Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Current refinement(s):

Records 1 - 20 / 81

 • help
 • print

  Print search results

 • export

  Export search results

 • alert
  We will mail you new results for this query: keywords==fishing gear
Check title to add to marked list
Staand want monitoring IJsselmeer en Markermeer survey- en datarapportage 2016
Hal, R. van; Sluis, M.T. van der - \ 2016
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research rapport C131/16) - 36
vismethoden - vistuig - netten - visbestand - monitoring - nederland - fishing methods - fishing gear - nets - fishery resources - netherlands
In september 2016 heeft een monitoring met staandwantnetten plaatsgevonden op het IJsselmeer en Markermeer. De doelstelling van deze monitoring is een beter beeld te krijgen van de populatie-opbouw van de visbestanden. De reguliere monitoring van vis in het open water (met de actieve vistuigen verhoogde boomkor en electrokor) is met name selectief voor kleine vissen. Grotere vissen worden in deze reguliere monitoring niet goed gevangen. In het staandwantmonitoringsproject is bemonsterd met staandwantnetten met een breed scala aan maaswijdtes. Zodoende kan een breed scala aan vislengtes bemonsterd worden.
Fishing over the sides or over the stern: does it matter : comparison of two fishing methodologies in the Wadden Sea Demersal Fish Survey
Chen, C. ; Bolle, L.J. ; Boois I.J. de, Ingeborg - \ 2016
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research report C122/16) - 27
fisheries - fishing methods - fishing gear - demersal fisheries - wadden sea - visserij - vismethoden - vistuig - demersale visserij - waddenzee
Since 1972, the Demersal Fish Survey (DFS) in the Wadden Sea has been carried out with the RV Stern. Within a few years this vessel will be replaced by another vessel as a result of the current ship replacement policy of Rijkswaterstaat Rijksrederij. It is not yet clear which vessel will replace RV Stern. In the search for a new vessel the main question is if fishing over the sides is needed, or if fishing over the stern is possible without a major effect on catch efficiency. Especially in shallow waters, catch efficiency may be affected by fishing over the stern, because of the current created by the ship’s propeller. To be able to continue the use of the long and valuable time-series the shift in vessel should not lead to a different gear efficiency.
Opties vervanging Stern
Boois, I.J. de; Bolle, L.J. ; Vries, M. de; Graaf, M. de; Os-Koomen, E. van - \ 2016
IJmuiden : Wageningen Marine Research (Wageningen Marine Research C108/16) - 23
boten - monitoring - vistuig - vismethoden - vervanging - ijsselmeer - boats - fishing gear - fishing methods - replacement - lake ijssel
In het kader van het vlootvervangingsprogramma van de Rijksrederij is het noodzakelijk om alternatieven aan te reiken voor de bemonsteringen die momenteel door RV Stern worden uitgevoerd. RV Stern zal binnen een aantal jaren niet meer beschikbaar zijn. Dit rapport beschrijft voor de verschillende monitoringen welke vereisten aan een vervangend schip gesteld worden en welke mogelijke alternatieven voorhanden zijn.
Gezien de relatief ondiepe wateren waarin beide surveys plaatsvinden, verdient het vooralsnog de voorkeur met gieken te vissen om de schroefwaterimpact te minimaliseren. Begin 2017 wordt door Wageningen Marine Research een rapport gepubliceerd met daarin resultaten van een vergelijkende visserij tussen de Stern (gieken) en Navicula (A-frame achterover). Aan de hand van deze rapportage zal duidelijk worden wat de impact mogelijk is en welke methode de voorkeur heeft.
Vangstsamenstelling per tuigcategorie : herziening contingentenstelsel visserij in Nederland in het kader van de aanlandplicht
Helmond, A.T.M. ; Steins, N.A. - \ 2016
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (IMARES rapport C107/16) - 62
vangstsamenstelling - visvangsten - visserij - quota - vistuig - nederland - catch composition - fish catches - fisheries - quotas - fishing gear - netherlands
In het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid is vastgelegd dat vissers uiterlijk eind 2019 verplicht zijn de volledige vangst van alle soorten waarvoor vangstquota gelden, mee te nemen naar de wal (aanlandplicht). Tot nu moesten vissers soorten waarvoor ze geen vangstrechten hadden of niet marktwaardig waren, juist terug zetten (discarden). Dit betekent dat het huidige Nederlandse co-management systeem voor quotabeheer moet worden afgestemd op de aanlandplicht. In Nederland wordt het Europese quotabeleid sinds eind jaren ’70 ingevuld via een stelsel van individuele contingenten. Een contingent is een (overdraagbaar) aandeel dat een visserijbedrijf heeft in het nationale quotum voor die soort. Op dit moment zijn er contingenten voor schol, tong, kabeljauw, wijting, haring, makreel, horsmakreel, blauwe wijting en grote zilversmelt. Vissers die geen of onvoldoende contingenten voor een soort hebben, mogen deze niet aan boord houden of aanlanden. De nieuwe aanlandplicht verplicht deze groep vissers echter wel tot aanlanden. Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) bereidt daarom een herziening van het contingentenstelsel voor. Een van de maatregelen die wordt verkend is een uitvaarverbod. Dit houdt in een visser niet met een specifiek vistuig mag uitvaren als hij geen of onvoldoende contingent heeft voor de soorten die naar verwachting een substantieel onderdeel uitmaken van de vangsten met dat betreffende vistuig.
5 years of Industry survey: Does the industry survey improve current stock assessments for plaice and sole?
Reijden, K.J. van der; Poos, J.J. ; Trapman, B.K. ; Verkempynck, R. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C039/16) - 31
plaice - dover soles - fish stocks - fishing gear - fisheries - fish industry - schol - tong (vis) - visstand - vistuig - visserij - visverwerkende industrie
This report describes the results of the industry survey; an annual survey targeting sole and plaice on-board of the commercial fishing vessels UK45 and OD1. The survey was set up following the wish of the fishing industry to deliver data for stock assessments themselves, which are collected using commercially representative fishing gears. This survey was expected to make stock assessment results more accurate and to increase trust of the fisheries industry in stock assessments.
Vermindering discards door netinnovatie in de Noorse kreeft visserij
Molenaar, P. ; Steenbergen, J. ; Glorius, S.T. ; Dammers, M. - \ 2016
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C027/16) - 119
discards - visserij - nephrops norvegicus - innovaties - vistuig - discards - fisheries - nephrops norvegicus - innovations - fishing gear
Dit rapport beschrijft de testen die zijn uitgevoerd binnen het project ‘Sectorale en Ketenintegrale aanpak Langoustines’ in de periode april 2014 – december 2015 dat was gericht op het verminderen van discards binnen de visserij op Noorse kreeft (Nephrops norvegicus). Het project is een initiatief van de Coöperatieve Visserij Organisatie (CVO) en maakte onderdeel uit van breder programma waarin de sector zich voorbereid op de aanlandplicht. De aanlandplicht, als onderdeel van het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid, is sinds 2015 van kracht en houdt in dat maatse en ondermaatse vissen en schaaldieren van soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden niet meer in zee terug mogen worden gezet. Discards in de visserij op Noorse kreeft bestaan o.a. uit kleine Noorse kreeft, schar (Limanda limanda) en ondermaatse schol (Pleuronectes platessa).
Verkenning doorvaren passieve vistuigen
Jak, R.G. - \ 2016
IMARES (Rapport / IMARES C014/16) - 20
vistuig - visserij - vuilnis - vismethoden - verontreiniging - nederland - fishing gear - fisheries - refuse - fishing methods - pollution - netherlands
In deze studie is op basis van gesprekken met Nederlandse staandwantvissers en sleepnetvissers verkend in hoeverre het doorvaren van staandwantnetten kan leiden tot het ontstaan van zwerfvuil. Volgens de Nederlandse staandwantvissers zijn de problemen uit voorgaande decennia voorbij door de goede communicatie tussen staandwantvisssers enerzijds en sleepnetvissers anderzijds. Netten worden tegenwoordig nog doorvaren indien niet goed bekend is dat bepaalde activiteiten, zoals baggeren, gaan plaatsvinden. Doorvaren netten worden door de staandwantvissers zoveel mogelijk weer verzameld en eindigen dan niet als zwerfvuil. Door sleepnetvissers wordt aangegeven dat netten van Deense staandwantvissers regelmatig doorvaren worden, vooral gedurende de zomerperiode en binnen de 12-mijlzone. Deze netten worden losgesneden en dan òf als afval meegenomen naar wal, òf achtergelaten indien de netten zijn verankerd. Het is dan onduidelijk of de stukgesneden netten achterblijven als zwerfvuil. Op basis van de bevindingen wordt aanbevolen een betere communicatie te faciliteren tussen staandwantvissers en andere gebruikers van de kustzone.
Estimating a conversion factor for the gears used in the industry survey
Hal, R. van; Reijden, K.J. van der - \ 2016
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C004/16) - 35
dover soles - plaice - fishing vessels - fishing gear - conversion - surveys - fish stocks - fishery management - fishery resources - north sea - tong (vis) - schol - vissersschepen - vistuig - conversie - karteringen - visstand - visserijbeheer - visbestand - noordzee
Monitoring cod catches of the Dutch demersal fleet in 2014 : Investigating the effects of season and fishing gear on cod landings
Reijden, K.J. van der; Machiels, M.A.M. ; Trapman, B.K. ; Kraan, M.L. - \ 2016
IMARES (Report / IMARES C010/16) - 68
cod - fish catches - monitoring - demersal fisheries - fishing gear - kabeljauw - visvangsten - monitoring - demersale visserij - vistuig
In this report the results of the cod monitoring program are presented. This research was commissioned by the Dutch Ministry of Economic Affairs. Cod catches of the vessels in the gear groups BT2 (beam trawl) and TR (otter trawls and seines) need to be monitored yearly, due to the Dutch implementation of the European cod recovery plan. The European cod recovery plan restricts fishing efforts of European fleets that catch cod. Fishing effort, based on historical track records, is allocated to different gear groups. Fishing effort can be transferred between gear groups but then conversion factors apply. In the Netherlands fishing effort is transferred yearly from the BT2 gear group to the TR group, based on a national conversion factor of 1:3 (BT:TR) kWdays instead of the European conversion factor of 1:16, because the cod catches in the Dutch TR fleet are not as high as the European conversion factor implies. In order to substantiate for the national conversion factor, the Dutch government is obliged to report cod catches per unit of effort (CpUE) of the vessels in these gear groups to the European Commission.
Toestand vis en visserij in de Zoete Rijkswateren: 2014 Deel I: Trends van de visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio's
Graaf, M. de; Boois, I.J. de; Griffioen, A.B. ; Overzee, H.M.J. van; Tien, N.S.H. ; Tulp, I.Y.M. ; Vries, P. de; Deerenberg, C.M. - \ 2015
IMARES (Rapport / IMARES C199/15) - 102
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - visserij - visvangsten - vistuig - ijsselmeer - visstand - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - rivers - inventories - fisheries - fish catches - fishing gear - lake ijssel - fish stocks
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie verschillende delen: “Trends”, “Methoden” en “Data”. In dit rapport (Deel I) worden (i) de trends in commercieel benutte vissoorten per VBC gebied, (ii) de trends in Habitatrichtlijnsoorten en (iii) de ecologische kwaliteitsratio’s vis gerapporteerd. Hiervoor is gebruik gemaakt van de gegevens die binnen de verschillende vismonitoringsprogramma’s op de Zoete Rijkswateren worden verzameld. In de rapportage zijn trendanalyses voor de verschillende commercieel benutte vissoorten en Habitatrichtlijn vissoorten gemaakt aan de hand van de beschikbare monitoringsgegevens. De gegevens van deze monitoringsprogramma’s worden gebruikt als indicatoren voor de ontwikkeling van de bestanden van de geanalyseerde soorten over verschillende tijdsperioden.
Impact Assessment of the Flyshoot fishery in Natura 2000 and MSFD areas of the Dutch continental shelf
Rijnsdorp, A.D. ; Bos, O.G. ; Slijkerman, D.M.E. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES C162/15) - 24
marine fisheries - fishing methods - fishing gear - environmental impact - aquatic ecosystems - north sea - netherlands - zeevisserij - vismethoden - vistuig - milieueffect - aquatische ecosystemen - noordzee - nederland
Staand want monitoring IJsselmeer en Markermeer : Survey- en datarapportage 2015
Hal, R. van; Sluis, M.T. van der - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C191/15) - 28
vismethoden - vistuig - monitoring - netten - ijsselmeer - nederland - fishing methods - fishing gear - monitoring - nets - lake ijssel - netherlands
In september en begin oktober 2015 heeft een monitoring met staand want netten plaatsgevonden op het IJsselmeer en Markermeer. De doelstelling van deze monitoring was om een beter beeld te krijgen van de populatie-opbouw van de visbestanden. De reguliere monitoring van vis in het open water (met de actieve tuigen verhoogde boomkor en electrokor) is met name selectief voor kleine vissen en grotere vissen worden in deze reguliere survey niet goed gevangen. In het staand want monitoringsproject is bemonsterd met staand want netten met een breed scala aan maaswijdtes. Zodoende kan een breed scala aan vislengtes bemonsterd worden.
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren : Deel II: Methoden
Sluis, M.T. van der; Tien, N.S.H. ; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Os-Koomen, E. van; Rippen, A.D. ; Wolfshaar, K.E. van de - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C193/15) - 88
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - ijsselmeer - visvangsten - visserij - vistuig - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - rivers - inventories - lake ijssel - fish catches - fisheries - fishing gear
Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vis-monitoringen in de zoete Rijkswateren in detail worden beschreven. Meer informatie over trends en vangsten is te vinden in rapportages Deel I: Trends visbestanden, vangsten en ecologische kwaliteit ratio’s en Deel III: Data).
Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren: 2014 : Deel III: Data
Boois, I.J. de; Hoek, R. ; Graaf, M. de; Griffioen, A.B. ; Keeken, O.A. van; Lohman, M. ; Os-Koomen, E. van; Westerink, H.J. ; Wiegerinck, J.A.M. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C194/15) - 511
zoet water - aquatische ecologie - vissen - monitoring - rivieren - inventarisaties - ijsselmeer - visvangsten - visserij - vistuig - fresh water - aquatic ecology - fishes - monitoring - rivers - inventories - lake ijssel - fish catches - fisheries - fishing gear
Dit rapport bevat een overzicht van de gegevens verzameld tijdens de vismonitoringen in de zoete rijkswateren. Het omvat de volgende bemonsteringen: - Open water vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Oever vismonitoring IJssel- en Markermeer met actieve vistuigen - Vismonitoring in IJssel- en Markermeer met kieuwnetten - Diadrome vis Kornwerderzand Waddenzee op basis van fuikregistraties - Vismonitoring grote rivieren met actieve vistuigen - Vismonitoring zoete rijkswateren op basis van vangstregistratie aalvissers - Diadrome vismonitoring zoete rijkswateren op basis van fuikregistraties (sinds najaar 2012) - Vismonitoring grote rivieren op basis van zalmsteekregistraties - Vismonitoring randmeren met actieve vistuigen - Monitoring glasaal op intreklocaties.
VIP HydroRig II
Marlen, B. van - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C004/15) - 24
fishing gear - marine fisheries - fishing methods - plaice - fish catches - netherlands - vistuig - zeevisserij - vismethoden - schol - visvangsten - nederland
Als vervolg op het VIP-project HydroRig I waarbij een vistuig werd ontwikkeld als alternatief voor de boomkor met manipulatie van de waterstroming in het voortuig van het vistuig is in 2013 en 2014 een nieuwe variant HydroRig II beproefd door de firma Geertruida B.V. Dit vistuig had een breedte van 15 m waarvoor ontheffing was verkregen en wielen die de sloffen vervingen. De praktijkproeven lieten een goed vangstresultaat op schol zien in vergelijking met schepen in de buurt vissend met ca. 10% brandstofbesparing. Een gedetailleerde vangstvergelijking is nodig om ecologische voordelen beter te kwantificeren.
Passende Beoordeling vast vistuigvisserij in de Oosterschelde
Wijsman, J.W.M. ; Goudswaard, P.C. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES C127/15) - 69
vistuig - visserij - evaluatie - beoordeling - oosterschelde - fishing gear - fisheries - evaluation - assessment - eastern scheldt
Voorliggende Passende Beoordeling (PB) betreft de visserij met vaste vistuigen in de Oosterschelde.
Teveel tong verspeeld, zoektocht gaat verder: IMARES presenteert tussentijdse resultaten project Netinnovatie kottervisserij (interview met Pieke Molenaar)
Molenaar, P. - \ 2015
Visserijnieuws 35 (2015)37. - ISSN 1380-5061 - p. 3 - 3.
zeevisserij - tong (vis) - innovaties - vistuig - demersale visserij - visserijbeheer - marine fisheries - dover soles - innovations - fishing gear - demersal fisheries - fishery management
Nederlandse kottervissers halen alles uit de kast om selectiever te vissen en zo met het oog op de aanlandplicht discards te sparen. Maar uit de praktijkproeven blijkt dat scheidingspanelen ook een verlies van zo'n tien procent van de tongvangst te betekenen. De zoektocht gaat verder.
A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities Part B: effects of fishery
Schellekens, T. ; Kooten, T. van - \ 2015
Yerseke : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C131/15) - 21
zee-invertebraten - voedselwebben - modellen - aquatische gemeenschappen - zeevisserij - visserijbiologie - visserijbeheer - vistuig - natura 2000 - noordzee - marine invertebrates - food webs - models - aquatic communities - marine fisheries - fishery biology - fishery management - fishing gear - north sea
Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijke zonering waarmee wordt bepaald welke visserijtechnieken in welke gebieden wel of niet zijn toegestaan.
A food web model of invertebrate subtidal soft-bottom communities Part A: model derivation and effects of productivity
Kooten, T. van; Schellekens, T. - \ 2015
IJmuiden : IMARES (Report / IMARES Wageningen UR C130/15) - 18
zee-invertebraten - voedselwebben - modellen - aquatische gemeenschappen - zeevisserij - productiviteit - visserijbiologie - vistuig - natura 2000 - noordzee - marine invertebrates - food webs - models - aquatic communities - marine fisheries - productivity - fishery biology - fishing gear - north sea
Om visserij in de Natura-2000 gebieden Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan zodanig te reguleren, dat zij het behalen van de geformuleerde beleidsdoelen niet in de weg staat, is het VIBEG-akkoord gesloten. Kern van de afspraken vormt een ruimtelijke zonering waarmee wordt bepaald welke visserijtechnieken in welke gebieden wel of niet zijn toegestaan.
Avoiding the by-catch of boarfish in pelagic trawling
Marlen, B. van; Fassler, S.M.M. ; Gastauer, S. - \ 2015
IJmuiden : IMARES Wageningen UR (Report / IMARES Wageningen UR C137/14) - 36
pelagische visserij - bijvangst - akoestisch sporen - visserijbeheer - niet-doelorganismen - vistuig - nederland - pelagic fishery - bycatch - acoustic tracking - fishery management - nontarget organisms - fishing gear - netherlands
The Dutch pelagic freezer trawler group (Redersvereniging voor de Zeevisserij, RVZ) wishes to avoid the by-catch of non-target species such as boarfish (Capros aper L.) as much as possible. This species is unsuitable for human consumption, and when present in the fishing gear with other species they will reduce product quality. A project was set-up in the VIP-programme. The goal of this project was to reduce the by-catch of boarfish as much as possible by early recognition of this species in echograms and technical trawl adaptions. This report focuses on the results of the acoustic work.
Check title to add to marked list
<< previous | next >>

Show 20 50 100 records per page

 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.