast. Dit betekent dat de sector zich moet committeren aan deze regelgeving. Hierdoor zullen de niet gewenste vangsten die op dit moment nog overboord gaan, aangeland moeten worden. Er is een traject ingezet om de kansen tot valorisatie van de discards te ontwikkelen. In een separaat traject is bepaald welke hoeveelheden van soorten er vanaf 1 januari 2016 vanuit de demersale visserij zullen worden aangeland. In voorliggend technisch rapport wordt deze analyse verder vormgegeven door een beschrijving te geven van de nutritionele waarde van de discards.
  Pangasius in the EU market; Prospects for the position of (ASC-certified) pangasius in the EU retail and food service sector
  Beukers, R. ; Pijl, W. van der; Duijn, A.P. van - \ 2014
  The Hague : LEI Wageningen UR/CBI - 29
  visproducten - visproductie - certificering - aquacultuur - handelsmerken - landen van de europese unie - marktverkenningen - fish products - fish production - certification - aquaculture - trade marks - european union countries - market surveys
  The objective of this market study is to investigate the potential short- and long-term benefits for investors to invest in the production of pangasius with a trademark based on ASC certification, for the retail and food service market segments in the EU market.
  Vis langer houdbaar dankzij vriesdroger op zonne-energie
  Bartels, P.V. - \ 2014
  Wageningen UR
  visproducten - vis - voedselbewaring - voedselverspilling - vriesdroging - droogmethoden - visverwerking - gedroogde vis - afrika - fish products - fish - food preservation - food wastage - freeze drying - drying methods - fish processing - dried fish - africa
  In veel Afrikaanse landen gaat vis verloren omdat er geen koeling voorhanden is. Een vriesdroger die is ontwikkeld door de Wageningse onderzoeker Paul Bartels en Ebbens Engineering is veel verspilling te voorkomen. De gedroogde vis is ook zonder koeling lang houdbaar.
  Vis onbekend : zoeken naar het waarom van de geringe visconsumptie in Nederland
  Dagevos, H. ; Zaalmink, W. - \ 2014
  Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota 14-089) - 19
  visconsumptie - vis - visproducten - voedselconsumptie - voeding en gezondheid - consumptiepatronen - fish consumption - fish - fish products - food consumption - nutrition and health - consumption patterns
  Vanuit verschillende perspectieven is gezocht naar mogelijke antwoorden op de vraag waarom de visconsumptie in het Nederland van vandaag relatief gering is.
  Keurmerken en labels voor verse Nederlandse vis : een wegwijzer voor kenniskringen in de visserij
  Melissant, C. ; Vos, B.I. de; Zaalmink, W. - \ 2014
  Wageningen : LEI Wageningen UR (Report / LEI 2013-069) - ISBN 9789086156658 - 42
  visserij - visproducten - kwaliteitsetikettering - certificering - duurzaamheid (sustainability) - kennis - agro-industriële ketens - nederland - fisheries - fish products - quality labelling - certification - sustainability - knowledge - agro-industrial chains - netherlands
  Het project Kenniskringen in de Visserij is gericht op het beantwoorden van kennisvragen die door vissers samen met wetenschappers worden geformuleerd en die gerelateerd zijn aan verduurzaming van de visserij. Vanuit verschillende kenniskringen, en specifiek de kenniskring Flyshoot-visserij, kwam de vraag om meer inzicht te krijgen in de verschillende keurmerken voor verse vis. Welke keurmerken zijn er, wat betekenen deze keurmerken, hoe belangrijk zijn ze en hoe belangrijk zijn ze voor de visserspraktijk
  Business Case Fishmasters
  Ham, E. van der; Ras, P. ; Splinter, G.M. - \ 2013
  Stichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten (STAP) - 10
  visverwerkende industrie - visproducten - marktinformatie - ketenmanagement - samenwerking - fish industry - fish products - market intelligence - supply chain management - cooperation
  Case waar de strategie vanFishmasters, onderdeel van de Kennemervis Groep en leverancier van een breed scala aan verse, diepgevroren en voorbewerkte vis en visproducten wordt beschreven aan de hand van de zeven bouwstenen van STAP. STAP staat voor “STichting versterking Afzetpositie Producenten van glasgroenten in Nederland.
  Staat er straks nog vis op de kaart? De noodzaak voor een blauwe revolutie.
  Verreth, Johan - \ 2013
  fish products - fish production - food supply - aquaculture - food security - food production - fish
  Myanmar seafood exports:Quick scan of the EU market potential
  Pijl, W. van der; Duijn, A.P. van - \ 2012
  The Hague : CBI (Centre for the Promotion of Imports from developing countries) - 28
  visproducten - kweekvis - visteelt - zeevruchten - markten - myanmar - europa - fish products - farmed fish - fish culture - seafoods - markets - myanmar - europe
  The Asian region is a major supplier of fish products to the European market. The aquaculture sector in a number of Asian countries has become an important producer as well as exporter of various captured and cultured seafood products. Since Myanmar is in a transition to democracy and the EU decided to remove most sanctions to fuel economic development, Myanmar is very interesting for the European seafood industry. The Dutch Centre for the Promotion of Import from Developing Countries (CBI) and LEI Wageningen UR decided to conduct this quick scan to analyse the EU market potential of the seafood sector in Myanmar.
  Pakistan seafood exports: Quick scan of the EU market potential
  Pijl, W. van der; Duijn, A.P. van - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR (LEI-report ) - 24
  visserij - aquacultuur - zeevruchten - visproducten - export - pakistan - fisheries - aquaculture - seafoods - fish products - exports - pakistan
  The Asian region is a major supplier of fish products to the EU market. The aquaculture sector in some Asian countries has become an important producer as well as exporter of white fish and shrimp, especially during the past five years. Within the Asian region CBI is currently developing an integrated programme for the seafood sector. For the development of this programme, a good understanding of the supply and de-mand side of the industry is necessary. In order to investigate whether it is advisable for CBI to invest in a programme to support further export growth of the seafood sectors of Pakistan and Sri Lanka, additional research is needed.
  Sri Lanka seafood exports; Quick scan of the EU market potential
  Beukers, R. ; Duijn, A.P. van; Pijl, W. van der - \ 2012
  The Hague : LEI, part of Wageningen UR
  aquacultuur - visserij - visproducten - export - sri lanka - instellingen voor ontwikkelingshulp - markten - vraag - aquaculture - fisheries - fish products - exports - sri lanka - development agencies - markets - demand
  The Asian region is a major supplier of fish products to the EU market. During the past five years in particular, the aquaculture sector in some Asian countries has become an important producer as well as exporter of white fish and shrimp. CBI is currently developing an integrated programme for the seafood sector in the Asian region. For the development of this programme, a good understanding of the supply and demand side of the industry is necessary. In order to decide on a programme to support further export growth of the seafood sectors of Sri Lanka and Pakistan, CBI has asked LEI to provide information on the sector in Sri Lanka.
  The Bangladeshi seafood sector : a value chain analysis
  Pijl, W. van der; Duijn, A.P. van - \ 2012
  The Hague : LEI Wageningen UR
  visproducten - vis - kweekvis - diepvriesvis - garnalen - visserij - aquacultuur - export - bangladesh - fish products - fish - farmed fish - frozen fish - shrimps - fisheries - aquaculture - exports - bangladesh
  The Asian region is a major supplier of fish products to the EU market. Over the period 2005-2010 in particular, the aquaculture sector in some Asian countries became an important producer as well as exporter of whitefish and shrimps. Within the Asian region CBI is currently studying the possibilities of developing integrated programmes for the seafood sector for specific countries. For the development of these programmes, a good understanding of the current situation in the supply and demand side of the industry is essential.
  De milieuprestaties van wild gevangen vis, aquacultuur en vlees vergeleken
  Burg, S.W.K. van den; Bakker, T. ; Taal, C. ; Boer, I.J.M. de; Viets, T.C. - \ 2012
  Aquacultuur 27 (2012)2. - ISSN 1382-2764 - p. 11 - 18.
  aquacultuur - vleesproductie - visproducten - milieueffect - visserij - duurzaamheid (sustainability) - levenscyclusanalyse - wild gevangen vis - kweekvis - aquaculture - meat production - fish products - environmental impact - fisheries - sustainability - life cycle assessment - wild caught fish - farmed fish
  In dit artikel worden de resultaten van onderzoek naar de milieu-impact van wild gevangen witvis uit de Noordzee beschreven. De resultaten worden vergeleken met de milieu-impact van geïmporteerde kweekvis en vlees.
  The Indonesian seafood sector; a value chain analysis
  Duijn, A.P. van; Beukers, R. ; Pijl, W. van der - \ 2012
  The Hague : CBI & LEI, part of Wageningen UR - 73
  aquacultuur - visproducten - waardeketenanalyse - export - indonesië - vraag - marktanalyse - landen van de europese unie - aquaculture - fish products - value chain analysis - exports - indonesia - demand - market analysis - european union countries
  The Asian region is a major supplier of fish products to the EU market. Over the past five years in par-ticular, the aquaculture sector in some Asian countries has become an important producer as well as ex-porter of whitefish and shrimps. Within the Asian region, CBI is currently studying the possibilities of developing integrated programmes for the seafood sector for specific countries. This follows up on CBI's current seafood activities in Indonesia with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) and the Su-rabaya Seafood Centre. For the development of these programmes, a good understanding of the supply and demand side of the industry is essential. For CBI to support further export growth of the seafood sec-tor of Indonesia, additional research on the value chains of the most relevant seafood products in Indone-sia is required
  The Philippine seafood sector : a value chain analysis
  Duijn, A.P. van; Beukers, R. ; Pijl, W. van der - \ 2012
  The Hague : CBI / LEI, part of Wageningen UR - 64
  vis - kweekvis - visproducten - visteelt - zeevruchten - export - garnalen - tonijn - zeewieren - filippijnen - fish - farmed fish - fish products - fish culture - seafoods - exports - shrimps - tuna - seaweeds - philippines
  The Asian region is a major supplier of fish products to the EU market. Over the period 2005-2010 in par-ticular, the aquaculture sector in some Asian countries became an important producer as well as exporter of whitefish and shrimps. Within the Asian region CBI is currently studying the possibilities of developing in-tegrated programmes for the seafood sector for specific countries. This follows up on CBI’s current sea-food activities in Indonesia with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) and the Surabaya Seafood Centre.
  The Vietnamese seafood sector : a value chain analysis
  Duijn, A.P. van; Beukers, R. ; Pijl, W. van der - \ 2012
  The Hague : CBI / LEI, part of Wageningen UR - 88
  aquacultuur - visproducten - waardeketenanalyse - vietnam - export - landen van de europese unie - aquaculture - fish products - value chain analysis - vietnam - exports - european union countries
  The Asian region is a major supplier of fish products to the EU market. Over the period 2005-2010 in par-ticular, the aquaculture sector in some Asian countries became an important producer as well as exporter of whitefish and shrimps. Within the Asian region, CBI is currently studying the possibilities of developing integrated programmes for the seafood sector for specific countries. This follows up on CBI’s current sea-food activities in Indonesia with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries (MMAF) and the Surabaya Sea-food Centre. For the development of these programmes, a good understanding of the supply and demand side of the industry is essential. For CBI to support further export growth of the seafood sectors of the Socialist Republic of Vietnam, additional research on the value chains of the most relevant seafood prod-ucts in Vietnam is required.
  Check title to add to marked list
  << previous | next >>

  Show 20 50 100 records per page

   
  Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.